Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Tillstånd rörande Fiberdragning inom vägområde på Lv 638, Kumla och Hallsbergs kommuner'.


 
BESLUT 
Ärendenummer 
Beslutat av 
TRV 2022/48377 
Carina Jönsson 
Motpartens ärendenummer 
Dokumentdatum 
Hallsberg 
2022-06-03 
 
Sidor 
1(4) 
 
 
 
 
Svensk Infra struktur AB 
Kopia till: 
Rayan Ahmad 
Projektledare/Byggledare underhåll väg 
Lingsväg 2 
Område för basunderhåll väg 
169 70 Solna 
Länsstyrelsen 
 
Trafikverkets miljöspecialist, Ove Eriksson 
 
 
Tillstånd att utföra ledningsarbete inom 
vägområdet
 
Beslut och villkor enligt 44 § väglagen (1971:948) 
Väghållningsmyndigheten i Trafikverket Region Öst beviljar er tillstånd att utföra förläggning av ny 
ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 637, 638, 633, 51 i 
Hallsberg och Kumla kommun.  
Inom vägområdet för väg 637 finns en allé. Alléer omfattas av det s.k. biotopskyddet enligt 
miljöbalken och om allén riskerar att påverkas krävs dispens från Länsstyrelsen. Arbetena får ej 
påverka alléträd i vägområdet negativt. Vid tryckning eller borrning under alléträd ska denna 
utföras så att ledningen hamnar minst 2 meter under rötterna. 
 
Arbeten/grävarbeten får inte utföras inom trädens dropplinje plus 3 meter, som räknas från 
grenverkets yttersta spetsar, eftersom trädets rotsystem riskerar att skadas. Vid yngre och 
nyplanterade träd får grävarbeten inte heller utföras närmare än 3 meter från trädet. Vid 
nyhamlade träd räknas ett skyddsavstånd på totalt 5 m från stam. Fläkning av grenar och 
påkörning av maskiner ska helt undvikas. Upplag av material, maskiner, bränsletankar etc. får inte 
finnas under och intill träden. Skador på alléträd kan komma att bedömas som ett miljöbrott. 
 
 
.0
Vid frågor i samband med arbetet, kontakta Trafikverkets miljöspecialist Ove Eriksson, 
6
 t
xxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, 010- 1239228. 
e
d
mrå
Arbetets utförande i tid 
o
g
ä
v
Arbetet får påbörjas tidigast 2022-06-03 och ska vara avslutat senast 2022-10-31. 

 ino
Tillståndet ska kunna visas när ledningsarbetet utförs. 
te
e
rb
a
s
Innan arbetet startar 
ing
n
Minst en vecka innan arbetet ska påbörjas ska ni kontakta Trafikverkets entreprenör på 
 led
telefonnumret nedan. Syftet är att meddela när ledningsarbetet är tänkt att starta, att koordinera 
d
n

med arbeten som Trafikverket beställt och att samordna arbetsmiljöansvaret:  
ls
Til
 
6
Örebro 
Telefonnummer: 010-476 14 38 
6
2
 0
L
L
Hallsberg 
010-476 14 26 
A
TM
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Carina Jönsson 
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsärende Väg 
291 21 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-1235143 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
Mobil:     
 
 
xxxxxx.x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
 


 
BESLUT 
Ärendenummer 
Beslutat av 
TRV 2022/48377 
Carina Jönsson 
Motpartens ärendenummer 
Dokumentdatum 
Hallsberg 
2022-06-03 
 
Sidor 
2(4) 
 
 
Trafik- och skyddsanordningar samt trafikinformation 
När ni utför ledningsarbetet ska ni följa kraven i bilaga ”Villkor för trafik- och 
skyddsanordningar”
.  
När arbetet startat 
Vägområdet ska vara städat under pågående arbete. Det får inte finnas föremål där som kan utgöra 
fara för trafiken eller som kan hindra Trafikverkets drift- och underhållsarbeten, exempelvis 
snöröjning och slåtter. 
Villkor för tryckning/borrning 
Korsande ledning ska tryckas eller borras vinkelrätt eller i det närmaste vinkelrätt mot vägens 
längdriktning. Tryck- eller borrgropar ska utföras från dikesbotten eller släntfoten och utåt, dock 
minst 3,5 m från vägbanekant till närmaste schaktkant. Tryck- eller borrdjupet under vägytan ska 
vara minst 1,5 m, dock minst 0,55 m under öppet dike. Det senare måttet gäller i förhållande till 
dikesbotten i väl rensat skick.  
Där ledningen korsar vägen ska avståndet till vägtrummor vara minst 1o m. Avståndet till ände av 
sidotrummor ska vara minst 3 m.  
   
