Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Nämnden För Styrelserepresentationsfrågor arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


 
 
 
 
Promemoria  
 
 
 
 
 
 
2016-08-26 
FA2016/01035/JA 
 
 
Förvaltningsavdelningen 
 
 
Juridik- och affärsenheten 
Arkiv- och registratursektionen 
 
 
 

Beskrivning över Regeringskansliets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 


Regeringskansliets organisation och verksamhet 
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att 
styra riket och förverkliga sin politik. Regeringskansliet är regeringens 
stab. Myndigheten leds av statsministern, vilket innebär att 
statsministern är såväl regeringschef som chef över myndigheten 
Regeringskansliet. 
 
Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen (SB), tio departement 
och Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA). Följande 
departement ingår i Regeringskansliet:  
 
Justitiedepartementet (Ju) 
Utrikesdepartementet (UD) 
Försvarsdepartementet (Fö) 
Socialdepartementet (S) 
Finansdepartementet (Fi) 
Utbildningsdepartementet (U) 
Miljö- och energidepartementet (M) 
Näringsdepartementet (N) 
Kulturdepartementet (Ku) 
Arbetsmarknadsdepartementet (A) 
 
Utrikesdepartementet utgör tillsammans med utrikesrepresentationen, 
vari bl.a. utlandsmyndigheterna (UM) ingår, utrikesförvaltningen. 
Utlandsmyndigheterna ingår inte i, men lyder under Regeringskansliet. 
 
En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och 
viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning. 
 

 

 
 
 

Register och sökmedel till Regeringskansliets allmänna 
 
handlingar 
Regeringskansliet förvarar sitt arkiv i delarkiv för departementen samt i 
Regeringskansliets centralarkiv, som hör till Regeringskansliets 
förvaltningsavdelning. 
 
Varje departement, inklusive Statsrådsberedningen och 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, har ett eller fler diarier för den 
huvudsakliga registreringen av allmänna handlingar.  
 
Vissa handlingar som kommer in från EU:s ministerråd registreras i ett 
särskilt diarium. Diarieföringen sköts av Regeringskansliets 
förvaltningsavdelning. Regeringskansliet för även vissa sekretessbelagda 
diarier. 
 
Vissa allmänna handlingar, som inte omfattas av sekretess, hålls ordnade 
i särskilda serier. Arkivbeskrivningen, som nämns ovan, innehåller mer 
information om dessa serier. Den som söker information kan också 
kontakta registratorskontoret på respektive departement. 
 

Tekniska hjälpmedel för att ta del av allmänna handlingar 
I Regeringskansliets forskarsal finns det terminaler som besökare kan 
använda för att söka i myndighetens diarium. Forskarsalen ligger på 
Fredsgatan 8 i Stockholm. Utrustningen har stöd för personer med 
nedsatt syn och det finns möjlighet att ta del av CD och DVD. 
 

För mer information 
För mer information om Regeringskansliets allmänna handlingar, deras 
användning och sökmöjligheter kan du kontakta registratorskontoren 
eller Regeringskansliets arkiv. 
 

Bestämmelser om sekretess 
Rätten att ta del av allmänna handlingar hos Regeringskansliet begränsas, 
på samma sätt som hos andra myndigheter, genom bestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
De bestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar är följande:  
 
•  15 kap. 1 § (Utrikessekretess) 
•  15 kap. 2 § (Försvarssekretess) 
•  18 kap. 1 § (Förundersökning) 
•  18 kap. 2 § (Underrättelseverksamhet) 
•  18 kap. 8 § (Säkerhets- och bevakningsåtgärder) 

 
 
 

 
•  18 kap. 9 § (Chiffer och koder) 
•  18 kap. 14 § (Vissa säkerhetskopior hos Regeringskansliet) 
•  19 kap. 1 § (Affärs- och driftförhållanden) 
•  19 kap. 3 § (Upphandling) 
•  21 kap. 1 § (Hälsa och sexualliv) 
•  21 kap. 3 § (Förföljda personer) 
•  21 kap. 5 § (Utlännings säkerhet i vissa fall) 
•  21 kap. 7 § (Behandling i strid med personuppgiftslagen) 
•  25 kap. 1 § (Hälso- och sjukvård) 
•  25 kap. 17 § (Ersättning till steriliserade) 
•  30 kap. 23-26 §§ (Tillsyn över näringslivet)  
•  31 kap. 16-19 §§ (Anbud och enskildas affärsförbindelser med 
myndigheter i övrigt) 
•  31 kap. 23 § (Upphovsrättsligt skyddade verk som inte kan antas 
sakna kommersiellt intresse) 
•  31 kap. 24-25 §§ (Internationellt utvecklingsbistånd) 
•  32 kap. 3 § (Allmän kameraövervakning) 
•  36 kap. 7 § (Rättshjälp i utlandet) 
•  37 kap. 1 § (Utlänningskontroll och ärenden om medborgarskap) 
•  37 kap. 4-5 §§ (Krigsfångar och andra skyddade personer) 
•  39 kap. 1-3 §§ (Personalsocial och personaladministrativ 
verksamhet hos den myndighet där personalen är anställd) 
•  39 kap. 4 § (Tjänstgöringsomdöme inom utrikesförvaltningen) 
 
Frågor om att lämna ut handlingar som förvaras i Regeringskansliet 
prövas inom det departement som förvarar handlingarna. Om 
handlingen har överlämnats för arkivering prövas frågan om utlämnande 
i stället inom det departement som har överlämnat handlingen eller inom 
det departement som övertagit ansvaret för det verksamhetsområde som 
handlingen avser, om något annat inte är särskilt föreskrivet.  
 
Är det tveksamt om en handling ska lämnas ut, eller om en sökande 
begär det, ska frågan om utlämnande prövas av ett statsråd i 
departementet eller – när det gäller handlingar som hör till 
Regeringskansliets förvaltningsavdelnings verksamhetsområde – av ett 
statsråd i Statsrådsberedningen. Frågan får också överlämnas till 
regeringen för prövning. 
 

Uppgifter som Regeringskansliet regelbundet hämtar eller 
 
lämnar 
Regeringskansliet hämtar uppgifter från eller lämnar till andra 
myndigheter och organisationer i mycket stor omfattning, på olika sätt 
och vid många olika tidpunkter. 
 

 

 
 
 
Nedan finns exempel på uppgifter som Regeringskansliet regelbundet 
hämtar eller lämnar. Uppgifterna är grupperade efter Regeringskansliets 
huvudsakliga arbetsprocesser. 
Lagstiftningsprocessen 
Lagstiftningsprocessen omfattar bl.a.: 
•  Direktiv till kommittéer. Dessa publiceras även i 
Kommittéberättelsen och i Regeringskansliets offentliga 
rättsdatabaser och överförs till riksdagen. 
•  Betänkanden (rapporter) som tas emot från utredningar och som 
publiceras i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU) och i 
Regeringskansliets offentliga rättsdatabaser. Rapporterna 
remitteras även till externa remissinstanser. 
•  Departementsserien (Ds) och promemorior från arbetsgrupper 
och som publiceras i SOU-serien och i Regeringskansliets 
offentliga rättsdatabaser. Rapporterna remitteras även till externa 
remissinstanser. 
•  Propositioner och skrivelser som överlämnas till riksdagen och 
som publiceras i Regeringskansliets offentliga rättsdatabaser och 
överförs till riksdagen. 
•  Beslut om förordningar och utfärdande av lagar som publicerats i 
Svensk författningssamling (SFS) och överförs till riksdagen. 
Budgetprocessen och styrningen av statliga myndigheter 
Budgetprocessen och styrningen av statliga myndigheter omfattar bl.a.:  
•  Budgetproposition, ekonomisk vårproposition, 
tilläggsbudgetproposition och årsredovisning för staten som 
överlämnas till riksdagen. Dessa publiceras även i 
Regeringskansliets offentliga rättsdatabaser och överförs till 
riksdagen. 
•  Myndighetsstyrning i form av mål och resultatdialoger, 
regeringsuppdrag, regleringsbrev och andra styrdokument till 
myndigheter, mottagande av årsredovisning, delårsrapporter, 
budgetunderlag från dessa. Regleringsbreven finns att tillgå på 
Ekonomistyrningsverkets hemsida (www.esv.se). 
Internationell samverkan 
Internationell samverkan omfattar bl.a.: 
•  Inkomna råds- och kommissionshandlingar via Rådets system 
Council Extranet och Cortesy. 
•  Inkomna handlingar från Rådets säkerhetskommitté via systemet 
ACID. 
•  Anmälan om genomförande av EU-regler i Sverige via 
Kommissionens databas. 

 
 
 

 
•  Faktapromemorior, kommenterade dagordningar och 
redogörelser som lämnas till riksdagens EU-nämnd som led i 
regeringens samråd med nämnden inför ministerrådsmöten. 
•  Beställningar till utlandsmyndigheterna om rapportering t.ex. om 
förhållandena i beskickningslandet samt till Regeringskansliet 
inkommen rapportering. 
Extern kommunikation 
Extern kommunikation omfattar bl.a.: 
•  Informationsmaterial som publiceras på regeringens externa 
webbsida. 
Stöd och utvecklingsarbete 
Stöd och utvecklingsarbete omfattar bl.a.: 
•  Utgående begäran om offerter, avrop och upphandlingar. 
•  Inkomna handlingar i upphandlingsärenden. 
 

Regeringskansliets rätt att sälja personuppgifter 
Regeringskansliet saknar försäljningsbemyndigande för personuppgifter 
i författning eller regeringsbeslut och får därför inte sälja 
personuppgifter.