This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Uppdrag till rapport'.


1 (1) 
Datum: 
FOI beteckning: 
2023-07-14 
FOI- 2023-1339:2 
 
 
 
Begäran om allmän handling 
 
Hej! 
Du har begärt få ut de handlingar som beskriver uppdraget från SÄPO till FOI att upprätta rapporten 
med titeln: Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld", Rapportnr FOI‐ R‐ ‐
5473‐ ‐ SE. FOI har identifierat handlingarna: offert avseende forskning om hotet mot författningen 
och extremistmiljöer, bilaga 1 Överenskommelse mellan FOI och SÄPO avseende formerna för 
samverkan mellan myndigheterna, samt svar på offerten.  
Vänligen bekräfta per mejl till xxxxxxxxxxx@xxx.xx den adress som papperskopiorna ska skickas till.  
 
För Totalförsvarets forskningsinstitut 
Genom FOI registratur 
FOI 
Telefon 08-55 50 30 00 
xxxxxxxxxxx@xxx.xx 
164 90 Stockholm 
Fax 08-55 50 31 00 
www.foi.se