Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.

link to page 2 link to page 2 Bilaga 1 – Beskriv hur ni säkerställer att ni följer kraven på att endast sälja tobaksvaror som är rätt 
märkta 
Snusbolaget har i månadsskiftet november /december 2019 bytt lager från ett externt lager i Borås 
till ett eget lager i Haninge. I samband med lagerbytet har införts en ny rutin i samband med 
inlevereringen av snus där lagerpersonalen ska göra 20 stickprov varje dag för att kontrollera att 
kraven på märkning och produktpresentation efterlevs. Skul e felaktiga produkter hittas kommer en 
utökad kontrol  att göras och de felaktiga produkterna kommer inte att levereras til  konsumenter. 
Om en felaktigt märkt produkt hittas kommer vi att säkerställa att samtliga produkter från aktuell 
leverantör gås igenom, vi kommer att kontakta leverantören för att ta reda på hur problemet kunde 
uppstå och säkerställa att det inte händer igen. 
Samtliga personer på lagret, vilka anställdes i december, kommer senast under januari 2020 att få en 
gedigen utbildning i bl.a. reglerna om märkning av tobaksprodukter. 
En korrekt märkt produkt ska se ut på följande sätt: Förpackningar till rökfria tobaksvaror 
(exempelvis snus) ska vara märkta med informationstext: ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är 
beroendeframkallande”. Hälsovarningarna ska vara på svenska. En korrekt märkning ska också vara 
placerad och utformad så som det föreskrivs i 3 kap. 1 § förordningen (2019:223) om tobak och 
liknande produkteroch i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformningen av hälsovarningar 
och hälsovarningarnas placering på förpackning av tobaksvaror, HSLF-FS 2016:46ii för att varan eller 
produkten ska få säljas till konsumenter. Detta innebär att hälsovarningar på styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning ska vara tryckta så att de inte kan avlägsnas eller utplånas och vara fullt 
synliga. Det innebär att de inte får vara helt eller delvis dolda eller brytas av skattemärken, 
prismärkning, säkerhetsmärkning, omslag, fodral, lådor eller andra anordningar när tobaksvaror 
släpps ut på marknaden. På snusförpackningar får klistermärken användas, förutsatt att sådana 
klistermärken inte går att avlägsna. Hälsovarningen ska återges på de två största ytorna på 
styckförpackningen och eventuella ytterförpackningar och ska täcka 30% av respektive yta. 
Hälsovarningen ska vara  
a. tryckt med typsnittet Helvetica med fet stil, 
b. tryckt i svart på vit bakgrund, 
c. tryckt med en typsnittsstorlek som innebär att texten täcker största möjliga andel av den yta som 
har reserverats för hälsovarningen, 
d. i centrum på den reserverade ytan, och på rätblocksformade förpackningar och eventuella 
ytterförpackningar ska hälsovarningen vara parallell med styckförpackningens eller 
ytterförpackningens sidokant, och 
e. parallell med huvudtexten på den yta som reserverats för dessa varningar 
 
 
 
 
 

Vidare får märkningen på förpackningar till rökfria tobaksvaror inte antyda att en tobaksvara är 
mindre skadlig än andra tobaksvaror, innehålla information om halten nikotin, tjära eller kolmonoxid, 
likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt eller antyda att varan har miljöfördelar. 
 
 
                                                           
i https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2019223-
om-tobak-och-liknande_sfs-2019-223 
ii https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2571f3bb65ea4cbea4cc03c666808439/hslf-fs-2016-
46.pdf