This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

DEL KONTONR TEXT
A
1
TILLGÅNGAR
A
10
IMMATERIELLA ANLÄGGNTILLG
A
101
Balans.utgift utvecklarb.
A
1019
Ack av/nedskr balans utg
A
102
Förvärv immateriel a til
A
1029
Ack av/nedskr förv imm t.
A
11
MARK BYGGNADER TEKN.ANL.
A
111
MARKRESERV
A
1111
Markreserv
A
112
VERKSAMHETSFASTIGHETER
A
1121
Verksamhetsfastigheter
A
1129
Ack av/nedskriv verks.ftg
A
113
FASTIGHET AFFÄRSVERKSAMH.
A
1131
Fastigh affärsverks.Avf.
A
11311
Fastigh affärsverks, va-v
A
11312
Fastigh affärsverks,flyg.
A
1139
Ack av/nedskr affärsverks
A
11391
Ack av/nedskr affärsv Va
A
11392
Ack av/nedskr Flygplats
A
114
PUBLIKA FASTIGHETER
A
1141
Publika fastigheter
A
1149
Ack av/nedskr publika ftg
A
115
FASTIGHETER ANNAN VERKSAM
A
1151
Fastighet annan verksamh.
A
1159
Ack av/nedskr ftg annverk
A
117
PÅGÅENDE NY TILL OMBYGGN
A
1171
Pågående ny-,til -och omb
A
12
MASKINER OCH INVENTARIER
A
121
MASKINER
A
1211
Maskiner
A
12111
Maskiner va-verksamhet
A
12112
Maskiner Avfal
A
12113
Maskiner Flygplats
A
1219
Ack av/nedskrivn maskiner
A
12191
Ack av/nedskr maskiner Va
A
12192
Ack av/nedskr maskin. Avf
A
12193
Ack av/nedskr maskin.Flyg
A
122
INVENTARIER
A
1221
Inventarier
A
12211
Inventarier va-verksamhet
A
12212
Inventarier Avfal
A
12213
Inventarier Flygplats
A
1229
Ack av/nedskr inventarier
A
12291
Ack av/nedskr inventar Va
A
12292
Ack av/nedskr invent. Avf
A
12293
Ack av/nedskr invent.Flyg
A
123
BYGGNADSINVENTARIER
A
1231
Byggnadsinventarier
A
1232
Byggnadsinvent/Leasing

A
12329
Ack av-nedskr.byggin/leas
A
1239
Ack av/nedskr byggn.inven
A
124
BILAR ANDRA TRANSPORTMED.
A
1241
Bilar/andra transportm
A
12411
Bilar/andra transportm va
A
12412
Bilar/andra transportm av
A
12413
Bilar/andra transportm Fl
A
1242
Bilar/Leasing
A
12429
Ack avskr. bilar leasing
A
1249
Ack av/nedskrivn bilar mm
A
12491
Ack av/nedskr bilar mm va
A
12492
Ack av/nedskr bilar mmavf
A
12493
Ack av/nedskr bilar mm Fl
A
125
Pågående arbeten mask/inv
A
1251
Pågående arb.maskiner/inv
A
126
FÖRB EJ KOMM.ÄGDA FASTIGH
A
1261
Förb ej komm.ägda fastigh
A
1269
Ack av/nedskr ej komm ftg
A
128
KONST
A
1281
Konst
A
1289
Ack. avskrivn konst
A
129
ÖVR MASKINER/INVENTARIER
A
1291
Övr maskiner/inventarier
A
1299
Ack av/nedskr övr mask mm
A
13
FINANSIELLA ANLÄGGN.TILLG
A
132
AKTIER OCH ANDELAR
A
1321
Aktier/andelar konc.föret
A
1322
Kommuninvest ek förening
A
1323
Aktier/andelar övriga
A
1329
Värderegl aktier/andelar
A
133
OBLIGATIONER, FÖRLAGSB MM
A
1331
Förlagslån kommuninvest
A
1339
Värderegler obligat.förl
A
134
CERFIFIKAT
A
1349
Värdereglering certifikat
A
135
LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
A
1351
Långfr fordr koncernföret
A
1352
Dep TOP fastighetsförv
A
13522
Ränte- och amort.fria lån
A
1353
Säkerhet NASDAQ OMX elhan
A
1354
Dep NASDAQ OMX elhandel
A
1359
Värdereglering långfr for
A
137
BOSTADSRÄTTER
A
1371
Bostadsrätter
A
1379
Värdereglering bostadsrät
A
138
GRUNDFONDKAPITAL
A
1389
Värdereglering grunfondsk
A
139
BIDRAG TILL STATL INFRAST
A
1391
Ingående beslutat bidrag
A
1392
Årets bidrag til  st infr

A
1399
Ackumulerade upplösningar
A
14
FÖRRÅD LAGER EXPLOAT.FTG
A
141
FÖRRÅD OCH LAGER
A
1410
Lager-flygbränsle
A
1411
Massor Vuoskonjärvi,indom
A
1413
Konstverk, UFK
A
1416
Gruslager, SOT
A
147
EXPLOATERINGSFASTIGHETER
A
1471
Exploateringsfastigheter
A
149
TOMTRÄTTSMARK M.M
A
1491
Tomträttsmark m.m.
A
15
KUNDFORDRINGAR
A
151
KUNDFORDRINGAR
A
15116
Kundfordran FF
A
15123
Samdeb va och renhål n
A
15124
Samdeb va och renhål n
A
15125
Renhål ningsdebitering
A
15126
Hyresdebiteringar
A
15127
Fiberdebiteringar
A
15130
Tomträttsavgälder
A
15157
Intern deb. Flygbiljetter
A
15161
Barnomsorgsavg
A
15171
Omsorgsavgift
A
15176
Omsorgsavgift
A
15180
Div deb, Ekonomifunkt
A
15190
Div deb amorteringsplaner
A
15193
Div deb Ekfunkt, intern
A
15194
Diverse deb UFK
A
15195
Div,deb, MBR
A
15196
Div.deb UFK Kulturskola
A
15197
Div deb, flygplatsen
A
15198
Div deb, Renhål ning
A
15199
Div deb, SOT intern
A
152
KUNDFORDRINGAR, FELKONTO
A
15223
Felkonto, samdeb va o ren
A
15224
Felkonto, samdeb va o ren
A
15225
Felkonto, renhål ln.deb
A
15226
Felkonto, hyresdebitering
A
15227
Felkonto, fiberdebitering
A
15230
Felkonto, tomträttsavgäld
A
15257
Felkonto,Int deb.flygbilj
A
15261
Felkonto barnomsorg
A
15271
Felkonto omsorgsavgift
A
15276
Felkonto omsorgsavgift
A
15280
Felkonto div deb, ekfunk
A
15293
Felkonto, ek.funkt intern
A
15294
Felkonto, div deb UFK
A
15295
Felkonto, div.deb MBR
A
15296
Felkonto,deb UFK Kultursk
A
15297
Felkonto, div.deb flygpl

A
15298
Felkonto, div.deb renhål
A
159
VÄRDEREGL KUNDFORDRINGAR
A
16
DIV KORTFRIST FORDRINGAR
A
161
FORDRINGAR HOS ANSTÄLLDA
A
1611
Förskott löner, rese mm
A
161101
Förskott lön,rese mm UFK
A
161102
Förskott proj mm, BoU
A
1612
Verksamhetskassa/kort
A
16121
Verks.kassa/kort HVB Aspe
A
16122
Verks.kassa/kort Stödboen
A
163
FORDR HOS LEVERANTÖRER
A
164
KORTFR DEL LÅNGFR FORDR.
A
165
FORDRINGAR STATL.B/KOSTER
A
16501
Fodringar hos staten, KS
A
16502
Statsbidrag, SoT
A
16506
Fodringar hos staten,BUOK
A
16507
Fodringar hos staten, SOC
A
16508
Fodring hos stat, fastavg
A
1651
Avräkn skatter/avgifter
A
16511
Al mänt anstäl ningsstöd
A
16512
Arbetsförmedling
A
166
ANDRA KORTFR FORDRINGAR
A
16602
Fordran avtal avvfstgh
A
16603
Stipendium unga skådesp.n
A
16611
Fordran återkrav
A
16614
Avräkn Nordpool/Bergen&en
A
16616
Gojan 1 & 14 AB -Utlägg
A
16620
Felkonto OCR
A
16621
Prel försäkringspremier
A
16622
Negativa bruttolöner
A
16626
Nettolöneskuld/pers.utl.
A
16627
Genomgångskonto kassan
A
16629
Öresutjämning
A
16642
Stadsnät
A
16643
IT vidare fakturering
A
16645
IT-Microsoftlicenser
A
16687
Gve Simhal , avräkn.konto
A
167
INGÅENDE MERVÄRDESSKATT
A
1671
Ing.merv.sk,skattsk.verks
A
1672
Ing moms lokaler
A
1673
Ing moms flyg-affärsverks
A
1674
Ing moms va-affärsverksam
A
1675
Beräkn.ing.mervskförv.utl
A
1676
Ing moms avf-affärsverks
A
1677
Momsersättning,skattefr v
A
1678
Beräkn.momsers. förv utl.
A
1679
Justering moms,invester.v
A
168
FORDRAN MOMS REDOV.KONTO
A
1681
Fordr mervärdesk.red.sv.
A
1682
Fordr moms lokaler