 
 
 
 
 
 
.0
Återkallande av beslut 
6
 t
Väghållningsmyndigheten har rätt att återkalla detta beslut om villkoren i tillståndet inte uppfylls. 
e
d
Detsamma gäller om förutsättningen för tillståndet har ändrats och förändringarna påverkar 
mrå
o
vägens bestånd, drift eller brukande negativt.  
g
ä
v

Övriga upplysningar 
 ino
te
e
  
rb
a
s
Det är verksamhetsutövarens ansvar att kontrollera förekomst av främmande invasiva arter där 
ing
n
arbete ska utföras. Om sådana arter förekommer måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Ett 
 led
antal arter regleras i miljöbalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet gällande främmande invasiva 
d
n
arter.  

ls
Til
Om arbetet berör exempelvis fasta fornlämningar, Natura 2000-område, naturreservat, 
 
6
6
nyckelbiotoper, vattenskyddsområde eller strandskydd, ska ni samråda med länsstyrelse eller 
2
 0
kommun innan arbetet startar. Utöver tillstånd från Trafikverket enligt väglagen eller andra lagar 
L
L
A
kan ledningsägare vara skyldiga att inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis länsstyrelse, 
TM
kommun och fastighetsägare. 
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Carina Jönsson 
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsärende Väg 
291 21 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-1235143 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
Mobil:     
 
 
xxxxxx.x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
 


 
BESLUT 
Ärendenummer 
Beslutat av 
TRV 2022/48377 
Carina Jönsson 
Motpartens ärendenummer 
Dokumentdatum 
Hallsberg 
2022-06-03 
 
Sidor 
3(4) 
 
 
Tillståndet omfattar enbart arbeten och förläggning av ledning inom det vägområde som 
Trafikverket innehar med vägrätt. En separat ansökan om nyttjanderättsavtal krävs om en ledning i 
denna ansökan dras inom en av Trafikverkets fastigheter eller om den korsar en 
järnvägsanläggning. 
Om delar av ledningsarbetet kommer att utföras utanför vägområdet måste ni kontakta berörda 
fastighetsägare. 
Observera att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra transformatorstationer, 
kabelskåp, kopplingsskåp eller liknande intill vägområdet (47 § väglagen). Det kan också krävas 
bygglov från kommunen. 
Återställning av vägområdet 
Arbetsområdet ska genom ledningsägarens försorg återställas i det skick som det befann sig i före 
arbetets början, enligt 6 kap. 4 § vägförordningen (2012:707).  
När arbetet är klart 
När ledningsarbetet är klart ska ni anmäla det till Trafikverket via e-tjänsten på denna adress:  
https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/ledningsarenden/ eller via e-post till 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Ange alltid ärendenummer i ämnesraden när ni skickar e-post. 
Vid förläggning av ny längsgående ledning ska fakturaunderlag levereras till Trafikverket via e-
tjänsten på länken ovan.  
Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skicka ett skriftligt överklagande till Trafikverket, 
Ärendemottagningen, Ledning, Box 810, 781 28 Borlänge
. Överklagandet ska vara undertecknat 
av er eller av ert ombud enligt skriftlig fullmakt. Det ska ha kommit in till Trafikverket inom tre 
veckor från den dagen ni fick beslutet. I överklagandet ska ni ange vilket beslut som ni överklagar, 
hur ni vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att det ska ändras. 
 
.0
6
Trafikverket sänder det överklagade beslutet vidare till länsstyrelsen för prövning, om Trafikverket 
 te
inte ändrar beslutet på det sätt ni önskar. 
d
mrå
 
o
g
ä
v
 

 ino
Beslutsdatum 
te
e
rb
Kristianstad  2022-06-03 
a
s
ing
Carina Jönsson 
n
 led
d
n
Bilagor 

ls
Til
Kopia av ansökan inkl. kart-/bildmaterial  
 
6
6
Villkor för trafik- och skyddsanordningar 
2
 0
 
L
L
A
TM
 
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Carina Jönsson 
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsärende Väg 
291 21 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-1235143 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
Mobil:     
 
 
xxxxxx.x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
 


 
BESLUT 
Ärendenummer 
Beslutat av 
TRV 2022/48377 
Carina Jönsson 
Motpartens ärendenummer 
Dokumentdatum 
Hallsberg 
2022-06-03 
 
Sidor 
4(4) 
 
 
 
 
.0
6
 ted
mrå
o
g
ä
v

 ino
te
e
rb
a
s
ing
n
 led
d
n

ls
Til
 
6
6
2
 0
L
L
A
TM
Trafikverket 
Texttelefon: 010-123 99 97 
Carina Jönsson 
Box 543 
Telefon: 0771 - 921 921 
Ledningsärende Väg 
291 21 Kristianstad 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx 
Direkt: 010-1235143 
Besöksadress: Björkhemsvägen 17 
www.trafikverket.se 
Mobil:     
 
 
xxxxxx.x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx