This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
8
RESRÄKN ÖVR INTÄKT/KOSTN
A
80
SKATTEINTÄKTER
A
801
Al män kommunalskatt
A
805
Skatteavräkning
A
8051
Skatteavr. för.år, juster
A
8052
Skatteavr.innevår,prognos
A
808
Mel ankomm kostnadsutjämn
A
809
Övriga skatter
A
82
Bidrag utj.syst/gen.bidr
A
821
Inkomstutjämningsbidrag
A
822
Strukturbidrag
A
823
Införandebidrag
A
824
Regleringsbidrag
A
825
Kostnadsutjämningsbidrag
A
826
Bidrag för LLS-utjämning
A
828
Kommunal fastighetsavgift
A
8281
Justpost,fastavg,föreg år
A
8282
Prognos, fastavg,innev år
A
829
Generel a bidr från state
A
8291
Flyktingdel välfärds
A
8292
Extra til skott 2020
A
83
AVGIFT I UTJÄMN.SYSTEMEN
A
831
Inkomstutjämningsavgift
A
834
Regleringsavgift
A
835
Kostnadsutjämningsavgift
A
836
Avgift LSS-utjämningen
A
84
FINANSIELLA INTÄKTER
A
841
Utdeln aktier o andelar
A
8411
Utdeln aktier/andel konc.
A
8412
Utdeln aktier/andel föret
A
843
Försäljning fin anl.til g
A
8431
Förs.pris, fin anl.til g
A
8432
Bokf.värde, fin anl.til g
A
8439
Återf.värder.fin.anltil g
A
844
Ränteintäkter
A
8441
Ränta utlåning til  koncf
A
8442
Ränta bankinlån/placering
A
8443
Ränta förlagslån KI
A
84431
Överskottsutdelning KI
A
8444
Ränta bankinlån/plac LKAB
A
845
Ränteintäkter kundfordr.
A
846
Försäljn.värd.fin.omsättn
A
8461
Försäljn.pris.fin.omsättn
A
8462
Bokfört.värde.fin.omsättn
A
8468
Oreal.vinst.fin.omsättn
A
8469
Återf.verder.fin.omsättn

A
848
Valutakursvinster
A
8481
Realiserade valutakursv.
A
8482
Orealiserade valutakursv.
A
849
Övriga finansiel a intäkt
A
8490
Indexreglering LKAB
A
8491
Kommunal borgensavgift
A
8492
Kred. ränta anl reg
A
8493
Övriga fin.intäkter
A
85
FINANSIELLA KOSTNADER
A
851
Förlust avyttr fin anltil
A
8511
Försäljningspris, fin AT
A
8512
Bokfört värde, fin AT
A
8519
Värdereglering, fin. AT
A
852
Räntekostnader
A
8521
Ränta på upplån fr koncer
A
8522
Räntedel på leasingskuld
A
8523
Räntedel leasingskuld/bil
A
853
Finanskostn.föränd.pensav
A
854
Räntekostn skatteverket
A
855
Räntekostn lev.skulder
A
856
Förlust avvyttr.fin.omst.
A
8561
Försäljningspris,fin.omst
A
8562
Bokfört värde,fin.omsättn
A
8568
Oreal.förlust.fin.omsättn
A
8569
Värdereglering.fin.omsätt
A
857
Bankkostnader(avg.prov)
A
858
Valutakursförluster
A
8581
Realiserade valutakursför
A
8582
Orealiserad valutakursför
A
859
Övr finansiel a kostnader
A
8597
Nedskr av fin anl.til g
A
87
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER
A
870
Extraordinära intäkter
A
88
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER
A
880
Extraordinära kostnader
A
89
ÅRETS RESULTAT
A
890
Årets resultat