A
1684
Fordr Va-affärsverksamhet
A
1685
Fordr Avf-affärsverksamh
A
1686
Fordr Flyg-affärsverksamh
A
1687
Redovisnin momsersättning
A
169
VÄRDEREGL DIV FORDRINGAR
A
17
FÖRUTBET KOSTN/UPPL INTÄK
A
171
FÖRUTBETALDA KOSTNADER
A
17100
Förutbetalda kostnad,GEM
A
17101
Förutbetalda kostnader,KS
A
17102
Förutb kostn,skattev.SOT
A
17103
Förutb kostn,affärs.SOT
A
171030
Förutb kostn,affärs.VA
A
171031
Förutb kostn,affärs.avfal
A
171032
Förutb kostn,affärs.flyg
A
17104
Förutbetalda kostn,BUOK
A
17105
Förutbetalda kostn,SOC
A
17106
Förutbetalda kostn,finans
A
17107
Förutbetalda kostn, UFKU
A
174
FÖRUTBETALDA RÄNTEKOSTNAD
A
175
UPPLUPNA INTÄKTER
A
17501
Upplupna intäkter, Ks
A
17502
Uppl intäkt,skattev SOT
A
17503
Uppl intäkt,affärsv SOT
A
175031
Uppl intäkt,affärsv VA
A
175032
Uppl intäkt,affärsv avfal
A
175033
Uppl intäkt,affärsv flyg
A
17504
Upplupna intäkter, Buok
A
17505
Upplupna intäkter, SOC
A
17506
Upplupna intäkter, finans
A
17507
Upplupna intäkter, UFKU
A
17508
Upplupna intäkter, MBR
A
176
UPPLUPNA RÄNTEINTÄKTER
A
1760
Upplupna ränteintäkter F.
A
178
UPPLUPNA SKATTEINTÄKTER
A
17809
Upplupna skatteintäkter
A
179
ÖVRIGA INTERIMSFORDRINGAR
A
1790
ÖVRIGA FÖRUTBET KOSTNADER
A
17901
Övr förutbet kostn Ks
A
17902
Övr förutb kostn Skat SoT
A
17903
Övr förutbet kostn UFKU
A
17904
Övr förutb kostn Affärsv
A
179041
Övr förutbet kostn VA
A
179042
Övr förutbet kostn Avfal
A
179043
Övr förutbet kostn Flyg
A
17906
Övr förutbet kostn Buok
A
17907
Övr förutbet kostn Soc
A
17909
Övr förutbet kostn finans
A
1791
ÖVRIGA UPPLUPNA INTÄKTER
A
17911
Övr upplupna intäkter Ks
A
17912
Övr upplupna int Skat SOT

A
17913
Övr upplupna intäkterUFKU
A
17914
Övr upplupna int Va SoT
A
179141
Övr upplupna intäkt VA
A
179142
Övr upplupna intäkt Avfal
A
179143
Övr upplupna intäkt Flyg
A
17916
Övr upplupna intäk. Buok
A
17917
Övr upplupna intäkter Soc
A
17918
Övr upplupna int Finans
A
18
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
A
182
AKTIER OCH ANDELAR
A
1821
Ansk.värde,aktier/and kp
A
1829
Värderegl. aktier/and kp
A
183
OBLIGATION.ANDRA VÄRDEPAP
A
1831
Ansk.värde,obl.förlagsbev
A
1839
Värderegl.obl.förlagsbev.
A
184
CERTIFIKAT
A
19
KASSA OCH BANK
A
191
KASSA
A
1910
Kassa
A
1919
Kontantkassa
A
19191
L-O Johansson, Mbt simh
A
19192
L-O Johansson, Bowlingh
A
19193
L-O Johansson, Sjöparksb
A
19194
L-O Johansson, Hks simh
A
19195
Hilkka Horsma Bokbussen
A
19196
Sofi Isaksson Strande
A
19197
Berit Johansso Hjortr fik
A
19198
Berit Johansson Återv.
A
192
PLUSGIRO
A
194
CHECKKONTO
A
1940
Sparb Nord 043.758.996-3
A
1941
Sp.kto LST 63140538-8
A
1942
SBN Försenh 53.138.776-9
A
1943
PayPal BG 5367-0527
A
1945
Spb Nord 53.168.290-4 NP
A
1946
Swedb Spot 913.485.497-6
A
1949
Swedb Clear 137.676.603-4
A
195
BANK
A
1952
Bankgiro 5036-7093 (OCR)
A
1953
Nordea fasträntekonto
A
1955
Spb fasträntekonto
A
1957
Marginalen bank specinlån
A
1958
Specialinlåning Ålandsban
A
196
CHECKKONTO KONCERNKONTO
A
197
SPÄRRADE BANKMEDEL
A
199
FONDMEDEL
A
1998
FONDMEDEL
A
19981
Fond bygdemedel
A
1999
FÖRVALT FONDERS TILLGÅNG.
A
19992
G o D Lännes minnesfond

A
19993
Stift för Gve komm grunds