This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
7
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD
A
70
TRANSPORTER OCH RESOR
A
701
TRANSPORTER
A
7010
Transporter
A
705
RESEKOSTNADER
A
7050
Biljetter,tåg,buss
A
7051
Biljetter,flyg,taxi
A
7052
Hotel  och logi, Sverige
A
7053
Hotel  och logi, utlandet
A
7059
Övriga resekostnader
A
71
REPRESENTATION
A
710
REPRESENTATION
A
7100
Representation
A
7101
Övrig repr(gåvor, dyl mm)
A
711
PERSONALREPRESENTATION
A
7110
Personalrepresentation
A
7111
Represent.kostn förtroend
A
7112
Personalrepresentation g
A
72
ANNONSER REKLAM INFORMAT.
A
722
ANNONSERING
A
7220
Annonsering
A
7221
Platsannonser samb rekr.p
A
723
REKLAM OCH INFORMATION
A
7230
Reklam och information
A
73
FÖRSÄKRINGSPREM.RISKKOSTN
A
731
FÖRSÄKRINGSPREMIER
A
7310
Försäkringspremier
A
732
SJÄLVRISKER
A
7320
Självrisker
A
733
LARM OCH BEVAKNING
A
7330
Larm och bevakning lokal
A
734
BRANDSKYDD
A
7340
Brandskydd
A
735
KUNDFÖRLUSTER
A
7350
Kundförlust
A
736
STRAFFAVGIFTER MED MERA
A
7360
Straffavgifter med mera
A
737
INFRIAD BORGEN
A
7370
Infriad borgen komm bostf
A
7371
Infriad borg övr komm bol
A
7372
Infriad borg övr bostför
A
7373
Infriad borg egnahem/småh
A
738
FÖRLUST KORTFR. FORDRING
A
7380
Förlust kortfr fordringar
A
739
ÖVRIGA RISKKOSTNADER
A
7390
Övriga riskkostnader

A
74
ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER
A
743
ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
A
7430
Administrativa tjänster
A
7431
IT-drift
A
7432
Underhål savtal
A
745
KONSULTTJÄNSTER
A
7450
Rekryteringstjänster
A
7451
Konstnärer
A
7452
Revisionstjänster
A
7453
Elkonsulter
A
7454
Plankonsulter
A
7455
Va-Avfal  konsulter
A
7457
Lantmätare
A
7458
Datakonsulter
A
7459
Övriga konsulter
A
746
MÅLTIDER
A
7460
Måltider
A
747
HÄLSO- OCH FRISKVÅRD.TJÄN
A
7470
Avgift företagshälsovård
A
7471
Avgifter hälsokontrol er
A
7472
Avgifter för rehabiliter.
A
7473
Friskvårdsaktiviteter
A
7474
Fritidsakt.bidr.årskort m
A
749
ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER
A
7490
Trygghetslarmstjänster
A
7491
Varuhemsändning
A
7492
Övriga främmande tjänster
A
75
INHYRD PERSONAL
A
7510
Inhyrd personal
A
76
DIVERSE KOSTNADER
A
761
AVGIFTER
A
7610
Avgifter
A
7611
Drifttil stånd flygplats
A
7612
Förseningsavg för faktura
A
7613
Inkasso/påminnelseavgift.
A
764
DIV SKATTER OFFENTL AVG
A
7640
Div skatter, off.avgifter
A
7641
Avfal sskatt
A
7642
Anslutn.avg el va värme
A
7643
Til synsavgifter mm
A
765
AVGIFTER FÖR KURSER MM
A
7650
Kurs o konferensavg.anst.
A
7651
Kurs o konf.avg fört.vald
A
7652
Kurs o konf.avg övriga
A
769
ÖVRIGA KOSTNADER
A
7690
Övriga kostnader
A
78
REAL.FÖRLUST/PERIOD.KONT

A
781
FÖRLUST AVYTTR MASKIN MM
A
7811
Förs.pris maskin,inventar
A
7812
Bokf värde maskin, invent
A
7813
Bokf.värde utr.mask.inv
A
7814
Momsjustering, förs.m/inv
A
782
FÖRLUST AVYTTR MARK MM
A
7821
Förs.pris mark,bygg,tekan
A
7822
Bokf.värd mark,byggn teka
A
7823
Bokf.värd utr.mark,bygtek
A
7824
Momsjustering,förs.b/tanl
A
784
FÖRLUST AVYTTR IMMAT.ANL.
A
7841
Förs.pris immateriel .anl
A
7842
Bokf.värde immateriel .an
A
7843
Bokf.värde utran.immat.an
A
787
FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNING
A
7870
Förändring av avsättning
A
789
ÖVRIGA PERIODISERINGAR
A
79
AVSKRIVNINGAR
A
791
AVSKRIVN IMMATERIELL ANL
A
7911
Avskrivn immateriel a til
A
792
AVSKRIVN BYGG.TEKN.ANLÄGG
A
7921
Avskrivn bygg.tekn anlägg
A
793
AVSKRIVN MASKINER INVENT.
A
7931
Avskrivn maskiner invent.
A
7932
Avskrivn på leasingsavtal
A
795
NEDSKRIVN IMMAT/MAT.ANLT.
A
7951
Nedskrivn immat/mat.anlt.
A
796
ÅTERF.NEDSKR.IMMAT/M-ANLT
A
7960
Återf.neds.immat/mat.anlt