Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Protokoll från justitieutskottets sammanträde 2023/24:1'.

 
 
 
Överläggningspromemoria 
 
 
 
 
2023-09-12 
Justitiedepartementet 
 
 
Polisenheten 
 
 
Överläggning i justitieutskottet den 14 september 2023 
Rättsaktens fullständiga namn: Europaparlamentets och rådets förordning 
om förebyggande och bekämpning av sexuellt övergreppsmaterial mot barn 
Dokument: 12611/23  
 
Tidigare dokument:  KOM (2022) 209 Slutlig, FaktaPM 2021/22 FPM:99 
Tidigare behandlad vid samråd i EU-nämnden: 22-12-02 
Tidigare behandlad vid möte i justitieutskottet: 22-12-01 och 23-04-20 
Tidigare behandlad vid möte i konstitutionsutskottet: 22-12-15 och 23-04-18 
Bakgrund  
I  maj  2022  presenterade  kommissionen  sitt  förslag  till  förordning,  vars 
målsättning  är  att  effektivt  bekämpa  missbruket  av  elektroniska 
kommunikationer  och  digitala  tjänster  för  lagring  och  spridning  av  sexuellt 
övergreppsmaterial samt kontakt med barn i sexuella syften (grooming).  
Rättslig grund och beslutsförfarande 
Den rättsliga grunden för förslaget är artikel 114 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (FEUF) som handlar om åtgärder för att säkerställa att 
den  inre  marknaden  fungerar.  Förslaget  antas  genom  det  ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Det innebär att förordningen beslutas gemensamt av   
Europaparlamentet och rådet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. 
 
 
 
 
 

Förslag till svensk ståndpunkt 
Regeringen  välkomnar  ordförandeskapets  arbete  med  förordningsförslaget. 
Det är viktigt att arbetet för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp 
mot barn kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Brottsligheten 
är  allvarlig  och  omfattade.  Situationen  riskerar  att  förvärras.  Därför  är  det 
viktigt att förhandlingarna om förordningen kan föras framåt.  
Samtidigt bör flera rättssäkerhets- och integritetsaspekter få ökat genomslag 
för  att  nå  rätt  balans  i  förslaget.  Regeringen  kommer  att  verka  för  sådana 
förändringar  som  ytterligare  stärker  rättssäkerheten  och  minskar  intrånget  i 
den personliga integriteten. Detta utan att den brottsbekämpande effekten i 
förslaget äventyras. Regeringen avser i linje med det att verka för att begränsa 
tillämpningsområdet till dels redan känt och av medlemsstaterna identifierat 
övergreppsmaterial  och  alltså  utesluta  nytt  material  och  grooming,  dels  till 
endast  nummeroberoende  tjänster,  så  kallade  kommunikationsappar,  vilket 
utesluter sedvanlig mobiltelefoni och sms.  
Regeringen  välkomnar  inrättandet  av  ett  samordnande  och  stödjande  EU-
center. Det bör bland annat ges i uppgift att driva ett utvecklingsarbete mot 
en  ännu  säkrare  och  mer  precis  spårning  av  tidigare  okänt  material  och 
grooming, med hjälp av nya tekniska metoder, t.ex. AI. Regeringen kommer 
att  verka  för  ett  bibehållet  nationellt  handlingsutrymme  när  det  gäller  hur 
arbetet ska organiseras och utvecklas. 
Regeringen  ställer  sig  positiv  till  att  endast  domstolar  eller  oberoende 
myndigheter  ska  kunna  besluta  om  spårningsordrar  samt  att  behöriga 
myndigheter ska kunna utfärda ordrar för att avlägsna, blockera och avlista 
identifierat  och  publikt  tillgängligt  sexuellt  övergreppsmaterial  från 
sökmotorer  och  värdtjänster.  Regleringen  bör  så  långt  som  möjligt  vara 
teknikneutral  för  att  möjliggöra  en  ändamålsenlig  teknikanvändning.  En 
spårningsorder måste i sista hand kunna verkställas utan hinder av att en tjänst 
är krypterad, t.ex. genom en maskinscanning innan meddelandet krypteras och 
skickas.  Samtidigt  får  inte  informationssäkerheten  äventyras,  krypterade 
meddelanden ska vara skyddade mot obehörig åtkomst. Kraven på berörda 
tjänsteleverantörer får inte heller bli orimliga. 
Regeringen bevakar även att den slutliga förordningen inte kommer i konflikt 
med konstitutionella regler om tryckfrihet och mediegrundlagar.  
2 (6) 
 
