Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


  
 
 
 
2017-12-21 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
Lars Bjuvenmark 
Arkivarie 
Juridiska avdelningen 
0104534045 
xxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 

Beslut om arkivredovisning för Statens institutionsstyrelse 
 
Härmed beslutas om en ny arkivredovisning för Statens institutionsstyrelse i enlighet 
med bilaga. Arkivredovisningen gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 och ersätter den 
tidigare beslutade arkivredovisningen (2.5.1–4201-2016). 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Eleonore Källstrand Nord. 
Föredragande har varit arkivarien Lars Bjuvenmark. 
 
 
 
 
 
Eleonore Källstrand Nord 
 
 
 
 
 
 
Lars Bjuvenmark 
 
 
 
 
Kopia till: 
 
Ledningsgruppen 
Institutionschefer    
HK-chefer 
Registratorerna 
Fackliga företrädare 
Huvudskyddsombud
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126  
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
2017-12-21 
       
 
 
2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkivredovisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
 
 
Innehållsförteckning 
 
Arkivbeskrivning för Statens institutionsstyrelse (SiS) 
 
sid. 3 
Förteckning över SiS arkiv 
 
 
 
sid. 13 
Bilaga 1 Klassificeringsstruktur för Statens institutionsstyrelse 
Bilaga 2 Processbeskrivningar kopplade till klassificeringsstrukturen 
Bilaga 3 Statens institutionsstyrelses handlingstyper i KIA 
Bilaga 4 Redovisning av förvaringsenheter för elektroniska handlingar vid Statens 
institutionsstyrelse 
Bilaga 5 Arkivförteckning för Statens institutionsstyrelse 
Bilaga 6 Innehållsförteckning till arkivförteckning för Statens institutionsstyrelse  
 
 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
ARKIVBESKRIVNING FÖR STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE (SiS)  
 
SiS arkivbeskrivning gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 och ersätter den tidigare utgivna 
arkivbeskrivningen från den 1 januari 2017 (dnr 2.5.1–4201-2016). 
SiS organisation och arbetsuppgifter 
 
SiS inrättades den 1 juli 1993 och är sedan den 1 april 1994 huvudman för de särskilda 
ungdomshemmen och LVM-hemmen i landet. Vid dessa hem bedrivs vård och behandling 
enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 
lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). 
 
SiS är en förvaltningsmyndighet med ansvar för ungdomsvård, sluten ungdomsvård och 
missbruksvård. SiS uppgift är att med beaktande av god etik ge vård och behandling av hög 
kvalitet. Myndigheten ska bidra till att göra flickor och pojkar, kvinnor och män bättre 
rustade för ett liv utan missbruk och kriminalitet. Vården ska planeras och genomföras med 
stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera 
vårdresultat, utveckla behandlingsmetoder och initiera forskning.  
 
För information om SiS myndighetsorganisation den 1 januari 2018, se s. 12. Information om 
SiS huvudkontors organisation, se s. 11. 
 
SiS verksamhet omfattar 34 institutioner runt om i landet, tre verksamhetskontor, varav ett i 
Uppsala (SiS ungdomsvård norr), ett i Göteborg (SiS ungdomsvård söder) och ett i 
Stockholm (SiS missbruksvård), samt ett huvudkontor beläget i Stockholm. För unga finns 23 
institutioner, särskilda ungdomshem, med cirka 850 platser och för vuxna missbrukare finns 
11 institutioner, LVM-hem, med cirka 430 platser, se s. 12. Sex av ungdomshemmen har 
platser för sluten ungdomsvård, SiS ungdomshem Sundbo, SiS ungdomshem Fagared, SiS 
ungdomshem Johannisberg, SiS ungdomshem Råby, SiS ungdomshem Brättegården samt SiS 
ungdomshem Bärby. Vid ungdomshemmen bedrivs också skolverksamhet på såväl 
grundskole- som gymnasienivå. Det totala antalet årsarbetskrafter är ca 3 000.  
 
SiS svarar enligt förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse för 
1.  planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen, 
2.  anvisning av platser till hemmen, 
3.  ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, 
4.  metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. 
 
Enligt instruktionen får SiS också mot avgift utföra uppdrag åt kommuner och landsting i 
samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

anknyter till verksamheten vid institutionerna. Myndigheten får också mot avgift 
tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av ungdomar och 
klienter som ett led i verksamheten. 
Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärenden 
 
Den största delen av SiS verksamhet bedrivs som ärenden, i huvudsak vård- och 
behandlingsärenden. Övriga viktigare ärenden är administrativa ärenden som avspeglar sig 
i myndighetens klassificeringsstruktur.  
 
Enligt RA-FS 2008:4 ska myndighet fastställa en klassificeringsstruktur som representerar 
myndigheten. SiS klassificeringsstruktur framgår av bilaga 1.  
 
Ärendehanteringen för SiS vård och behandling är till stor del digitaliserad. Detta innebär att 
varje beslut, handling eller annan åtgärd dokumenteras och arkiveras i myndighetens Klient- 
och institutionsadministrativa
 datasystem, KIA. Varje ungdom och klient har dessutom en 
pappersakt som kan innehålla platsansökan och placeringsbeslut, dom från 
förvaltningsdomstol, beslut om omhändertagande från socialnämnd, psykologutlåtande 
m.m. Ett vård- och behandlingsärende (LVU och LVM) startar med en platsansökan från en 
kommun. Ett ärende rörande LSU inleds, efter en lagakraftvunnen dom från allmän domstol, 
genom att SiS placeringsenhet förelägger den dömde att senast en viss dag inställa sig vid en  
institution. 
 
Efter att en vård- och behandlingsperiod avslutats, genomförs en rensning av innehållet i 
pappersakten. Rensningen innebär att underlag, utkast och annat som inte utgör allmänna 
handlingar rensas ur pappersakten som sedan arkiveras. Informationen i den digitala akten 
rensas inte.  
De arkiv som myndigheten förvarar m.m. 
 
Ärenderegistreringen på SiS ska från och med den 1 januari 2014 ske i 
ärendehanteringssystemet, Ciceron Handläggarstöd. Förutom att registrerade handlingar 
förvaras digitalt, skrivs de också ut på papper och arkiveras i kronologisk ordning på varje 
enskild verksamhetskontor och institution. Tidigare diarieförda handlingar avseende 
huvudkontoret, verksamhetskontoren samt institutionerna arkiveras gemensamt hos 
respektive registrator som bildar slutliga volymer med följande undantag: 
 
  inkomna ansökningar om placering av ungdomar och klienter arkiveras i ett personnummerordnat 
placeringsarkiv, 
  vård- och behandlingsjournaler för ungdomar och klienter under placeringstiden 
dokumenteras/arkiveras i det personnummerordnade datasystemet, KIA, 
  patientjournaler för ungdomar och klienter (patienter) under placeringstiden 
dokumenteras/arkiveras i det personnummerordnade patientjournalsystemet, TakeCare.  

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

  dokumentation och uppföljning av elevers skolverksamhet dokumenteras i det skoladministrativa 
systemet, ADELA. 
Arkivets omfattning 
 
Vid huvudkontoret finns huvudkontorets egna arkiv, vars omfattning framgår av 
arkivförteckningen. I bilaga 6 redovisas en översikt över SiS arkiv sedan den 1 april 1994. 
 
Huvudkontorets arkiv omfattar handlingar från:  
  Generaldirektören som leder och ansvarar för SiS verksamhet 
  Generaldirektörens kansli 
  Avdelningen för utveckling av vård och behandling som består av 
  Forsknings- och utvecklingsenheten 
  Vård- och behandlingsenheten 
  Avdelningen för planering och ekonomi som består av 
  Planeringsenheten 
  Redovisningsenheten 
  Inköp- och upphandlingsenheten 
  Placeringsenheten 
  Enheten för lokaler och säkerhet 
 
  Juridiska avdelningen  
  Personalavdelningen som består av 
  HR-kansliet 
  IT-avdelningen som består av 
  Kansliet för IT-utveckling 
  IT-enheten 
  Enheten för växel och kontorsservice 
  Kommunikationsavdelningen 
  Internrevisionen 
 
I myndigheten finns utöver huvudkontorets arkiv även delarkiv vid de tre 
verksamhetskontoren samt vid var och en av de 34 institutionerna. 
 
Samtliga nu aktuella delarkiv finns redovisade i detta dokument. I de fall SiS genom 
landstingsfullmäktigebeslut fått överta arkiv enligt 15 § arkivlagen (1990:782) framgår detta 
av förteckningen över SiS arkiv samt av respektive institutions arkivförteckning. Upphörda 
institutioner och verksamheter återfinns också i förteckningen över SiS arkiv.  
 
 
 
 
 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Sökingångar i arkivet på huvudkontoret 
 
Arkivförteckningar, diarie/dossiéplaner samt alfabetiska register finns som sökingångar i 
arkivet på huvudkontoret. Manuella diarier användes fram till 1996, därefter infördes 
sökmöjligheter i diarieföringssystemet ÄHS. Nytt ärendehanteringssystem (Ciceron, 
Handläggarstöd) infördes den 20 juni 2012. Samtliga ärenden i diarieföringssystemet ÄHS 
konverterades till Ciceron Handläggarstöd. Huvudkontorets arkivförteckning uppdateras 
årligen av arkivarien. 
Sökingångar i arkiven på verksamhetskontor och institution 
 
Sökingångarna i arkiven på verksamhetskontoren och på institutionerna är genom 
arkivförteckningarna och klassificeringsstrukturen. Manuella diarier har använts sedan 1994 
och fram till 2014 då ärendehanteringssystemet Ciceron infördes på samtliga 
verksamhetskontor och institutioner.  
Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 
 
Sekretessen regleras för SiS främst i 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 
I 26 kap. 1 § sägs att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men. Med socialtjänst förstås LVU, LSU och LVM 
samt skolverksamheten vid SiS institutioner. Även hälso- och sjukvårdssekretess (25 kap. 
OSL) förekommer vid myndigheten. Övriga sekretessbestämmelser som tillämpas inom 
myndigheten är t.ex. personalsocial administrativ sekretess enligt 39 kap. 3 § OSL, 
upphandlingssekretess enligt 19 kap. 3 § OSL samt personalsekretess enligt 39 kap. OSL och 
10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 
 
Föreskrifter från Riksarkivet 
 
De föreskrifter som är aktuella för myndigheten är följande föreskrifter från Riksarkivet.  
 
RA-FS 1991:1 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga 
myndigheter (ändrad genom RA-FS 1997:4) 
 
RA-FS 1991:6 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar 
av tillfällig eller ringa betydelse (ändrad genom RA-FS 1997:6 och 
2012:2) 
 
RA-FS 1991:9 
Riksarkivets föreskrifter om fortsatt giltighet av vissa föreskrifter om 
arkiv och gallring hos statliga myndigheter, utfärdade med stöd av 
allmänna arkivstadgan (1961:590) 
 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
RA-FS 1997:4 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1) 
och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter 
 
RA-FS 1997:5 
Riksarkivets allmänna råd om registrering 
 
RA-FS 1997:6 
Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:6) och 
allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse 
 
RA-FS 1999:1 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i 
statliga myndigheters forskningsverksamhet (ändrade genom RA-FS 
2002:1) 
 
RA-FS 2000:1 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa EU-
handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga 
myndigheter 
 
RA-FS 2004:1 
Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan 
om tjänst 
 
RA-FS 2006:1 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper 
(ändrade genom RA-FS 2010:2 och 2012:5) 
 
RA-FS 2006:4 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och 
certifiering (ändrade genom: RA-FS 2008:1, 2012:8, 2015:4 och 2016:1) 
 
RA-FS 2006:5 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar 
tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet (ändrade 
genom RA-FS 2012:9) 
 
RA-FS 2008:1 
Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
(RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering 
 
RA-FS 2008:4 
Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
(RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter 
 
RA-FS 2009:1 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar 
(upptagningar för automatiserad behandling) 
 
RA-FS 2009:2 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för 
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) 
 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

RA-FS 2010:2 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
(2006:1) om handlingar på papper 
 
RA-FS 2012:1 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1999:1) 
och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter 
 
RA-FS 2012:2 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets förskrifter (RA-FS 1991:6) och 
allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse 
 
RA-FS 2012:3 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1) 
och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid 
ansökan om tjänst 
 
RA-FS 2012:5 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:1) 
och allmänna råd om handlingar på papper 
 
RA-FS 2012:8 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) 
och allmänna råd om tekniska krav och certifiering 
 
RA-FS 2012:9 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:5) 
och allmänna råd gallring av handlingar tillkomna inom löne- och 
personaladministrativ verksamhet 
 
RA-FS 2013:1 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och 
återlämnande av handlingar vid upphandling 
 
RA-FS 2013:4 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler 
 
RA-FS 2015:2 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av 
räkenskapsinformation m.m. 
 
RA-FS 2015:4 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) 
och allmänna råd om tekniska krav och certifiering 
 
RA-FS 2016:1 
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2006:4) 
och allmänna råd om tekniska krav och certifiering 
 
Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 
 
RA-MS 2017:24 
Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Statens  
institutionsstyrelse 

 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet 
 
Arkiv har efter överenskommelse överlämnats till Riksarkivet enligt följande: 
 
  Hösten 2008 överlämnades handlingar från institutionerna inom Mälardalsregionen 
  I februari 2009 överlämnades handlingar från institutionerna inom Södra regionen   
  I juni 2009 överlämnades handlingar från institutionerna inom Västra regionen 
  I december 2009 överlämnades handlingar från institutionerna inom Norra regionen. 
 
Följande handlingar överlämnades; protokoll, diarium, handlingar till diarium, klient-och 
ungdomsakter, hälso-och sjukvårdsakter, skolakter, personalakter för perioden år 1994 till år 
1999.  
 
I samband med att Frösö LVM-hem upphörde, december 2009, levererades alla 
arkivhandlingar, utom Tillnyktringsenhetens (TNE) handlingar till Riksarkivet. 
Handlingarna från Håkanstorps ungdomshem, som upphörde 2009, är levererade till 
Riksarkivet. I samband med myndighetens omorganisation den 1 oktober 2012 upphörde 
verksamheterna på samtliga fyra regionkontor. Nya verksamhetskontor startade i Göteborg, 
Uppsala och Stockholm.  
 
Arkiv förvarade hos Arbetsförmedlingens arkivdepå i Söderhamn 
 
Transporter av arkivhandlingar till Arbetsförmedlingens arkivdepå sker vid behov. 
Följande institutioner samt huvudkontoret har levererat delar av sitt handlingsbestånd: 
 
  Runnagården, LVM 
  Eknäs, LVU 
  Sirius, LVU 
  Klockbacka, LVU 
  Bärby, LVU 
  Älvgården, LVM 
  Folåsa, LVU 
  Lunden, LVU 
  Karlsvik, LVM 
  Råby, LVU 
  Brunslöv, 27 § 
  Åbygården, LVU 
  Långanäs, LVU 
  Stigby, LVU 
  Gräskärr/Eken, LVU 
  Ljungbacken, LVU 
  Villa Ljungbacken, L VU 
  Renforsen, LVM 
10 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

  HK, Placeringsakter för LVU och LVM fram till år 2010 
  Berga, LVU 
  Brättegården, LVU  
  Lövsta, LVU 
  Margretelund, LVU 
  Västra regionkontoret, SiS ungdomsvård söder 
 
Totalt har 300 hyllmeter levererats. 
 
Arkiv från avvecklade verksamheter som förvaras i huvudkontorets arkiv 
 
  Södra regionkontoret i Lund (30 september 2012) 
  Mälardalens regionkontor i Uppsala (30 september 2012) 
  Tillnyktringsenheten, TNE, vid Frösö LVM-hem (december 2009) 
  Ungdomsakter från Högantorps ungdomshem (december 2009) 
  SiS ungdomshem Granhult (juni 2014) 
 
Ansvarig för arkivverksamheten 
 
Chefen för den juridiska avdelningen har det övergripande ansvaret för arkiv och diariefö-
ring inom myndigheten. För arkivet vid verksamhetskontor/institution svarar respektive 
verksamhetsdirektör/institutionschef. För den praktiska skötseln av arkivet på 
verksamhetskontor/institution svarar respektive registrator. För den praktiska skötseln av 
arkiven på huvudkontoret svarar arkivarien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 


Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
Organisation för SiS huvudkontor 1 januari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 


Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
Myndighetens organisation den 1 januari 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Delarkiv inom SiS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huvudkontor 
 
 
 
 
 
 
 SiS
 
 ungdomsvård norr  
 
SiS
 
 ungdomsvå
 
rd söder  
 Verksamhetsko  
ntor i Uppsala 
 
 
Verksamh  
etskontor i Göteb org 
  
 
 
 
 
 
 
 SiS ungdomshe  m Bergsmansgå  rden 
 
SiS ungdo  
mshem Björkbac ken 
 SiS ungdomshe  m Bärby 
 
 
SiS ungdo  mshem Brättegå  rden 
 SiS ungdomshe  m Eknäs 
 
 
SiS ungdo  mshem Fagared   
 SiS ungdomshe  m Folåsa  
 
 
SiS ungdo  mshem Hässleh  olm  
 SiS ungdomshe  m Johannisberg  
 
SiS ungdo  mshem Ljungba  cken 
 SiS ungdomshe  m Klarälvsgårde  n 
 
SiS ungdo  mshem Ljungas  
kog 
 SiS ungdomshe  m Lövsta 
 
 
SiS ungdo  mshem Långanä s 
SiS ungdomshem Rebecka 
SiS ungdomshem Margretelund 
 
 
 
 
 
 
SiS ungdomshem Sundbo 
SiS ungdomshem Nereby 
 
 
 
 
 
 
SiS ungdomshem Tysslinge 
SiS ungdomshem Ryds brunn 
 
 
 
 
 
 
SiS ungdomshem Vemyra  
SiS ungdomshem Råby  
 
 
 
 
 
 
 
SiS ungdomshem Stigby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SiS missbruksvård 
 Verksamhetskontor i Stockholm 
 
 
 SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund 
 SiS LVM-hem Fortunagården 
 SiS LVM-hem Gudhemsgården 
 SiS LVM-hem Hessleby 
 SiS LVM-hem Hornö  
 SiS LVM-hem Lunden 
 SiS LVM-hem Östfora 
 SiS LVM-hem Renforsen 
 SiS LVM-hem Runnagården 
 SiS LVM-hem Rällsögården 
 SiS LVM-hem Älvgården 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 


 
 
2017-12-21 
        
 
2.5.1–4399-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förteckning, SiS arkiv från och med 1994-04-01 – tills vidare med förändringar 
 
Huvudkontor/institution 
LVU/LVM 
Förändring  
Huvudkontoret (från 1993-07-01) 
 
Huvudkontoret flyttade till nya lokaler 
på Lindhagensgatan 126, Stockholm i 
december 2014.  
 
 
 
Berga 
LVU 
Ny institution i Helsingborg i 
kriminalvårdsanstalten Bergas lokaler. 
Berga startade verksamheten våren 2016 
under namnet SiS ungdomshem Berga. 
Institutionen avvecklades under 
sommaren 2017. 
 
 
 
Bergsmansgården 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Bergsmansgården 2011. 
 
 
 
Bikupan (avd.) 
LVU 
Bikupan ändrades till LVU under hösten 
1999. Behandlingsansvaret låg under 
Margretelund och personalansvaret låg 
under Gudhemsgården. Organisatorisk 
flytt från Margretelund till 
Gudhemsgården 2002. Övergick 2002 till 
att bli en avd. under Holmängens 
ungdomshem. 
15 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
 
 
Björkbacken 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Björkbacken 2011. 
 
 
 
Brättegården 
LVU 
Landstingsfullmäktiges beslut 1993 om 
övertagande av handlingar från tidigare 
verksamhet. Namnändrat till SiS 
ungdomshem Brättegården 2011. 
 
 
 
Bågen (avd.) 
LVU 
Stockholm läns landstingsarkiv, SLL, 
hämtade under 1997 socialtjänstakterna 
för tiden som huvudman (1983-1994). 
Upphörde 1995-01-15 som självständig 
institution. Blev en avd. inom Bärby 
ungdomshem. Flyttade 2011 till 
avdelningen Sirius lokaler. 
 
 
 
Bärby 
LVU 
Stockholms läns landstingsarkiv, SLL, 
hämtade under 1997 socialtjänstakterna 
för tiden som huvudman (1983-1994). 
Namnändrat till SiS ungdomshem Bärby 
2011. Bärbys avdelning Vilan är 
lokaliserad på SiS ungdomshem 
Tysslinge. 
 
 
 
Camp Change 
Äventyrsprojekt 
Institution 1995-07-01. Upphörde 2005. 
Diarium och diarieförda handlingar för 
16 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

år 1996 finns i huvudkontorets arkiv. 
Övriga handlingar saknas. 
 
 
 
Ciceronen 
LVM 
Upphörde som institution 1995-10-01. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
Ekebylund 
LVM 
Stockholms stadsarkiv, SSA, hämtade 
under 1997socialtjänstakterna för tiden 
som huvudman (1983-1994). 
Sammanslagen med Östfora under 
namnet Ekebylund/Östfora 201-10-01. 
Namnändrat till SiS LVM-hem 
Ekebylund/Östfora 2011. Sammanslagen 
med Rebecka LVM-hem under namnet 
SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund 2014-
11-01. 
 
 
 
Eken 
LVU 
Institution 1994-07-14 (tidigare en avd. 
vid Gräskärrs ungdomshem). Upphörde 
som institution 2007. Avdelning vid SiS 
ungdomshem Ljungbacken . 
 
 
 
 
Eknäs 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem Eknäs 
2011. 
 
 
 
17 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Fagared 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Fagared 2011. 
 
 
 
Folåsa 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem Folåsa 
2011. 
 
 
 
Fortunagården 
LVM 
Namnändrat till SiS LVM-hem 
Fortunagården 2011. 
 
 
 
Fridegård 
LVU 
Upphörde som institution december 
1997. Blev en avd. inom Eknäs 
ungdomshem. Från januari 2004 avd. 
inom Högantorps ungdomshem. 
Upphörde 2011. Arkivhandlingarna finns 
i huvudkontorets arkiv. 
 
 
 
Frösö 
LVM 
Upphörde som institution december 
2009. Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet. Tillnyktringsenhetens arkiv 
finns i huvudkontorets arkiv. 
 
 
 
Granhult 
LVU (LVM) 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Granhult 2011. Granhult upphörde som 
ungdomshem i juni 2014. 
Arkivhandlingarna finns i 
huvudkontorets arkiv. Öppnade 2015 
som enhet under SiS LVM-hem 
Rällsögården. 
18 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
 
 
Gräskärr 
LVU 
Landstingsfullmäktiges beslut 1994 om 
övertagande av handlingar från tidigare 
verksamhet. Sammanslaget med Villa 
Ljungbacken 2006 och namnändrat till 
Ljungbacken 2006. Namnändrat till SiS 
ungdomshem Ljungbacken 2011. 
 
 
 
Gudhemsgården 
LVM 
Namnändrat till SiS LVM-hem 
Gudhemsgården 2011. 
 
 
 
Hammargården 
LVU 
Stockholms läns landstingsarkiv, SLL, 
hämtade under 1997 socialtjänstakterna 
för tiden som huvudman (1983-1994). 
Hammargården lades ner åren 2000-
2001. Ny institution med ny inriktning 
öppnades i december 2003. Namnbyte till 
Rebecka LVU-hem 2007. Namnändrat till 
SiS ungdomshem Rebecka 2011. 
 
 
 
Hessleby 
LVM 
Ett ”centralarkiv” (godkänt av 
Riksarkivet) är inrättat för nedlagda 
LVM-institutioner. Samtliga handlingar i 
”centralarkivet” levererade till 
Riksarkivet 2009. Namnändrat till SiS 
LVM-hem Hessleby 
 
 
 
19 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Holma 
LVM 
Upphörde som institution under 1997. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
Holmfors 
LVM 
Upphörde som institution under 1997. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
Holmängen 
LVU 
Ny institution 2002. Upphörde 2007. 
Nystartad februari 2012. Under namnet 
Arnhem som avdelning under 
Margretelund. 
 
 
 
Hornö 
LVM 
Stockholms stadsarkiv, SSA, hämtade 
under 1997 socialtjänstakterna för tiden 
som huvudman (1983-1994). 
Namnändrat till SiS LVM-hem Hornö 
2011. 
 
 
 
Håkanstorp 
LVM 
Stockholms stadsarkiv, SSA, hämtade 
under 1997 socialtjänstakterna för tiden 
som huvudman (1983-1994). Upphörde 
som LVM-hem 2001. Och blev ett 
ungdomshem under namnet 
Håkanstorps ungdomshem.   
 
 
 
Håkanstorps ungdomshem 
LVU 
Upphörde som institution 2009. 
Handlingarna levererade till Riksarkivet. 
20 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
 
 
Hässleholm 
LVU 
Landstingsfullmäktiges beslut 1993 om 
övertagande av handlingar från tidigare 
verksamhet. Namnändrat till SiS 
ungdomshem Hässleholm 2011. 
 
 
 
Högantorp 
LVU 
Upphörde som institution 2009. 
Verksamheten flyttad till Rebecka LVU-
hem 
 
 
 
Johannisberg 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Johannisberg 2011.  
 
 
 
Karlsvik 
LVM 
Upphörde som institution 2010. 
Avdelning vid Lunden LVM-hem sedan 
2010. 
 
 
 
Kastanjegården 
LVU 
Ny institution i juli 1994 (tidigare en avd. 
inom Gräskärrs ungdomshem). 
Kastanjegården återgick som avd. i 
december 1995 till Gräskärrs 
ungdomshem. 
 
 
 
Klarälvsgården 
LVU 
Ny institution i april 2001. Namnändrat 
till SiS ungdomshem Klarälvsgården 
2011. 
 
 
 
21 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Klockbacka 
LVU 
Stockholms läns landstingsarkiv, SLL, 
hämtade under 1997 socialtjänstakterna 
för tiden som huvudman (1983-1994). 
Upphörde som institution i december 
2009. Verksamheten flyttad till Bärby 
ungdomshem.  
 
 
 
Kärnan 
LVU 
Ny institution i juli 1995 (tidigare en avd 
inom Sundbo). Upphörde som institution 
i december 1996. Arkivhandlingarna 
levererade till Riksarkivet. 
 
 
 
Ljungbacken 
LVU 
Nytt namn 2006 tidigare Villa 
Ljungbacken. Namnändrat till SiS 
ungdomshem Ljungbacken 2011. 
 
 
 
Ljungaskog 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Ljungaskog 2011. 
 
 
 
Lundens ungdomshem 
LVU 
Upphörde 2010. Verksamheten flyttad 
till Råby ungdomshem 2010. 
 
 
 
Lunden LVM-hem 
LVM 
Namnändrat till SiS LVM-hem Lunden 
2011. 
 
 
 
Långanässkolan 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Långanäs 2011. 
 
 
 
22 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Lövsta 
LVU 
Stockholms läns landstingsarkiv, SLL, 
hämtade under 1997 socialtjänstakter för 
tiden so huvudman (1983-1994). 
Namnändrat till SiS ungdomshem Lövsta 
2011. 
 
 
 
Margretelund 
LVU 
Landstingsfullmäktiges beslut 1998 om 
övertagande av handlingar från tidigare 
verksamhet. Namnändrat till SiS 
ungdomshem Margretelund 2011. 
 
