Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kommunens gällande kontoplan för 2022'.

Kontoplan 2022
Resultatkonton
3
INTÄKTER/INKOMSTER
30
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER
301
 Försäljningsintäkter, momspliktiga
3011
Biljettintäkter, momspliktiga
3012
Naturmaterial, momspliktiga
3013
Kiosk och servering, momspliktiga
3014
Kostersättningar, momspliktiga
3015
Bränsle och el, momspliktiga
3016
Trycksaker, mompliktiga
3017
Provision, momspliktig
3018
Konferensavgift, momspliktig
3019
Övrig försäljning momspliktig
304
Försäljningsintäkter, ej momspliktiga
3041
Kostersättningar, ej momspliktiga
3044
Övrig försäljning, ej momspliktig 
31
TAXOR OCH AVGIFTER
311
 Förättnings- och granskningsavgifter
3111
Förrättnings- och granskningsavgifter
312
Anslutnings- och anläggningsavgifter
3122
 Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter
313
 Övriga taxor och avgifer
3132
Övriga taxor och avgifter, momspliktiga
314
Övriga taxor och avgifter, ej momspliktiga
3141
Badavgifter, ej momspliktiga
3142
Terminsavgifter, ej momspliktiga
3143
Övriga taxor och avgifter, ej momspliktiga
33
RESURSFÖRDELNING
331
Resursfördelning
3311
Volymavstämd ersättning BUF
3312
Fast ersättning intäkt BUF
3313
Övriga fasta ersättningar BUF
3314
Övriga fasta IT-ersättningar BUF
34
HYROR OCH ARRENDEN
341
Bostads- och lokalhyror
3411
Lokalhyror
3412
Bostadshyror
3413
Hyresförluster lokalbank 
3415
Hyror tekniska utrymmen
342
Markhyror och arrenden m.m.
3421
Markhyror
3422
Arrenden
3424
Planhyror
3425
Tomträttsavgälder
3426
Arrenden, momspliktiga
343
Fordons- och maskinhyror
3431
Fordons- och maskinhyror
3432
Båthyror

344
Hyror för inventarier och material
3441
Hyra för inventarier och material
345
Tillfälliga lokalupplåtelse
3451
Tillfälliga lokalupplåtelse
349
Övriga hyror och arrenden
3492
Bilplatser, hyror
3493
Övriga hyror
35
BIDRAG, KOSTNADSERSÄTTNINGAR OCH GÅVOR
351
Kostnadsersättningar och riktade bidrag, ej investeringsbidrag
3511
Statsbidrag
3512
Driftbidrag
354
Ersättningar från Försäkringskassan för personliga assistenter
3541
Ersättningar från Försäkringskassan personlig assistenter                         
356
Särskild momsersättning vid köp av ej skattepliktig verksamhet
3561
Särskild momsersättning
357
Offentliga bidrag (investeringar)
3571
Offentliga bidrag (investeringar)
3572
Upplösning offentliga bidrag
358
EU-bidrag
3581
Driftbidrag från EU
3582
EU medfinansiering utrikes
3583
Investeringsbidrag från EU
359
Övriga bidrag
3591
Återbetalning av försörjningsstöd                       
3592
Underhållsstöd
3593
Ersättning för vård och boende
3594
Övriga återbetalda ersättningar
3598
Periodisering ej erhållna bidrag
3599
Periodisering ej förbrukade bidrag
FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH KONSULTTJÄNSTER SAMT ÖVRIGA 
36
ERSÄTTNINGAR OCH INTÄKTER
361
Försäljning av verksamhet
3611
Försäljning av verksamhet
3612
Interkommunala ersättningar
3613
Försäljning av lokalvård
363
Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster
3632
Verkstadsarbeten
3633
Övriga konsulttjänster av tillfällig art
369
Övriga ersättningar och intäkter
3691
Försäkringsersättningar
3692
Inkassoersättningar
3693
Skadeståndsersättningar
3694
Rättegångsersättningar
3695
Tomtköersättningar
3696
Eleversättningar branschöverenskommelse
3698
Utbildningsersättningar
3699
Övriga ersättningar
INTÄKTER FRÅN EXPLOATERINGSVERKSAMHET SAMT FÖRSÄLJNING AV 
37
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
372
Försäljning av exploateringsfastigheter