 

Europaparlamentets inställning 
Europaparlamentet har presenterat sitt förslag. Det innehåller sammanlagt 
1619 ändringsförslag som omfattar samtliga områden i förordningsförslaget.  
Förslaget 
Syftet  med  förslaget  är  förebygga  och  bekämpa  lagring  och  spridning  av 
sexuellt  övergreppsmaterial  samt  kontakt  med  barn  i  sexuella  syften 
(grooming) i elektroniska kommunikationer och digitala tjänster. Det föreslås 
därför en skyldighet för tjänsteleverantörer att bedöma, förebygga, minska och 
rapportera  risker  för  sådant  missbruk  av  deras  tjänster.  Dessa  skyldigheter 
föreslås vara förenade med möjligheter till administrativa sanktioner.  
Den  mest  ingripande  åtgärden  i  förslaget  är  den  s.k.  spårningsordern.  En 
spårningsorder ska kunna riktas mot en kommunikations- eller lagringstjänst 
om det bedöms föreligga en signifikant och aktuell eller förutsägbar risk för 
att  tjänsten  används  för  spridning  eller  lagring  av  övergreppsmaterial  och 
tjänsten  inte  själv  vidtagit  åtgärder  för  att  förhindra detta.  Spårningsordens 
syfte är att med tekniska verktyg identifiera förekomst av övergreppsmaterial 
eller grooming i tjänsten. Spårningsordern beslutas av domstol eller oberoende 
myndighet. Förslaget innebär en uttrycklig reglering om att förordningen inte 
ska  medföra  någon  ändring  av  skyldigheten  att  respektera  de  rättigheter, 
friheter och principer som avses i artikel 6 i EU-fördraget och ska tillämpas 
utan  att  det  påverkar  tillämpningen  av  grundläggande  principer  som  rör 
yttrande- och informationsfriheten. 
Under  de  pågående  förhandlingarna  har  ett  flertal  ändringar  av 
kommissionens ursprungliga förslag skett. Bland annat har det förtydligats att 
spårningsordern ska vara en sista utväg när andra mindre ingripande åtgärder 
visat sig verkningslösa. Det har också klargjorts att förslaget inte hindrar eller 
förbjuder  användning  av  helsträckskryptering.  Det  har  även  förtydligat 
förhållandet till EU:s generella övervakningsförbud i förordningen om digitala 
tjänster (förordning (EU) 2022/2065).  
Ett  nytt  europeiskt  centrum  för  att  förebygga  och  motverka  sexuella 
övergrepp mot barn (EU-centret) ska inrättas. Dess uppgifter ska bland annat 
vara att bidra till genomförandet av förordningen, hantera och distribuera till 
nationella myndigheter de rapporter som kommer in från leverantörer och att 
skapa,  underhålla  och  driva  databaser  med  indikatorer  på  sexuellt 
övergreppsmaterial  som  leverantörer  kommer  att  behöva  för  att  kunna 
3 (6) 
 
 