 
 
Nereby 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Nereby 2011. 
 
 
 
Nordsjö 
LVM 
Upphörde som institution under 1997. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
Perstorp (avd.) 
LVU 
Landstingsfullmäktiges beslut 1993 om 
övertagande av handlingar från tidigare 
verksamhet. Upphörde i november 1995 
som egen institution. Nu avdelning vid 
SiS ungdomshem Hässleholm. 
 
 
 
Rebecka 
LVM 
Stockholms stadsarkiv, SSA, hämtade 
under 1997 socialtjänstakterna för tiden 
som huvudman (1983-1994). Tidigare 
namn är Rålambshov. Verksamheten 
23 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

flyttade till Hammargårdens lokaler. 
Namnändrat till SiS LVM-hem Rebecka 
2011. Sammanslagen i november 2014 
med SiS LVM-hem Ekebylund under 
namnet SiS LVM-hem 
Rebecka/Ekebylund.  
 
 
 
Rebecka LVU 
LVU 
Tidigare Hammargården. Namnändrat 
till LVU-hemmet Rebecka 2007. 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Rebecka 2011. 
 
 
 
Regionkontoren 
LVM/LVU 
Verksamheten vid regionkontoren (Syd, 
Väst, Norr och Mälardalen) upphörde i 
september 2012. Arkivhandlingarna från 
regionkontor Syd, förvaras i 
huvudkontorets arkiv. 
Arkivhandlingarna från regionkontor 
Väst, förvaras i Arbetsförmedlingens 
arkiv i Söderhamn. Arkivhandlingarna 
från regionkontoren Norr och 
Mälardalen, förvaras i huvudkontorets 
arkiv.    
 
 
 
Renforsen 
LVM 
Namnändrat till SiS LVM-hem Renforsen 
2011. 
 
 
 
24 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Romanäs 
LVM 
Upphörde som institution 1997. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
Runnagården 
LVM 
Namnändrat till SiS LVM-hem 
Runnagården 2011. 
 
 
 
Ryds brunn 
LVM 
Landstingsfullmäktiges beslut 1995 om 
övertagande av handlingar från tidigare 
verksamhet. Övergick i oktober 1995 från 
LVM till LVU-verksamhet. 
 
 
 
Ryds brunnsskola 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem Ryds 
brunn 2011. 
 
 
 
Råby 
LVU 
Sammanslagning med Lunden LVU 
2010. Namnändrat till SiS ungdomshem 
Råby 2011.  
 
 
 
Rålambshov 
LVM 
Flyttade. Namnändrades till Rebecka i 
september 1995. 
 
 
 
Rällsögården 
LVM 
Namnändrades till SiS LVM-hem 
Rällsögården 2011.  
 
 
 
Salberga 
LVM 
Stockholms stadsarkiv, SSA, hämtade 
under 1997 socialtjänstakterna för tiden 
som huvudman (1983-1994). Upphörde 
25 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

som institution under 1997. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009.  
 
 
 
Sirius 
LVU 
Ny institution i september 1996. 
Upphörde som institution i december 
2009. Numera avdelning vid SiS 
ungdomshem Bärby. 
 
 
 
Solgården (avd. i Falkenberg) 
LVU 
Upphörde som institution i september 
1998. Blev en avd. inom SiS 
ungdomshem Ljungaskog. Avdelningen 
lades ner i december 2012. 
 
 
 
Stall Frossarbo 
LVU 
Stockholms läns landstingsarkiv, SLL, 
hämtade under 1997 socialtjänstakterna 
för tiden som huvudman (1983-1994). 
Upphörde som institution i december 
1997. Blev en avd. inom SiS 
ungdomshem Bärby. 
 
 
 
Stigbyskolan 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem Stigby 
2011. 
 
 
 
Stornäset 
LVM 
Upphörde som institution under 1997. 
Arkivhandlingar levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
26 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Strömsegården 
LVU 
Flyttade. Namnändrat till Sävastgården i 
september 1995. 
 
 
 
Stubinen 
LVU 
Blev en avd. under Sundbo 
ungdomshem ca 1994-1995.  
 
 
 
Sundbo 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Sundbo 2011. 
 
 
 
Sävastgården 
LVU 
F.d. Strömsegården. Namnändrat till SiS 
ungdomshem Sävastgården 2011. Ingår 
från januari 2016 som enhet under SiS 
ungdomshem Johannisberg. 
 
 
 
Tysslinge 
LVU 
Ny institution startade sin verksamhet i 
kriminalvårdsanstalten Hågas lokaler 
under hösten 2015 under namnet SiS 
ungdomshem Tysslinge. Tysslinge 
inrymmer även avdelning Vilan 
tillhörande SiS ungdomshem Bärby 
 
 
 
Tunagården 
LVU 
Upphörde 2009 som egen institution. 
Avdelning vid Hässleholms 
ungdomshem sedan 2009. Flyttade till 
samma fastighet som SiS LVM-hem 
Lunden i juni 2012. 
 
 
 
27 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

Vemyra 
LVU 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Vemyra 2011. 
 
 
 
Verksamhetskontor 
LVU/LVM 
Verksamhetskontoren startade sin 
verksamhet i oktober 2012. 
Verksamhetskontor finns i Stockholm 
(SiS missbruksvård). Uppsala (SiS 
ungdomsvård norr) och Göteborg (SiS 
ungdomsvård söder). 
 
 
 
Villa Ljungbacken 
LVU 
Ny institution i juli 1994 (tidigare en avd. 
vid Gräskärrs ungdomshem). 
Sammanslagen med Gräskärr 2006. 
Namnändrat till Ljungbacken 2006. 
 
 
 
Västkusthemmet 
LVM 
Upphörde som institution 1997, se 
Öxnevalla. Arkivhandlingarna 
levererade till Riksarkivet. 
 
 
 
Åbygården 
LVU 
Upphörde som institution i april 2008. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet. 
 
 
 
Älvan (avd.) 
LVU 
Blev avd. till Lövsta 1996. Verksamheten 
flyttade till Lövsta 2009. 
 
 
 
Älvgården 
LVM 
Namnändrat till SiS LVM-hem 
Älvgården 2011. 
28 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

 
 
 
Älvåsen 
LVM 
Upphörde som institution under 1997. 
Arkivhandlingarna levererade till 
Riksarkivet 2009. 
 
 
 
Östfora 
LVM 
Stockholms stadsarkiv, SSA, hämtade 
under 1997 socialtjänstakterna för tiden 
som huvudman (1983-1994). 
Sammanslaget med Ekebylund i januari 
2010. Namnändrat till SiS LVM-hem 
Ekebylund/Östfora 2011. Egen institution 
under namnet SiS LVM-hem Östfora 
sedan i november 2014.  
 
 
 
Öved 
LVU 
Upphörde i oktober 1995 som egen 
institution. Blev en avd. inom Råby 
ungdomshem. 
 
 
 
Öxnevalla behandlingshem 
LVU 
Startade 1997, f.d. Västkusthemmet. 
Namnändrat till SiS ungdomshem 
Öxnevalla. Ingår från januari 2016 som 
enhet under SiS ungdomshem Fagared. 
 
 
 
Thulegården 
LVM § 27 
Startade 2005 och samadministrerades 
med Älvgården. Upphörde i december 
2009. Arkivhandlingarna finns på SiS 
LVM-hem Älvgården. 
 
 
 
29 
 

Statens institutionsstyrelse 
2.5.1- 
 
 

27:an 
LVM § 27 
Startade 2005 och samadministrerades 
med Renforsen. Upphörde i december 
2009. Arkivhandlingarna finns på SiS 
LVM-hem Renforsen. 
 
 
 
Villan 
LVM § 27 
Startade 2005 och samadministrerades 
med Runnagården. Upphörde i 
december 2009. Arkivhandlingarna finns 
på SiS LVM-hem Runnagården. 
 
 
 
Brunslöv 
LVM § 27 
Startade 2005 och samadministrerades 
med Lunden LVM. Upphörde i 
december 2009. Arkivhandlingarna finns 
på SiS LVM-Lunden. 
30 
 


bbbbb B iBil 
 
                  Bilaga 1 
 
                  2017-12-21 
 
                  Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
Klassificeringsstruktur för Statens institutionsstyrelse  
 
Enligt RA-FS 2008:4. 
 
1. STYRANDE VERKSAMHET 
1.1       Organisera, utveckla och följa upp myndighetens arbete 
 
1.1.1    Ta emot och avrapportera regeringsuppdrag 
 
1.1.2     Fördela arbete 
 
1.1.3     Planera eller följa upp verksamhet och budget 
1.1.4     Utveckla eller avveckla verksamhet 
1.2        Genomföra sammanträde gällande myndighetens styrande verksamhet 
 
1.2.1     Sammanträda med Generaldirektören 
 
1.2.2     Sammanträda med ledningsgrupper 
1.2.2.1  Sammanträda med centrala ledningsgruppen 
1.2.2.2  Sammanträda med lokala ledningsgruppen 
1.2.3     Sammanträda med Insynsrådet 
1.2.4     Sammanträda med Personalansvarsnämnden 
1.2.5     Sammanträda med Omställningsnämnden 
1.3        Genomföra revision, tillsyn eller granskning av verksamheten 
1.3.1     Granskas av tillsynsmyndighet 
1.3.2     Genomföra internrevision 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
1.4        Upprätta styrdokument 
1.4.1     Upprätta eller uppdatera föreskrifter 
1.4.2     Upprätta policy, strategi eller riktlinje 
1.5        Samverka med andra myndigheter eller organisationer 
1.5.1     Genomföra eller delta i erfarenhetsutbyte 
1.5.2     Utbyta statistik eller myndighetsuppgifter 
1.6        Samverka med personal 
1.6.1     Genomföra löneöversyn 
1.6.2     Sammanträde enligt MBL 
1.6.3     Sammanträda med skyddskommittén 
1.7       Ta emot och avge yttranden 
1.7.1    Hantera remisser eller enkäter 
1.7.2    Hantera förfrågningar eller synpunkter från allmänheten 
1.7.3    Hantera klagomål från unga eller klienter 
2. STÖDJANDE VERKSAMHET 
2.1       Administrera ekonomi 
2.1.1    Administrera ekonomiska transaktioner 
2.1.2    Upprätta ekonomisk redovisning 
2.2       Upphandla och avtala om varor eller tjänster 
2.3       Administrera IT 
2.3.1    Förvalta verksamhetssystem 
2.3.2    Hantera systemdrift eller licenser 
2.3.3    Hantera support 
2.3.4    Hantera systemutveckling 
2.3.5    Administrera telefoni 
2.4       Administrera fastigheter eller lokaler 
32 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
2.4.1    Avtala om hyra av fastighet eller lokal 
2.4.2    Hantera ombyggnad, upprustning eller säkerhetsåtgärd 
2.5       Hantera allmänna handlingar 
2.5.1    Hantera diarieföring och arkivering 
2.5.2    Hantera utlämnande av allmänna handlingar 
2.6       Bereda ansökan om projektmedel 
2.6.1    Bereda ansökan om medel till forskningsprojekt 
2.6.2    Bereda ansökan om medel till interna utvecklings- och 
utbildningsprojekt 
2.6.2.1 Bereda ansökan om medel till interna utbildningsprojekt 
2.6.2.2 Bereda ansökan om medel till interna utvecklingsprojekt 
2.6.3    Hantera SiS Vetenskapliga råd 
2.6.3.1 Sammanträda med SiS Vetenskapliga råd 
2.6.3.2 Hantera förordnanden gällande SiS Vetenskapliga råd 
2.7       Ge kontorsservice 
2.7.1    Administrera besöksmottagande 
2.7.2    Administrera postgång 
2.7.3    Administrera resor eller transporter 
2.7.4    Administrera lokalservice 
2.8       Informera och kommunicera 
2.8.1    Skapa och tillhandahålla trycksaker 
2.8.1.1 Skapa och tillhandahålla trycksaker 
2.8.1.2 Skapa och tillhandahålla webbplatser 
2.8.1.3 Skapa och tillhandahålla bilder 
2.8.2    Upprätta pressmeddelanden 
2.8.3    Genomföra mediebevakning 
2.9       Administrera personal och lönefrågor 
33 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
2.9.1    Rekrytera personal 
2.9.2    Entlediga personal 
2.9.3    Administrera löner eller ledigheter 
2.9.4    Hantera disciplinpåföljd 
2.9.5    Hantera arbetsskada eller rehabilitering 
2.9.5.1 Hantera incidentrapportering 
2.9.5.2 Genomföra åtgärd avseende arbetsskada eller 
rehabilitering 
2.9.6    Hantera förmåner 
2.9.7    Genomföra kompetenshöjande insatser 
2.10     Hantera vårdavvikelse 
2.10.1  Hantera anmälan om allvarlig händelse 
2.10.2  Hantera vårdavvikelse inom hälso- och sjukvården 
2.10.3  Hantera vårdavvikelse angående lex Sarah 
2.10.4  Hantera annan vårdavvikelse 
2.11     Administrera utbildning för unga och klienter 
2.11.1  Administrera undervisning 
2.11.2  Sammanträda med SiS skolråd 
2.12     Administrera hälso- och sjukvård 
2.12.1  Administrera hälso- och sjukvård 
2.12.2  Sammanträda med SiS medicinska råd 
2.13   Insamling av historik och kuriosa om myndighetens verksamhet 
3. KÄRNVERKSAMHET 
3.1      Bedriva vård och behandling av ungdomar 
3.2      Bedriva vård och behandling av missbrukare 
3.3      Bedriva hälso- och sjukvård 
34 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
3.4      Bedriva skolundervisning 
35 
 

bbbbb B iBil 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
2017-12-21 
2.5.1-4399-2017 
Processbeskrivning 1.7.3 Hantera klagomål från ungdomar och klienter 
 

