Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Ärendestatus/beslut på ansökan om tobakstillstånd för Haypp Group (59075-6796)'.


Från:
Johan Camber
Till:
"xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx"
Ärende:
Angående bedömning om kontroll vid både försäljning och leverans av tobaksprodukter.
Datum:
den 5 februari 2020 16:46:00
Bilagor:
image001.png
Hej Hannah,
 
Förvaltningen utgår från formuleringen i 5 kap. 18 § LTLP om att tobaksvara ej på annat
sätt får lämnas ut till den som inte fyllt 18. 
Genom att ej kontrollera utlämningen av produkten bedömer förvaltningen att kraven i 5
kap. 18 § LTLP ej uppfylls.
 
För det fall ni vill få detta prövat kan förvaltningen fatta ett avslagsbeslut i ärendet som
ni sedan överklagar, det blir då förvaltningsrätten som får avgöra huruvida
förvaltningens tolkning av LTLP är korrekt eller ej.
 
Med vänlig hälsning
Johan Camber
Tobakshandläggare
 
Tillståndsenheten

Socialförvaltningen
Box 44
123 21 Farsta 
Telefon: 08-508 25 097
E-post: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
www.stockholm.se/tillstandsenheten
 
E-tjänster för alla ärenden, enkelt och säkert med e-legitimation.

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna,
som är personuppgiftsansvarig. 
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.