This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
2
EGET KAPITAL OCH SKULDER
A
20
EGET KAPITAL
A
201
EGET KAPITAL
A
2010
Sitasjaure projekt ReBorN
A
2011
Eget kapital,ingående vär
A
2019
Justering eget kap.ing.v.
A
202
ÅRETS RESULTAT
A
2020
Årets resultat
A
22
AVSÄTTNINGAR
A
221
AVSÄTTNING PENSIONER FÅP
A
2211
Avsättn pensioner FÅP
A
222
AVSÄTT SÄRSK-/VISSTPENS
A
2221
Avsätt särsk.-/visstpens
A
225
AVSÄTT SÄRSKILD LÖNESKATT
A
2251
Avs särskild löneskatt
A
228
ANDRA AVSÄTTNINGAR
A
2281
Avsättn återstäl  soptipp
A
23
LÅNGFRISTIGA SKULDER
A
231
OBLIGATIONS / FÖRLAGSLÅN
A
2341
Lån Kommuninvest
A
235
LÅN I UTLÄNDSK VALUTA
A
236
LÅNGFR SKULDER KONCERNFÖR
A
237
LÅNGFRISTIG LEASINGSKULD
A
2371
Långfristig leasingskuld
A
238
SKULD FÖR AVG/BIDRAG(INV)
A
2383
Skuld för anlägg/anslavg.
A
2384
Ack. uppl av anl/anslavg
A
2385
Skuld för ansl.avg.fiber
A
2386
Ack.uppl ansl.avg.fiber
A
2388
Skuld för investeringsbid
A
238801
Skuld invbid/proj 7104601
A
238802
Skuld invbid/proj 7104602
A
238803
Skuld invbid/proj 34322
A
238804
Skuld invbid/proj 34327
A
238805
Skuld invbid/proj 2404370
A
238806
Skuld invbid/proj 240171
A
238807
Skuld invbid/proj 78128
A
238808
Skuld invbid/proj 78129
A
238809
Skuld invbid/proj 78130
A
238810
Skuld invbid/proj 70016
A
238811
Skuld invbid/proj 78102
A
238812
Skuld invbid/proj 78103
A
238813
Skuld invbid/proj 7650301
A
238814
Skuld invbid/proj 7650302
A
238815
Skuld invbid/proj 44104
A
238816
Skuld invbid/proj 44100
A
238817
Skuld invbid/proj 76559
A
238818
Skuld invbid/proj 76562
A
238819
Skuld invbid/proj 76563

A
238820
Skuld invbid/proj 76564
A
238821
Skuld invbid/proj 78102ny
A
238822
Skuld invbid/proj 240011
A
238823
Skuld invbid/proj 240011B
A
238824
Skuld invbid/proj 2400501
A
238825
Skuld invbid/proj 2150602
A
238826
Skuld invbid/proj 4412502
A
238827
Skuld invbid/proj 20001
A
238828
Skuld invbid/proj 240022
A
238829
Skuld invbid/proj 76567
A
238830
Skuld invbid/proj 76568
A
238831
Skuld invbid/proj 20611
A
238832
Skuld invbid/proj 2000302
A
238833
Skuld invbid/proj 40707
A
238834
Skuld invbid/proj 78104
A
238835
Skuld invbid/proj 78105
A
238836
Skuld invbid/proj 76577
A
238837
Skuld invbid/proj 76573
A
238838
Skuld invbid/proj 76574
A
238839
Skuld invbid/proj 76512
A
238840
Skuld invbid/proj 76582
A
2389
Ack. uppl av investbidrag
A
238901
Ack.uppl invbidr 7104601
A
238902
Ack.uppl invbidr 7104602
A
238903
Ack.uppl invbidr 34322
A
238904
Ack.uppl invbidr 34327
A
238905
Ack.uppl invbidr 2404371
A
238906
Ack.uppl invbidr 240171
A
238907
Ack.uppl invbidr 78128
A
238908
Ack.uppl invbidr 78129
A
238909
Ack.uppl invbidr 78130
A
238910
Ack.uppl invbidr 70016
A
238911
Ack.uppl invbidr 78102
A
238912
Ack.uppl invbidr 78103
A
238913
Ack.uppl invbidr 7650301
A
238914
Ack.uppl invbidr 7650302
A
238915
Ack.uppl invbidr 44104
A
238916
Ack.uppl invbidr 44100
A
238917
Ack.uppl invbidr 76559
A
238918
Ack.uppl invbidr 76562
A
238919
Ack.uppl invbidr 76563
A
238920
Ack.uppl invbidr 76564
A
238921
Ack.uppl invbidr 78102 ny
A
238922
Ack.uppl invbidr 240011
A
238923
Ack.uppl invbidr 240011B
A
238924
Ack.uppl invbidr 2400501
A
238926
Ack.uppl invbidr 4412502
A
238929
Ack.uppl invbidr 76567
A
238933
Ack.uppl invbidr 40707
A
238938
Ack.uppl invbidr 76574

