Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

Kontoplan 2022
Balanskonton
1
TILLGÅNGAR
10
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
102
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar
1021
Ledningsrätter
1029
Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar
11
MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
111
Markreserv
1111
Markreserv
1115
Bostadsmark
1116
Industrimark
112
Verksamhetsfastigheter
1121
Skolor
1122
Förskolor och fritidshem
1123
Vård- och omsorgsboende
1124
Räddningsstation
1125
Förråd
1126
Kontor
1127
Fritidsanläggningar
1128
Bostäder
1129
Ackumulerade av- och nedskrivningar, verksamhetsfastigheter
113
Fastigheter för affärsverksamhet
1135
Vatten- och avloppsverk
1139
Ackumulerade av- och nedskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet
114
Publika fastigheter
1141
Gatuanläggningar
1142
Parkanläggningar mm
1143
Övriga publika fastigheter
1149
Ackumulerade av- och nedskrivningar, publika fastigheter
115
Övriga fastigheter
1151
Bostadshus
1159
Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga fastigheter
116
Övriga fastigheter
1161
Övriga fastigheter och anläggningar
1162
Lokaler
1163
Företagshus
1169
Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga fastigheter
117
Pågående ny-, till- och ombyggnad
1172
Pågående ny-, till- och ombygggnad
118
Deponi
1181
Deponi Sunderbytippen
1189
Ackumulerade avskrivningar Deponi Sunderbyn
119
Anläggningsredovisning
1199
Genomgångskonto anläggningsregister
12
MASKINER OCH INVENTARIER
121
Maskiner
1212
Maskiner
1219
Ackumulerade av- och nedskrivningar, maskiner

122
Inventarier
1221
Inventarier
1229
Ackumulerade av- och nedskrivningar, inventarier
124
Bilar och andra transportmedel
1241
Leasade bilar och transportmedel
1242
Bilar och andra transportmedel
1246
Ackumulerade avskrivningar leasade bilar och transportmedel
1249
Ackumulerade av- och nedskrivningar, bilar och andra transportmedel
128
Konst
1281
Konst
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH BIDRAG TILL 
13
INFRASTRUKTUR
132
Aktier och andelar
1321
Aktier och andelar i kommunens koncernföretag
135
Långfristiga fordringar
1351
Långfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag
137
Bostadsrätter
1371
Bostadsrätter
1379
Värdereglering bostadsrätter
14
FÖRRÅD, LAGER OCH EXPLOATERINGSFASTIGHETER
141
Förråd och lager
1412
Växthuset lager
1413
Förråd Socialförvaltningen
143
Pågående arbeten
1435
Verkstad - pågående arbeten
147
Exploateringsfastigheter
1471
Exploateringsfastigheter
149
Tomträttsmark m.m.
1491
Tomträttsmark
15
KUNDFORDRINGAR
151
Kundfordringar
152/153
Kundfordringar
1521
Övriga kundfordringar
1523
Barnomsorg
1524
Vård- och omsorg
1525
Instrumenthyra
1526
Lokaluthyrning
1527
Tomträttsavgäld
1528
Lokal- och bostadshyra
1529
Miljö- och bygglovsavgifter
1532
Genomgångskonto kundfordran
155/156
Genomgångskonto 
1551
Genomgångskonto interna fakturor
1561
Kundfordran interna fakturor
159
Värdereglering kundfordringar
1591
Värdereglering kundfordringar
16
DIVERSE KORTFRISTIGA KUNDFORDRINGAR
161
Fordringar hos anställda
1611
Löneförskott lönesystem
1612
Genomgångskonto utbetalning löner