Processbeskrivning
Ta  emot 
Vi da re-befordra 
kl a gomål från 
kl a gomål till 
kl i ent
Soci alstyrelsen
Ta  emot begäran 
Bes vara 
Ta emot beslut 
Ski cka ärende på 
Sa mmanställa 
Ha ntering a v 
Ha ntera klagomål 
om yttra nde från 
från Social-
i nternremiss
yttra nde
begä ran om 
kl a gomål avslutat 
frå n kl ienter
Soci alstyrelsen
styrelsen
yttra nde.
utan vi dare å tgärd
Genomföra 
Kl a gomål åtgärdat
å tgä rd enligt 
bes lut.
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
 
2.6.1 Bereda ansökan om medel till forskningsprojekt 
 

Processbeskrivning
Ta  emot 
Bereda ärende (kontrollera 
Sa mrå da med 
Bereda ansökan om 
Avs l uta 
projektskiss
uppgifter och formella 
vetenskapsråd för 
Lämna 
medel till 
besked om 
ä rendetberedning 
kra v, bedöma utifån 
pri ori tering
projektstöd 
fors kningsprojekt
genom avslag
urva l skriterier)
Bevi lja 
Begä ra 
Ta  emot 
Sa mmanträda 
Bes luta enligt 
Meddela beslut 
Genomföra första 
projektstöd
kompletteringar 
ful lständig 
med 
pri ori tering 
til l 
utbetalning a v 
och/eller tillägg
a ns ökan 
vetenskapsråd 
projektägare
medel
Ta  emot och granska 
Genomföra årlig 
Upprä tta ev. 
Publ icera 
Ärendeberedning 
del rapporter eller 
utbetalning a v medel
ä ndrings-
ra pport
gä l lande a nsäkan om 
s l utrapport
bes lut
projektstöd a vslutad
 
 
 
37 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
 
2.6.2 bereda ansökan om medel till interna projekt 
 

Processbeskrivning
Ta  emot 
Begä ra 
Ski cka ut 
Bereda ansökan om medel 
Genomföra 
Sa mmanställa 
a ns ökan
kompletteringar 
i nternremiss
til l i nterna utbildnings och 
berednings-
remi ssresultat
och/eller 
utveckl ingsprojekt
möte 
förtydl iganden
Genomföra 
Sa mmanträda 
Bes luta om 
Meddela 
Avs l uta 
s l utberedningsmöte 
med 
projektstöd
beslut om 
ä rendetberedning 
l edningsgruppen 
projektstöd 
genom avslag
Bevi lja 
Genomföra 
Ta  emot och 
Informera om 
Ärendeberedningen 
projektstöd
utbetalning 
gra ns ka 
projektresultat
gä l lande a nsökan om 
å terra pportering
projektstöd a vslutas
 
 
 
 
38 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
 
2.10.4 Hantera vårdavvikelse 
 
 
 
 
Processbeskrivning
Vå rda vvikelse/
Mi s sförhål ande å tgärdad 
a v Si S
Ra pportera 
Genomföra 
Anmä la till 
Ta  emot Social-
Genomföra 
Ha n
U te
ppra
k  k
o la
m go
mem
n å
  l 
Ha ntering a v 
Besluta om 
vå rda vvi kelse
hä ndelseanalys
Soci alstyrelsen
v
s tyrel sens beslut
å tgä rd enligt 
fr
å årn
d  akvliven
i k ter
else/
vidare 
kl a gomål avslutat 
mi s sförhållande
åtgärd
bes lut.
uta n vi dare å tgärd
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
 
3.1 Bedriva vård och behandling av ungdomar 
 

Processbeskrivning
Genomföra 
Ha ntera förändrad 
Bes lut om särskilda 
Behov a v vå rd och 
behandlingsinsatse
vi s telse
befogenheter
behandling enligt 
r och omvå rdnad
LVU el l er SoL
Ini tiera vå rd och 
Genomföra 
Genomföra 
Ha ntera klients 
Avs l uta vå rd och 
Vå rd och 
behandling
pl a nerings- och 
utbi ldning
a vvi kning från 
behandling
behandling 
utredningsarbete
i ns titution
a vs l utad
Verks tällighet a v 
s l uten 
Genomföra 
Bes luta om 
Arbeta med familj 
ungdomsvård
bruka rforum
permission
och nä rverk
Personakt
Personakt
KIA
ADAD
TakeCare
KIA
ADAD
TakeCare
Personakt
KIA
ADAD
ADELA
TakeCare
 
 
 
 
40 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
 
3.2 Bedriva vård och behandling av missbrukare 
 

Processbeskrivning
Genomföra 
Genomföra 
Ha ntera klients 
behandlingsinsatse
pl a nerings- och 
a vvi kningfrån 
r och omvå rdnad
utredningsarbete
i ns titution
Behov a v vå rd och 
Ini tiera vå rd och 
Genomföra 
Ha ntera förändrad 
Bes lut om särskilda 
Avs l uta vå rd och 
Vå rd och 
behandling enligt 
behandling
bruka rforum
vi s telse
befogenheter
behandling
behandling 
LVM el ler SoL
a vs l utad
Bes luta om vå rd i 
a nnan form
Personakt
Personakt
KIA
ADAD
KIA
ADAD
Personakt
KIA
ADAD
ADELA
41 
 

bbbbb B iBil 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 


bbbbb B iBil 
 
 
Bilaga 3 
 
2017-12-21 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelses handlingstyper i KIA 
 

1001  Placering 
 
 

1002  Omplacering 
 
 

1003  Nytt identifikationsnummer 
 
 

1011  Inskrivning 
 
 

1021  Intagning (VUX) 
 
 

1022  Vård inledd på sjukhus 
 
 

1023  Inskrivning/Överflyttning från annat LVM-hem  
 

1024  Inskrivning/Överflyttning från särskilt ungdomshem 
 
 

1025  Överflyttning till avdelning 
 
 
10 
1028  Beslut gällande överflyttning (LVM) 
 
 
11 
1031  Kontroll av försändelse (UNG) 
 
 
12 
1032  Kontroll av försändelse (VUX) 
 
 
13 
1034  Polisanmälan (LVM) 
 
 
14 
1043  Beslut om kroppsvisitation (UNG) 
 
 
15 
1044  Beslut om kroppsvisitation (VUX) 
 
 
16 
1045  Beslut om ytlig kroppsbesiktning (UNG) 
 
 
17 
1046  Beslut om ytlig kroppsbesiktning (VUX) 
 
 
18 
1049  Blod-, urin-, utandnings-, saliv- och svettprov 
 
 
19 
1050  Blod-, urin-, utandnings-, saliv- och svettprov 
 
 
20 
1053  Beslut att omhänderta egendom (UNG) 
 
 
21 
1054  Beslut att omhänderta egendom (VUX) 
 
 
22 
1061  Förstöra el försälja omhändertagen egendom (UNG) 
 
23 
1062  Förstöra el försälja omhändertagen egendom (VUX) 
 
24 
1063  Beslut gällande besök enligt 15 a § LVU 
 
 
25 
1064  Beslut gällande besök enigt 33 a § LVM 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
26 
1065  Beslut gällande telefonsamtal enligt 15 a § LVU 
 
 
27 
1066  Beslut gällande telefonsamtal enligt 33 a § LVM 
 
 
28 
1071  Begäran om polishandräckning (UNG) 
 
 
29 
1072  Begäran om polishandräckning (VUX) 
 
 
30 
1073  Avlysa polishandräckning 
 
 
31 
1078  Registrering av klients överklagande enligt 42 § LVU 
 
 
32 
1079  Registrering av klients överklagande enligt 44 § LVM 
 
 
33 
1081  Vistelse utanför institutionen påbörjas (UNG) 
 
 
34 
1082  Vistelse utanför institutionen avslutas/avbryts (UNG) 
 
 
35 
1094  Vård på låsbar enhet påbörjas 
 
 
36 
1095  Vård på låsbar enhet avslutas 
 
 
37 
1096  Omprövning av vård på låsbar enhet 
 
 
38 
1097  Vård på låsbar enhet påbörjas 
 
 
39 
1098  Vård på låsbar enhet avslutas 
 
 
40 
1099  Omprövning av vård på låsbar enhet 
 
 
41 
1101  Avskiljning påbörjas 
 
 
42 
1102  Avskiljning avslutas 
 
 
43 
1103  Avskiljning påbörjas 
 
 
44 
1104  Avskiljning avslutas 
 
 
45 
1110  Beslut från förvaltningsdomstol 
 
 
46 
1112  Anmälan (ej inledd vård enligt 27 § LVM inom 3 mån) 
 
 
47 
1114  Vård i enskildhet påbörjas 
 
 
48 
1115  Vård i enskildhet avslutas 
 
 
49 
1116  Vård i enskildhet omprövad 
 
 
50 
1117  Vård i enskildhet påbörjas 
 
 
51 
1118  Vård i enskildhet avslutas 
 
 
52 
1119  Vård i enskildhet omprövad 
 
 
53 
1121  Utskrivning (UNG) 
 
 
54 
1122  Utskrivning (VUX) LVM/SoL 
 
 
55 
1123  Utskrivning/Överflyttning till annat LVM-hem (SiS) 
 
 
56 
1124  Utskrivning/Överflyttning till särskilt ungdomshem (SiS) 
 
 
57 
1125  Överflyttning från avdelning 
 
 
58 
1126  Vård i annan form påbörjas (VUX) 
 
 
59 
1127  Vård i annan form avslutas (VUX) 
 
 
60 
1129  Beslut avseende klients begäran om utskrivning 
 
 
61 
2020  Intagning (UNG) 
 
 
62 
4001  ADAD Inskrivning 
 
 
63 
4002  ADAD Utskrivning 
 
 
64 
4003  DOK Inskrivning 
 
 
65 
4004  DOK Utskrivning 
 
 
44 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
66 
4141  Avvikning 
 
 
67 
4142  Återkom från avvikning 
 
 
68 
4151  Tillfällig frånvaro. 
 
 
69 
4152  Åter från/avslut av tillfällig frånvaro. 
 
 
70 
4161  Sjukhusvistelse 
 
 
71 
4162  Återkom från/avbröt sjukhusvistelse 
 
 
72 
4171  Häktning påbörjad - vårdtid stoppas 
 
 
73 
4172  Häktning avslutad - vårdtid startar 
 
 
74 
4181  Vistelse i fängelse 
 
 
75 
4182  Återkom från vistelse i fängelse 
 
 
76 
5001  Placering 
 
 
77 
5002  Omplacering 
 
 
78 
5021  Intagning 
 
 
79 
5024  Intagning från annan SiS institution 
 
 
80 
5031  Kontroll av försändelse 
 
 
81 
5041  Kroppsvisitation 
 
 
82 
5042  Beslut om ytlig kroppsbesiktning 
 
 
83 
5048  Blod-, urin-, utandnings-, saliv- och svettprov 
 
 
84 
5051  Omhändertagande av egendom 
 
 
85 
5052  Omhändertagande av pass 
 
 
86 
5061  Förstöra eller försälja beslagtagen egendom 
 
 
87 
5070  Begäran om förpassning 
 
 
88 
5071  Begäran om polishandräckning 
 
 
89 
5073  Återkallande av begäran om förpassning 
 
 
90 
5081  Bevakning vid sjukhusvård 
 
 
91 
5090  Omprövning av vistelse på låsbar enhet 
 
 
92 
5091  Beslut gällande besök 
 
 
93 
5092  Beslut gällande telefonsamtal 
 
 
94 
5101  Avskiljning påbörjas 
 
 
95 
5102  Avskiljning avslutas 
 
 
96 
5114  Vård i enskildhet påbörjas 
 
 
97 
5115  Vård i enskildhet avslutas 
 
 
98 
5116  Vård i enskildhet omprövad 
 
 
99 
5121  Frigivning 
 
 
100  5124  Utskrivning till annan SiS institution 
 
 
101  5141  Avvikning 
 
 
102  5142  Återkom från avvikning 
 
 
103  5143  Avviken vid utskrivning 
 
 
104  5169  Elektronisk övervakning avslutas 
 
 
105  5170  Elektronisk övervakning påbörjas 
 
 
45 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
106  5171  Beslut om vistelse utanför institutionen 
 
 
107  5172  Beslut om återkallande av vistelse utanför inst. 
 
 
108  5181  Vist. utanför institution, dagaktivitet, påbörjas 
 
 
109  5182  Vist. utanför institution, dagaktivitet, avslutas 
 
 
110  5191  Vist. utanför institution, övernattning, påbörjas 
 
 
111  5192  Vist. utanför institution, övernattning, avslutas 
 
 
112  5201  Beslut om utslussning 
 
 
113  5202  Återkallande av utslussning 
 
 
114  5211  Utslussning påbörjas 
 
 
115  5212  Utslussning avslutas 
 
 
116  5400  Beslut om verkställighetstid 
 
 
117  5501  Målsägandeunderrättelse ska lämnas 
 
 
118  5502  Målsägandeunderrättelse ska inte lämnas 
 
 
119  5505  Underrättelse till målsägande 
 
 
120  5600  Utskrivning - ej frigivning 
 
 
121  7021  Eftervård i SiS regi 
 
 
122  7121  Eftervård avslutas 
 
 
123  8000  Utskrivning/övernattning till annan institution 
 
 
124  8001  Omplacering/övernattning 
 
 
125  8002  Intagning/övernattning från annan institution 
 
 
126  8003  Utskrivning/övernattning 
 
 
127  8004  Klient stannar kvar/övernattning 
 
 
128  8500  Utskrivning/övernattning till annan institution 
 
 
129  8501  Omplacering/övernattning 
 
 
130  8502  Intagning/övernattning från annan institution 
 
 
131  9000  Avskrivning 
 
 
132  9143  Internt för pågående avvik vid utskrivning eller överflyttning 
 
 
133  9144  Internt för pågående avvikning vid inskrivning eller överflyttning 
 
 
134  9173  Internt för pågående häktning vid utskrivning eller överflyttning 
 
 
135  9174  Internt för pågående häktning vid inskrivning eller överflyttning 
 
 
136  9183  Internt för pågående fängelse vid utskrivning eller överflyttning 
 
 
137  9184  Internt för pågående fängelse vid inskrivning eller överflyttning 
 
 
138  9301  Uppföljning 3 mån påbörjas. 
 
