This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
6
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNAD
A
60
LOKAL- OCH MARKHYROR
A
601
LOKAL- OCH BOSTADSHYROR
A
6010
Lokal,garagehyror,hyra pp
A
6011
Lokalhyra, återsökn.moms
A
602
MARKHYROR
A
6020
Markhyror, tomträttsavg.
A
61
FASTIGHETSKOST/ENTREPREN.
A
613
STÄD-OCH RENHÅLLN.TJÄNST.
A
6130
Städ- och renhål n.tjänst
A
61300
Lokalvård, exempl städnin
A
61301
Sophämtning
A
61302
Snöröjning
A
61303
Slamtömning
A
61304
Fastighetsskötsel
A
61305
Deponiavfal  invägt
A
61306
Sotning
A
615
MINDRE REP/UNDERHÅLL FAST
A
6150
Mindre rep. och undehål
A
617
HUSBYGGN/ANL/REP/ENTREPRE
A
6170
Husbyggn/anl/rep/entrepre
A
61700
Beläggningsentreprenad
A
61701
Byggnadsentreprenad
A
61702
El-entreprenad
A
61703
Gatu- och vägentreprenad
A
61704
Glasmästerientreprenad
A
61705
Golventreprenad
A
61706
Inredningsentreprenad
A
61707
Markentreprenad
A
61708
Målningsentreprenad
A
61709
Parkentreprenad
A
61710
Rivningsentreprenad
A
61711
Va-entreprenader
A
61712
VVS-entreprenad
A
61713
Instal ation datanät
A
61714
Arkitekter
A
61719
Övriga entreprenad
A
618
HUSBYGGN.ANL/REPENTR.FORT
A
619
ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNAD.
A
6190
Fastighetsskatt/fast.avg
A
6191
Övriga fastighetskostnad
A
62
BRÄNSLE,ENERGI OCH VATTEN
A
621
EL
A
6210
El, energiavgift
A
6211
El, elnät
A
623
VÄRME OCH KYLA

A
6230
Eldningsolja
A
6231
Fastbränsle o naturgas
A
6232
Fjärrvärme
A
628
VATTEN OCH AVLOPP
A
6280
Vatten och avlopp
A
63
Operationel  lesing/hyra
A
631
OPERAT.LEASING/HYRA MASKI
A
6310
Hyra hjul astare
A
6311
Hyra grävmaskiner
A
6312
Hyra övr arbetsmaskiner
A
632
OPERAT.LEASING/HYRA INVEN
A
6320
Hyra inventarier(kop.mask
A
64
FÖRBR.INV OCH -MATERIAL
A
641
FÖRBRUKNINGSINVENTARIER
A
6410
Förbrukningsinventarier
A
6411
Förbrukningsinv (tel,mob)
A
6412
Förbrukningsinv(data,skri
A
6413
Förbrukningsinv(cyklar mm
A
643
BÖCKER,TIDN,ELEKTR.MEDIA
A
6431
Böcker,pren o inköp tidn
A
6432
Skolböcker
A
644
LIVSMEDEL
A
6440
Livsmedel
A
645
LAB.MTRL LÄKEMEDEL MM
A
6451
Apoteksvaror
A
6452
Tekn hjälpmedel vård/oms
A
6453
Kemikalier (tex glykol)
A
6454
Laboratoriematerial
A
6455
Urea
A
6456
Inkontinenshjälpmedel
A
646
FÖRBRUKNINGSMATERIAL
A
6460
Förbrukningsmaterial
A
6461
Undervisningsmaterial
A
6462
Lek o förbrukn.material
A
648
ARBETSKLÄDER SKYDDSMTRL
A
6480
Arbets- o skyddskläder mm
A
65
KONTORSMATERIEL TRYCKSAK.
A
651
KONTORSMATERIAL
A
6510
Kontorsmaterial
A
654
IT-MATERIAL
A
6540
IT-material
A
655
TRYCKSAKER
A
6550
Trycksaker
A
66
REP/U-HÅLL MASK. O INVENT
A
660
REP/U-HÅLL MASK. O INVENT
A
6600
Rep/u-hål  mask. o invent
A
6601
Rep/u-hål  leasade bil/tr

A
665
REP/U-HÅLL FÖRBRUK.INVENT
A
6650
Underhål  o tvätt arb kl
A
6651
Rep/underh.förbr.inventar
A
68
TELE IT-KOMMUNIKAT.POSTB.
A
681
TELE-0 IT-KOMMUNIKATION
A
6810
Fast telefoni
A
6811
Mobil telefoni
A
6812
Växel,anslutn.teleinstal.
A
6813
Datakommunikation
A
6814
Radiokommunikation
A
685
PORTO
A
6850
Porto
A
69
KOSTNADER FÖR TRANSPORTME
A
691
DRIVMEDEL
A
6910
Bensin
A
6911
Diesel
A
6912
Gas
A
6913
Etanol
A
6914
Olja
A
6915
Flygbränsle
A
692
FORDONSSKATT
A
6920
Fordonsskatt
A
695
HYRA/LEASING BILAR,TR.MED
A
6950
Leasing bil andra tr.med
A
6951
Korttidshyra bil. tr.med
A
6952
Leasing/finans. bilar
A
696
TRÄNGSELSKATT EGNA FORDON
A
699
ÖVRIGA KOSTN.TRANSP.MEDEL
A
6990
Bilbesiktning
A
6991
Övriga kostn transport m.