This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
3
INTÄKTER/INKOMSTER
A
30
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
A
301
FÖRSÄLJN.MEDEL, MOMSPLIKT
A
3010
Försäljn.medel, momspl.25
A
3011
Försäljn.medel, momspl.12
A
3012
Försäljn.medel, momspl.6
A
3013
Försäljn.medel,flyg 25%
A
3014
Försäljn.medel,flyg 12%
A
3015
Försäljn.medel,flyg 6%
A
302
FÖRSÄLJN.MEDEL EJ MOMSPL
A
3020
Försäljn.medel EJ MOMSPL
A
3021
Försäljn.flyg annat EU-la
A
3022
Försäljn.land utanför EU
A
3029
Försäljn.medel/inbetaln.
A
31
TAXOR OCH AVGIFTER
A
311
FÖRRÄTTN/GRANSKN.AVGIFTER
A
3110
Miljö och hälsoskydd avg.
A
3111
Byggnadslovsavgifter
A
3112
Alkoholtil st/til syn/tob
A
3113
Livsmedelskontrol
A
3115
Planavgifter
A
3116
Trafiktil stånd
A
3117
Felparkeringsavgift
A
3118
Til syn LSO/LBE räddn.25%
A
3119
Brandskyddskontrol ,25%
A
312
Aanslutnings- och anläggn
A
3121
Gatukostnadsersättningar
A
3122
Anläggnings/anslutningsav
A
3123
Upplösn.medel inv.inom VA
A
313
ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER
A
3130
KONSUMTIONSAVGIFTER
A
31301
Va, fast avgift, moms
A
313019
Va, fast avgift,ej moms
A
31302
Va, rörlig avgift, moms
A
313029
Va, rörlig avgift,ej moms
A
31303
Avfal staxa
A
313039
Avfal staxa, momsfri
A
31304
Slamtömningstaxa
A
313049
Slamtömningstaxa,ej moms
A
31305
Övriga konsumtionsavgift.
A
313059
Övr.konsumtionsavg.ejmoms
A
3131
Kol ektivtrafikavgifter
A
31311
Kol ektivtrafikavgifter 6
A
313119
Kol ektivtrafikavg.ejmoms
A
3132
Taxor/avgift för soc.oms
A
31321
Maxtaxa vård och omsorg

A
31322
Tvättavgifter
A
31323
Avlastningavg kost m m
A
31324
Avgift förbrukningsartikl
A
31325
Avgift trygghetslarm
A
31326
Avgift hemsjukvård
A
31327
Diverse avg från enskilda
A
31328
Diverse avg från ftg/org
A
31329
Avgifter dödsboförvaltnin
A
3133
Taxor/avgift, skol.barnom
A
31331
Avgifter barnomsorg
A
31332
Avgifter musikskola
A
3134
Taxor/avgif, frit.anläggn
A
31341
Badavgifter
A
31342
Bowlingavgifter
A
31343
Solarieavgifter 25%
A
31344
Friskvårdsavgift
A
3135
Avgifter och taxor, flygp
A
313515
Start/landningsavgift 25%
A
313516
Start/landnavg.annat EU-l
A
313517
Start/landnavg.utanf.EU-l
A
313518
Avisning 25%
A
313519
Avisning annat EU-land
A
313520
Avisning land utanför EU
A
313521
Extra öppethål ning 25 %
A
313522
Extra öppeth.annatEU-land
A
313523
Extra öppeth.utanför EU
A
313524
Handlingsavgift 25%
A
313525
Handlingsavg.annatEU-land
A
313526
Handlingsavg.utanför EU
A
313527
Provision 25 %
A
313528
Provision, annat EU-land
A
313529
Provision, utanför EU
A
313530
Hangarhyra 25%
A
313531
Hangarhyra, annat EU-land
A
313532
Hangarhyra, utanför EU
A
313533
TNC, infrastruktur 25%
A
313534
TNC,infrastr.annatEU-land
A
313535
TNC,infrastr.utanför EU
A
313536
Vatten,GPU,värme,bogs.25%
A
313537
Vatten,GPU,mm annat EU-l.
A
313538
Vatten,GPU,mm utanför EU
A
3136
Taxor och avgifter, bibli
A
313601
Plikt- och försavg. bibl.
A
3137
Övriga taxor och avgifter
A
31371
Räddningstj.tekn.serv 25%
A
31372
Pensionärsservice 25%
A
31373
Torghandel

