This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner'.


 
 
 
BESLUT 
1 (5) 
 
Ärendenummer 
Dokumentdatum 
Konfidentialitetsnivå 
TRV 2022/120353 
2023-02-13 
1  Ej känslig 
Motpartens ärendenummer 
 
Beslutat av 
TRV längsgående- Pålsboda 
 
Rebecka Nilsson  
Hallsberg 
 
 
 
 
Mottagare 
Kopia till 
Open Infra Core AB 
Projektledare/Byggledare underhåll väg 
Keziban Alniak 
Område för basunderhåll väg 
Lings väg 2 
Länsstyrelsen
169 70 Solna
Tillstånd att utföra ledningsarbete inom vägområdet  
Beslut och villkor enligt 44 § väglagen (1971:948) 
Väghållningsmyndigheten i Trafikverket Region Öst beviljar er tillstånd att utföra förläggning av 
ny ledning, optokabel. Arbetet avser längsgående förläggning och tryckning/borrning inom 
vägområdet för väg 638, Rastorp i Kumla kommun.  
  
Arbetets utförande i tid 
Arbetet får påbörjas tidigast 2023-02-13 och ska vara avslutat senast 2024-03-15. 
Tillståndet ska kunna visas när ledningsarbetet utförs. 
Innan arbetet startar 
Minst en vecka innan arbetet ska påbörjas ska ni kontakta Trafikverkets entreprenör på 
telefonnumret nedan. Syftet är att meddela när ledningsarbetet är tänkt att starta, att koordinera 
med arbeten som Trafikverket beställt och att samordna arbetsmiljöansvaret: 
Örebro 
010-476 14 38 
  
  
Trafik- och skyddsanordningar samt trafikinformation 
När ni utför ledningsarbetet ska ni följa kraven i bilaga ”Villkor för trafik- och 
 
.0
skyddsanordningar”.  
 8tedrå
När arbetet startat 
m
o
g
Vägområdet ska vara städat under pågående arbete. Det får inte finnas föremål där som kan 
ä
 v
m
utgöra fara för trafiken eller som kan hindra Trafikverkets drift- och underhållsarbeten, 
o
 in
exempelvis snöröjning och slåtter. 
te
e
rb
a
s
Villkor för tryckning/borrning 
g
in
n
Korsande ledning ska tryckas eller borras vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens 
d
 le
längdriktning. Tryck- eller borrgropar ska utföras från dikesbotten eller släntfoten och utåt, dock 
d
n

minst 3,5 m från vägbanekant till närmaste schaktkant. Tryck- eller borrdjupet under vägytan ska 
ills
 T
vara minst 1,5 m, dock minst 0,55 m under öppet dike. Det senare måttet gäller i förhållande till 
6
6
2
dikesbotten i väl rensat skick. 
 0
L
AL
M
 
 
 
T
 


 
 
 
BESLUT 
2 (5) 
 
Ärendenummer 
Dokumentdatum 
Konfidentialitetsnivå 
TRV 2022/120353 
2023-02-13 
1  Ej känslig 
Motpartens ärendenummer 
 
Beslutat av 
TRV längsgående- Pålsboda 
 
Rebecka Nilsson  
Hallsberg 
 
 
 
 
Där ledningen korsar vägen ska avståndet till vägtrummor vara minst 1o m. Avståndet till ände av 
sidotrummor ska vara minst 3 m. 
   
 
 
 
 
Villkor för längsgående ledning 
Fyllningshöjden för längsgående ledning ska vara minst 0,55 m under marknivå räknat från 
ledningsanläggningens högst belägna del, oavsett läge inom vägområde. Under öppet dike gäller 
måttet i förhållande till dikesbotten i väl rensat skick.  
Ledningen ska passera vägtrummor och sidotrummor på ett sådant sätt och med ett sådant 
avstånd att trummorna kan bytas ut i framtiden utan att ledningen utgör något hinder.  
Ledningen ska placeras i släntfot eller ytterslänt mot släntkrön om inte en avvikande placering 
har beviljats. Förklaring av ytterslänt och släntfot finns i figuren nedan.  
  
Ledningsgravar ska inte schaktas bredare än nödvändigt. Vid skredrisk ska ledningsgravar 
spontas eller stämpas. 
Ledningen ska placeras på ett sådant sätt att den inte skadas vid framtida drift- och 
underhållsarbeten, till exempel uppsättning av vägräcken, snöstörar, kantstolpar eller annan 
 
.0
8
vägutrustning. 
 ted
 

m
o
 
g
ä  v.0m 8toe

d in
  Ledningen placeras enligt bifogad bilaga:  
  
råteemorbgaäsg
☐  Ledningen passerar bro enligt bifogad bilaga:     
 vinmnod
 inle
tedn
 
e
tårbasillsgT in6n6d2 0 leLdn
ALtå
Mills

 
6
6
2
 0
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Rebecka Nilsson 
L
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsäranden väg 
AL
291 25 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-123 35 59 
M
T
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
  
 
 
BESLUT 
3 (5) 
 
Ärendenummer 
Dokumentdatum 
Konfidentialitetsnivå 
TRV 2022/120353 
2023-02-13 
1  Ej känslig 
Motpartens ärendenummer 
 