3721
Försäljningspris exploateringsfastighet, anläggningtillgång
3722
Bokfört värde, exploateringsfastigheter
379
Försäljning tomträtter
3791
Försäljningspris tomträtter
3792
Bokfört värde, tomträtter
38
FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
381
Försäljning av maskiner och inventarier
3811
Försäljningspris, maskiner och inventarier
3812
Bokfört värde, maskiner och inventarier
382
Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar
3821
Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar
3822
Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar
39
FÖRDELNINGSKONTON                                          
392
Fördelade interna intäkter Stadsbyggnadsförvaltningen
3921
Fördelning administration
3923
Fördelning personalkostnader, Komma
3924
Fördelning verkstadstjänster, Komma
3926
Fördelning transporttjänster, Komma
396
Fördelade interna intäkter Innovation och utveckling
3962
Fördelad IT-avgift, Innovation och Utveckling
3963
Fördelade intäkter servertjänster, Innovation och Utveckling
3969
Övriga ersättningar Innovation och Utveckling
399
Redovisningskonton för Ekonomicenter
3991
Bokföring av investeringsutgifter och inkomster till anläggningsredovisningen
3992
Reglering av årets resultat
4
KOSTNADER/UTGIFTER
40
INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
402
Inköp av maskiner och inventarier
4021
Inköp av maskiner
4022
Inköp av fordon
4023
Inköp av inventarier
403
Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
4031
Inköp av mark (inköpspris)
4032
Inköp av byggnader och tekniska anläggningar
41
INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL
410
Anläggnings- och underhållsmaterial
4101
Byggnads- och anläggningsmaterial
418
Anskaffningskostnad, såld exploateringsfastighet
4181
Anskaffninskostnad, såld exploateringsfastighet
45
LÄMNADE BIDRAG
451
Bidrag till enskilda
4511
Ekonomiskt bistånd
4512
Introduktionsersättning
4513
Anhörighetsbidrag
4519
Övriga bidrag enskilda
452
Bostadssociala bidrag
4521
Bostadssociala bidrag
453
Bidrag till juridiska personer
4538
Ersättning till Försäkringskassan för personliga assistenter
4539
Bidrag till juridiska personaer

46
KÖP AV HUVUDVERKSAMHET
463
Köp av huvvudverksamhet
4631
Köp av huvudverksamhet entreprenad
4632
Köp av huvudverksamhet material
47
Köp av huvudverksamhet entreprenad, interna tjänster
4701
Köp av huvudverksamhet entreprenad, interna tjänster
49
FÖRDELADE INTERNA KOSTNADER STADSBYGGNADSFÖRVALTNING
491
Fördelade interna kostnader Stadsbyggnadsförvaltning
4911
Förråd intern försäljning
492
Fördelade interna kostnader
4921
Resursfördelning Barn- och utbildningsförvaltning
50
LÖNER ARBETAD TID
501
Arvoden till förtroendevalda
5011
Fasta arvoden
5012
Sammanträdes- och förättningsarvoden
Avgångsersättning enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 
5013
(PBF)
502
 Löner till arbetstagare
5021
Månadslöner hel- och deltidsanställda
5022
Löner timanställda
5023
Övertid
5024
OB-, jour-  och beredskapsersättning
5025
Övriga arbetstagare
5026
Fyllnadstid
503
 Löner, arbetsmarknadsåtgärder
5031
Löner arbetsmarknadsåtgärder 
5032
Timlön feriearbete
504
Uppdragstagare
5041
Arvoden till kontakpersoner och familjehem
5042
Arvoden till förmyndare
5043
Artistgage
5045
Arvoden till ungdomspraktikanter
505
Upplupna löner
5052
Upplupna löner
5059
Upplupna PO-pålägg
51
LÖNER EJ ARBETAD TID
511
Semesterlön
5111
Förändring av semesterlöneskuld
5112
Semesterlön månadsanställda
5113
Semesterlön timanställda
5114
Semesterdagstillägg Månadsanställd
512
Sjuklön
5121
Sjuklön första 14 dagarna
5122
Sjuklön dag 15 och framåt
513
Lön vid tjänstledighet
5131
Lön vid tjänstledighet
519
Övrigt, lön ej arbetat tid
5191
Lön för facklig tid och skyddsombud
5192
Lön vid handledning av praktikanter                                        
5193
Lön vid kompetensutveckling