A
31374
Kopiering 25%
A
31375
Avgift för tomtkö
A
31376
Övriga taxor/avgifter,ejm
A
31377
Övriga taxor/avgifter, 12
A
31378
Övriga taxor/avgifter, 6
A
31379
Övriga taxor/avgifter, 25
A
32
FRI
A
33
FRI
A
34
HYROR OCH ARRENDEN
A
341
BOSTADS- OCH LOKALHYROR
A
3410
Bostads- och lokalhyror
A
3411
Bostads-och lokalhyror,25
A
342
MARKHYROR, ARRENDEN MM
A
3420
Markhyror, arrenden mm
A
343
FORDONS- OCH MASKINHYROR
A
3430
Fordons- och maskinhyror
A
344
HYROR INVENT O MATERIAL
A
3440
Hyror invent/material 25%
A
3441
Hyror invent/material ejm
A
345
TILLFÄLL LOKALUPPLÅTELSER
A
3450
Til fäl  lokalupplåt.
A
3451
Til fäl  lokalupplåt.25%
A
349
ÖVRIGA HYROR OCH ARRENDEN
A
3490
Övriga hyror/arrenden,25%
A
3491
Övriga hyror/arrenden,12%
A
3492
Övriga hyror/arrenden,6%
A
3493
Övriga hyror/arrenden ejm
A
35
BIDRAG,KOST.ERSÄTTN.GÅVOR
A
351
Kost.ers/rikt.bidr ej inv
A
3510
Statsbidrag fr Socialstyr
A
3511
Statsbidr fr Skolverket
A
3512
Statsbidr fr Migrationsv.
A
3513
Driftbidrag från AMS
A
3514
Lönebidrag
A
3515
Nystartsjobb
A
3516
Driftbidrag fr kommuner
A
3517
Driftbidrag fr landsting
A
3518
Ersättning för h.sjuklöne
A
3519
Övriga statsbidrag
A
352
BIDRAG/GÅVOR FR PRIV.AKT
A
3521
Bidrag/gåvor fr priv.akt
A
354
ERS FR FÖRS.KASSA PERSASS
A
3540
Ers fr förs.kassa persass
A
356
Särsk momsers köp ej skv
A
3561
Särsk momsers köp ej skv
A
357
Offentliga bidrag(invest)
A
3575
Inv.bidr per över nytjtid

A
358
EU-BIDRAG
A
3580
EU bidrag, drift
A
359
ÖVRIGA BIDRAG
A
3590
Övriga bidrag
A
3591
Övriga bidrag 25% moms
A
36
FÖRS VERKSAMHET/KONSULTTJ
A
361
FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET
A
3611
Förs verksamhet andr komm
A
36111
Förs verks andr komm 25%
A
3612
Förs verksamhet kommunägd
A
36121
Förs verks kommunägd 25%
A
3613
Förs verksamhet,landsting
A
36131
Förs verks,landsting 25%
A
3614
Förs verksamhet, övriga
A
36141
Förs verksamhet,övriga 25
A
363
FÖRSÄLJNING KONSULTTJÄNST
A
3630
Försäljn.konsulttjänst25%
A
3631
Försäljning konsulttjänst
A
364
FÖRSÄLJNING INTERNT
A
3641
Försäljning internt/kommu
A
365
Återv,tidig avskr kundfor
A
3650
Återv,tidig avskkundfor25
A
3651
Återvtidig.avskkundf.ej m
A
369
Övriga ersättn/intäkter
A
369
Övriga ersättn/intäkter
A
3690
Övriga ersättn/intäkter25
A
3691
Övriga ersättn/intäkt/ejm
A
37
FÖRSÄLJN AV EXPLFASTIGHET
A
372
Försäljn av exploa/fastig
A
3721
Försäljn av exploa/fastig
A
373
Övr.ersättn, exploatering
A
379
Försäljning, tomträtter
A
3791
Försäljning, tomträtter
A
3792
Bokf. värde, tomträtter
A
38
FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNTIL
A
381
FÖRS MASKINER/INVENTARIER
A
3811
Förs.pris maskiner/invent
A
3812
Bokf.värde maskiner/inven
A
3814
Momsjustering,försljn m/i
A
382
FÖRS MARK BYGGN TEKN.ANL
A
3821
Förs.pris mark byggn tekn
A
3822
Bokf värde mark byggn tek
A
3824
Momsjustering,förs.b/t.an
A
384
FÖRS AV ÖVR ANLÄGGN.TILLG
A
3841
Förspris övr anläggn.til
A
3842
Bokf.värde övr anl.til g
A
39
INTERNA FÖRDELNINGAR

A
390
INTERNA FÖRDELNINGAR
A
3901
Fördelning á pris
A
3902
Fördelning städning
A
3903
Fördelning vaktmästeritj.
A
3904
Fördelning beredskapsarb.
A
3909
Övriga interna fördeln.
A
397
INTERN ERSÄTTN OH-KOSTN.
A
3970
Intern ers OH-kostn va
A
3971
Intern ers OH-kostn renh.
A
3972
Intern ers OH-kostn slam.
A
398
KALKYLERAD KOMPL.PENSION
A
3980
Kalkylerad kompl.pension
A
399
KAPITALKOSTNADER
A
3990
Kapitalkostnader