This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
4
KOSTNADER / UTGIFTER
A
40
INKÖP AV ANLÄGG/FIN.TILLG
A
401
INKÖP AV FIN ANL/OMSTILLG
A
4011
Inköp av finans.anl.til g
A
4012
Inköp av finans.oms.til g
A
402
INKÖP AV MASKINER/INVENT.
A
4021
Maskiner
A
4022
Inventarier
A
4023
Bilar/andra transportmed.
A
4024
Konst
A
4029
Övriga maskiner och inven
A
403
INKÖP MARK/BYGGN/TEKN.ANL
A
4031
Inköp av mark
A
4032
Inköp av byggn.tekn.anl
A
41
INKÖP AV ANL/UNDERHÅLLSM.
A
410
ANLÄGGN/UNDERHÅLLSMATER.
A
4100
Byggnads/anläggningsmater
A
4101
Järn /stål / metal varor
A
4102
Elmaterial
A
4103
Trävaror mm
A
4104
Färger/kemisk-tekniska pr
A
4105
VVS-material
A
4109
Övrigt anläggn/underh.mat
A
418
Anskafnkostn.såld expl.f.
A
4180
Anskafnkostn.såld expl.f.
A
419
FÖRÄNDR MAT FÖRRÅD/LAGER
A
4191
Värdeföränd varor förråd
A
4192
Värdeföränd omsättn.til g
A
43
INKÖP ELKR,VATTEN/GAS DIS
A
431
INKÖP ELKR,VATTEN/GAS DIS
A
435
INKÖP ENERGI FÖR DRIFT DA
A
4350
El-energiavg Vattenverk
A
4351
El-nät Vattenverk
A
45
LÄMNADE BIDRAG
A
451
Bidrag til  enskilda
A
4511
Ekonomiskt bistånd
A
45111
Ekonomisk bistånd försjen
A
45112
Bistånd livsföring i övr.
A
4513
Anhörigbidrag,bidrag/stöd
A
4519
Övriga bidrag til  enskil
A
45191
Premier och stipendier
A
45192
Kostersättningar
A
45193
Habiliteringsersättningar
A
45194
Särsk.förordn.vårdnhavEKF
A
45199
Övriga bidrag,först kl.gl
A
452
BOSTADSSOCIALA BIDRAG

A
4520
Bostadsanpassningsbidrag
A
453
BIDRAG TILL JURIDISKA PER
A
4531
Bidrag förening/stiftelse
A
4532
Bidrag komm.ägda företag
A
4533
Bidrag priv.företag/organ
A
4534
Bidrag til  kommuner
A
4535
Bidrag til  regioner
A
4536
Bidrag til  kommunalförb.
A
4537
Bidr til  staten/statlmyn
A
4538
Ers.til  FK för pers ass
A
454
BIDRAG TILL STATL.INFRAST
A
4541
Kostnadsf bidr stat.infra
A
4542
Upplösn.akt bidr stat.inf
A
46
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET
A
463
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET
A
4631
Köp huvud.verks för/stift
A
4632
Köp hvd.verks kommägd för
A
4633
Köp hvd.verks övr företag
A
4634
Köp hvd.verks andra komm.
A
4635
Köp huvudverks regioner
A
4636
Köp hvd.verks stat/statlm
A
4638
Köp hvd verks kommunalför
A
4639
Köp hvd verks kommun
A
49
FÖRDEL. INTERNA KOSTNADER
A
490
FÖRD INTERNA KOSTNADER
A
4909
Övr interna fördelningar
A
49091
Årets invest. anläggn
A
49092
Årets invest. inventarier
A
491
FÖRD INTERNA KOSTN(PERSK)
A
4911
Förd rep/yrkesarb VA-nät
A
4912
Förd personal  VA-verk
A
4913
Förd yrk arb avfal
A
4914
Förd säsongsanstäl da
A
4916
Förd yrkesarb gata/park
A
497
INTERN ERSÄTTN OH-KOSTN.
A
4970
Intern ers OH-kostn va
A
499
Kapitalkostnader
A
4991
Kapitalkostn avskrivning
A
4992
Kapitalkostn intern ränta