5194
Lön vid annan frånvaro
52
KONTOGUPPEN FRI
53
ANDRA ERSÄTTNINGAR
530
Andra ersättningar
5301
Andra extraersättningar
5302
Utvecklingsersättning
54
KOSTNADER FÖR NATURAFÖRMÅNER
541
Naturaförmåner till anställda
5411
Kostförmån
5419
Övriga naturaförmåner                                                             
548
 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda
5481
Förmånsvärde naturaförmåner
55
KOSTNADSERSÄTTNINGAR
551
Traktamente
5511
Traktamente, skattefria
5512
Traktamente, skattepliktiga
552
Bilersättning
5521
Bilersättning, skattefria
5522
Bilersättning, skattepliktiga
553
Omkostnadsersättning
5531
Omkostnadsersättning, skattefria
559
Övriga kostnadsersättningar
5591
Övriga kostnadsersättningar, skattefria
5592
Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga
56
SOCIALA AVGIFTER ENLIGT LAG OCH AVTAL
561
Lagstadgade arbetsgivaravifter
5611
Arbetsgivaravgift, löner och skattepliktig ersättning
5612
Arbetsgivaravgift, semesterskuld och upplupna löner                
563
Särskild löneskatt
5633
Särskild löneskatt på utbetalda pensioner
5635
Särskild löneskatt på avsättning för pensioner
567
 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal
5671
Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal
5672
Premie Omställningsfonden
568
Grupplivförsäkring
5681
Grupplivsförsäkring
57
PENSIONSKOSTNADER
571
Pensionsförsäkringspremier
5711
Pensionsförsäkringspremier för enskilda arbetstagare
5712
Pensionsförsäkringslösningar för förmånsbestämd ålderspension
5713
Pensionsförsäkringslösningar för pensionsförmåner som är intjänade före 1998
572
Förändring av pensionsavsättningar
5721
Förändring av pensionsavsättningar
5722
Förändring av avsättning för särskild avtalspension, visstidspension och liknande
573
Pensionsutbetalningar
5731
Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade fr.o.m. 1998
5732
Pensionsutbetalningar, avtalspensioner intjänade före 1998
5733
Pensionsutbetalningar av särskild avtalspension, visstidspension och liknande
574
Förvaltningsavgifter
5741
Förvaltningsavgifter

575
 Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension
5751
Pensionsutbetalning, avgiftsbestämd ålderspension
5752
Övriga pensioner
58
PERSONALAVVECKLING
581
Personalavveckling
5811
Avgångsvederlag
5813
Avgångsförmåner, Omställningsavtal KOM-KL
59
ÖVRIGA LÖNEJUSTERINGAR
591
Aktivering av eget arbete vid utveckling av anläggningstillgång
5911
Personalkostnader RD-tid
5912
Lönekostnader RD-tid
5913
Semesterdagstillägg RD-tid
5914
PO-pålägg RD-tid
592
Fördelade löner
5923
Resursfördelning
599
PO-pålägg
5991
PO-pålägg
6
ÖVRIGA VERKSMAHETSKOSTNADER
60
LOKAL- OCH MARKHYROR
601
Lokal- och bostadshyror
6011
Lokalhyror
6012
Bostadshyror
6013
Hyra garage- och parkeringsplats
6014
Återställningskostnad lokaler 
602
Markhyror
6021
Markhyror
61
FASTIGHETS- OCH ENTREPRENADKOSTNADER
613
Städ- och renhållningstjänster
6131
Lokalvård
6132
Avfallshämtning, inkl farligt avfall och riskavfall
6133
Latrinhämtning
6134
Yttre renhållning (inkl takskottning)
6135
Sotning
6136
Grön- och lekytor, fast del
6137
Grön-och lekytor, rörlig del
6138
Hissar
615
Mindre reparationer och undrhåll av fastigheter
6150
Byggnadsarbeten
6151
Fastighetsdrift internt
6152
Fastighetsdrift fast del
6153
Fastighetsdrift rörlig del
6154
Snöröjning, fast del
6155
Snöröjning, rörlig del
6156
Elarbeten
6157
Golvarbeten
6158
Målningsarbeten
6159
Övrig fastighetsservice (ex brunnrensning, värmeekonomisk driftkontroll)
617
Fastighets-, anläggnings- och reparationsentreprenader
6170
Entreprenad Byggnation
6171
Entreprenad Mark (ej gata, park)

6172
Entreprenad El
6173
Entreprenad Styr- och regler
6174
VVS
6176
Entreprenad Gata och Park (anläggning och reparation)
6177
Entreprenad VA
618
Fastighets-, anläggnings- och reparationsentreprenader forts
6181
Entreprenad Rivning
6186
Entreprenad Sanering mark
6187
Entreprenad Sanering byggnad
619
Övriga fastighetskostnader
6192
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
62
BRÄNSLE, ENERGI OCH VATTEN
621
El
6211
Förbrukningsavgifter, el
6212
Anslutningsavgifter, el
623
Värme och kyla
6231
Fjärrkyla
6232
Markvärme
6233
Förbrukningsavgifter, värme
628
Vatten och avlopp
6281
Förbrukningsavgifter, vatten och avlopp
6282
Anslutningsavgifter, vatten
6283
Anslutningsavgifter, avlopp
63
OPERATIONELL LEASING/HYRA
631
Operationell leasing/hyra maskiner
6312
Hyra/leasing övriga arbetsmaskiner
6319
Korttidshyra av maskiner
632
Operationell leasing/hyra inventarier
6321
Hyra/leasing inventarier
6329
Korttidshyra av inventarier
64
FÖRBRUKNINGSINVENTARIER OCH FÖRBRUKNIGSMATERIAL
641
Förbrukningsinventarier
6411
Textilier
6412
Lokalutrustning
6413
Mobiltelefon inkl tillbehör
6414
Fast telefon inkl tillbehör
6419
Övriga förbrukningsinventarier
643
Böcker, tidningar och elektronisk media
6431
Böcker 
6433
Tidningar och tidskrifter
644
Livsmedel 
6441
Livsmedel 
6444
Personalfika
645
Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar
6451
Laboratoriematerial, läkemedel och sjukvårdsartiklar
6452
Tekniska hjälpmedel
646
Förbrukningsmaterial
6461
Förbrukningmateriel
6463
Städmaterial
6464
Lärverktyg

648
Arbetsklädeer, skyddskläder och skyddsmaterial
6481
Arbetskläder och skyddsutrustning
65
KONTORSMATERIAL OCH TRYCKSAKER
651
Kontorsmaterial
6511
Kontorsmaterial
6512
Skrivarpapper
654
IT-material
6541
IT-material
655
Trycksaker
6551
Trycksaker
66
REPERATION OCH UNDERHÅLL
660
Reparation och underhåll av maskiner och inventarier (anläggningstillgång)
6601
Reparation och underhåll av bilar och transportmedel
6602
Reparation och underhåll av maskiner
6604
Reparation och underhåll bilar och transportmedel, internt
6605
Reparation och underhåll av inventarier
665
Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
6651
Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
68
TELE, IT-KOMMUNIKATION OCH POSTBEFORDRAN
681
Tele- och IT-kommunikation
6811
Telefonavgift, fast telefoni
6812
Telfonavgift, mobiltelefon
6814
Datakommunikation
685
Porto
6851
Porto
69
KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL
691
Drivmedel
6911
Dieselolja
6912
Motorolja
6913
Gas
6914
Bensin
6915
Biogas
6916
El som bränsle
6917
Biobränsle
6918
Övrigt, drivmedel
692
Fordonsskatt
6921
Fordsonsskatt
695
Operationell leasing/hyra av bilar och andra transportmedel
6951
Leasingbilar
6952
Hyrbilar korttidshyrning 
699
Övriga kostnader för transportmedel
6991
Övriga fordonskostnader
70
TRANSPORTER OCH RESOR
701
Transporter/resor, ej anställda och förtroendevalda
7011
Transporter
705
Resekostnader, anställda och förtroendevalda
7051
Hotell och logi
7052
Flygresor
7053
Övriga färdmedel
7059
Klimatkompensation