uppfylla sina skyldigheter. Centret ska vidare ge stöd till medlemsstaterna och 
i  nära  samarbete  med  dessa  och  Europol  utveckla  tekniska  och  praktiska 
metoder för att förbättra och förstärka arbetet mot sexuella övergrepp mot 
barn.  
Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa 
Förordningens  bestämmelser  blir  direkt  tillämpliga  i  Sverige  från  och  med 
ikraftträdandet. Några författningsändringar för att regleringen ska bli gällande 
i Sverige krävs därför inte.  
De  regler  som  finns  i  svensk  rätt  är  emellertid  inte  anpassade  för  de 
skyldigheter,  befogenheter,  arbetssätt  och  samarbete  som  föreslås.  Det 
kommer därför att krävas kompletterande svensk lagstiftning, bland annat när 
det  gäller  behöriga  svenska  myndigheter,  överklagandemöjligheter  och 
sanktioner.  
Regeringen  bedömer  att  förslaget  är  förenligt  med  regeringsformens 
bestämmelser  om  yttrande-  och  informationsfriheterna.  I  fråga  om 
tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och i 
vissa  liknande  överföringar,  offentliga  uppspelningar  ur  en  databas  samt 
filmer,  videogram,  ljudupptagningar  och  andra  tekniska  upptagningar  gäller 
tryckfrihetsförordningen  (TF)  och  yttrandefrihetsgrundlagen  (YGL). 
Förslaget  om  att  förordningen  ska  tillämpas  utan  att  det  påverkar 
tillämpningen  av  grundläggande  principer  som  rör  yttrande-  och 
informationsfriheten  medför  enligt  regeringens  preliminära  bedömning  att 
TF:s  och  YGL:s  regler  inte  åsidosätts.  I  sammanhanget  kan  nämnas  att 
barnpornografi  uttryckligen  är  undantaget  från  TF:s  och  YGL:s 
tillämpningsområde (se 16 kap. 10 a § Brottsbalken, 1 kap. 14 TF och 1 kap. 
21 § YGL). Barnpornografi saknar alltså skydd enligt TF och YGL.  
Budgetära konsekvenser/konsekvensanalys 
Regeringen bedömer att genomförande av förslaget medför nya uppgifter för 
svenska  myndigheter.  I  synnerhet  kommer  den  nationella  samordnande 
myndigheten  behöva  bygga  upp  en  ny  organisation  med  personal,  IT-stöd 
m.m.  Finansiering  bedöms  kunna  ske  genom  omfördelning  inom 
myndigheternas befintliga ekonomiska ramar.  
Nya initiativ på EU-nivå, till exempel inrättande av ett nytt EU-center eller 
andra  åtaganden  och  ambitionshöjningar  som  är  utgiftsdrivande  på  EU-
4 (6) 
 
 

budgeten ska finansieras genom omprioriteringar i den fleråriga budgetramen 
(MFF)  i  enlighet  med  den  förordningen.  Finansiering  av  eventuella 
merkostnader ska ske i linje med de principer om  statens budgetneutralitet 
som  riksdagen  beslutat  om  (prop.  1994/95:40,  bet.  1994/95:FiU  5,  rskr. 
1994/95:67). 
Övrigt 
Följande fackuttryck förklaras nedan. 
Värdtjänst: en tjänst som innebär att information som tillhandahållits av en 
användare av tjänsten lagras på dennes begäran.  
Interpersonell kommunikationstjänst: en tjänst som vanligen tillhandahålls 
mot  ersättning  och  som  möjliggör  direkt  interpersonellt  och  interaktivt 
informationsutbyte via elektroniska kommunikationsnät mellan ett begränsat 
antal  personer,  varigenom  de  personer  som  inleder  eller  deltar  i 
kommunikationen  bestämmer  vem  eller  vilka  som  ska  vara  mottagare  av 
denna; den inbegriper inte tjänster som möjliggör interpersonell och interaktiv 
kommunikation  enbart  som  en  extrafunktion  av  mindre  betydelse  som  är 
direkt kopplad till en annan tjänst. 
Sexuellt  övergreppsmaterial  mot  barn:  sådant  material  som  utgör 
barnpornografi  eller  utnyttjande  av  barn  för  sexual  posering  enligt 
definitionerna  i  artikel  2,  punkten  (c)  och  (e)  i  direktiv  2011/93  EU  om 
bekämpning av sexualbrott mot barn och barnpornografi m.m.  
Känt  sexuellt  övergreppsmaterial:  potentiellt  sexuellt  övergreppsmaterial 
som upptäcks med användning av de indikatorer som finns den databas med 
indikatorer som avses i artikel 44(1) punkten (b).  
Nytt  sexuellt  övergreppsmaterial:  potentiellt  sexuellt  övergreppsmaterial 
som upptäcks med användning av de indikatorer som finns den databas med 
indikatorer som avses i artikel 44(1) punkten (b).  
Grooming: kontaktsökning med barn i sexuellt syfte som avses i artikel 6 i 
direktiv  2011/93  EU  om  bekämpning  av  sexualbrott  mot  barn  och 
barnpornografi m.m.  
Sexuella  övergrepp  mot  barn  online:  spridning  online  av  sexuellt 
övergreppsmaterial och grooming.  
5 (6) 
 
 

Helsträckskryptering: End-to-end user. Kryptering under hela sträckan 
från sändare till mottagare 
6 (6)