Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Oljekrisnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.

Arkivbeskrivning 
Oljekrisnämnden 
Uppgifter 
Oljekrisnämnden skapades 1975 för att handlägga vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen 
(1975:197). Bestämmelser om Oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekrislagen och ransoneringslagen 
(1978:268). Oljekrislagen tillämpas för att säkerställa Sveriges åtaganden enligt 1974 års avtal om ett 
internationellt energiprogram (IEP). 
I vissa lägen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att ägare eller 
innehavare av råolja eller oljeprodukter ska avstå förnödenheten till staten eller annan. Enligt 8 § 
oljekrislagen har Oljekrisnämnden som uppgift att bestämma ersättningen till dem vars egendom tas 
i anspråk på detta sätt. Enligt 2 och 3 §§ förordningen (2007:1152) med instruktion för 
Oljekrisnämnden ska den vidare  

skaffa sig kännedom om förhållanden av betydelse för verksamhetsområdet och med 
uppmärksamhet följa utvecklingen,  

hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs eller i övrigt 
är lämpliga, och  

inom ramen för sin verksamhet på begäran ge andra myndigheter upplysningar och hjälp. 
Sammansättning 
Oljekrisnämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas 
en eller flera ersättare. Ledamöterna utses för viss tid av regeringen. 
Organisation 
Hos nämnden finns en sekreterare. Sekreteraren utses av nämnden. Värdmyndighet är 
Regeringskansliet. 
Verksamhetens omfattning 
Nämnden träder i funktion då ett ersättningsärende föreligger. Ärenden enligt oljekrislagen eller 
ransoneringslagen avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Nämnden har ännu inte 
behövt avgöra något sådant ärende. 
Nämnden sammanträder dock regelbundet – i allmänhet en gång per år – för att hålla ledamöterna 
informerade om förhållanden av betydelse för verksamheten. Det fåtal andra ärenden som kan 
aktualiseras i verksamheten avgöras efter föredragning vid sådana sammanträden eller, om behov 
uppkommer, vid särskilt inkallade sammanträden. 
Vid nämndens sammanträden förs protokoll. 
Arkiveringsfrågor 
Eftersom nämnden inte behövt avgöra något ersättningsärende, finns än så länge inget 
arkiveringsbehov av allmänna handlingar i sådana ärenden.  

Andra allmänna handlingar, som rör den mycket begränsade löpande verksamheten, förvaras i 
kronologisk ordning i en pärm. Detta gäller kallelserna och dagordningarna till nämndens 
sammanträden, protokollen från nämndens sammanträden samt de årliga rekvisitionerna av 
ordförandens och sekreterarens arvoden, liksom det fåtal förslag till författningsändringar, 
remissyttranden och andra yttranden samt vissa skrivelser som nämnden lämnat under åren. På 
samma sätt förvaras de få inkommande allmänna handlingarna. 
Nämndens allmänna handlingar finns samlade i tre pärmar avseende åren 1975–1987, 1988–2005 
och 2006 till dagens datum. Pärmarna förvaras av nämndens sekreterare i det departement till vilket 
Oljekrisnämndens frågor hör.