71
REPRESENTATION
710
Representation
7101
Representation, begränsad avdragsrätt 
7102
Representation, ingen avdragsrätt
7103
Uppvaktning och minnesgåvor till externa
711
Personalrepresentation
7111
Personalrepresentation, begränsad avdragsrätt (personalfest, jullunch)
7112
Personalrepresentation, ingen avdragsrätt
7113
Uppvaktning och minnesgåvor till personalen
72
ANNONSER, REKLAM OCH INFORMATION
722
Annonsering
7221
Annonsering
7222
Fotokostnader
723
Reklam och information
7231
Marknadsföring
7232
Annan extern information
73
FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER
731
Försäkringspremier
7311
Fastighets- och inventarieförsäkringar
7312
Fordonsförsäkringar
7313
Ansvarighetsförsäkringar
7315
Övriga försäkringar
732
Självrisker
7321
Självrisk
733
Larm och bevakning
7331
Larm och bevakning
734
Brandskydd
7341
Brandskydd
735
Kundförluster
7351
Konstaterade kundförluster
7352
Öresutjämning KR
7353
Befarade förluster på kundfordringar               
736
Straffavgifter med mera
7361
Skadestånd
739
Övriga riskkostnader
7391
Övriga riskkostnader
74
ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER
743
Administrativa tjänster
7431
Databehandling
7432
Licensavgifter, supportavgifter och programvaror
7433
Funktionstjänster IT interna, Innovations och Utveckling
7434
IT-avgifter inkl extra beställningar interna IoU
7435
Utskrifttjänster
744
Konsulttjänster
7441
Konsult IT
7442
Konsult Administativa tjänster
7443
Konsult Projektledning
745
Konsulttjänster
7450
Konsult Styr och regler
7451
Konsult Utredning Bygg (arkitetkt, konstruktör, inredning, brand, rivning)

7452
Konsult Utredning VVS
7453
Konsult Utredning El
7454
Konsult Utredning Plan
7455
Konsult VA
7456
Konsult Gata, park, mark
7457
Konsult Geoteknik
7458
Konsult Miljö
7459
Konsulter Mättjänster
746
Måltider
7461
Måltider
7462
Sondmatning/näringskomplement
747
Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster
7471
Företagshälsovård, (Ej terminalglasögon se konto 7473)
7472
Rehabilitering
7473
Terminalglasögon
7474
Förebyggande hälsovård samt personalsociala åtgärder
7475
Subvention/ersättning för friskvårdskostnad
749
Övriga främmande tjänster
7491
Övriga främmande tjänster- som inte betraktas som konsulttjänst (ex tolkar)
7492
Varutransporter
7493
Lantmäteriförrättningar
7494
Besiktningar
75
INHYRD PERSONAL
751
Inhyrd personal
7511
Inhyrd personal
76
DIVERSE KOSTNADER
761
Avgifter
7611
Avgifter
7612
Förseningsavgift leverantörsfaktura
764
Diverse skatter och offentliga avgifter
7641
Expeditionslösen och stämpelavgifter
7642
Bygglov
7644
Övriga skatter och offentliga avgifter
765
Avgifter för kurser
7651
Avgifter för kurser för anställda och förtroendevalda
77
KF/KS SäRSKILDA ANSLAG
7791
Anslag näringsbefrämjande åtgärder
7797
Bosättningsuppdrag
78
REALISATIONSFÖRLUSTER OCH PERIODISERINGSKONTON
781
Förlust vid avyttring och utrangering av maskiner och inventarier
7811
Försäljningspris, maskiner och inventarier
7812
Bokfört värde, maskiner och inventarier
7813
Bokfört värde vid utrangering av maskiner och inventarier
782
Förlust vid avyttring och utrangering av mark, byggnader och tekniska anläggningar
7821
Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar
7822
Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar
7823
Bokfört värde vid utrangering av mark, byggnader och tekniska anläggningar
787
Förändring av avsättning
7871
Förändringar av avsättning
789
Övriga periodiseringar

7891
Övriga periodiseringar
79
 INTERNA FÖRDELNINGAR
791
Kapitalkostnader
7911
Intern avskrivning
7912
Intern ränta
7913
Avskrivningar - nya investeringar
7917
Intern ränta - nya investeringar
7918
Återförda avskrivning
7919
Återförda ränta
793
Personalomkostnader återföringar
7931
PO-pålägg återförda
7932
Komletteringspension
7933
Löneskatt
795
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
7951
Nedskrivning av anläggningstillgångar
8
RESULTATRÄKNINGENS ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADER
80
SKATTEINTÄKTER
801
Allmän kommunalskatt
8011
Allmän kommunalskatt
805
Skatteavräkning
8051
Skatteavräkning föregående år, justeringspost
8052
Skatteavräkning innevarande år, prognos
82
BIDRAG UTJÄMNINGSSYSTEMEN OCH GENERELLA STATLIGA BIDRAG
821
Inkomstutjämningsbidrag                                                                
8211
Inkomstutjämningsbidrag
822
Strukturbidrag
8221
Strukturbidrag
823
Införandebidrag
8231
Införandebidrag
824
Regleringsbidrag
8241
Regleringsbidrag
8243
Stöd enligt regeleringsbeslut maa flyktingsituationen
826
Bidrag för LSS-utjämning
8261
Bidrag för LSS-utjämning
828
Kommunal fastighetsavgift
8281
Kommunal fastighetsavgift
829
Generella bidrag från staten
8295
Stöd för att stärka välfärden
83
AVGIFTER I UTJÄMNINGSSYSTEMEN
835
Kostnadsutjämningsavgift
8351
Kostnadsutjämningavgift
84
FINANSIELLA INTÄKTER
841
Utdelning på aktier och andelar
8411
Utdelning på  aktier och andelar i koncernföretag
8412
Utdelning aktie och andelar i andra företag
843
Försäljning och värdering, finansiella anläggningstillgångar
8431
Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar
844
Ränteintäkter
8442
Räntor på utlåning
8443
Ränteintäkter, övrigt

845
Ränteintäkter på kundfordringar
8451
Erhållna dröjmålsräntor på kundfordringar
846
Försäljning och värdering, finansiella omsättningstillgångar
8468
Orealiserade vinster finansiella omsättningstillgångar
849
Övriga finasiella intäkter
8491
Kommunal borgensavgift
8493
Övriga finansiella intäkter
85
FINANSIELLA KOSTNADER
851
Förlust vid avyttring och värdering, finansiella anläggningstillgångar
8512
Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar
852
Räntekostnader
8521
Ränta på upplåning från koncernföretag
8522
Räntor på upplåning från övriga
8523
Ränta finansiella leasingavtal
853
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättning
8531
Ränta inkl löneskatt på pensionsskulden
855
Räntekostnader för leverantörsskulder
8551
Dröjmålsränta för leverantörsskulder
857
Bankkostnader, placeringskostnader och liknande
8571
Bankkostnader, placeringskostnader och liknande
858
Valutakursförluster
8581
Realiserade valtakursförluster
859
Övriga finasiella kostnader
8591
Förlust avyttring obligationer och andelar
86
AVSKRIVNINGAR
861
Avskrivning på anläggningstillgångar 
8611
Avskrivning på byggnader, tekniska anläggningar
8613
Avskrivning på leasingavtal
89
ÅRETS RESULTAT
890
Årets resultat
8901
Förändring av eget kapital