Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Byggmötesprotokoll Wilhelsmrogårdens Äldreboende'.

STADSBYGGNADSKONTORET 
 
1 (1) 
Bygglovavdelningen 
 
Jönköping 2022-06-21 
Diarienummer: BL 2020-001513 
Fastighet: KORTEBO 2:169 
Adress: EBBA RAMSAYS VÄG 80 
Gällande: Bygglov för nybyggnad av äldreboende, komplementbyggnad, nätstation 
samt stödmur 
 
 
 
 
Protokoll Arbetsplatsbesök 
Närvarande 
Martin Beijer  Byggnadsinspektör 
Jim  Andersson, Kontrollansvarig 
Madeleine  Andersson, Kontaktperson (företag/org.) 
Axel Brinning, PC Peab 
 
 
Noteringar gjorda vid bygglovavdelningens arbetsplatsbesök innebär inte ett 
godkännande eller underkännande av ett visst arbete eller utförande. Noteringar 
kan vara ett påpekande om avvikelse från redovisade handlingar eller brister i 
utförd egenkontroll etc. Avvikelser från bygglov eller startbesked kan resultera i 
ingripande från Stadsbyggnadskontoret. 
 SKEDE  
Arbetsplatsbesök Under pågående stommantage, gjutning av pelare och väggar 
pågår. 
Gjutning av valv försenat, planerat gjutning kommande veckor. 
Veckovisa platsbesök av kommunens projektledare, kontroller av armering med 
mera. 
 
Inga uppenbara avvikelser avseende Boverkets Byggregler upptäcktes vid besöket.  
 
Övriga noteringar: Skyddsrum besiktat av sakkunnig. 
Fjärrvärme installeras kommande vecka. 
Rent och snyggt på arbetsplatsen. 
 
Slutsamråd ska hållas innan byggnationen tas i bruk. Handlingar ska redovisas i 
god tid innan slutsamråd.  
 
  
 
Bygglovavdelningen, Stadsbyggnadskontoret,  
Martin Beijer , Byggnadsinspektör 
 
 
 
 
 
jonkoping.se  | Tfn 036-10 50 00 
Postadress 551 89 Jönköping