Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.


TILLSTÅNDSENHETEN 
REMISS till Polisregion Stockholm  
i ärende rörande tobaksförsäljning,  
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
5 kap. 2 och 4 §§ LTLP 
xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
 
SoN dnr: 10.1.1-8738/2019 
SID 1 (2) 
2020-02-04 
 
 
Handläggare: Johan Camber 
Telefon: 08-508 25 097 
 
Sökande/Tillståndshavare
 
Organisationsnummer 
Namn 
556801-3683 
Snusbolaget Norden AB 
Tel nr 
Gatuadress 
070-2114807 
Kungsgatan 27 
Epost 
Postadress 
 
STOCKHOLM 
 
Försäljningsställe 
Försäljningsställets nuvarande namn 
Försäljningsställets tidigare namn 
Snusbolaget.se 
 
Gatuadress 
Kungsgatan 27,   
Postnummer 
Postadress 
111 56  
Stockholm 
 
 
Ansökan avser 
Stadigvarande tillstånd för internetförsäljning av tobaksvaror. 
 
Företrädare 
 
Personnummer 
Namn 
Roll i företaget 
197802153432 
Gavin David O'Dowd 
PBI, Firmatecknare 
197505225024 
Hannah Jessica Kaber 
PBI, Firmatecknare 
198709100039 
Svante Sebastian Andersson 
PBI, Firmatecknare 
 
 
Lokalpolisområdets yttrande 
Vandelsprövning av personer med betydande inflytande 
 

Ingen förekomst i MR/BR 
  Uppgift finns i MR/BR. Bifoga underlag 
Kommentarer 
 
Polismyndighetens yttrande avseende sökandens allmänna lämplighet för verksamheten 
Finns kopplingar til  adressen el er försäljningsstäl et avseende följande: 
- Genomförd til syn av Polismyndigheten. 
- Uppgifter om beslag, direktförverkande el er annan olaglig hantering av tobaksvaror. 
- Annan olämplig verksamhet. 
Andra uppgifter än ovan som påverkar sökandens al männa lämplighet för försäljning av tobaksvaror. 
 
198709100039  Ingen erinran 
  Ansökan avstyrks/Erinran 
Motivering 
Polismyndigheten finner inget erinrande gällande Snusbolaget.se försäljning av tobaksvaror med hänvisning till Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
 
 
 
 
  Svarsdatum 
Uppgiftslämnare, organisatorisk enhet och kontaktuppgift 
 
Gisela Lande 
2020-02-06  Lokalpolisområde Norrmalm 
010-56 355 37 
  Polismyndigheten önskar telefonkontakt med kommunens handläggare?    Ja    
Socialförvaltningen, Til ståndsenheten, Box 44, 123 21 Farsta 
Telefon 08-508 25 000. Fax 08-508 25 060. 
 
https://tillstand.stockholm/tobak/ 


 
REMISS till POLISMYNDIGHETEN i Stockholms län 
i ärende rörande alkoholservering 
 
SoN dnr: [Diarienr] 
2 (2)