Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.Elif Topcu
Från:
Hannah Kaber <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
Skickat:
den 20 februari 2020 12:58
Till:
Johan Camber
Kopia:
Markus Lindblad
Ämne:
RE: Angående er ansökan om til stånd för internetförsäljning av tobaksvaror - 
begäran om komplettering, remissbegäran skatteverket.
Bifogade filer:
Bilaga 1  - korrekt märkning.docx; Bilaga 2 - bedömning marknadsföring.docx; 
Rental Agreement Albybergsringen 1 2019-04-01.pdf
Uppföljningsflagga:
Följ upp
Flagga:
Har meddelandeflagga
Hej Johan, 
 
Med hänvisning til  ditt mail nedan får Snusbolaget Norden AB meddela följande. 
 
1)  Bolaget avser att inom kort återkomma med sin instäl ning til  Stockholms stads kommentarer om rutiner för 
kontrol  vid utlämning av tobaksvaror. 
2)  Bolaget har förtydligat hur en korrekt märkt produkt ska se ut. Förtydligandet, som är del av 
egenkontrol programmet, biläggs detta mail som Bilaga 1. 
3)  Bolaget har även förtydligat vilken bedömning som görs avseende huruvida marknadsföringen är 
uppmuntrande til  bruk, uppsökande el er påträngande, Bilaga 2. 
4)  Vi bilägger även vårt hyresavtal avseende vår lagerlokal i Haninge, Bilaga 3. 
 
Med vänlig hälsning 
Hannah 
 
Hannah Kaber 
General Counsel 
+46(0)70-2114807 
xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx 
 
 
HAYPP GROUP AB    BIRGER JARLSGATAN 43    SE-111 45 STOCKHOLM    SWEDEN 
ORG. NR: 559075-6796    STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM    HAYPPGROUP.COM 
 
Privacy notice: Haypp Group AB processes your personal data in accordance with our privacy policy which is available here. This e-mail may 
contain confidential/legal y privileged information and is for the intended recipient only. If you are not the intended recipient, you are notified that any disclosure, 
copying, distribution, or taking action based upon the information is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and delete it. 
 
 
 
From: Johan Camber <xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx> 
Sent: Tuesday, February 4, 2020 4:26 PM 
To: Hannah Kaber <xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx> 
Subject: Angående er ansökan om til stånd för internetförsäljning av tobaksvaror - begäran om komplettering, 
remissbegäran skatteverket. 
 
Hej Hannah, 
 
Vänligen se bifogad remissbegäran. 
 
Avseende rutinerna för kontrol  vid utlämnign av tobaksvaror har förvaltningen tagit del av er instäl ning.  
 
1


Förvaltnignen finner ingen anledning att ändra tidigare gjord bedömning. Egenkontrol programmet bedöms 
i dagsläget ej uppfyl a LTLPs krav avseende ålderskontrol .  
 
Vidare efterfrågas att ni tydliggör hur en korrekt märkt produkt ska se ut enligt er Bilaga 1 i e-
postmeddelande av 2020-01-29.  
 
Avseende marknadsföringen ber vi er tydliggöra vad för bedömning som görs, detta framföral t avseende 
huruvudia marknadsförningen är uppmunutrande til  bruk, uppsökande el er påträngande. 
 
Vidare anför ni att ni införskaffat ny lagerlokal i Haninge, ni ombeds inkomma med hyresavtal, lagfart el er 
annan dokumentation som visar på er dispositionsrätt för lokalen. 
 
Det är sökanden som har bevisbördan för att de uppfyl er lagens krav på lämplighet. Sökanden ska 
inkomma med de handlingar som behövs för utredningen. Väljer sökanden att inte inkomma med 
efterfrågade handlingar kan förvaltningen inte bedöma om det föreligger förutsättningar att bevilja det sökta 
försäljningstil ståndet och ansökan avslås. 
 
Med vänlig hälsning 
Johan Camber 
Tobakshandläggare 
  
Tillståndsenheten 
Socialförvaltningen 
Box 44 
123 21 Farsta  
Telefon: 08-508 25 097 
E-post: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.stockholm.se/til standsenheten 
 
  
E-tjänster för alla ärenden, enkelt och säkert med e-legitimation. 
Information om behandling av personuppgifter 
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är 
personuppgiftsansvarig.  
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter. 
 
 
 
2