Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'We be responsible for Sweden's digital infrastructure'.


Årsredovisning 2021
Ärendenummer 2022-103

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Generaldirektören har ordet 
Att den digitala resan är viktig för samhällsutvecklingen har under 2021 blivit än 
mer tydligt under året både nationellt och internationellt. Under året presenterade 
EU-kommissionen den digitala kompassen för en digital omställning fram till 
2030. Även regeringen genomför en rad initiativ för att ta ytterligare steg framåt. 
DIGG har fått ett stort antal regeringsuppdrag men också utökade uppgifter, vilket 
visar på att DIGG är en viktig myndighet för den fortsatta digitala utvecklingen. 
DIGG har arbetat med att etablera de nya uppgifter som vi fått ansvar för, analys 
av hela digitaliseringspolitiken, att ge juridisk vägledning samt samordna EU-
programmet för ett digitalt Europa. Det är en tydlig utökning av vårt uppdrag och 
arbetet med att fortsätta bygga dessa verksamheter fortsätter under2022. 
Regeringens datastrategi beslutades under hösten och i den utgör Sveriges 
dataportal samt DIGG:s regeringsuppdrag att främja delning och nyttiggörande av 
data centrala delar. DIGG har arbetat vidare för att stödja och möjliggöra för fler 
att tillgängliggöra data. Til sammans med andra statliga myndigheter pågår också 
arbete med grunddata, individens egen insyn och kontroll av data samt 
infrastruktur för datadelning. 
Arbetet med den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen har fortsatt 
under året. En struktur för arbetet har etablerats, infrastrukturen har utvecklats 
och det finns en långsiktig plan för det fortsatta arbetet. Med DIGG:s analyser och 
rapporter som grund har beslut fattats om medel och uppdrag för att arbeta med 
välfärdens digitala infrastruktur och lösningar för att möjliggöra den gemensamma 
ingången till Europa. Det är spännande arbeten som DIGG samordnar. 
Detta år har liksom förra året präglats av pandemin, vilket blivit extra tydligt då 
DIGG engagerats i arbetet med att ta fram lösningar för samhället kopplat till 
pandemin. Til sammans med andra myndigheter har DIGG på kort tid tagit fram 
lösningar för att utfärda och kontrollera covidbevis (vaccinationsbevis, testbevis 
och tillfrisknandebevis). Det har också visat på vikten av öppen källkod och 
samarbete, som är viktiga förutsättningar i det digitala samhället. DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Användningen av covidbevis har också bidragit till att antalet digitala brevlådor 
ökat markant och al t fler upptäcker fördelarna med dessa. Även användning av e-
legitimationer fortsätter öka. Arbetet pågår med att ansluta utländska e-
legitimationer så att de kan få tillgång till offentliga tjänster som kräver e-
legitimation. Nu tillåter Sverige utländska e-legitimeringar från tolv länder. Det är 
också extra roligt att Sverige anmält en svensk e-legitimation till EU.  
Pandemin har än mer visat på behovet av att al a ska kunna vara delaktiga i det 
digitala samhället. DIGG:s arbete med tillsyn av tillgänglighet på webbplatser och 
mobila applikationer har visat att det finns mycket kvar att göra i det offentliga 
Sverige. Vi har bidragit till att de aktörer vi granskat har förbättrat 
tillgängligheten, vilket visar på att DIGG gör skil nad! 
Även DIGG:s arbetssätt har påverkats av pandemin. En stor del av året har vi 
arbetat hemifrån. Det har fungerat bra men samtidigt varit en utmaning då vi 
fortsatt att växa i antal medarbetare. Ett stort antal nya uppdrag under året har 
också haft påverkan på våra planerade leveranser och särskilt den fortsatta 
utvecklingen av DIGG som myndighet när det gäl er gemensamma arbetssätt och 
verktyg. En fortsatt utveckling av vår myndighet blir därmed ett viktigt fokus 
kommande år. 
Jag ser med tillförsikt fram emot ett år då vi tillsammans tar ytterligare steg i den 
digitala omställningen! 
Anna Eriksson 
Generaldirektör 


link to page 2 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 16 link to page 16 link to page 16 link to page 18 link to page 19 link to page 21 link to page 23 link to page 26 link to page 26 link to page 26 link to page 27 link to page 28 link to page 30 link to page 30 link to page 31 link to page 32 link to page 33 link to page 33 link to page 34 link to page 34 link to page 35 link to page 37 link to page 37 DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Innehållsförteckning 
Generaldirektören har ordet .............................................................................................................................. 1 
1 
Uppgifter och uppdrag .............................................................................................................................. 5 
1.1  Uppgifter enligt instruktionen ............................................................................................................................................. 5 
1.2  Uppdrag och återrapporteringskrav i regleringsbrev och genom särskilda beslut ..................................... 5 
1.3  Ledning............................................................................................................................................................................................ 8 
1.4  Organisation ................................................................................................................................................................................. 8 
2 
Resultatredovisning ................................................................................................................................... 9 
2.1  Mål att sträva mot...................................................................................................................................................................... 9 
2.2  Verksamhetsåret 2021 ............................................................................................................................................................ 10 
2.3  Digital service och inkludering ......................................................................................................................................... 11 
2.3.1 
Inkludering och til gänglighet ....................................................................................... 11 
2.3.2 
Bedömning av resultat ................................................................................................... 15 
2.4  Gemensam digital infrastruktur ....................................................................................................................................... 15 
2.4.1 
Digital identitet ............................................................................................................... 15 
2.4.2 
eDelivery och säker digital kommunikation ................................................................ 17 
2.4.3 
Säkra elektroniska försändelser – Digital post ............................................................ 18 
2.4.4 
E-handel och elektroniska fakturor inom den offentliga förvaltningen ................... 20 
2.4.5 
Etablering av en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte ...... 22 
2.4.6 
Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen ........... 25 
2.4.7 
Utveckling av förvaltningsgemensam infrastruktur för covidbevis och 
verifieringslösning för vaccinationsbevis .................................................................................... 25 
2.4.8 

Bedömning av resultat ................................................................................................... 26 
2.5  Förmåga att använda data för att skapa värde ......................................................................................................... 27 
2.5.1 
Ramverk för nationella grunddata................................................................................ 29 
2.5.2 
Bedömning av resultat ................................................................................................... 29 
2.6  Förmåga till verksamhetsutveckling, återanvändning, samutveckling och innovation......................... 30 
2.6.1 
Rättsligt stöd ................................................................................................................... 31 
2.6.2 
Samverkansprogram ...................................................................................................... 32 
2.6.3 
Globala mål för hål bar utveckling ............................................................................... 32 
2.6.4 
Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) ......................................................... 33 
2.6.5 
Bedömning av resultat ................................................................................................... 33 
2.7  Styrning mot framtida behov ............................................................................................................................................. 34 
2.7.1 
Bedömning av resultat ................................................................................................... 36 
2.8  Hållbarhet i verksamheten ................................................................................................................................................... 36 


link to page 38 link to page 39 link to page 40 link to page 40 link to page 41 link to page 41 link to page 42 link to page 43 link to page 44 link to page 44 link to page 45 link to page 46 link to page 48 link to page 52 link to page 52 link to page 52 link to page 52 link to page 54 link to page 56 link to page 56 link to page 66 link to page 67 DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
2.8.1 
Funktionshinderspolitiken ............................................................................................ 37 
2.8.2 
Bedömning av resultat ................................................................................................... 38 
3 
Kompetensförsörjning ............................................................................................................................ 39 
3.1  Attrahera och rekrytera ........................................................................................................................................................ 39 
3.2  Utveckla och behålla ................................................................................................................................................................ 40 
3.3  Arbetsmiljö och hälsa .............................................................................................................................................................. 40 
3.4  Bedömning av resultat ........................................................................................................................................................... 41 
4 
Intäkter och kostnader per verksamhetsområde ...................................................................... 42 
4.1  Avgifter ......................................................................................................................................................................................... 43 
4.1.1 
Utfal  jämfört med budget i regleringsbrevet för den avgiftsbelagda verksamheten43 
5 
Resultaträkning ......................................................................................................................................... 44 
6 
Balansräkning ............................................................................................................................................. 45 
7 
Anslagsredovisning .................................................................................................................................. 47 
8 
Tilläggsupplysningar och noter .......................................................................................................... 51 
8.1  Tilläggsupplysningar ............................................................................................................................................................. 51 
8.1.1 
Redovisningsprinciper ................................................................................................... 51 
8.1.2 
Värderingsprinciper ....................................................................................................... 51 
8.1.3 
Uppgifter om rådgivande organ och expertgrupp ...................................................... 53 
8.1.4 
Anstäl das sjukfrånvaro ................................................................................................. 55 
8.2  Noter ............................................................................................................................................................................................... 55 
9 
Sammanställning av väsentliga uppgifter .................................................................................... 65 
10  Underskrift .................................................................................................................................................. 66 


DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
1  Uppgifter och uppdrag 
DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings 
uppgifter och uppdrag återfinns i myndighetens 
instruktion, regleringsbrev och genom särskilda 
regeringsbeslut. 
1.1 
Uppgifter enligt instruktionen 
DIGG:s huvudsakliga uppgifter enligt instruktionen1 är att:  
-  samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, 
-  ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, 
-  bistå regeringen med underlag för utvecklingen av den offentliga 
förvaltningen digitaliseringen och samhället samt 
-  följa upp, analysera och beskriva den utvecklingen. 
Regeringen har beslutat om en förändrad instruktion som trädde ikraft den 1 
december 2021. Förändringarna innebär utvidgade uppgifter avseende (§2) att 
följa utvecklingen av digitaliseringen i samhället, samt att (§6 p6) ge vägledning till 
den offentliga förvaltningen i juridiska frågor inom ramen för den 
förvaltningsgemensamma digitaliseringen, samt (§7 p3) vara nationellt 
kontaktorgan för EU:s ramprogram för ett digitalt Europa. 
1.2 
Uppdrag och återrapporteringskrav i regleringsbrev och 
genom särskilda beslut 

Enligt regleringsbrevet har DIGG följande mål och återrapporteringskrav: 
DIGG ska 
-  Redogöra för gjorda prioriteringar, vidtagna åtgärder samt uppnådda 
resultat i arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital 
infrastruktur för informationsutbyte och nationellt ramverk för grunddata. 
Detta återrapporteras i avsnitt 2.4.5 samt 2.5.1. 
-  Bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram 
utifrån DIGG:s ansvarsområde kring öppna data, datadriven innovation 
                                                        
 
1 Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning (riksdagen.se) 

 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
och förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Detta arbete återfinns i 
avsnitt 2.6.2. 
- Redogöra för hur myndighetens verksamhet kan bidra till att uppnå de
globala målen för hål bar utveckling. Detta återrapporteras i avsnitt 2.6.3.
Regeringen har beslutat om nedanstående uppdrag med rapporteringstidpunkt 
under 2021 eller där arbete bedrivits under 2021. Utöver i tabellen uppräknade 
regeringsuppdrag har DIGG bistått och samverkat i en rad andra 
regeringsuppdrag där uppdragen är adresserade andra myndigheter. 
Regeringsuppdrag till DIGG 
Redovisningstidpunkt 
Läshänvisning 
Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka 
Löpande en gång per månad 
2.2, 2.8 
andelen anställda som arbetar hemifrån 
til  Arbetsgivarverket (jan-juli 
(Fi2020/05201, Fi2021/00258, Fi2021/03909, 
2021)  
Fi2021/04059) 
Etablera en förvaltningsgemensam digital 
31 januari 2021 
2.4.5 
infrastruktur för informationsutbyte (I2019/03306,  1 december 2021 
I2020/03366), (I2022/00102) 
Etablera ett nationel t ramverk för 
31 januari 2021 
2.5.1 
förvaltningsgemensamma grunddata 
1 december 2021 
(I2019/03307/DF). 
Vara projektledare för Hack for Sweden 
31 januari 2021 
2.6 
(I2020/00911/DF). 
Öka den offentliga förvaltningens förmåga att 
31 januari 2021 
2.5 
til gängliggöra öppna data, bedriva datadriven 
innovation samt använda artificiell intel igens. 
(I2019/01416, I2019/01020 delvis). 
Lämna en samlad analys av digitaliseringen 
1 mars 2022 
2.7 
(I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614 
(delvis). 
Ersättningsmodel  digital post (I2020/03354, 
16 april 2021 
2.4.3 
I2020/03296 (delvis), I2020/00614 (delvis). 
Föreslå utformning av ett strategiskt program för 
15 maj 2021 
2.7 
att möta och leda i den digitala 
strukturomvandlingen (N2021/00041) 
Möjliggöra lösningar för individen til  kontrol  och  1 juni 2021 
2.5 
insyn av data om individen (I2020/02024). 


DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Ansvara för samordning av programmet för ett 
31 juli 2021 
2.6.4 
digitalt Europa (I2021/01008). 
31 december 2027 
Förbereda och genomföra inordnandet av uppdrag  21 september 2021 
2.7 
avseende analys och uppföljning av 
digitaliseringspolitiken (I2020/02963). 
Tillhandahål a rättsligt stöd til  offentlig 
30 september 2021 
2.6.1 
förvaltning avseende digitalisering (2021/00288). 
Genomföra en analys om förutsättningarna för 
1 december 2021 
2.4.5.1 
kommuner och regioners deltagande i den 
förvaltningsgemensamma infrastrukturen 
(I2020/02241), (I2021/00941). 
Ta fram en genomförandeplan för införandet av 
15 december 2021 
2.4.6 
bevisutbyte enligt engångsprincipen 
(I2021/01595). 
Vara projektledare för utvecklingen av en digital 
31 december 2021 
2.4.7 
infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395, 
31 mars 2022 
I2021/01336), (I2021/02990) 
Analysera Europeiska kommissionens förslag til  
15 januari 2022 
2.4.1 
förordning om ändring av eIDAS-förordningen 
(I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614 
(delvis). 
Följa upp av de nationel a målen för 
Årsredovisning 
2.8 
funktionshinderspolitiken (S2021/06596). 
Vara nationel  samordnare i enlighet med artikel 28  Årsredovisning 
2.3.1.1 
i Europaparlamentets och rådets förordning 
2018/1724 om bl. a inrättande av en gemensam 
digital ingång för til handahållande av information 
(I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614 
(delvis). 
Förvalta och vidareutveckla dataportal.se som en 
Årsredovisning 
2.5 
nationel  plattform för datadelning (I2020/03354, 
I2020/03296 (delvis), I2020/00614 (delvis). 
Delta i genomförandet av Sveriges 
Löpande enligt särskild plan 
2.4.5 
återhämtningsplan (I2021/02534) 
Utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för 
31 januari 2022 
2.5 
kompetensförsörjning och livslångt lärande 
31 januari 2023 
(N2021/01915). 


DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Analysera de tekniska förvaltningsgemensamma 
25 februari 2022 
2.5 
förutsättningarna för til gängliggörande och 
vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga 
förvaltningen (I2020/03354, I2020/03296 (delvis), 
I2020/00614 (delvis).  
Införa digital kommunikation för rättsliga 
1 juni 2022 
2.4.2 
samarbeten inom EU (Ju2021/02436). 
Främja delning och nyttogörande av data 
30 september 2022 
2.5 
(I2021/01826). 
31 januari 2023 
Främja offentlig förvaltnings förmåga att använda 
20 januari 2023 
2.6 
artificiell intel igens (I2021/01825). 
Tillhandahål a infrastruktur för säker digital 
29 september 2023 
2.4.2 
kommunikation i offentlig sektor (I2021/03317) 
 
1.3 
Ledning 
Myndigheten leds av generaldirektören Anna Eriksson. DIGG:s ledningsgrupp 
består av generaldirektören, myndighetens tre leveransområdeschefer samt 
chefsjuristen. 
Vid myndigheten finns ett rådgivande organ som ska bistå myndigheten med råd i 
strategiska frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. 
1.4 
Organisation 
Organisationen utgår från DIGG:s roller som handlar om att utveckla och leverera 
tjänster och infrastruktur kontinuerligt, att leda och styra det offentliga Sveriges 
digitalisering samt att stödja offentliga aktörer i sin digitalisering. 
Organisationen består av tre leveransområden och bygger på ett nära samarbete 
mellan dessa samt en tillsynsverksamhet som bedrivs separerad från övriga 
områden. Utifrån att myndigheten förstärkt antalet resurser så har det under året 
skapats ytterligare team under leveransområdet Digital utveckling, Leveransteam 
Utforska digital utveckling samt inom leveransområdet Styrning och stöd, 
Leveransteam Kommunikation. 

 


DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
2  Resultatredovisning 
Resultatredovisningen visar hur myndigheten tagit 
sig an sitt uppdrag under året. 
2.1 
Mål att sträva mot 
Digitaliseringen av Sverige är nödvändig för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle 
som möter människors behov – i dag och i framtiden. Det arbetet måste 
intensifieras. Därför finns DIGG. Vi identifierar vad som behöver göras och vi 
leder arbetet med att skapa lösningarna. För att lyckas är det många som måste 
samarbeta. DIGG möjliggör, utvecklar och tänker nytt. Vårt fokus är att driva på 
den digitala omställningen, och se till att den blir till nytta för al a. DIGG ser 
därför att offentlig förvaltning bör öka digitaliseringstakten, etablera det digitala 
ekosystemet och säkerställa en ändamålsenlig digitalisering. 
DIGG anser att det finns några områden som kräver insatser om Sverige ska klara 
utmaningarna och nå de politiska målen. DIGG vil  genomföra insatser för att ta 
steg mot följande effekter för den offentliga förvaltningen: 
- Ökad digital service och inkludering
- Förbättrad gemensam digital infrastruktur
- Ökad förmåga att använda data för att skapa värde
- Ökad förmåga till verksamhetsutveckling, återanvändning, samutveckling
och innovation


DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
- Förbättrad styrning mot framtida behov.
Dessutom har DIGG för den egna myndigheten satt upp ett effektmål som lyder: 
- Ökad hål barhet i verksamheten.
2.2 
Verksamhetsåret 2021 
Digitaliseringen är en stor fråga både nationellt och internationellt. Inom EU 
pågår satsningen på den digitala kompassen och vägen mot det digitala årtiondet. 
Det genomförs också arbeten i syfte att utveckla den digitala inre marknaden. I 
den omvärldsanalys som genomfördes inom uppdraget att föreslå utformning av 
ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen2 
identifierades det att många länder gör stora satsningar på digitalisering. DIGG 
har visat i sin rapport3 med internationella jämförelser att Sverige fortsatt ligger 
efter sina grannländer och det finns ett stort behov av en kraftsamling som också 
föreslogs i uppdraget. 
Regeringen genomför en rad initiativ för att ta ytterligare steg framåt för en ökad 
digitaliseringstakt. DIGG har fått ett stort antal regeringsuppdrag men också 
utökade uppgifter under året. Det visar på att DIGG är en viktig myndighet för 
den fortsatta digitala utvecklingen. 
Hela år 2021 har präglats av den pågående pandemin. I början av året lämnade 
PTS in en rapport4 som togs fram tillsammans med DIGG. Den beskriver 
konsekvenser av och förslag på åtgärder kopplade till pandemin när det gäl er 
digitalisering och som pekar på den stora omvandling av samhället som nu har 
startat. Det finns ett stort behov av fortsatt stöd till den offentliga förvaltningen 
att arbeta vidare med den digitala omställningen. 
Även för DIGG har verksamheten påverkats av pandemin och arbetet har till stor 
del bedrivits hemifrån under året. Utifrån regeringsuppdraget5 gäl ande att vidta 
ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån var det 96,5 
procent av myndighetens personal som arbetade hemifrån under första halvåret. 
Att inte kunna träffas fysiskt har varit begränsande, både när det gäl er externa och 
interna samarbeten. Det har dock överlag fungerat bra att arbeta på distans, vilket 
2 Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen 
(regeringen.se) 
3 Digital förvaltning i internationellt perspektiv 2021 (digg.se) 
4 Digital omstäl ning til  följd av covid 19 (pts.se) 
5 Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anstäl da som arbetar hemifrån (Fi2020/05201) (regeringen.se) 
10 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
skapat möjligheter för att rekrytera medarbetare över hela landet. Antalet 
medarbetare har ökat med 37 procent under året. 
Under 2021 har myndigheten arbetat med 26 regeringsuppdrag vilket visar på att 
DIGG är en viktig myndighet för den fortsatta digitala utvecklingen. Dessutom 
har DIGG bistått i ett flertal regeringsuppdrag som andra myndigheter ansvarat 
för. Att ta emot ett stort antal regeringsuppdrag får en påverkan på DIGG:s 
planerade leveranser och särskilt den fortsatta utvecklingen av DIGG som 
myndighet. Uppdragen har i ett flertal fall inneburit omprioritering av insatser för 
befintliga resurser då ledtiderna för att rekrytera eller upphandla kompetens är 
långa. 
Det regeringsuppdrag som DIGG fick i uppdrag6 att vara projektledare för, en 
digital infrastruktur för vaccinationsbevis, har påverkat flera av de övriga 
leveranserna under året. Utförandet av uppdraget visar också på att styrkan i 
samarbetet mellan flera olika myndigheter samt att ett tydligt politiskt mål gör att 
komplexa uppdrag går att lösa på mycket kort tid. 
 
2.3 
Digital service och inkludering 
DIGG vil  öka allas förmåga att delta i det digitala samhället, förbättra den digitala 
servicen och säkerställa att den är tillgänglig för alla. 
2.3.1 
Inkludering och tillgänglighet 
DIGG arbetar för att inkludera alla i det digitala samhället på ett flertal sätt. 
2.3.1.1 
Digital idag 
DIGG är en av grundarna till Digital idag som är en årlig och nationell temadag 
om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Digital idag har som målsättning 
att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala 
utvecklingen. I oktober 2021 genomfördes eventet för tredje året med fler än 1300 
aktiviteter under dagen och med ett tydligt fokus på att al a ska kunna och vilja 
använda digitala tjänster. Under detta år aktiverades befintlig infrastruktur såsom 
bibliotek, skolor, servicekontor och civilsamhället tydligare vilket möjliggjort att 
ännu fler har kunnat få stöd. DIGG genomförde bland annat en aktivitet 
                                                        
 
6 Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395, 
I2021/01336), (I2021/02990) (regeringen.se) 
11 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt deltog i en aktivitet i Hoting, 
Strömsunds kommun. 
2.3.1.2 
Tillgänglighet och Tillsyn 
DIGG arbetar för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och 
digitala plattformar. Myndigheten har till uppgift att se till att lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. 
I oktober 2016 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om 
tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Webbtillgänglighetsdirektivet 
genomförs i Sverige genom lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service. 
Enligt förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital service ska DIGG 
utöva tillsyn inom området. DIGG:s tillsynsuppgift har tre huvudsakliga 
komponenter; ta emot anmälan om bristande tillgänglighet, övervaka ett bestämt 
antal webbplatser med avseende på tillgänglighet samt utifrån identifierade brister 
förmå den offentliga aktören att åtgärda dessa. 
Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglig-
het avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer inne-
håller krav på att medlemsstaterna ska övervaka efterlevnaden av direktivet och 
överlämna rapporter om resultatet till kommissionen. Den första rapporten7 från 
Sverige, författad i enlighet med bilaga II i genomförande-beslut (EU) 2018/1524 
överlämnades i december 2021. Rapporten beskriver resultatet av Sveriges 
övervakning av digital offentlig service under övervakningsperioden 2020–21. 
7 Övervakning av digital offentlig service 2020-21 (digg.se) 
12 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Övervakningen har omfattat 297 webbplatser, varav 282 förenklade och 15 
ingående, samt 2 mobila applikationer. 
Tillsyn 
2021 
2020 
2019 
Anmälningar (antal) 
123 
57 

Övervaka webbplatser (antal) 
297 


Övervaka mobila applikationer (antal) Granskade webbplatser som är helt 
92/299 
0/48 

el er delvis förenlig med 
til gänglighetskraven i DOS 
(antal/antal granskade) 
Övervakningsresultaten är i stort sett de förväntade: inga granskade digitala 
tjänster är helt förenliga med lagkraven och större aktörer uppvisar bättre resultat 
än små och resurssvaga aktörer. Återkopplingen till aktörerna har generellt tagits 
emot positivt och i flera fal  har tillgängligheten bevisligen förbättrats som en följd 
av tillsynen. 
Antalet anmälningar från allmänheten har legat något över förväntningarna, dock 
är endast en fjärdedel av anmälningarna är berättigade. Tvetydighet i ordet 
”til gänglighet” är troligen huvudorsaken, då många anmälningar rör svårigheter 
att få tillträde till digital offentlig service. 
Övervakningen har försvårats av otydligheter och tolkningsutrymme i direktivet 
och standarden (EN 301 549). Til synsuppgiften är komplex och resurskrävande, 
med avseende på såväl vad som ska övervakas som hur övervakningen ska ske. För 
att leva upp till kravet på övervakning i den omfattning som stipuleras av 
genomförandebeslut (EU) 2018/1524 behöver fler resurser tillsättas, vilket DIGG 
kunde konstatera i den analys9 som gjordes i samband med att myndigheten fick 
tillsynsuppgiften. Detta har inneburit att Sverige inte utfört övervakning i den 
omfattning som framgår av EU-direktivet. 
8 Utfal et för 2020 är inte helt jämförbart med utfal et för 2021, då hänsyn togs til  til gänglighetsredogörelserna, något kan 
göras när det gäl er förenklad övervakning. 
9 Uppdrag att analysera konsekvenserna av en ny til synsuppgift, Fi2018/03701/DF (regeringen.se) 
13 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
2.3.1.3 
Nationell samordnare för arbetet med en gemensam digital ingång 
till Europa 

DIGG har i uppdrag att vara nationell samordnare i enlighet med EU-
förordningen om en gemensam digital ingång, SDG-förordningen10. Syftet med 
den gemensamma digitala ingången, Your Europe, är främst att förenkla och 
minska den administrativa bördan för privatpersoner och företag när de vil  arbeta 
över landsgränserna och i deras kontakter med det offentliga inom EU. Til  
exempel innebär det att uppgifter bara ska behöva lämnas en gång och att ett 
flertal digitala tjänster ska erbjudas.  När det gäl er digitala tjänster ska de erbjudas 
alla oavsett var du bor inom EU. Det som är möjligt att genomföra digitalt för 
personer som är bosatta i Sverige ska också vara möjligt för personer som är 
bosatta i andra EU-länder. 
Den omarbetade EU-gemensamma digitala ingången youreurope.eu lanserades i 
december 2020 och är nu tillgänglig i ett nytt utförande för medborgare och 
företagare i medlemsstaterna/Sverige. Ingången innehåller information på 
engelska, på statlig nivå från de olika medlemsländerna. Behöriga myndigheter i 
Sverige har bidragit med cirka 3200 sökbara länkar til  sina webbsidor.  
DIGG har varit Sveriges kontaktpunkt gentemot Kommissionen. Myndigheten 
har under året bidragit vid ett 60-tal möten som Kommissionen arrangerat, där 
DIGG samordnat övrigt svenskt deltagande inom ett flertal ämnesområden samt 
fört fram svenska samordnade synpunkter. DIGG har även lämnat 
expertutlåtanden gäl ande den föreslagna genomförandeakten rörande det 
tekniska systemet för bevisutbyte till Infrastrukturdepartementet. 
På nationell nivå har DIGG arbetat för ett enhetligt genomförande, genom att 
hålla informationsmöten samt möten inom specifika områden såsom teknik, 
juridik samt SDG-dashboard med behöriga myndigheter. På den gemensamma 
arbetsytan som finns tillgänglig för myndigheter och andra organ har DIGG 
publicerat aktuellt material, nyhetstexter, kommunicerat och besvarat frågor. 
Den nationella samordnaren ska enligt SDG-förordningen regelbundet följa upp 
att information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster som finns 
tillgängliga genom ingången uppfyl er de beskrivna kvalitetskraven. DIGG:s 
bedömning är att den information som överförts till Kommissionen och som finns 
tillgänglig via den digitala ingången i mycket hög utsträckning uppfyl er samtliga 
                                                        
 
10 Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1724 om bl. a inrättande av en gemensam digital ingång för 
til handahål ande av information (I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614 (delvis), artikel 28. 
14 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
kvalitetskrav. Dock har ännu inte den data som ska samlas in i enlighet med 
artiklarna 24 och 25 sådan kvalitet att det går att göra någon specifik bedömning 
av det gångna årets resultat. 
2.3.2 
Bedömning av resultat 
DIGG har tagit steg mot att förbättra den digitala servicen och säkerställa att den 
är tillgänglig för al a. Den tillsyn myndigheten genomfört har i flera fall förbättrat 
tillgängligheten hos de aktörer som blivit granskade. Myndigheten har, på grund 
av för få resurser, inte genomfört övervakningen i den omfattningen som framgår 
av EU-direktivet11. 
Den gemensamma digitala ingången youreurope.eu som nu finns tillgänglig i ett 
nytt utförande innehåller information på engelska, på statlig nivå från de olika 
medlemsländerna. Detta förenklar och minskar den administrativa bördan för 
privatpersoner och företag när de vil  arbeta eller bedriva verksamhet över 
landsgränserna och i deras kontakter med det offentliga inom EU. Information 
från myndigheter i Sverige finns sökbar via youreruope.eu. DIGG har som 
nationell samordnare gjort bedömningen att informationen uppfyl er de angivna 
kvalitetskraven. 
2.4 
Gemensam digital infrastruktur 
DIGG arbetar med samordning och styrning av den förvaltningsgemensamma 
digitala infrastrukturen för informationsutbyte. I infrastrukturen ingår ett antal 
gemensamma digitala tjänster, nationella principer för hur data ska hanteras samt 
tillhörande arkitektur och standarder. 
DIGG ansvarar för ett antal digitala tjänster som används av hela den offentliga 
sektorn. Syftet med de gemensamma tjänsterna är att skapa ett enklare, effektivare 
och mer inkluderande samhälle. 
2.4.1 
Digital identitet 
DIGG stödjer och samordnar offentlig förvaltning i frågor som rör infrastruktur 
och tjänster för e-legitimering och e-underskrift nationellt och internationellt, ett 
område som är en förutsättning för att människor ska kunna ta del av det digitala 
11 Genomförandebeslut (EU) 2018/1524 rörande övervakning av til gänglighet til  webbplatser och mobil applikationer. 
15 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
samhället. Myndigheten granskar även utfärdare för kvalitetsmärket Svensk e-
legitimation. 
För nationella e-legitimationer har DIGG uppdraget att tillhandahål a 
valfrihetssystem. Idag finns två tillgängliga valfrihetssystem och för närvarande 
har 60 myndigheter och kommuner anslutit sig, en ökning med 17 stycken under 
202112. Under året har DIGG påbörjat arbetet med att införa auktorisationssystem 
för e-legitimering, som kommer ersätta de nuvarande två valfrihetssystemen. 
DIGG företräder Sverige i frågor som rör gränsöverskridande elektronisk 
identifiering enligt eIDAS-förordningen samt lämnar stöd och information til  
myndigheter i sådana frågor. eIDAS-förordningen (nr 910/2014) innehåller regler 
om elektronisk identifiering (e-legitimering) och är en rättslig ram för e-
underskrifter och regler för betrodda tjänster. Förordningen trädde i kraft den 29 
september 2018 och från det datumet ska alla offentliga tjänster som kräver e-
legitimation tillåta utländska e-legitimationer. Den svenska infrastrukturen för 
eIDAS går under namnet Sweden Connect. Den 31 december 2021 tillåter Sverige 
e-legitimering från tolv länder – Belgien, Danmark, Estland, Italien, Kroatien,
Lettland, Luxemburg, Portugal, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Tyskland.
Anslutningsarbetet för resterande länder som har en godkänd e-legitimation och
fungerande infrastruktur pågår löpande.
Den 31 december 2021 hade 200 myndigheter och kommuner tecknat Sweden 
Connect-avtal, en ökning med 14 stycken under 2021. 
Anslutningar till Sweden Connect 
2021 
2020 
2019 
Länder som kan skicka e-
12 
10 

legitimeringar til  Sverige (antal) 
Myndigheter som anslutit sig för att 
200 
186 
165 
kunna ta emot e-legitimeringar i sina 
tjänster (antal) 
Svenska eID används i utländska e-tjänster (antal) 
DIGG slutförde under 2021 arbetet med att anmäla svenska e-legitimationer till 
eIDAS. Syftet är att det blir enklare att utföra ärenden i andra länders offentliga e-
12 Nationell-e-legitimering (digg.se) 
16 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
tjänster. I föranmälan ingick tre, av DIGG, godkända e-legitimationer. DIGG har 
under året tagit fram avtal för den gränsöverskridande trafiken och efter att Freja 
eID skrev under avtalet anmälde DIGG e-legitimationen Freja eID+ för 
gränsöverskridande e-legitimering till EU i december 2021. 
I juni 2021 publicerade EU ett förslag på ny eIDAS-förordning som bland annat 
innehöl  förslag på en europeisk identitetsplånbok. Under hösten har DIGG, 
tillsammans med Post- och Telestyrelsen (PTS), deltagit i EU-kommissionens 
expertgrupp, för att arbeta med eIDAS-revideringens förslag tillsammans med 
övriga medlemsländer. 
DIGG fick, hösten 2021, i uppdrag13 att analysera förutsättningar och risker inför 
införandet av digitala plånböcker i den offentliga förvaltningen enligt Europeiska 
kommissionens förslag. I arbetet ingick att ta fram en kostnads- och nyttoanalys 
samt utreda påverkan på det svenska e-legitimationssystemet. Uppdraget 
redovisades till regeringen i januari 202214. 
DIGG lämnade i slutet på året in en rapport15 till regeringen där vi beskriver det 
svenska e-legitimationssystemet och dess utmaningar. DIGG ser att Sverige har en 
stor kompetensbrist inom området digital identitet och e-underskrift som tydligt 
visar sig i svårigheten att rekrytera kompetens till området och är ett av de största 
hindren för en god utveckling av det svenska e-legitimationssystemet och ett 
optimalt nyttjande av det. I rapporten lämnar DIGG förslag på en rad åtgärder 
som vi anser behövs för att stärka området samt för att minska utanförskapet 
nationellt och internationellt, förstärka infrastrukturen för e-underskrift och öka 
individens kontroll över sin data. 
 
2.4.2 
eDelivery och säker digital kommunikation 
eDelivery är ett europeiskt byggblock för meddelandeutväxling som möjliggör att 
strukturerad och ostrukturerade data kan överföras på ett säkert sätt både 
nationellt och internationellt. 
I Sverige finns idag många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar som 
skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning har resulterat i ineffektivitet 
                                                        
 
13 Analys av Europeiska kommissionens förslag til  förordning om ändring av eIDAS-förordningen (regeringen.se) 
14 Digital plånbok (digg.se) 
15 Utveckling av det svenska e-legitimationssystemet (digg.se) 
17 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
nom offentlig förvaltning.16 En nationell eDeliveryplattform för meddelande-
hantering bidrar till effektivisering av informationsförsörjningen så att 
elektroniska data och dokument kan skickas inom och mellan det offentliga och 
privata på ett säkert, interoperabelt och til itsful t sätt. 
DIGG har under 2021 utformat den svenska plattformen för eDelivery, vilken 
realiseras tillsammans med offentliga och privata aktörer. 
Den första tjänst som ska använda eDelivery är projektet Säker digital 
kommunikation (SDK). SDK-projektet har genomförts av SKR och Inera i 
samarbete med kommuner, regioner och statliga myndigheter med syftet att 
kunna utbyta känslig information mellan varandra. Under året har en 
pilotverksamhet bedrivits för att säkerställa att eDelivery-plattformen uppfyl er de 
behov som finns. Pilotverksamheten har visat att plattformen stödjer SDK ful t ut. 
Planen är att gå i produktion med den nationella eDelivery-plattformen och SDK 
under 2022. 
DIGG fick under 2021 i uppdrag17 att tillsammans med tolv andra myndigheter 
analysera konsekvenserna av att införa e-Codex. e-Codex är en teknisk lösning 
för digitalt utbyte av information i civil- och straffrättsliga samarbeten inom EU. 
Lösningen bygger på eDelivery. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 
2022. 
I slutet av december 2021 fick DIGG ett regeringsuppdrag18 att tillhandahål a 
infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor från och med 
september 2023. Detta uppdrag har sin grund i en överenskommelse mellan 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen rörande välfärdens 
digitalisering. 
2.4.3 
Säkra elektroniska försändelser – Digital post 
DIGG har enligt förordning (2018:357) om infrastruktur för säkra elektroniska 
försändelser i uppdrag att tillhandahål a en myndighetsgemensam infrastruktur för 
säkra elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda. 
DIGG tillhandahål er infrastrukturen Mina meddelanden och den digitala 
brevlådan Min Myndighetspost. Infrastrukturen Mina meddelanden möjliggör för 
16 Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (digg.se) 
17 Uppdrag att införa digital kommunikation för rättsliga samarbeten inom EU (Ju2021/02436) (regeringen.se) 
18 Uppdrag att til handahål a infrastruktur for saker digital kommunikation i offentlig sektor (I2021/03317) (regeringen.se) 
18 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post på ett säkert sätt till 
privatpersoner och företag. 
Under året har ett arbete pågått med att genomföra ett tekniklyft av 
infrastrukturen Mina meddelanden till en uppgraderad teknisk plattform. Detta 
arbete beräknas vara färdigt december 2022. 
DIGG har under 2021 utrett möjligheten att använda eDelivery som 
transportformat för Mina meddelanden. Utredningen visar att eDelivery skul e 
skapa nyttor utifrån visionen om ett nationellt och internationellt ekosystem för 
elektroniska försändelser. 
I budgetpropositionen för 2022 finns förslag om ny lag om auktorisationssystem 
för elektronisk identifiering och digital post där DIGG föreslås vara 
tillhandahål ande myndighet. DIGG har under 2021 startat upp arbetet för att 
kunna vara tillhandahål ande myndighet när den nya lagen träder i kraft. 
Antalet privatpersoner som har en säker digital brevlåda har under året ökat med 
drygt 1 miljon till cirka 5,3 miljoner. Antalet meddelanden som skickas via 
infrastrukturen har ökat med nästan 30 miljoner till cirka 82 miljoner, varav cirka 
8 miljoner i form av covidbevis. Den extra tillväxten av både brevlådeinnehavare 
samt antal meddelanden som skett under 2021 kan till stor del härledas till 
lanseringen av covidbevis samt verifieringsappen. 
Användning av Mina meddelanden 
2021 
2020 
2019 
Meddelanden (antal) 
81 934 098 
52 770 330 
41 852 062 
Mottagare, privatpersoner (antal) 
5 312 238 
4 193 877 
3 637 388 
Mottagare, företag (antal) 
160 661 
133 986 
115 148 
Avsändare (antal) 
194 
165 
124 
DIGG fick via myndighetens regleringsbrev för år 2020 i uppdrag19 att analysera 
och bedöma värdet som uppkommer för privata brevlådeoperatörer av att vara 
anslutna till Mina meddelanden och vid behov revidera den av myndigheten 
föreslagna avgifts- och ersättningsmodellen inom kommande 
19 Uppdrag Ersättningsmodell digital post (I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614 (delvis). 
19 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
auktorisationssystem (I2020/01069) med hänsyn till ovan nämnda värde. 
Uppdraget redovisades för regeringen i april 202120. 
 
2.4.4 
E-handel och elektroniska fakturor inom den offentliga 
förvaltningen 
DIGG har som uppgift att främja den elektroniska inköpsprocessen inom den 
offentliga förvaltningen och ansvarar för frågor om anslutning till den europeiska 
infrastrukturen för elektronisk handel. Myndigheten ger även stöd till privata 
leverantörer avseende elektroniska fakturor. 
En stor del av främjandet av e-handel utförs genom DIGG:s deltagande i SFTI21 
(Single Face To Industry). DIGG finns också med i det nationella och 
internationella standardiseringsarbetet på området genom sitt engagemang inom 
OpenPeppol, SIS (Svenska institutet för standarder) och CEN (Comité Européen 
de Normalisation). Genom att DIGG är representerade i SIS, och därigenom även 
CEN, säkerställs att offentlig sektor i Sverige deltar i standardiseringen inom 
området. Under 2021 har DIGG varit engagerade i arbetet att se över 
ändringsförslag av den europeiska standarden för e-faktura. 
SFTI rekommenderar nationella standarder inom den elektroniska 
inköpsprocessen och bistår med tekniskt stöd samt information i form av bland 
annat handledningar och utbildningar. Under pandemiåren har ett arbete pågått 
för att vidmakthålla kurser och konferenser digitalt. 
DIGG:s arbete med stöd til  privata företag om e-faktura har särskilt under 2021 
inneburit arbete inom Nordic Smart Government and Business (NSG). NSG:s 
arbete ska bland annat stötta företag i arbetet med att stärka gränsöverskridande e-
handel. 
DIGG har att besluta om sådana förelägganden som avses i 7 § lagen (2018:1277) 
om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. En första anmälan har 
inkommit till myndigheten i slutet av 2021, där utredning pågår för att besluta om 
ett föreläggande är aktuellt eller ej. 
                                                        
 
20  Analys och bedömning av värdet för privata brevlådeoperatörer av att vara anslutna til  infrastrukturen Mina 
meddelanden (Dnr: 2021-787) 
21 SFTI är ett samarbete mellan DIGG, Kammarkol egiet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Upphandlingsmyndigheten. 
 
20 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
DIGG följer årligen upp de statliga myndigheternas utveckling inom e-handel via 
en enkät som skickas ut till alla statliga myndigheter med fler än 50 
årsarbetskrafter som lyder under förordning (2003:770) om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte i samband med e-handel. Den skickas ut och 
besvaras i början av respektive år, varför 2021 års enkät speglar 2020 års 
utveckling inom e-handel. 
Enkäten visar att det fortfarande finns stor potential att förbättra arbetet med e-
handel inom statliga myndigheter. DIGG arbetar med att ge detta stöd, framförallt 
genom det arbete som beskrivits ovan. 
För 2020 har antalet leverantörsfakturor minskat med 15 procent, vilket till stor 
del har sin orsak i pandemin.  Trots minskningen i antal leverantörsfakturor har 
andelen elektroniska fakturor fortsatt att öka och ligger nu på 84 procent av de 
inkomna leverantörsfakturorna.  
Tabellen på nästa sida visar del av enkätens resultat. På www.digg.se finns att läsa 
det ful a resultatet inklusive analys22. 
Statliga myndigheters e-handel 
2020 
2019 
2018 
E-order/100 årsarbetskrafter (antal)
407 
364 
403 
E-faktura (andel, procent)
84 
75 
66 
Ordermatchning (andel, procent) 
38 
25 
24 
Leverantörsfakturor (antal) 
4 500 000 
5 300 000 
4 900 000 
e-order (antal)
773 000 
713 000 
777 000 
Under hösten 2021 har DIGG koordinerat och haft det operativa ansvaret för en 
ny form av trepartssamarbete mellan offentlig sektor, e-handelstjänstleverantörer 
samt varu- och tjänsteleverantörer till offentlig sektor med syftet att underlätta 
övergång till Peppols affärsmeddelanden inom e-handel från äldre tekniska 
format. 
DIGG är Peppolmyndighet inom Sverige. OpenPeppol är en öppen medlems-
organisation och finns etablerad i ett 40-tal länder samt 17 Peppolmyndigheter 
22 Uppföljning av myndigheternas e-handel (digg.se) 
21 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
globalt. Peppol är ett internationellt nätverk som erbjuder en standard för olika 
affärsmeddelanden inom inköpsprocessen, både inom upphandling och e-handel, 
samt en infrastruktur för att överföra meddelanden mellan köpare och säljare. 
Infrastrukturen bygger på eDelivery. I rollen som Peppolmyndighet har DIGG 
deltagit i arbetet med att förvalta och vidareutveckla Peppol samt arbetat med 
informationsspridning, uppföljning av regelefterlevnad samt gett stöd till 
målgrupper. 
DIGG har under 2021 bidragit till att det äldre fakturaformatet Svefaktura inte 
längre används inom Peppols infrastruktur. DIGG arbetar för användning av 
senaste fakturaformatet inom Peppols infrastruktur som följer EU-direktivets23
krav. 
Antalet anslutningar till Peppol ökar kontinuerligt. 2021 hade Sverige 34 800 
registrerade mottagare i Peppol, en ökning från cirka 10 000 i början av 2021. 
DIGG har under året haft avtal med 35 Peppol Service providers, vilket gör 
Sverige till den tredje största jurisdiktionen inom Open Peppol 2021. 
Peppol i Sverige 
2021 
2020 
2019 
Registrerade affärsparter (antal) 
34 800 
10 000 
3 000 
Avtal med Peppol Service providers 
35 
30 
25 
(antal) 
2.4.5 
Etablering av en förvaltningsgemensam infrastruktur för 
informationsutbyte 
DIGG leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för 
informationsutbyte med och inom offentlig förvaltning. 
I infrastrukturen ingår byggblock och grunddatadomäner som befinner sig i olika 
stadier av utveckling och förvaltning. Flera lösningar avser informationshantering 
och informationsutbyte samt nationella principer för hur data hanteras säkert och 
effektivt, till exempel tjänster för digital post, digital identitet och digitala 
ful makter samt ramverk för API-hantering. 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 
22 

link to page 16 link to page 19 DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Arbetet med etableringen har under året bedrivits i två perspektiv. Det ena är att 
arbetet med utveckling av infrastrukturens olika byggblock och 
grunddatadomäner, det andra är att etablera förutsättningar för ett långsiktigt 
arbete med infrastrukturen i form av strukturer, arbetssätt och processer. 
Resultatet är att tio byggblock och två grunddatadomäner nu befinner sig i fasen 
utforskande utveckling och fyra byggblock och tre grunddatadomäner är i olika 
stadier av utveckling, införande och förvaltning. 
De byggblock och grunddatadomäner som hunnit längst och som är under 
utveckling, införande och förvaltning är: 
-  API-hantering (DIGG). Ett API är ett standardiserat gränssnitt som 
underlättar informationsutbyte/datadelning. Inom byggblocket har en 
tjänstekatalog kopplat till Sveriges dataportal tagits fram som gör det 
lättare att hitta API:er. Det har skapats en community för området som gör 
det lättare att diskutera och lära av varandra i API-utvecklingen samt en 
API-playbook som stödjer den som ska utveckla API:er. 
-  Identitet (DIGG). Se avsnitt 2.4.1. 
-  Mina ombud (Bolagsverket). Skapar lösning för att göra det möjligt att 
företräda personer och företag med digitala ful makter. 
-  Digital post (DIGG). Se avsnitt 2.4.3 
-  Grunddatadomän Fastighetsinformation och geografisk information 
(Lantmäteriet). Beskriver och tillgängliggör informationen inom domänen 
enligt ramverket för grunddata. 
-  Grunddatadomän Företag (Bolagsverket). Beskriver och tillgängliggör 
informationen inom domänen enligt ramverket för grunddata. 
-  Grunddatadomän Person (Skatteverket). Beskriver och tillgängliggör 
informationen inom domänen enligt ramverket för grunddata. 
 
Utöver detta har kompetensområden etablerats för att stödja byggblock, 
grunddatadomäner och infrastrukturen som helhet i frågor om t.ex. juridik, 
arkitektur, informationssäkerhet, data och arkiv. Det finns även strukturer, 
arbetssätt och processer för arbetet med infrastrukturen. Arbetet påbörjades för de 
högst prioriterade delarna under 2021 och kommer att fortsätta 2022. 
Som grund för prioriteringar och vägvalsbeslut har prioriteringskriterier tagits 
fram. De aktiviteter som kommer att prioriteras högst under kommande år är de 
23 
 

link to page 48 DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
byggblock och grunddatadomäner som påverkas av tvingande krav i olika former 
samt de byggblock och domäner som med hög sannolikhet kan realisera stor nytta. 
Hittil s har mer medel fördelats till byggblock jämfört med grunddatadomäner, 
men detta kan komma att förändras över tid, se tabel  i avsnitt24 Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (digg.se) 
25 Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt uppdrag att etablera ett 
nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (digg.se) 
26 Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) 
27 Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningarna för kommuner och regioners deltagande i den 
förvaltningsgemensamma infrastrukturen (I2020/02241) (regeringen.se) 
28 Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den 
förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen (digg.se) 
24 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
det offentliga bidrar till digital omställning och stärkt välfärd. Det finns potential 
som kan frigöras inom välfärden genom ökad användning av infrastrukturen, 
samtidigt som värdet ökar i takt med att fler kommuner och regioner samt privata 
aktörer använder förvaltningsgemensam infrastruktur. 
2.4.6 
Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt 
engångsprincipen 
DIGG har under hösten 2021 inom ramen för ett regeringsuppdrag29 tagit fram en 
genomförandeplan30 för SDG-förordningens krav rörande det tekniska systemet 
för bevisutbyte enligt engångsprincipen. 
I syfte att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt genomförande och 
tillvarata positiva effekter föreslås i planen en utökad satsning på relevanta delar 
inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, samlade bevistjänster 
och gemensamma digitala tjänster för användare. Vidare föreslås en förstärkning 
av den nationella samordningen för att kunna möta behoven hos de aktörer som 
omfattas av genomförandet. 
När det gäl er utvecklingen av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen i 
Sverige är det centralt att den också fungerar tillsammans med den gemensamma 
europeiska digitala infrastruktur som erbjuder generella lösningar för digitalt 
utbyte av offentliga tjänster över nationsgränserna. 
En genomförd kostnadsanalys visar bland annat att kostnaden antas bli en tiondel 
av den totala genomförandekostnaden om rekommenderade satsningar 
genomförs. 
2.4.7 
Utveckling av förvaltningsgemensam infrastruktur för 
covidbevis och verifieringslösning för vaccinationsbevis 
DIGG har under 2021 haft regeringens uppdrag att vara projektledare för 
utvecklingen av förvaltningsgemensam infrastruktur för covidbevis31 och för 
utvecklingen av verifieringslösningar för att kontrol era vaccinationsbevis i syfte 
att begränsa smittspridning vid evenemang. 
29 Uppdrag att ta fram en genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen (I2021/01595) 
(regeringen.se) 
30 Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen (digg.se) 
31 Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395, 
I2021/01336, I2021/02990) (regeringen.se) 
25 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Uppdraget har genomförts i samverkan med eHälsomyndigheten och 
Folkhälsomyndigheten samt i samarbete med flera andra myndigheter och 
organisationer. En tidig leverans i uppdraget var att rapportera behovet av 
regelförändringar, vilket kort därefter ledde till att författningar fanns i tid för 
kommande driftsättning av de första covidbevislösningarna.32 Under hela 
uppdragstiden har avgörande bidrag och påverkan skett i det europeiska 
samarbetet för covidbevis. Utvecklingen har också lett till att Sverige under året 
uppfyl er den EU-förordning som gäl er avseende covidpandemin och att en 
svensk förmåga att utfärda digitala bevis finns etablerad och väl använd. Tre typer 
av bevisformer har utvecklats: vaccinationsbevis, testbevis och bevis om 
tillfrisknande efter covidinfektion. Under 2021 har 11 miljoner covidbevis 
utfärdats. 
För att begränsa smittspridning fick DIGG en förlängning av uppdraget att vara 
projektledare för att utveckla tekniska lösningar för att kontrollera och verifiera 
vaccinationsbevis i enlighet med de regler som Folkhälsomyndigheten bestämmer 
för evenemang. Denna utveckling genomfördes med mycket kort varsel och 
resulterade, efter mindre än två veckors utveckling, i två verifieringsappar som 
arrangörer av evenemang använder. Uppdraget slutredovisas i mars 2022. 
2.4.8 
 Bedömning av resultat 
DIGG har under året utfört ett omfattande arbete med att utveckla, vidmakthålla 
och samordna den gemensamma digitala infrastrukturen för den offentliga 
förvaltningen i syfte att möta samhällsutmaningar, skapa en effektivare 
förvaltning och förenkla för privatpersoner och företag. 
Användningen av de digitala tjänsterna har ökat under året. Under 2021 har 
digitalisering fortsatt varit i fokus, inte minst på grund av den pågående pandemin. 
Behovet av att kunna arbeta hemifrån och att kunna kommunicera, handla och 
utföra tjänster digitalt har fortsatt varit större än tidigare. Behovet av enkla, 
tillgängliga och säkra lösningar ökar. 
Resultatet under 2021 visar att fler länder har anslutit sina e-legitimationer til  
eIDAS, även om ökningstakten inte är stor. Gränsöverskridande e-legitimationer 
är en förutsättning för att de offentliga e-tjänsterna ska kunna fungera inom EU 
och globalt. Under 2021 slutförde DIGG arbetet med att anmäla svenska e-
legitimationer till eIDAS. I och med att Freja eID+ nu undertecknat avtalet med 
                                                        