 
139  9302  Uppföljning 3 mån avslutas. 
 
 
140  9500  Avslutning av överflyttat ärende 
 
 
141  9998  Övernattning avslutas 
 
 
142  9999  Avsluta (intern händelsetyp p.g.a. regelverket) 
 
 
46 
 

bbbbb B iBil 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 


bbbbb B iBil 
 
Bilaga 4 
 
2017-12-21 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
Redovisning av förvaringsenheter för elektroniska handlingar 
vid Statens institutionsstyrelse  
 
Denna bevarandeförteckning är en sökingång till myndighetens elektroniska 
handlingar. Arkiverade handlingar uppkomna före 1 januari 2013 förtecknas och 
återfinns enligt den äldre redovisningen, det allmänna arkivschemat.  
 
Uppgifter om bevarande av systemen och deras handlingar finns i strategin för 
bevarande vid SiS. Uppgifter om ingående handlingstyper finns i arkivförteckningen. 
 
Beskrivning av förvaringsenheter 
Uppgifter enligt 6 kap. 18 § RA-FS 2008:4. 
 
 
 
Beteckning  Typ  
Omfattning 
Placering 
Ingående 
Namn 
handlingsslag 
2-1:1 
Ärendehanterings-
1997-2012 
Konverterad 
Samtliga kan ingå, 
ÄHS 
system 
och ingår i 
arkiveras enligt äldre 
Diabas, se 2-
arkivschemat 
2:1 
2-2:1 
Ärendehanterings-
2012 - 
I systemet 
Samtliga kan ingå, se 04 
Ciceron Classic/Ciceron Handläggarstöd 
system 
pågående 
SiS Arkivförteckning för 
Server sishk-
specifikation 
diabas 
2-3:1 
Ekonomisystem 
1994-1999 
I systemet 
Arkiveras enligt äldre 
Agresso 
arkivschemat 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Server sishk-
ag5db, sishk-
ag5 
2-3:2 
Ekonomisystem 
2000-2007 
I systemet 
Arkiveras enligt äldre 
Agresso 
arkivschemat 
Server sishk-
ag5db, sishk-
ag5 
2-3:3 
Ekonomisystem 
2008- 
I systemet 
Arkiveras enligt äldre 
Agresso UNIT 4 
pågående 
arkivschemat om 
Sishk-66db2,  handlingar är äldre än 
sishk-p-
2013. 2.1.1 Integration 
app66, sishk 
med Proceedo, 2.1.2,  
–p-web66, 
sishk-int66 
(proceedo) 
2-4:1 
Personalsystem 
2002 - 2017 
I systemet 
Arkiveras enligt äldre 
Palasso 
arkivschemat om 
Externt av 
handlingar är äldre än 
CGI 
2013. Nyare handlingar 
enligt process 2.7.3, 2.9.2, 
2.9.3. 
2-4:2 
Personalsystem 
2017- 
I systemet 
Arkiveras enligt 
Primula 
pågående 
processerna 2.7.3, 2.9.2, 
Externt 
2.9.3 
Every 
2-5:1 
Extern webbplats 
2011-04-06 
DVD-skiva 
Arkiveras enligt äldre 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos arkivarie  arkivschemat 
av extern part Meridium 
2-5:2 
Extern webbplats 
2011-11-01 
DVD-skiva 
Arkiveras enligt äldre 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos arkivarie  arkivschemat 
av extern part Meridium 
2-5:3 
Extern webbplats 
2012-06-30 
DVD-skiva 
Arkiveras enligt äldre 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos arkivarie  arkivschemat 
av extern part Meridium 
2-5:4 
Extern webbplats 
2013-05-01 
DVD-skiva 
2.8.1.2, 2.8.2 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos arkivarie 
av extern part Meridium 
49 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2-5:5 
Extern webbplats 
2013-12-01 
DVD-skiva 
2.8.1.2, 2.8.2 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos arkivarie 
av extern part Meridium  
2-5:6 
Extern webbplats 
2014-08-13 
DVD-skiva 
2.8.1.2, 2.8.2 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos 
av extern part Meridium 
arkivarien 
2-5:7 
Extern webbplats 
2016-01-11 
DVD-skiva 
2.8.1.2, 2.8.2 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos 
av extern part Meridium  
arkivarien 
2.5:8 
Extern webbplats 
2016-11-04 
DVD-skiva 
2.8.1.2, 2.8.2 
Episerver, www.stat-inst.se. Administreras 
hos 
av extern part Meridium 
arkivarien 
2-6:1 
Intranät 
Dec 2007 – 
Komplett 
Arkiveras enligt äldre 
Gamla SiSnet 
2013 
arkivkopia 
arkivschemat 
finns i SiS 
 
filstruktur S: 
2-6:2 
Intranät 
2013 – 
Komplett 
2.8.1.2, 2.8.1.3, 2.8.2, 
SharePoint, Nya SiSnet 
pågående 
arkivkopia 
2.8.3, 2.11.2, 2.12.2 
från starten 
finns i SiS 
filstruktur S: 
Server sishk-
intradb, 
sishk-
intraweb, 
sishk-sp, 
sishk-spweb 
2-7:1 
Statistikdatabas 
Innehåller 
I systement 
1.1.3 och 1.5.2 
888 
uppgifter från i 
första hand 
Server sishk-
KIA 
kiastat 
2-8:1 
Intervjusystem. DOK 
DOK från 
ADAD/DOK 
3.1, 3.2 
ADAD/DOK 
är för vuxna och 
mitten av 
ADAD för unga.  
1990-talet – 
Server sishk-
 
pågående 
sql08-cn1, 
 
sishk-ctx-
ADAD från 
adad 
slutet av 1990-
50 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
talet - 
pågående 
2-9:1 
Skoladministrativt 
2008 - 
Adela Server 
3.1, 3.2, 3.4 
Adela 
system 
pågående 
sisihk-
adeladb, 
sishk-
adelaweb 
2-10:1 
Bildbank 
2007- 
Ingår i SiSnet  2.8.1.3 
SiS Bildbank 
pågående> 
system 2-6 
2-11:1 
Besöksregistrering 
2012 - 
VisitLog 
2.7.1, Gallras 
VisitLog  
pågående 
Server sishk-
sql2008R2 
PC i 
serverrum 
2-12:1 
Arbetsmiljö-
2005-2010 
I systemet 
Arkiveras enligt äldre 
Incidentrapportering 
rapportering 
arkivschemat 
2-12:2 
Arbetsmiljö-
2012 – 
I systemet 
2.9.5.1 
Incidentrapportering ISAP RM 
rapportering 
pågående 
Server sishk-
sql2008R2, 
sishk-
incident 
2-13:1 
Klientadministration 
1997 - 
I systemet 
1.5.2, 2.1.1, 2.7.3, 3.1, 3.2 
KIA 
och journalföring 
pågående 
Server sishk-
krpdb2, 
sishk-
krpweb2 
2-14:1 
Ärendehantering för 
2010 – 
I systemet 
2.3.3 
Marval 
IT-avdelningen 
pågående 
Server sishk-
marval, 
sishk-
sql2008, 
sishk-
marval12 
51 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2-15:1 
Rekryteringsverktyg 
2007- 
Webbtjänst 
2.9.1 
Offentliga jobb 
pågående 
hos Aditro 
2-16:1 
Redovisningssystem 
2009 - 
I systemet  
1.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4. 
QlickView 
(datalager) 
pågående 
Server sishk-
qvf64 
Sparade 
sökningar på 
enskilda 
tjänstemäns 
datorer 
2-17:1 
Journalsystem 
2005/2006- 
I systemet 
Arkiveras enligt äldre 
SafeDoc (nytt system togs i bruk under 
pågående 
arkivschemat 
2014, TakeCare) SafeDoc lever kvar 
Server sishk-
parallellt med TakeCare.   
safedoc2 
2-18:1 
Journalsystem 
2014/2015 
I systemet 
3.3 
TakeCare 
Server sishk-
takecare 
(produktion 
och test). 
Server sishk-
takecareLK 
(läskopia 
databas). 
Server sishk-
sftptc 
(utbildning) 
 
2-19:1 
Personalsystem 
2008 - 
I systemet. 
2.9.1, 2.9.2, 2.9.3. 
WinLas, (LAS-beräkningar, 
pågående 
Fil från 
anställningsbevis, vikariatshantering, 
Besched varje 
företrädesrätt m.m.) WinLas information 
månad  
överförs till Primula 
med 
uppgifter om 
arbetstid 
Server sishk-
ctx16 
52 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2-20:1 
Schemaläggnings-
2006 - 
I systemet 
2.9.2, 2.9.3, 
Besched. Schemamodul, avvikelser går 
system och 
pågående 
över till Primula för beräkning av lön. 
Stödsystem till 
Server sishk-
Personal med kontorsarbetstid finns i 
Primula 
be08R2db, 
Primulas modul för Egenrapportering 
sishk-be-app, 
sishk-ctx02 
03 21 22 
 
2-21:1 
FOU-ärendehantering  1995/1996-
I systemet. 
Arkiveras enligt gamla 
ÄHS – FOU. Innehåller även konverterad 
2012 
Ärenden 
arkivschemat. 
information från det tidigare 
avseende 
ärendehanteringssystemet SiSBas. 
forskningspr
ojekt  i 
diariet sedan 
2010, övriga 
sedan 2juni 
2012.  
Server  
2-22:1 
E-beställningar och 
2013 – 
I systemet 
2.1.1 Integration med 
Visma Proceedo 
elektroniskfaktura-
pågående 
UNIT 4 Agresso 
system 
Server sishk-
int66 
2-23:1 
Säkerhetssystem 
 
 
2.4.2 
Ascom 
2-24:1 
Hantering av bilder 
 
 
2.8.1.1 
Bildbank 
till SiS intranät 
2-25:1 
Elektronisk 
 
 
3.1 
Fotboja Buddy 
övervakning  av 
ungdomar 
2-26:1 
Ritningshantering 
 
 
2.4.2 
Karplan 
2-27:1 
Vikariebokning 
 
Webbaserat 
2.9.1 
Netwic 
vikariebokni
ngssystem 
med server 
53 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
och 
information 
hos 
leverantören 
Netwic AB 
2-28:1 
System för kompetens  2018?- 
Webbtjänst 
2.9.7 
SABA 
och medarbetarsamtal 
med server 
hos 
leverantören 
Comenius 
2-29:1 
Nyckelskåpshantering   
 
 
Traka 32 
 
54 
 

bbbbb B iBil 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 5 
 
2017-12-21 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Arkivförteckning för Statens institutionsstyrelse - <ange 
kontor/institution> 
 
För fler uppgifter om sorteringsordning och avställningsperiodicitet, förvaringsenhet, 
omfattning, placering och andra anmärkningar, se respektive förteckningsblad. 
 
Bilagor: 
Bilaga 4A – SiS Handlingstyper i KIA 
Bilaga 4B – SiS Redovisning av förvaringsenheter för elektroniska handlingar 
Bilaga 4C – SIS Arkivförteckning - Innehållsförteckning 
Grupper av handlingar 
0.1 
Diarieförda handlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
Samtliga handlingsslag 
Diabas för 
Vissa 
Kan omfattas av 
och handlingstyper på 
elektroniska 
handlingar 
sekretess, se nedan 
SiS kan ingå, se nedan 
ärenden och 
gallras per 
under 1-2.13 för 
under 1-2.13 för 
handlingar, se 
myndighets 
detaljerad 
detaljerad redovisning. 
bilaga 4B 
tillämpnings-
redovisning. 
 
 
beslut baserat 
56 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Arkivboxar för 
på Riksarkivets 
pappershandingar,  föreskrifter och 
se förteckningsblad  andra lagrum. 
Se nedan under 
1-2.13 för 
detaljerad 
redovisning. 
0.2  
Personalakter med personaladministrativa handlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
Samtliga 
Arkivboxar för 
Bevaras 
Kan omfattas av 
personaladministrativa 
pappershandingar, 
sekretess. 
handlingstyper kan ingå,  se förteckningsblad 
39 kap. 
även kopior på 
 
Offentlighets- och 
diarieförda handlingar 
sekretesslagen 
ur processgrupp 2.9. 
samt 10 § 
Offentlighets- och 
sekretesslagsförord
ningen 
 
För Klientakter, Ungdomsakter, Placeringsakter, Hälso-och sjukvårdsakter och 
Skolakter se nedan under 3. 
 
Diarieförda handlingar 
 
Dessa handlingar ingår i gruppen 0.1 Diarieförda handlingar. Detta är en redovisning av 
vilka slags handlingar som finns i diariet. Vissa avvikelser finns som det redovisas för 
och då anges det att dessa ej diarieförs. Förteckningen bygger på 
klassificeringsstrukturen på SiS. 

