This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.

Kommentar avseende vilken bedömning Snusbolaget Norden gör för att säkerstäl a att den 
marknadsföring som förekommer på försäljningsstäl et inte är uppmuntrande til  bruk av tobak, 
uppsökande el er påträngande 
Vid denna bedömning görs följande överväganden. 
Reglerna för marknadsföring av tobaksvaror finns i lagen om tobak och liknande produkter och i 
Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av tobaksprodukter (KOVFS 2009:7). 
Sammanfattningsvis säkerställer Snusbolagets bolagsjurist att de kommersiella meddelanden som 
används inte är inbjudande el er övertalande och att de presenteras i så saklig form som möjligt och 
utan ovidkommande inslag. Rubrik och layout får inte vara särskilt uppseendeväckande. Förutom 
själva bild- och textinnehål et bedöms även helhetsintrycket och därvid beaktas sådana faktorer som 
meddelandets storlek, layout och färgsättning. 
Vidare bedöms särskilt framställning i text, vilken endast bör innehålla saklig information om varans 
beskaffenhet och egenskaper, varans/råvarans ursprung, tillverkningsort/land, förpackningens 
beskaffenhet och egenskaper, pris samt tillverkare/importör. Värdeomdömen får inte användas. 
När bilder används bedöms om dessa återger enstaka produkter eller om flera produkter 
förekommer på ett sätt som kan anses vara påträngande eller uppsökande. Vidare bedöms huruvida 
förpackningar som förekommer i de kommersiella meddelandena är öppna eller stängda (de bör 
vara stängda) samt huruvida bakgrunden är neutral eller om den ger associationer i något bestämt 
avseende, vilket inte är tillåtet. 
Vi bedömer även särskilt om de kommersiella meddelandena kan anses riktade mot barn eller 
ungdomar. Vid denna bedömning tas särskild hänsyn till ordval, eventuella bilder samt görs en 
helhetsbedömning i varje enskilt fall. 
Om de kommersiella meddelandena bedöms bryta mot reglerna tas kontakt med den 
tobaksleverantör som tillhandahållit dessa och leverantören ombeds justera meddelandena så att de 
uppfyller lagens krav. Om detta inte sker används inte de aktuel a meddelandena på 
försäljningsstället. I de fall företagets egen marknadsavdelning har skapat de kommersiella 
meddelandena och dessa bedöms strida mot bestämmelserna i lagen ombeds marknadsavdelningen 
justera materialet innan det publiceras på försäljningsstället. 
Eftersom det är förbjudet med gratisutdelning av tobaksvaror eller presenter, erbjudanden om olika 
förmåner, rabatter och tävlingar vid köp av tobaksvaror säkerställer Snusbolagets bolagsjurist internt 
via utbildningar (både marknadsavdelning, kundtjänst och lagerpersonal) och via granskning av 
samtliga aktiviteter på försäljningsstället att sådana aktiviteter inte förekommer.