1613
Lönefordran inkomst
1614
Lönefordran omkostnadsersättning
165
Fordringar för staliga bidrag och kostnadsersättningar
1651
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1652
Ingående moms- särskilda bidrag (kommunmoms)
166
Andra kortfristiga fordringar
1662
Genomgångskonto försäljning badhus
1663
In - och utbetalningar Socialförvaltning
1668
Fastighetsskatt
167
Ingående mervärdesskatt
1671
Ingående mervärdeskatt, skattskyldiga verksamheter.
1674
Ingående mervärdesskatt, skattefria verksamheter (Kommunmoms)
Beräknad ingående mervärdesskatt på förvärv från utlandet, skattskyldig 
1675
verksamhet
1676
Beräknad ingående moms omvänd skattskyldighet
1677
Ingående moms skattefri verksamhet omvänd skattskyldighet
1678
Beräknad momsersättning på förvärv fr utlandet till skattefria verksamheter
168
Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto
1687
Redovisningskonto, momsersättning för kommunens skattefria verksamhet
17
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
171
Förutbetalda kostnader
1711
Förutbetalda kostnader
1713
Periodisering av leverantörsfaktura
175
Upplupna intäkter
1751
Upplupna intäkter
178
Upplupna skatteintäkter
1782
Upplupen fastighetsavgift
179
Övriga interimsfordringar
1792
Ankomstregistrering av leverantörsfaktura
18
KORTFRISTIGA PLACERINGAR (I VÄRDEPAPPER)
182
Aktier och andelar i finansiella instrument
1821
Anskaffningsvärde, aktier samt andelar i finansiella instrument
1822
Asta Svenssons testamente
183
Obligationer och andra värdepapper (exkl. certifikat)
1831
Anskaffningsvärde, obligationer och andra värdepapper (exkl. certifikat)?
19
KASSA OCH BANK
191
Kassa
1911
Handkassor
1912
Växelkassor
192
Bank
1920
Plusgiro 17 72 00-3
1921
Plusgiro 602 00-3
1922
Plusgiro 70 77 61-3
1923
Plusgiro 23 97 23-0
1924
Plusgiro 142 18 71-3
1925
Plusgiro 68 65 29-9
1927
Plusgiro 29 47 23-2
1928
Plusgiro 20 86 58-5
1929
Plusgiro 77 09 37-1
193
Bank

1932
Plusgiro 79 17 40-4
1933
Plusgiro 80 22 62-6
1934
Plusgiro 80 22 63-4
1935
Plusgiro 80 22 64-2
1936
Plusgiro 80 85 06-0
1937
Plusgiro 81 70 52-4
1938
Plusgiro 88 67 40-0
194
Bank
1943
Nordea 14872400739 A Svensson
1944
Plusgiro 602 00-3 EUR
1945
Plusgiro 91 69 68-1
1946
Plusgiro 92 07 85-3
1947
Swedbank 8201-6 30426167
196
Bank, koncernkonto
1961
Likvida medel kommunala bolag
2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
20
EGET KAPITAL
201
Eget kapital, ingående värde
2011
Eget kapital ingående värde
202
Årets resultat
2021
Årets resultat
21
KONTOGRUPPEN FRI
2140
Genomgångskonto beställningar
22
AVSÄTTNINGAR                                   
221
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2211
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2212
Utbetalningar ansvarsförbindelse
2213
Utbetalningar exklusive särskilda beslut
2214
Utbetalning av pensioner enligt särskilda beslut
222
Avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande
2221
Avsättning för garanti-, visstidspensioner och liknande
2222
Skuldförändring av pensioner enligt särskilda beslut
225
Avsättning för löneskatt på pensioner   
2251
Avsättning för löneskatt på pensioner   
228
Andra avsättningar
2281
Avsättning för återställande av deponier/soptippar    
2282
Ändamålsbestämda testamenterad
2283
Ändamålsbestämda gåvor
23
LÅNGFRISTIGA SKULDER
234
Lån i banker och kreditinstitut
2341
Lån i banker och kreditinstitut
237
Långfristig leasingskuld
2371
Långfristig leasingskuld
238
Skuld för avgifter samt offentliga bidrag (investeringar)
2383
Skuld för anläggningsavgifter/anslutningsavgifter
2384
Ackumulerade upplösningar av anläggningsavg/anslutningsavg
2388
Skuld för offentliga bidrag (investeringar)
2389
Ackumulerade upplösningar av offentliga bidrag (investeringar)
239
Övriga långfristiga skulder
2391
Övriga långfristiga skulder