STYRANDE VERKSAMHET 
1.1 
Handlingar gällande styrande verksamhet 
1.1.1  Regeringsuppdragshandlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Regleringsbrev 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Regeringsbeslut 
handlingar 
57 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Rapport 
(återrapportering av 
regeringsuppdrag) 
1.1.2  Arbets- och delegationsordningshandlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Arbets- och 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
delegationsordning 
handlingar 
– Delegeringsanvisning 
av arbetsuppgifter 
– Beslut 
om chefsbefattning 
– Fullmakter 
– Attestordning 
– Beslut om 
verksamhetsområdes-
indelning 
1.1.3  Handlingar rörande planering och uppföljning av verksamheten 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Verksamhetsplan 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Budgetdokumentation  handlingar 
– Underlag för 
 
organisations-
Viss 
förändringar 
statistikhantering i 
– Risk- och 
888, se bilaga 4B 
konsekvensanalys 
– Årsredovisning 
– Verksamhetsområdes-
indelning 
1.1.4  Handlingar rörande utveckling och avveckling 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Beslut om projekt 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Projektrapport 
handlingar 
– Utvärderingsrapport  
– Metodutvecklings-
dokumentation 
58 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Dokumentation 
rörande utveckling/ 
avveckling av 
institution 
1.2      Ledningssammanträdeshandlingar 
1.2.1   Sammanträdeshandlingar – Generaldirektören (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Protokoll med bilagor 
Se 
Bevaras 
Nej 
förteckningsblad 
1.2.2   Ledningssammanträdeshandlingar – Ledningsgrupper  
1.2.2.1  Ledningssammanträdeshandlingar – Central ledningsgrupp (DIARIEFÖRS 
EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 
Bevaras 
Nej 
sammanträde 
förteckningsblad 
– Dagordning 
– Beslutsunderlag 
– Protokoll med bilagor 
1.2.2.2 Ledningssammanträdeshandlingar – Lokal ledningsgrupp (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 
Bevaras 
Nej 
sammanträde 
förteckningsblad 
– Dagordning 
– Beslutsunderlag 
– Protokoll med bilagor 
1.2.3   Ledningssammanträdeshandlingar – Insynsrådet (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 
Bevaras 
Nej 
sammanträde 
förteckningsblad 
59 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Dagordning 
– Beslutsunderlag 
– Protokoll med bilagor 
1.2.4   Ledningssammanträdeshandlingar – Personalansvarsnämnden (DIARIEFÖRS 
EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 
Bevaras 
Kan omfattas av 
sammanträde 
förteckningsblad 
sekretess. 
– Dagordning 
 
10 § Offentlighets- 
– Beslutsunderlag 
Utdrag ur 
och sekretesslags-
– Protokoll med bilagor 
protokoll finns 
förordningen 
även i 2.9.4  
1.2.5   Ledningssammanträdeshandlingar – TA-nämnden  
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Protokoll med bilagor 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
handlingar 
1.3 
Revisionshandlingar 
1.3.1  Revisionshandlingar – Granskning av tillsynsmyndighet 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Missiv rörande 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
tillsynsbesök 
handlingar 
sekretess. 
– Granskningsrapport 
25 och 26 kap. 
– Revisionsrapport 
Offentlighets- och 
– Föreläggande om 
sekretesslagen 
åtgärd 
1.3.2  Revisionshandlingar – Internrevision 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Revisionsplan 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Revisionsrapport 
handlingar 
 
1.4 
Föreskrifter och styrdokument 
1.4.1  Handlingar rörande föreskrifter 
60 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Föreskrift SiS-FS 
Se 1.2.1 
Bevaras 
Nej 
– Beslut med bilagor 
1.4.2  Handlingar rörande interna styrdokument 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Policy 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Strategi  
handlingar 
– Instruktion 
 
– Riktlinje 
Riktlinjer Juridik se 
1.2.1 
  
1.5 
Samverkanshandlingar 
1.5.1  Samverkanshandlingar – Erfarenhetsutbyte 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Inbjudan till konferens  Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Dokumentation från 
handlingar 
 
arrangemang 
– Handlingar rörande 
utvärdering 
– Skrivelse för 
– 
Gallras 
Nej 
kännedom som ej 
omedelbart 
föranleder åtgärd 
enligt RA-FS 
1991:6. 
1.5.2  Samverkanshandlingar – Statistik/Myndighetsuppgifter (DELAR 
DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Förfrågan och svar 
Se 0.1 Diarieförda 
Diarieförda 
Kan omfattas av 
enligt LVM  
handlingar  
handlingar 
sekretess. 
– Uppgiftslämning till 
 
bevaras 
25 och 26 kap. 
lönestatistik 
Ej diarieförda 
 
Offentlighets- och 
– Rapportering av 
handlingar 
Informations- 
sekretesslagen samt 
ungdoms/klient 
rapporteras mellan  utbyte mellan 
10 § Offentlighets- 
information 
myndigheter som 
myndigheter 
och sekretesslags-
– Kontrolluppgift för 
del av 
registreras ej 
förordningen  
säkerhetsklassning 
informationsutbyte
och tas ej om 
61 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Polisanmälan 
/myndighetsutbyte
hand för 
, till exempel 
bevarande 
inrapportering till 
Ekonomistyrnings-
verkets system 
Hermes  
 
Vissa uppgifter 
hämtas från KIA 
och Palasso, till 
exempel 
information om 
ungdom/klient och 
lönestatistik 
 
Viss 
statistikhantering i 
888, se bilaga 4B 
1.6 
Handlingar rörande samverkan med personal eller facklig organisation 
1.6.1  Löneöversynshandlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Centrala avtal 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– Protokoll med bilagor 
handlingar  
sekretess 
– Underlag för 
 
10 § Offentlighets- 
lönesättning 
Lokala avvikelser 
och 
– Överenskommelse om 
kan förekomma 
sekretesslagsförord
ny lön 
och förtecknas då 
ningen 
separat på 
förteckningsblad 
1.6.2  Handlingar rörande samverkan med facklig organisation 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
sammanträde 
handlingar  
sekretess. 
– Skrivelser och 
 
10 § Offentlighets- 
yttranden 
Lokala avvikelser 
och 
– Dagordning 
kan förekomma 
sekretesslagsförord
och förtecknas då 
ningen 
62 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Förhandlings-protokoll  separat på 
med bilagor 
förteckningsblad 
1.6.3  Handlingar rörande Skyddskommitténs arbete 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 0.1 Diarieförda  Bevaras 
Nej 
sammanträde 
handlingar 
– Dagordning 
 
– Protokoll med bilagor 
1.7 
Handlingar rörande emottagande och besvarande av yttranden 
1.7.1  Handlingar rörande remisser och enkäter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Missiv 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Remissunderlag 
handlingar 
– Enkät 
– Remissvar 
– Enkätsvar 
1.7.2  Handlingar rörande allmänna förfrågningar och synpunkter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Skrivelse avseende SiS  Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
verksamhet, arbete 
handlingar 
sekretess. 
eller praktik 
25, 26 och 39 kap. 
 
Offentlighets- och 
sekretesslagen 
samt 10 § 
Offentlighets- och 
sekretesslagsför-
ordningen 
1.7.3  Handlingar rörande klagomål från unga eller klienter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Begäran om yttrande 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
från Inspektionen för 
handlingar 
sekretess. 
vård och omsorg 
25, 26 och 39 kap 
– Begäran om yttranden 
Offentlighets- och 
från 
sekretesslagen samt 
10 § Offentlighets- 
63 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
institution/verksamhet
och 
skontor 
sekretesslagsför-
– Internremiss begäran 
ordningen 
om redogörelse 
– Tjänsteanteckning 
– Yttrande från SiS 
– Beslut från 
Inspektionen för vård 
och omsorg 
– Beslut från 
verksamhetskontor/HK 
Se processbeskrivning. 

STÖDJANDE VERKSAMHET 
2.1  
Ekonomiadministrativa handlingar 
2.1.1   Handlingar rörande ekonomiska transaktioner (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Inbetalning från kund 
Agresso – 
Se Bilaga 4B samt 
Kan omfattas 
– Betalning till 
huvuddata för 
Strategi för 
av sekretess. 
leverantör 
ekonomiska 
bevarande av 
26 kap. 
– Avstämningsrapporter  transaktioner 
elektroniska 
Offentlighets- 
– Verifikationer 
 
handlingar hos SIS  och 
– Kontoplan 
Proceedo – e-
 
sekretesslagen 
– Betalningsfil 
handelstjänst-
Gallring kommer 
– Balansräkning 
system med 
att utredas i 
– Betalningspåminnelse 
faktureringsmodul 
samband med 
– Rekvisition  
och beställning 
införande av 
– Inköp/Beställning 
 
system för 
– Huvudbok 
KIA – underlag för 
bevarande, e-
– Kontoutdrag 
kundfakturering 
arkiv. 
 
Gallringsbeslut 
Se Bilaga 4B 
baserat på RA-FS 
2015:2 kommer att 
tillämpas 
2.1.2   Handlingar rörande ekonomisk redovisning (DIARIEFÖRS EJ) 
64 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Årsbokslut 
Se 
Bevaras 
Nej 
förteckningsblad 
 
– Delårsbokslut 
Agresso 
Bevaras i 10 år 
Nej 
 
Gallras enligt RA-
Se bilaga 4B 
FS 2015:2  
– Stadsredovisning om 
I systemet Hermes 
Bevaras hos 
Nej 
SiS ekonomi 
hos 
Ekonomistyrnings-
Ekonomistyrnings- verket 
verket 
 
2.2 
 Upphandlingsrelaterade handlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Beslut om 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
upphandling 
handlingar 
 
sekretess. 
– Annons 
 
19 kap. 
– Förfrågningsunderlag 
 
Offentlighets- 
– Öppningsprotokoll 
 
och 
– Antaget anbud  
 
sekretesslagen. 
– Tilldelningsbeslut 
– Meddelande om 
tilldelning 
– Avtal och kontrakt 
– Ej antagna anbud 
Se 0.1 Diarieförda 
Ej antagna 
Kan omfattas av 
 
handlingar för 
anbudshandlingar  sekretess 
ärende 
på papper gallras 
19 kap. 
efter 4 år enligt 
Offentlighets- 
RA-FS 2013:1. 
och 
Uppgift om 
sekretesslagen.  
ärendet bevaras i 
Diabas 
 
2.3  
Handlingar rörande administration av IT 
2.3.1   Handlingar rörande verksamhetssystem (DELAR DIARIEFÖRS EJ)  
65 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Behovsutredning 
Se förteckningsblad 
System-
Nej 
– Administrativa 
 
dokumentation 
 
handlingar om 
 
bevaras för 
 
programvara eller 
 
arkivering av 
 
uppdatering 
Viss hantering i 
elektroniska 
 
– System-
QlickView? Se 
handlingar, se 
 
dokumentation 
bilaga 4B 
bilaga 4B 
 
– Utbildnings-
 
dokumentation 
– Begäran om 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
behörighet 
handlingar 
sekretess 
– Felaktiga 
 
25 och 26 kap. 
journalanteckningar 
Offentlighets- och 
– Borttagande av beslut 
sekretesslagen 
2.3.2   Handlingar rörande systemdrift eller licenser (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Programlicenser 
Se 
Bevaras 
Nej 
– Licensförteckning 
förteckningsblad 
 
– Handlingar rörande 
 
IT-säkerhet 
– Loggar för avsända 
IT-enheten samt 
Gallras efter 3 
Kan förekomma 
och mottagna e-
IP-Only 
månader enligt 
postmeddelanden 
 
SiS lokala 
– Loggar för fax 
gallringsbeslut  
– Cookies, historik i 
 
webbläsare 
 
– Back up 
2.3.3   Handlingar rörande support (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Supportanmälningar 
Marval 
Gallras enligt 
Nej 
 
SiS lokala 
gallringsbeslut  
66 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.3.4   Handlingar rörande systemutveckling (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Projektbeskrivning 
Se 
Bevaras till viss 
Nej 
– Datamodell 
förteckningsblad 
del 
 
– Källkod 
 
 
 
– Enkäter 
Datamodell 
– Testdokumentation  
behövs inför 
– Protokoll 
arkivering av 
elektroniska 
handlingar 
2.3.5   Handlingar rörande administration av telefoni  
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Projekt-
Se förteckningsblad. 
Bevaras 
Nej 
beskrivningar  
Abonnemangsuppgifter   
– Abonnemangs-
finns hos Telia 
handlingar 
– Samtalslistor 
Telia 
Gallras enligt 
Nej 
 
SiS lokala 
gallringsbeslut 
 
 
2.4 
 Handlingar rörande fastigheter eller lokaler 
2.4.1   Handlingar rörande hyra av fastigheter eller lokal 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Hyresavtal 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Uppsägningar 
handlingar 
2.4.2   Handlingar rörande ombyggnad, upprustning eller säkerhetsåtgärd 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Anmälan om 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
nyöppning/förändring 
handlingar 
av avdelning 
67 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Byggnads-
dokumentation 
– Ombyggnads-
handlingar 
– Begäran om tillfällig 
ökning av låsbara 
platser 
– Bevakningshandlingar 
– Korrespondens med 
fastighetsägare 
– Brandsyns- och 
säkerhetsklassnings-
handlingar 
 
2.5  
Handlingar rörande hantering av allmänna handlingar 
2.5.1   Handlingar rörande diarieföring och arkivering 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Klassificeringsstruktur  Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Arkivförteckning  
handlingar 
– Arkivbeskrivning 
– Tillämpningsbeslut 
gällande gallring 
– Leveransframställan 
– Gallringsframställan 
2.5.2   Handlingar rörande utlämnande av allmänna handlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Begäran om 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
utlämnande 
handlingar 
sekretess. 
– Sekretessprövning 
25 och 26 kap. 
– Sekretessmarkerade 
Offentlighets- och 
kopior 
sekretesslagen 
– Besvärshänvisning 
2.6  
Projektmedelshandlingar 
68 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.6.1   Handlingar rörande medel till forskningsprojekt 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Utlysning 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Ansökan 
handlingar 
– Projektbeskrivning 
– Protokoll 
– Besked till sökande 
– Begäran om 
komplettering 
– Komplettering 
– Beslut om 
projektmedel 
– Meddelande om beslut 
– Underlag för 
utbetalning 
– Återrapportering 
– Sakkunnigutlåtande 
 