A
238939
Ack.uppl invbidr 76512
A
239
ÖVR LÅNGFRISTIGA SKULDER
A
2394
Bidrag drift
A
23944
Bidrag Näringslivsutv.GVE
A
23947
Bidr/Schabl.övgr.int. MG
A
23951
LSN/Förstärkt mottagande
A
24
KORTFR SKULDER KRED.INST.
A
241
KORTFRISTIGA LÅNESKULDER
A
242
KORTFR DEL LÅNGFR SKULD
A
2421
Kortfrist.del av långfr.s
A
2428
Checkkredit,kortfristig d
A
243
KORTF LÅN UTLÄNDSK VALUTA
A
244
KORTFR DEL LEASINGSKULD
A
2441
Kortfr del av leasingsk.
A
246
KORTFR SKULDER KONCERNFÖR
A
2461
Vil korat ägartil sk
A
2462
Ovil korat ägartil sk
A
248
KORTFR SKULDER LÖNER
A
24801
Nettolöner
A
24821
Just nettolöner januari
A
24822
Just nettolöner februari
A
24823
Just nettolöner mars
A
24824
Just nettolöner april
A
24825
Just nettolöner maj
A
24826
Just nettolöner juni
A
24827
Just nettolöner juli
A
24828
Just nettolöner augusti
A
24829
Just nettolöner september
A
24830
Just nettolöner oktober
A
24831
Just nettolöner november
A
24832
Just nettolöner december
A
24833
Just nettolöner mån 13
A
24848
Ej uthämtade löner
A
24849
Återbetalda nettolöner
A
249
ÖVR KORTFRISTIGA SKULDER
A
2491
ÖVR KORTFRISTIGA SKULDER
A
24918
Prissäkring Kinect&Energi
A
24919
B & E Elcertifikat
A
249191
B & E Elskatt
A
249192
B&E Behål ning elcertifik
A
2492
KORTFRISTIGA SKULDER VA
A
24921
Ej utlösta återbet., va
A
24923
Förutbet int avfal staxa
A
24924
Förutbetalda intäkter VA
A
24925
Förutbet intäkter V-Avfal
A
24926
Förutbet intäkter Slamavg
A
24930
Skogsmark,avräkningskonto
A
24973
Egna medel
A
24975
Top förv.fgh avräkning
A
24976
Fiskevårdsverk. avräkning

A
24977
Sparbank/Vassara/lina
A
24991
Fast-/löneskatt avräknkto
A
25
LEVERANTÖRSSKULDER
A
251
LEVERANTÖRSSKULDER
A
2510
Leverantörsskulder
A
2511
Ankomstregistrering
A
2513
Bergen energi/Nord pool
A
2514
Beslutsskuld
A
2515
Fakturaskuld
A
2516
Rekvisitionsskuld
A
2518
Til fäl ig kostnad(ankom)
A
252
SKICKADE BETALN Bg/PLUSG
A
2521
Skickade betaln bankgiro
A
26
MOMS SÄRSKILDA PUNKTSKATT
A
261
UTGÅENDE MOMS, 25%
A
2611
Utg moms försäljn Sverige
A
26111
Utg moms försäljn Sv. VA
A
26112
Utgmoms försäljn Sv.AVFAL
A
26113
Utgmoms försäljn Sv.FLYG
A
2612
Utg moms egna uttag
A
2615
Beräkn utg moms vara utl.
A
2616
Utg moms frivil igt intr.
A
262
UTGÅENDE MOMS, 12%
A
2621
Utg moms förs. i Sverige
A
26211
Utg moms förs. i Sv. VA
A
26212
Utg moms förs.i Sv.AVFALL
A
26213
Utg moms förs.i Sv.FLYG
A
263
UTGÅENDE MOMS, 6%
A
2630
Utgående moms
A
26301
Utgående moms, VA
A
26302
Utgående moms, AVFALL
A
26303
Utgående moms, FLYG
A
264
UTG MOMS VARUFÖRV EU-LAND
A
2640
Utg.moms varuf.EU-Land25%
A
2641
Utg.moms varuf.EU-Land12%
A
2642
Utg.moms varuf.EU-Land 6%
A
265
UTG MOMS TJ-FÖRV EU-LAND
A
2650
Utg.moms Tj.förv EU-L 25%
A
2651
Utg.moms Tj.förv EU-L 12%
A
2652
Utg.moms Tj.förv EU-L 6%
A
266
UTGMOMS VARUFÖRV UTANF.EU
A
2660
Utg.moms Vförv ut.EU-L25%
A
2661
Utg.moms Vförv ut.EU-L12%
A
2662
Utg.moms Vförv ut.EU-L 6%
A
267
UTGMOMS TJ-FÖRV UTANF.EU
A
2670
Utg.moms TjförvUT.EU-L25%
A
2671
Utg.moms TjförvUT.EU-L12%
A
2672
Utg.moms TjförvUT.EU-L 6%
A
268
MOMS REDOVISNINGSKONTO
A
2681
Redov moms deklarationsm