Beslutat av 
TRV längsgående- Pålsboda 
 
Rebecka Nilsson  
Hallsberg 
 
 
 
 
Figur Exempel på placering i vägområdet  
  = Schaktgrav 
 
Återkallande av beslut 
Väghållningsmyndigheten har rätt att återkalla detta beslut om villkoren i tillståndet inte uppfylls. 
Detsamma gäller om förutsättningen för tillståndet har ändrats och förändringarna påverkar 
vägens bestånd, drift eller brukande negativt.  
Övriga upplysningar 
  
Det är ledningsägarens ansvar att kontrollera förekomst av främmande invasiva arter där arbete 
 
.0
8
ska utföras. Om sådana arter förekommer måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Ett antal 
 t
arter regleras i miljöbalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet gällande främmande invasiva 
e
d

arter.  
m
o
g
ä 
Om arbetet berör exempelvis fornlämningar, Natura 2000-område, naturreservat, 
 v.0m 8to
nyckelbiotoper, vattenskyddsområde eller strandskydd, ska ni samråda med länsstyrelse eller 
e
d in
kommun innan arbetet startar. Utöver tillstånd från Trafikverket enligt väglagen eller andra lagar 
råteemorb
kan ledningsägare vara skyldiga att inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis länsstyrelse, 
ga
äsg vin
kommun och fastighetsägare. 
mnod
 inle
Tillståndet omfattar enbart arbeten och förläggning av ledning inom det vägområde som 
tednetårb
Trafikverket innehar med vägrätt. En separat ansökan om nyttjanderättsavtal krävs om en 
a
sills
gT
ledning i denna ansökan dras inom en av Trafikverkets fastigheter eller om den korsar en 
 in
6n
6d
järnvägsanläggning. 
2
 0 le
Ldn
ALtå
Mills

 
6
6
2
 0
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Rebecka Nilsson 
L
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsäranden väg 
AL
291 25 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-123 35 59 
M
T
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 


 
 
 
BESLUT 
4 (5) 
 
Ärendenummer 
Dokumentdatum 
Konfidentialitetsnivå 
TRV 2022/120353 
2023-02-13 
1  Ej känslig 
Motpartens ärendenummer 
 
Beslutat av 
TRV längsgående- Pålsboda 
 
Rebecka Nilsson  
Hallsberg 
 
 
 
 
Om delar av ledningsarbetet kommer att utföras utanför vägområdet måste ni kontakta berörda 
fastighetsägare. 
Observera att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra transformatorstationer, 
kabelskåp, kopplingsskåp eller liknande intill vägområdet (47 § väglagen). Det kan också krävas 
bygglov från kommunen. 
Återställning av vägområdet 
Arbetsområdet ska genom ledningsägarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före 
arbetets början, enligt 6 kap. 4 § vägförordningen (2012:707).  
När arbetet är klart 
När ledningsarbetet är klart ska ni anmäla det till Trafikverket via e-tjänsten på denna adress:  
https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/ledningsarenden/ eller via e-post till 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Ange alltid ärendenummer i ämnesraden när ni skickar e-post. 
Vid förläggning av ny längsgående ledning ska fakturaunderlag levereras till Trafikverket via e-
tjänsten på länken ovan.  
Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skicka ett skriftligt överklagande till Trafikverket, 
Ärendemottagningen, Ledning, Box 810, 781 28 Borlänge
. Överklagandet ska vara undertecknat 
av er eller av ert ombud enligt skriftlig fullmakt. Det ska ha kommit in till Trafikverket inom tre 
veckor från den dagen ni fick beslutet. I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar, 
hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras. 
Trafikverket sänder det överklagade beslutet vidare till länsstyrelsen för prövning, om 
 
.0
Trafikverket inte ändrar beslutet på det sätt ni önskar. 
8
 te
 
d

m
 
o
g
ä  v.0
Beslutsdatum 
m 8toed in
Kristianstad  2023-02-13 
råteemorbga
Rebecka Nilsson  
äsg vinmnod
 inle
Bilagor 
tednetårb
Kopia av ansökan inkl. kart-/bildmaterial 
a
sills
gT
Villkor för trafik- och skyddsanordningar 
 in
6n
6d
 
2
 0 le
Ldn
ALtå
Mills

 
6
6
2
 0
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Rebecka Nilsson 
L
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsäranden väg 
AL
291 25 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-123 35 59 
M
T
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 


 
 
 
BESLUT 
5 (5) 
 
Ärendenummer 
Dokumentdatum 
Konfidentialitetsnivå 
TRV 2022/120353 
2023-02-13 
1  Ej känslig 
Motpartens ärendenummer 
 
Beslutat av 
TRV längsgående- Pålsboda 
 
Rebecka Nilsson  
Hallsberg 
 
 
 
 
 
  Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/120353, Motpartens ärendenummer TRV längsgående- Pålsboda Hallsberg, Dokumentdatum 2023-02-13, Dokumenttyp BESLUT. 
Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller 
uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag 
(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
 
 
.0
8
 tedråmogä  v.0m 8toed inråteemorbgaäsg vinmnod
 inle
tednetårbasillsgT in6n6d2 0 leLdn
ALtå
Mills

 
6
6
2
 0
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Rebecka Nilsson 
L
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsäranden väg 
AL
291 25 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-123 35 59 
M
T
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx