Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Upplägg inför samverkansövning Styrbjörn 2017'.

Övning Styrbjörn
Förövning Säkerhetsskydd
Inspel och diskussionsfrågor

Så här går det till 
1)
• Ta del av kunskapsmaterial om 
Säkerhetsskydd i en bifogad 
presentation. 
2)
• Ta del av inspel och 

Samla er krisgrupp eller motsvarande samt 
diskussionsfrågor i den här 
sakkunniga för att resonera och svara på 
presentationen. 
frågeställningarna. 

Diskutera och svara på de generella frågorna 
samt på 3 av de 4 inspelen. Välj de som är mest 
relevanta för egen organisation. 
3)

Frågorna är:
• Redovisa de frågor som ska 
– diskussionsfrågor
redovisas via övningswebben 
senast 7/3. 
– redovisningsfrågor
• Skicka person(er) på nätverksträff 
för säkerhetsskydd den 9/3. 
Generella frågor säkerhetsskydd 
Frågor att diskutera: 
• Hur hanterar ni säkerhetsskydd på strategisk och operativ nivå i er 
organisation? 
• Vad innebär ett bra säkerhetsskydd för er? 
• Vilka är era största förbättringsområden avseende säkerhetsskydd?
Fråga att redovisa via övningswebben: 
• Vilka områden bör prioriteras för säkerhetsskyddsnätverket? 


Inspel 1 – Utslagen infrastruktur  

Vad har ni för samhällsviktiga objekt eller verksamheter som är viktiga att prioritera ur ett 
säkerhetsskyddsperspektiv? (diskutera)

Ofta är de relaterade till områdena energi, kommunikationer, transporter, eller hemlig 
information 

Vad kan vara orsaker till händelsen i detta fall? 

Inspel 2 – Spionage?! 
En enhetschef för er samhällsviktiga verksamhet, alternativt ansvarig 
för ett skyddsobjekt, har sett en misstänkt individ fotografera 
objektet. En anmälan har upprättats. Vid närmare granskning  
framkommer att olika nyckelpersoner i den aktuella verksamheten, 
bland annat säkerhetspersonal och krisansvariga har fått märkliga 
kontaktförfrågningar på sociala medier från främlingar. Några har 
accepterat kontaktförfrågningarna. 
• Vad kan vara orsaker till händelsen? (diskutera)
• Gör en lägesbild – tänk ”fyrfältaren” (fakta, antagande, inriktning och kommunikation)
• Vilka åtgärder skulle ni vidta i den uppkomna situationen? (diskutera)
• Hur skulle ni arbeta förebyggande för att minska sannolikheten att en liknande 
situation uppstår igen (se över policys eller rutiner/utbilda/etc)? (diskutera)
Till vem (viktigaste intressenter, internt och externt) delger ni information om den 
uppkomna situationen? (redovisa)

Inspel 3 - Terrorhot

Gör en lägesbild – tänk ”fyrfältaren” (fakta, antagande, inriktning och kommunikation)

Vilka omedelbara åtgärder vidtar ni i den uppkomna situationen? (diskutera)
Vad ser ni för behov av samverkan i regionen, för att kunna uppnå bästa möjliga totala respons? (redovisa)

Inspel 4 - Manipulation


Inspel 4 - Manipulation
• Vad kan vara orsaken till händelsen? Vilka antaganden kan göras? (diskutera)
• Vilka åtgärder (omedelbara eller andra) vidtar ni i den uppkomna situationen? (diskutera)
Vilket behov, om något, av samverkan finns efter den här situationen? (redovisa) 
T.ex. gemensamma kommunikativa budskap,  kunskapsutbyte, planering av åtgärder etcTill enkäten på övningswebben
https://samverkansthlmsreg.ovning.com