2392
Förutbetalda anslutningsavgifter
2393
Investeringsbidrag
24
KORTFRISTIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT OCH KUNDER
242
Kortfristiga del av långfristig skuld
2422
Kortfristig del av långfristig skuld
244
Kortfristiga del i leasingskuld
2441
Kortfristig del av leasingskuld
246
Kortfristiga skulder till koncernföretag
2462
Kortfristiga skulder till koncernföretag
247
Periodisering externa hyresintäkter, Stadsbyggnadsförvaltningen
2472
Periodisering externa hyresintäkter, Stadsbyggnadsförvaltningen
248/249
Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
2483
Avsatta medel utsmyckning
2484
Förmedlade medel Socialförvaltningen
2487
Kulturens hus Konsert
2488
Konstförmedling
2489
Presentkort badhus
2490
Okända in- och utbetalningar
2492
Skuld VA-kollektivet
2495
Klimatkompensation
2499
Övriga kortfristiga skulder
25
LEVERANTÖRSSKULDER
251
Leverantörsskulder
2513
Leverantörsskulder plusgiro
2514
Leverantörsskulder bankgiro
2515
Genomgångskonto leverantörsskulder
2516
Periodiserade leverantörsskulder
2517
Leverantörsskulder utländska
2561
Leverantörsskuld intern leverantörfaktura
26
MOMS OCH SÄRSKILDA PUNKTSKATTER
261
Utgående moms, 25 %
2611
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %
262
Utgående moms, 12 %
2621
Utgående moms, 12 %
263
Utgående moms, 6 % 
2631
Utgående moms, 6 % 
264
Utgående moms på varuförvärv från annat EU-land
2641
Utgående moms på varuförvärv från annat EU-land
265
Utgående moms på tjänsteförvärv från annat EU-land
2651
Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet
266
Utgående moms på varuförvärv från land utanför EU (import)
2661
Utgående moms på varuförvärv från land utanför EU (import)
267
Utgående moms på tjänsteförvärv från land utanför EU
2671
Utgående moms på tjänsteförvärv från land utanför EU
268
Moms, redovisningskonto
2681
Kommunala skattemedel 
269
Särskilda punktskatter
2691
Utgående moms på varuförvärv från Sverige, omvänd momsskyldighet
27
PERSONALENS SKATTER, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG
271
Personalens källskatt

2711
Personalens källskatt
273
Införsel
2731
Införsel
28
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
281
Skulder för statsbidrag, fastighetsavgift, fastighetsskatt m.m.
2811
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
282
Genomgångs- och avräkningskonton
2823
Genomgångskonto leasingbilar, Stadsbyggnadsförvaltning
2824
Genomgångskonto verkstad, Stadsbyggnadsförvaltning
2826
Genomgångskonto transport, Stadsbyggnadsförvaltning
2829
Avräkning med donationsfonder
2891
Returnerade löneutbetalningar
29
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
291
Upplupna löner
2911
Upplupna löner
292
Upplupna semesterlöner
2921
Upplupna semesterlöner
293
Upplupna sociala avgifter
2933
Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd ålderspension
2934
Upplupen särskild löneskatt på utbetalda pensioner
295
Förutbetalda hyreintäkter
2951
Förutbetalda hyresintäkter
296
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
2961
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
298
Förutbetalda skatteintäkter
2981
Förutbetalda skatteintäkter
299
Övriga interimsskulder
2991
Förutbetalda intäkter
2992
Upplupna kostnader
2993
Donationsfonder och stiftelser
2995
Förv fonders avräkning med kommunen