 
2.6.2   Handlingar rörande medel till interna utvecklings- och utbildningsprojekt 
2.6.2.1  Handlingar rörande medel till interna utbildningsprojekt 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Utlysning 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Ansökan 
handlingar 
– Projektbeskrivning 
– Protokoll 
– Besked till sökande 
– Begäran om 
komplettering 
– Komplettering 
– Beslut om 
projektmedel 
– Meddelande om beslut 
69 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Underlag för 
utbetalning 
– Återrapportering 
– Projektkatalog 
– Sakkunnigutlåtande 
2.6.2.2  Handlingar rörande medel till interna utvecklingsprojekt 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Utlysning 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Ansökan 
handlingar 
– Projektbeskrivning 
– Protokoll 
– Besked till sökande 
– Begäran om 
komplettering 
– Komplettering 
– Beslut om 
projektmedel 
– Meddelande om beslut 
– Underlag för 
utbetalning 
– Återrapportering 
– Projektkatalog 
– Sakkunnigutlåtande 
 
 
2.6.3   Handlingar rörande SiS Vetenskapliga Råd 
2.6.3.1  Sammanträdeshandlingar – SiS Vetenskapliga råd (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 
Bevaras 
Nej 
sammanträde 
förteckningsblad. 
– Dagordning 
– Beslutsunderlag 
– Protokoll med bilagor 
70 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.6.3.2  Förordnanden gällande SiS Vetenskapliga Råd 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Förordnanden 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Entlediganden 
handlingar 
2.7  
Kontorsservicehandlingar 
2.7.1   Besöksadministrativa handlingar (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Besöksregistreringar 
VisitLog 
Bevaras 6 
Nej 
månader  
Gallras enligt 
RA-FS 1991:6 
och PuL 9i § 
2.7.2   Handlingar rörande administration av postgång (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Mottagningskvittenser 
Pärm hos 
Bevaras 1 år 
Nej 
från Posten 
registratorn 
Gallras enligt 
 
 
RA-FS 1991:6 
– Fullmakt för  
Pärm hos 
Gallras vid 
Nej 
postöppning 
registrator 
inaktualitet 
– Fullmakt till Posten 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
 
handlingar 
sekretess. 
10 § 
Offentlighets- och 
sekretesslags-
förordningen 
– Delgivningskvitto 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras i 
Nej 
 
handlingar 
speciella fall 
Gallras annars 
omedelbart 
enligt RA-FS 
1991:6 
– Reklam. 
– 
Gallras 
Nej 
 
omedelbart 
71 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
enligt RA-FS 
1991:6 
– Vidarebefordrade brev  Se 0.1 Diarieförda 
Vidare-
Nej 
och mail  
handlingar 
befordrade brev 
 
bevaras hos 
Vidarebefordrade 
respektive 
brev och mail med 
kontor/ 
fel adressat blir ett 
institution.  
ärende i Diabas hos 
HK som skickas 
vidare inom 
organisationen. 
2.7.3   Handlingar rörande administration av resor och transporter (DIARIEFÖRS 
EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Resebokningar 
Finns hos 
Gallras hos 
Kan omfattas av 
– Biljetter 
resebyrån 
resebyrån 
sekretess. 
 
 
10 § Offentlighets- 
och sekretesslags-
förordningen 
– Transportbeställningar  KIA, se bilaga 4B 
Bevaras 
Kan omfattas av 
Avser ungdomar/ 
 
sekretess. 
   klienter 
Pappershandlingar 
26 kap. 
 
bevaras i 
Offentlighets- och 
klient/ungdoms-
sekretesslagen 
akten – se 3.1 och 
3.2 
– Reseräkningar 
Hanteras i Palasso 
Bevaras 10 år 
Kan omfattas av 
Egenrapportering 
Gallras enligt 
sekretess. 
 
RA-FS 2006:5 
10 § Offentlighets- 
Se bilaga 4B 
och sekretesslags-
förordningen 
 
2.7.4   Handlingar rörande lokalservice 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
72 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Underlag för 
– 
Gallras 
Nej 
reparationer 
omedelbart 
enligt RA-FS 
1991:6.  
– Avtal med Statens 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
konstråd 
handlingar 
– Handlingar rörande 
 
lokalvård och 
reception 
2.8  
Informations- och kommunikationshandlingar 
2.8.1   Handlingar rörande administration av trycksaker 
2.8.1.1  Trycksaker och rapporter (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Manus 
– 
Gallras 
Nej 
– Tryckoriginal 
omedelbart 
 
enligt RA-FS 
1991:6.  
– Förslag till 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
formgivning 
handlingar (kan 
 
förekomma) 
– Tidskrift 
Se 
Bevaras 
Nej 
– Broschyr 
förteckningsblad 
– Informationsfoldrar 
– SiS rapporter 
2.8.1.2  Handlingar rörande webbplatser (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Externa webbplatsen 
Episerver, 
Bevaras 
Nej 
 
www.stat-inst.se  
 
Arkiverad webb på 
DVD skiva, se 
bilaga 4B samt 
förteckningsblad 
73 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– SiSnet (Interna 
SharePoint 
Bevaras 
Nej 
webbplatsen) 
http://sishk-
 
 
intraweb.stat-
inst.se 
Arkiverad webb på 
DVD skiva, se 
bilaga 4B samt 
förteckningsblad 
– Systemdokumentation 
Finns som 
Bevaras 
Nej 
 
projektrapporter 
 
 
både för hemsidan 
 
 
och intranätet. 
 
 
Finns på 
 
filsystemet 
 
Se 
förteckningsblad.  
 2.8.1.3 Handlingar rörande skapande och tillhandahållande av bilder (DIARIEFÖRS 
EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Fotografier 
SiS Bildbank ingår 
Bevaras  
Skall inte 
i SiS intranät SiSnet 
förekomma 
som finns i process 
 
2.8.1.2 (Bildbanken 
 
finns endast i 
administrations-
verktyget) 
2.8.2   Presshandlingar (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Pressmedelanden  
Se webbplatsen 
Bevaras 
Nej 
 
www.stat-inst.se 
 
(finns sedan 
januari 2011), 
process 2.8.1.2 
74 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Mediehandbok 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
– Mediekort 
handlingar 
 
– Mediepolicy 
 
– SiSnytt 
Se webbplatsen 
Bevaras 
Nej 
 
www.stat-inst.se 
(Nyhetsarkiv finns 
sedan 2007), 
process 2.8.1.2 
2.8.3  Handlingar rörande mediebevakning och omvärldsanalys (DELAR 
DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Utdrag ur massmedia  
Se intranätet SiSnet  Bevaras 
Nej 
 
SiS i media (finns 
 
sedan november 
 
2013), process 
 
2.8.1.2 
– Omvärldanalys-
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
rapporter 
handlingar 
 
2.9  
Personaladministrativa handlingar, vissa kopior i 0.2 Personalakter 
2.9.1   Rekryteringshandlingar 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kravprofil 
Ansöknings-
Den anställdes 
Kan omfattas av 
– Annons (SiS)  
handlingar finns 
inkomna 
sekretess. 
– Ansöknings-
normalt sett i 
ansöknings-
10 § 
handlingar  
portalen Offentliga  handlingar, 
Offentlighets- och 
– Anställningsbeslut/ 
jobb. Handlingar 
anställnings-
sekretesslagsföror
  bevis  
som inkommer till 
beslut/bevis och  dningen för den 
– Information till facklig 
SiS per e-post eller 
information om 
anställdes 
organisation 
brevledes 
tillsättning och 
handlingar 
– Information om 
diarieförs och finns  tjänst bevaras.  
tillsättning av tjänst  
i Diabas, se 0.1 
 
– Överklagan 
Diarieförda 
Resterande 
handlingar 
ansöknings-
 
handlingar 
75 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Kopior av 
gallras 2 år efter 
ansöknings-
anställnings-
handlingar och 
beslut enligt 
anställningsbeslut 
RA-FS 2004:1.  
finns i 0.2 i den 
 
anställdes 
Handlingar 
personakt. 
relaterade till 
 
överklagan om 
 
tillsättning 
bevaras. 
2.9.2   Handlingar rörande entledigande (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Tjänstebetyg/intyg 
Se 0.2 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– Tjänstepensions-
Personalakter 
sekretess. 
handlingar 
 
10 § 
– Uppsägnings-
Kan även bli ett 
Offentlighets- och 
handlingar 
ärende i Diabas 
sekretesslags-
– Handlingar rörande 
och diarieförs om 
förordningen 
entledigande 
begäran om att få 
ett betyg/intyg 
inkommer till SiS. 
2.9.3  Handlingar rörande administration av löner eller ledigheter (DELAR 
DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Arvoden 
Se 0.1 Diarieförda 
Arvoden 
Kan omfattas av 
– Ersättningar  
handlingar. Finns 
bevaras  
sekretess. 
– Löneavdrag 
även som kopia i 
 
10 § 
0.2 Personalakter 
Utmätning av 
Offentlighets- och 
 
lön bevaras 2 år 
sekretesslags-
 
 
förordningen 
Gallras enligt 
RA-FS 2006:5 
– Löneunderlag  
Palasso 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– Lönelistor 
 
 
sekretess. 
– Tjänstgöringsjournaler 
 
76 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Se 
10 § 
förteckningsblad. 
Offentlighets- och 
sekretesslags-
förordningen 
– Ledighetsansökningar 
Palasso och 
Anmälnings-
Kan omfattas av 
som semester, 
Besched 
blanketter på 
sekretess. 
  föräldraledighet och 
papper för 
10 § 
tjänstledighet 
ledighets-
Offentlighets- och 
ansökan gallras 
sekretesslags-
omedelbart 
förordningen 
enligt RA-FS 
1991:6. 
 
Resterande 
handlingar 
gallras efter 2 år 
enligt RA-FS 
2006:5 
– 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
Tjänstledighetsansökan  handlingar 
sekretess. 
som ska vara mer än 6 
10 § 
månader 
Offentlighets- och 
sekretesslags-
förordningen 
2.9.4   Handlingar rörande disciplinpåföljd 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Anmälningar till 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
Personal-
handlingar. Utdrag 
sekretess. 
ansvarsnämnden  
ur protokoll i 
10 § 
– Utredningar 
respektive ärende. 
Offentlighets- och 
– Protokoll från 
sekretessförordni
Personal-
ngen 
ansvarsnämnden 
 
 
77 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
 
2.9.5   Handlingar rörande arbetskada och rehabilitering 
2.9.5.1  Handlingar rörande incidenter på arbetsplatsen 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Incidentrapporter 
ISAP RM 
Bevaras 
Kan omfattas av 
sekretess. 
10 § 
Offentlighets- och 
sekretessförordni
ngen 
2.9.5.2  Handlingar rörande åtgärd gällande arbetskada och rehabilitering 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Anmälan om 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
arbetsskada och tillbud  handlingar 
sekretess. 
10 § 
Offentlighets- och 
sekretessförordni
ngen 
2.9.6   Handlingar rörande förmåner  
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Ansökningar och 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
beslut om SJ-kort och 
handlingar 
sekretess. 
förmånsbil 
10 § 
Offentlighets- och 
sekretessförordni
ngen 
– Beslut om 
Se 0.1 diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
innehavande av 
handlingar 
sekretess. 
betalkort finansierat av 
10 § 
SiS 
Offentlighets- och 
sekretessförordni
ngen 
78 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.9.7   Handlingar rörande komptenshöjande insatser 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Se 0.1 Diarieförda 
Protokoll 
Kan omfattas av 
sammanträde 
handlingar, vad 
bevaras.  
sekretess. 
– Dagordning 
gäller protokoll 
 
10 § 
– Minnesanteckningar 
från 
Resterande 
Offentlighets- och 
– Protokoll 
Omställningsnämn
handlingar  
sekretessförordni
 
den, process 1.2.5. 
gallras 
ngen 
Protokollet utgör 
omedelbart 
beslut i ärenden 
enligt RA-FS 
om anmälan till 
1991:6. 
TA-nämnden. 
– Utvecklingsplan 
Se 0.2 
Bevaras 
Kan omfattas av 
Personalakter 
sekretess. 
10 § 
Offentlighets- och 
sekretessförordni
ngen 
– Utbildnings-
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
dokumentation 
handlingar 
 