A
2682
Redovisad moms lokaler
A
2684
Redov moms Va-affärsverks
A
2685
Redov moms AV-affärsverks
A
2686
Redov moms FL-affärsverks
A
269
SÄRSKILDA PUNKTSKATTER
A
2691
Avfal sskatt
A
2692
Energiskatt
A
27
PERSONALENS SKATTER MM
A
271
PERSONALENS KÄLLSKATT
A
27101
Prel. skatt
A
273
INFÖRSEL MM
A
2731
Införsel mm
A
274
LÖNSPARANDE
A
275
KOLLEKTIVFÖRSÄKRING MM
A
2752
Trygghetsförs arbskTFA-KL
A
2754
Tjänstegrlivförs(TGL-KL)K
A
2755
Omstäl ningsförsäkring
A
276
FACKFÖRENINGSAVGIFTER
A
279
ÖVRIGA LÖNEAVDRAG
A
27901
GKFF
A
27902
Löneavdrag, GK mm
A
27904
Hyror
A
28
ÖVR KORTFRISTIGA SKULDER
A
281
SKULDER TILL STATEN
A
2811
Avräkn skatter o avgifter
A
2812
Statsbidrag SOC
A
2813
Statsbidrag Bibliotek UFK
A
2831
Kortfrist del av leaskuld
A
29
UPPLUPNA KOSTN/FÖRUTB INT
A
291
UPPLUPNA LÖNER
A
2911
Okompenserad övertid
A
2912
Retroaktiva löner
A
292
UPPLUPNA SEMESTERLÖNER
A
2921
Upplupna semesterlöner
A
2922
Upplupna ferielöner
A
2923
Upplupna uppehål slöner
A
2925
Uppl ferielöner Lapl Gymn
A
293
UPPLUPNA SOCIALA AVGIFTER
A
2931
Beräk.upplupna soc avgift
A
2932
Avräkning sociala avgift.
A
29321
Avräkn kalkyl.kompl.pens.
A
2933
Upplupen särsk löneskatt
A
2934
Uppl särsk lönesk utbpens
A
2935
Uppl särsk.lönesk 65 äldr
A
2936
Uppl lönesk premier FÅP
A
2937
Uppl lönesk p.försk.lväxl
A
294
UPPLUPNA RÄNTEKOSTNADER
A
295
FÖRUTBETALDA HYRESINTÄKT.
A
2951
Förutb.hyresint tomträtt
A
2952
Förutbet hyresint hyror

A
296
UPPLUPNA P-KOSTN INDIV.
A
2961
Upplupna p-kost individ.
A
297
UPPL P-KOSTN FÖRS.AVG/LÖS
A
298
FÖRUTBET SKATTEINTÄKTER
A
29809
Förutbet. skatteintäkt
A
299
ÖVRIGA INTERIMSSKULDER
A
2991
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
A
29911
Förutbet intäkter Ks
A
29912
Förutbet int Skatte SoT
A
29913
Förutbet intäkter UFKU
A
29914
Förutbet int Affärs
A
299141
Förutbet int VA
A
299142
Förutbet intäkter Avfal
A
299143
Förutbet intäkter Flyg
A
29915
Förutbet intäkter MBR
A
29916
Förutbet intäkter Buok
A
29917
Förutbet intäkter Soc
A
29918
Förutbet int Finans
A
2992
FÖRUTBET. INTÄKTER LKAB
A
299201
Huvudmannaskap FI LKAB
A
299202
Personalkostnader FI LKAB
A
299203
Mer/ext/kost Samarbetsavt
A
299204
OH kostnader SAM
A
299207
Nord Östra länken
A
299208
Nordan avtal LKAB
A
299209
Gunil askolan avtal LKAB
A
2993
Inbet LKAB Avv.fstgh
A
2995
UPPLUPNA KOSTNADER
A
29951
Upplupna kostnader Ks
A
29952
Upplupna kostn Skatt SoT
A
29953
Upplupna kostnader UFKU
A
29954
Upplupna kostnader Affärs
A
299541
Upplupna kostnader VA
A
299542
Upplupna kostnader Avfal
A
299543
Upplupna kostnader Flyg
A
29956
Upplupna kostnader Buok
A
29957
Upplupna kostnader Soc
A
29958
Upplupna kostnader finans
A
2998
FONDMEDEL
A
29981
Fond bygdemedel
A
2999
FÖRVALTAD FONDERS KAPITAL
A
29992
G o D Lännes minnesfond
A
29993
Stift för Gve komm grunds