This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Avdelningar som öppna data'. 
 
 
Tjänsteställe, handläggare 
Datum 
Dnr 
Sida 
Ann Holmström 
2023-10-03 
 
1(2) 
Distribution 
 
 
 
Förfrågan  
 
Från:
 Uppenbar Pseudonym <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx> 
Skickat: den 13 september 2023 08:42 
Till: fb.region.västernorrland 
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Avdelningar som öppna data 
  
Till Region Västernorrland, 
 
Jag skulle vilja ta del av öppna data om vilka avdelningar som finns inom vården i Region Västernorrland. 
 
Jag  begär detta enligt öppna datalagen och ni har 4 veckor på att lämna ut om datan finns vilket jag 
gissar att den gör eftersom ni använder ekonomistyrningssystem och då måste ni veta vilka avdelningar 
ni har och inte har. 
 
Jag önskar mig att ni underhåller och ger ut denna data som en öppen offentlig datamängd som 
uppdateras och förbättras över tid så jag kan bygga system som använder er datamängd som en 
tillförlitlig källa. 
 
Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om 
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Uppenbar Pseudonym 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande Lag (2022:818) om den offentliga sektorns 
tillgängliggörande av data https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2022818-om-den-offentliga-sektorns_sfs-2022-818 
 
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt för att spara tid och pengar med Handlingar.se. 
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 
 
Är xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Region 
Västernorrland? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till 
xxxx@xxxxxxxxxx.xx: 
https://handlingar.se/change_request/new?body=region_vasternorrland 
 
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se 
möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av 
Postadress 
Besöksadress 
Telefon 
E-post 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Datum 
Dnr 
Sida 
 
 
 
2(2) 
 
Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy: 
https://handlingar.se/help/officers 
 
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. 
 
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit 
från din organisations sida om allmänna handlingar. 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Svar på förfrågan 
 
Avdelningar som finns i Region Västernorrland, uppdelat per sjukhus 
Sundsvall 
Sollefteå 
Örnsköldsvik 
Avd 1 Infektion 
Avd 15 Ortopedi 
Avd 1 
Kardiologi/HIA/MAVA 
Avd 2 Hematologi 
Avd 16 Kardiologi 
Avd 2 Hematologi/ 
           Njurmedicin 
Avd 13 Onkologi 
Avd 17 Stroke/rehab 
Avd 3 Stroke/rehab 
Avd 23A Lung 
Avd 14 Ortopedi 
IVA/HIA 
Ortopedi 
Avd 15 Kirurgi 
Barnsjukvård 
Kirurgi 
Kirurgavdelning KAVA 
Avd 24 Njurmedicin 
 
IVA 
Avd 26A Akut geriatrik 
 
Barnsjukvård 
Avd 26B Rehab 
 
Kvinnosjukvård 
Avd 25B Stroke 
Kardiologi/HIA 
 
Psykiatrisk vård 
Avd 44 BUM 
 
 
Avd 45 BUM 
 
 
IVA tekniska VPL 
 
 
BB Förlossning Gynavd 
 
 
BUP Slutenvårdsavd 
 
 
Psykiatrisk avd 7  
 
 
Psykiatrisk avd 50  
 
 
Psykiatrisk avd 51  
 
 
Psykiatrisk avd 52 B*  
 
 
 IVA 
 
 
 
Önskemålet om att löpande ge ut denna information om ev förändringar kan vi inte göra 
per automatik. Förändringar av den grundläggande avdelningsstrukturen är ovanliga, 
och sådana förändringar kräver alltid ett politiskt beslut och kommuniceras då även 
offentligt. 
 
 
 
 
Postadress 
Besöksadress 
Telefon 
E-post