– Dokumentation från 
– 
Gallras 
Nej 
personalaktivitet 
omedelbart 
enligt RA-FS 
1991:6. 
2.10   Handlingar rörande vårdavvikelse 
2.10.1   Handlingar rörande allvarlig händelse 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Anmälan 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
handlingar 
sekretess. 
25 och 26 kap. 
Offentlighets- och 
sekretesslagen 
2.10.2   Handlingar rörande vårdavvikelse inom hälso-och sjukvård 
79 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Avvikelserapport 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– lex Maria anmälan 
handlingar 
sekretess. 
25 och 26 kap. 
Offentlighets- och 
sekretesslagen 
2.10.3   Handlingar rörande vårdavvikelse angående lex Sarah 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Anmälan om 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
vårdavvikelse 
handlingar 
sekretess. 
– Interremiss/ 
25 och 26 kap. 
  Händelseanalys 
Offentlighets- och 
– Beslut om vidare 
sekretesslagen 
åtgärd 
– Begäran om 
komplettering 
– Anmälan till 
Inspektionen för vård 
och omsorg 
– Beslut från 
Inspektionen för vård 
och omsorg 
2.10.4   Handlingar rörande annan vårdavvikelse än 2.10.1 – 2.10.3 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
Inga för närvarande 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Skulle kunna 
handlingar 
förekomma 
2.11   Utbildningsadministrativa handlingar gällande unga och klienter 
2.11.1   Handlingar rörande administration av utbildning gällande unga och klienter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Lärarbehörigheter 
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Kan omfattas av 
handlingar 
sekretess. 
80 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
10 § 
Offentlighets- och 
sekretessförordni
ngen 
2.11.2   Sammanträdeshandlingar rörande SiS skolråd (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelser  
Fram till 2012 se 
Bevaras 
Nej 
– Protokoll med bilagor 
äldre 
 
arkivförteckning 
för handlingar. 
Från 2013 finns 
handlingar på 
SiSnet, process 
2.8.1.2 
2.12   Hälso-och sjukvårdsadministrativa handlingar 
2.12.1   Handlingar rörande administration av hälso-och sjukvård 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Patientsäkerhets-
Se 0.1 Diarieförda 
Bevaras 
Nej 
berättelser 
handlingar 
– Anmälningar till 
vårdgivarregistret 
2.12.2   Sammanträdeshandlingar rörande SiS medicinska råd (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Kallelse till 
Fram till 2012 se 
Bevaras 
Nej 
sammanträde 
äldre 
– Dagordning, 
arkivförteckning 
beslutsunderlag 
för handlingar. 
– Protokoll med bilagor 
Från 2013 finns 
– Arbetsmötes-
handlingar på 
handlingar 
SiSnet, process 
2.8.1.2 
81 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.13   Handlingar rörande insamling av historik och kuriosa om myndighetens 
verksamhet (DIARIEFÖRS EJ) 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Handlingar som ej 
Se 
Bevaras 
Ska ej förekomma 
föranleder någon 
förteckningsblad 
åtgärd men som anses 
ha historiskt värde för 
förståelsen av 
myndighetens 
verksamhet 
 
 
 
Handlingar i SiS kärnverksamhet 
 

KÄRNVERKSAMHET 
3.1  
Handlingar rörande vård och behandlingar av ungdomar - Ungdomsakter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Ansökan om plats 
Arkivbox för 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– Inskrivning/ 
Ungdomsakter. Se 
sekretess 
utskrivning 
förteckningsblad 
25 kap. 
– Daganteckning 
 
Offentlighets- och 
– Handlingar rörande 
KIA – för 
sekretesslagen 
permission 
elektroniska 
– Yttranden 
handlingar, se 
– Placeringsbeslut 
Bilaga 4A. 
– Meddelande om 
 
fullföljd dom 
ADAD – 
– Åklagarframställan 
forskningsregister 
(ansökan om stämning)  (inskrivning och 
– Verkställighetsbeslut 
utskrivning). 
– Behandlingsplan 
 
– Socialtjänstyttrande 
Adela – skolsystem 
(BoU-sektion) 
– se 3.4 
82 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Domstolshandlingar 
 
– Skriftlig info till 
Se bilaga 4B 
ungdom 
– Avräkningsunderlag 
– Verkställighetsbeslut 
– Medicinska 
journalanteckningar 
– Frivårdspåföljd – 
Kriminalvården 
– Begäran om 
handräckning - 
Transort 
 
Se processbeskrivning 
samt Bilaga 4A. 
3.2  
Handlingar rörande vård och behandling av missbrukare - Klientakter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Inskrivning/ 
Arkivbox för 
Bevaras 
Kan omfattas av 
Utskrivning 
klientakter. Se 
sekretess. 
– Ansökan om plats 
förteckningsblad. 
26 kap. 
samt underlag 
 
Offentlighets- och 
– Läkarintyg 
KIA – för 
sekretesslagen 
– Korrespondens med 
elektroniska 
kommun/social- 
handlingar, se 
sekreterare 
Bilaga 4A. 
– Beslut om utskrivning 
 
– Domstolshandlingar 
DOK – inskrivning 
– - Beslut om vistelse 
och utskrivning 
utanför hemmet § 27 
 
LVM 
Vissa uppgifter i 
– Behandlingsplan 
Adela – t.ex. 
– Dokumentation från 
frivillig 
brukarforum 
vuxenutbildning 
– Handlingar rörande 
 
avvikning från 
Se bilaga 4B 
institution 
83 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
– Handlingar rörande 
överflyttning mellan 
avdelningar 
– Beslut om intagning 
– Placeringsanvisning 
– Anmälan om behov av 
vårdplatser 
– Begäran om 
handräckning - 
Transport 
 
Se processbeskrivning 
samt Bilaga 4A. 
3.3  
Hälso-och sjukvårdshandlingar - Hälso-och sjukvårdsakter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Medicinlistor 
Arkivbox för 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– Röntgen- och provsvar  Hälso-och 
sekretess. 
– Utredningar 
sjukvårdsakter 
25 kap. 
– Uppgifter om 
 
Offentlighets- och 
hälsotillstånd  
SafeDoc (systemet 
sekretesslagen 
– Vårdåtgärder 
byts ut under 
 
2014). Nya 
 
TakeCare.  
Samtliga 
 
pappershandlingar, 
 
inkomna och/eller 
 
upprättade, tillhörande 
 
TakeCare är föremål för 
 
gallringsframställan.  
 
 
Se bilaga 4B 
3.4  
Handlingar rörande skolundervisning - Skolakter 
Ingående 
Förvaringsenhet 
Bevara/Gallra 
Sekretess 
handlingstyper 
– Styrning och ledning 
Arkivbox för 
Bevaras 
Kan omfattas av 
– Scheman och 
Skolakter med 
 
sekretess. 
undervisningsmaterial 
pappershandlingar 
84 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
för grundskolan, 
 
26 kap. 
modersmålsunder-
Adela 
Offentlighets- och 
visning och 
 
sekretesslagen 
gymnasieskolan 
Se bilaga 4B 
– Elevregistrering och 
betygsdokumentation 
– Nationella ämnes- och 
kunskapsprov samt 
centrala prov 
– Elevakten 
 
 
85 
 


bbbbb B iBil 
 
 
Bilaga 6 
 
2017-12-21 
 
Dnr 2.5.1–4399-2017 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning till arkivförteckning för Statens 
institutionsstyrelse 
Grupper av handlingar 
 
0.2 
Diarieförda handlingar 
0.2  
Personalakter med personaladministrativa handlingar 
Diarieförda handlingar 

STYRANDE VERKSAMHET 
1.2 
Handlingar gällande styrande verksamhet 
1.2.1  Regeringsuppdragshandlingar 
1.2.2  Arbets- och delegationsordningshandlingar
 
1.2.3  Handlingar rörande planering och uppföljning av verksamheten 
1.2.4  Handlingar rörande utveckling och avveckling 
1.2      Ledningssammanträdeshandlingar 
1.2.1   Sammanträdeshandlingar – Generaldirektören (DIARIEFÖRS EJ) 
1.2.2   Ledningssammanträdeshandlingar – Ledningsgrupper  
1.2.2.1  Ledningssammanträdeshandlingar – Central ledningsgrupp (DIARIEFÖRS 

EJ) 
1.2.2.2 Ledningssammanträdeshandlingar – Lokal ledningsgrupp (DIARIEFÖRS EJ) 
1.2.3   Ledningssammanträdeshandlingar – Insynsrådet (DIARIEFÖRS EJ) 
1.2.4   Ledningssammanträdeshandlingar – Personalansvarsnämnden (DIARIEFÖRS 

EJ) 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besök  Lindhagensgatan 126 
Telefon  010-453 40 00 
E-post  xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
Org-nr  202100-4508 
Adress  Box 30224 
Fax 
010-453 40 50 
Internet  www.stat-inst.se 
 
 
104 25 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
1.2.5   Ledningssammanträdeshandlingar – Omställningsnämnden 
 
1.8 
Revisionshandlingar 
1.8.1  Revisionshandlingar – Granskning av tillsynsmyndighet 
1.8.2  Revisionshandlingar – Internrevision 

 
1.9 
Föreskrifter och styrdokument 
1.9.1  Handlingar rörande föreskrifter 
1.9.2  Handlingar rörande interna styrdokument 
  
1.10  Samverkanshandlingar 
1.10.1  Samverkanshandlingar – Erfarenhetsutbyte 
1.10.2  Samverkanshandlingar – Statistik/Myndighetsuppgifter (DELAR 
DIARIEFÖRS EJ) 

 
1.11  Handlingar rörande samverkan med personal eller facklig organisation 
1.11.1  Löneöversynshandlingar 
1.11.2  Handlingar rörande samverkan med facklig organisation 
1.11.3  Handlingar rörande Skyddskommitténs arbete 

 
1.12  Handlingar rörande emottagande och besvarande av yttranden 
1.12.1  Handlingar rörande remisser och enkäter 
1.12.2  Handlingar rörande allmänna förfrågningar och synpunkter 
1.12.3  Handlingar rörande klagomål från unga eller klienter 

STÖDJANDE VERKSAMHET 
2.1  
Ekonomiadministrativa handlingar 
2.1.1   Handlingar rörande ekonomiska transaktioner (DIARIEFÖRS EJ) 
2.1.2   Handlingar rörande ekonomisk redovisning (DIARIEFÖRS EJ) 
 

2.2 
 Upphandlingsrelaterade handlingar 
 
2.3  
Handlingar rörande administration av IT 
87 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.3.1   Handlingar rörande verksamhetssystem (DELAR DIARIEFÖRS EJ)  
2.3.2   Handlingar rörande systemdrift eller licenser (DIARIEFÖRS EJ) 
2.3.3   Handlingar rörande support (DIARIEFÖRS EJ) 
2.3.4   Handlingar rörande systemutveckling (DIARIEFÖRS EJ) 
2.3.5   Handlingar rörande administration av telefoni  
 
2.4 
 Handlingar rörande fastigheter eller lokaler 
2.4.1   Handlingar rörande hyra av fastigheter eller lokal 
2.4.2   Handlingar rörande ombyggnad, upprustning eller säkerhetsåtgärd 
 
2.5  
Handlingar rörande hantering av allmänna handlingar 
2.5.1   Handlingar rörande diarieföring och arkivering 
2.5.2   Handlingar rörande utlämnande av allmänna handlingar 

2.6  
Projektmedelshandlingar 
2.6.1   Handlingar rörande medel till forskningsprojekt 
2.6.2  Handlingar rörande medel till interna utvecklings- och utbildningsprojekt 
2.6.2.1  Handlingar rörande medel till interna utbildningsprojekt 
2.6.2.2  Handlingar rörande medel till interna utvecklingsprojekt 
2.6.3   Handlingar rörande SiS Vetenskapliga Råd 
2.6.3.1  Sammanträdeshandlingar – SiS Vetenskapliga råd (DIARIEFÖRS EJ) 
2.6.3.2  Förordnanden gällande SiS Vetenskapliga Råd 

2.7  
Kontorsservicehandlingar 
2.7.1   Besöksadministrativa handlingar (DIARIEFÖRS EJ) 
2.7.2   Handlingar rörande administration av postgång (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
2.7.3   Handlingar rörande administration av resor och transporter (DIARIEFÖRS 

EJ) 
2.7.4   Handlingar rörande lokalservice 
2.8  
Informations- och kommunikationshandlingar 
2.8.1   Handlingar rörande administration av trycksaker 
2.8.1.1  Trycksaker och rapporter (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
2.8.1.2  Handlingar rörande webbplatser (DIARIEFÖRS EJ) 
 2.8.1.3 Handlingar rörande skapande och tillhandahållande av bilder (DIARIEFÖRS 

EJ) 
2.8.2   Presshandlingar (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
88 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 
2.8.3  Handlingar rörande mediebevakning och omvärldsanalys (DELAR 
DIARIEFÖRS EJ) 
 
2.9  
Personaladministrativa handlingar, vissa kopior i 0.2 Personalakter 
2.9.1   Rekryteringshandlingar 
2.9.2   Handlingar rörande entledigande (DELAR DIARIEFÖRS EJ) 
2.9.3   Handlingar rörande administration av löner eller ledigheter (DELAR 

DIARIEFÖRS EJ) 
2.9.4   Handlingar rörande disciplinpåföljd 
2.9.5   Handlingar rörande arbetsskada och rehabilitering 
2.9.5.1  Handlingar rörande incidenter på arbetsplatsen 
2.9.5.2  Handlingar rörande åtgärd gällande arbetsskada och rehabilitering 
 2.9.6   Handlingar rörande förmåner  
2.9.7   Handlingar rörande kompetenshöjande insatser 

2.10   Handlingar rörande vårdavvikelse 
2.10.1   Handlingar rörande allvarlig händelse 
2.10.2   Handlingar rörande vårdavvikelse inom hälso-och sjukvård 
2.10.3   Handlingar rörande vårdavvikelse angående lex Sarah 
2.10.4   Handlingar rörande annan vårdavvikelse än 2.10.1 – 2.10.3 

2.11   Utbildningsadministrativa handlingar gällande unga och klienter 
2.11.1   Handlingar rörande administration av utbildning gällande unga och klienter 
2.11.2   Sammanträdeshandlingar rörande SiS skolråd (DIARIEFÖRS EJ) 

2.12   Hälso-och sjukvårdsadministrativa handlingar 
2.12.1   Handlingar rörande administration av hälso-och sjukvård 
2.12.2   Sammanträdeshandlingar rörande SiS medicinska råd (DIARIEFÖRS EJ) 

2.13   Handlingar rörande insamling av historik och kuriosa om myndighetens 
verksamhet (DIARIEFÖRS EJ) 
Handlingar i SiS kärnverksamhet 
 
89 
 

 
 
 
 
 
 
Statens institutionsstyrelse 
 
 
Dnr 2.5.1-4399-2017 
 
 
 
 
 

KÄRNVERKSAMHET 
3.1  
Handlingar rörande vård och behandlingar av ungdomar - Ungdomsakter 
3.2  
Handlingar rörande vård och behandling av missbrukare - Klientakter 
3.3  
Hälso-och sjukvårdshandlingar - Hälso-och sjukvårdsakter 
3.4  
Handlingar rörande skolundervisning - Skolakter 
 
 
 
 
90