 
32 Rapport om behov av regelförändring och finansiering (digg.se) 
26 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
DIGG om att tillhandahål a gränsöverskridande e-legitimering till EU, finnsden 
tjänsten tillgänglig för de som kan använda den e-legitimationen. 
DIGG har under 2021 utvecklat plattformen för eDelivery för att kunna gå i 
produktion i början av 2022 inom säker digital kommunikation. Plattformen 
förväntas bidra till en effektivisering av informationsförsörjningen så att 
elektroniska data och dokument kan skickas inom och mellan det offentliga och 
privata på ett säkert sätt. 
Användningen av Mina meddelanden har ökat. Pandemin har bidragit till den 
utvecklingen, bland annat genom att covidbevis kan tillhandhållas via den tjänsten 
och att det generellt sett varit fokus på digitalisering i samhället. Det pågår också 
ett aktivt arbete för att digitalisera fler utskick från offentlig förvaltning främst 
från de som redan har anslutit sig till tjänsten. DIGG ser en försiktigt positiv 
utveckling när det gäl er andelen e-fakturor och utvecklingen av e-handel inom 
offentlig sektor. DIGG kan dock konstatera att offentlig förvaltning fortsatt 
behöver arbeta med frågan. 
Til växten för svenska parter inom Peppol har det senaste året trefaldigats, från 
10 000 till över 30 000 mottagare. Peppol framstår al tmer som en infrastruktur 
som skapar nytta för både privat och offentlig sektors flöden för försäljning och 
inköp. 
Etableringen av digitalt ekosystem fortskrider genom etablering av nya förmågor 
inom den gemensamma infrastrukturen som i allt större omfattning kommer till 
användning för att lösa samhällsutmaningar och verksamhetsbehov. Fler aktörer 
bidrar i etableringen av infrastruktur och utvecklar digitala tjänster som använder 
infrastrukturen. Exempelvis har identifieringslösningar, API-hantering och digital 
post använts för att så snabbt kunna utveckla lösningen för covidbevis. 
2.5 
Förmåga att använda data för att skapa värde 
DIGG ska enligt sin instruktion främja öppen och datadriven innovation samt 
tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den 
offentliga förvaltningen. 
Denna mening bör skrivas om. Under 2021 beslutades den nationella 
datastrategin. Denna tillsammans med de datauppdrag som regeringen givit en rad 
myndigheter, inklusive DIGG, ger goda förutsättningar att accelerera den digitala 
utvecklingen och fortsätta driva mot digitala ekosystem med 
förvaltningsgemensam infrastruktur och digital arena för delning av data.  
27 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
DIGG har vidareutvecklat Sveriges dataportal för att främja delning och 
nyttiggörande av data. Genom att tillhandahål a tjänster och stöd för datadelning, 
API-hantering, samt för maskinläsbara begrepp och dataspecifikationer syftar 
dataportalen till ökad sökbarhet, ökad användbarhet och datadelning. 
Dataportalen tillhandahål er även ett diskussionsforum för att främja 
kunskapsdelning mellan aktörer i det digitala ekosystemet.  
Under året har förenklingar för att utveckla och hitta relevanta API:er skapats. 
Förbättrat gränssnitt, ökad transparens och tydlighet, optimerad prestanda och 
höjd säkerhet är andra effekter av utvecklingen.  
Nedanstående tabell visar att både antalet organisationer som tillhandahål er data 
och antalet data på dataportalen har ökat under 2021. 
Data på Sveriges dataportal 
2021 
2020 
2019 
Data på dataportalen (antal) 
7 758 
7 228 
2 159 
Organisationer som til handahåller 
176 
158 
152 
data33 (antal) 
Fler dataproducenter och ett allmänt ökat intresse att dela data har också 
konstaterats under året. En rad regeringsuppdrag som handlar om att utveckla 
dataområden har getts till ett antal myndigheter. DIGG har också arbetat med flera 
regeringsuppdrag34 som avser att öka förmåga att dela data. Redan i januari 2021 
lämnade DIGG en slutrapport på uppdraget Öka den offentliga förvaltningens 
förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva datadriven innovation samt 
33 Antal organisationer som til handahål er datamängder som är sökbara på dataportalen. Kan vara direkt publicerade data 
til  dataportalen eller indirekt (via en samlingsportal) 
34 Uppdrag att förvalta och vidareutveckla dataportal.se som en nationell plattform för datadelning (I2020/03354, 
I2020/03296 (delvis), I2020/00614 (delvis) (regeringen.se) 
-  Uppdrag att analysera de tekniska förvaltningsgemensamma förutsättningarna för til gängliggörande och 
vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen (I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614
(delvis) (regeringen.se) 
-  Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att til gängliggöra öppna data, bedriva datadriven innovation samt
använda artificiell intelligens. (I2019/01416, I2019/01020 delvis (regeringen.se) 
-  Uppdrag att möjliggöra lösningar för individen til  kontrol  och insyn av data om individen (I2020/02024 (regeringen.se)
-  Uppdrag att främja delning och nyttogörande av data (I2021/01826) (regeringen.se)
-  Uppdrag att utveckla en sammanhål en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (N2021/01915)
(regeringen.se) 
28 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
använda artificiell intel igens (I2019/01416). Flera av de förslag som DIGG gav har 
resulterat i nya uppdrag och i den nämnda nationella datastrategin.  
Inom det senaste uppdraget till DIGG, att främja delning och nyttiggörande av 
data (I2021/01826), har DIGG fortsatt utvecklingen av Sveriges dataportal och de 
övriga delar i uppdraget som i huvudsak kommer att levereras under 2022. Ett 
koncept för den digitala arenan som ska etableras genom uppdraget har 
färdigställts för vidare utveckling. 
 
2.5.1 
Ramverk för nationella grunddata 
I samband med delredovisningen av uppdraget att etablera ett nationellt ramverk 
för grunddata inom den offentliga förvaltningen35 publicerades 29 januari 2021 
version 1.0 av Ramverk för nationella grunddata inom den offentliga 
förvaltningen36. Under året har ramverket använts av fem grunddatadomäner; 
grunddatadomänerna person, företag samt fastighetsinformation och geografisk 
information samt två ännu ej beslutade grunddatadomäner (som bedrivs 
utforskande) hälsodata och transportsystem. Ett revideringsarbete har pågått 
under året och en ny version av ramverket kommer att publiceras under 2022. 
Arbetet har genomförts inom kompetensområde data och har letts av DIGG. 
Uppdraget lämnade en gemensam slutrapport37 tillsammans med uppdraget att 
etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte i 
december 2021. 
 
2.5.2 
Bedömning av resultat 
Resultatet under 2021 har varit förutsättningsskapande för den fortsatta 
utvecklingen under kommande år. Til gången till data, tjänster och API:er för att 
dela data från dataportalen har ökat. Mängden data har också ökat, vilket sannolikt 
innebär att användningen av data i samhället också ökat. Värdet av tillgängliga 
data har tydliggjorts genom pandemin och de snabba resultat som nåtts i 
                                                        
 
35 Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen (digg.se) 
36 Ramverk för nationella grunddata inom den offentliga förvaltningen version 1.0, Sundsval , 2021, 
https://www.digg.se/49049e/globalassets/dokument/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-
infrastruktur/grunddata_underlag_ramverk_for_nationella_grunddata_inom_den_offentliga_forvaltningen_20210129.pd

37 Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt uppdrag att etablera ett 
nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen – slutrapport (digg.se) 
29 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
utvecklingen av vaccin och smittskyddsåtgärder samt för att bibehålla möjligheter 
att resa samt en viss öppenhet och fortsatt verksamhet i samhället. 
Ett samlat arbete att specificera grunddata har fortsatt under året och bidragit till 
att arbetet inom domänerna blivit mer enhetligt vilket underlättar för de som ska 
konsumera grunddata. Behoven och nyttorna av grunddata har också förtydligats 
genom scenario- och nyttoanalyser. 
2.6 
Förmåga till verksamhetsutveckling, återanvändning, 
samutveckling och innovation 

En viktig del i DIGG:s verksamhet är att främja andra aktörers förmåga till digital 
verksamhetsutveckling, återanvändning, samutveckling och innovation.  
Som projektledare för digital infrastruktur för covidbevis38 har DIGG inte bara 
bidragit till den specifika lösningen. DIGG har också medverkat till att höja 
förmågan att verksamhetsutveckla med användande av digitaliseringens 
möjligheter. Arbetet har visat att samverkan kan ske effektivt och att utveckling av 
komplicerade lösningar som omfattar både regelförändringar och ny teknik kan 
ske snabbt. 
En rad aktörer inom både den offentliga förvaltningen och i den privata sektorn 
har kunnat ta del av kod, support, råd och information från DIGG som betytt 
mycket i digital utveckling av programvaror och verksamheter. Exempel på 
branscher som har haft framgång i sin digitalisering med stöd av DIGG under 
2021 är brevlådeoperatörer där användningen av covidbevis ökat antal tjänster och 
användning, rese- och transportsektorn som fått stöd att utveckla program för 
verifiering av covidbevis, nöjes-, idrotts- och evenemangsindustri som fått tillgång 
till verifieringsappar och stöd för att utveckla egna sådana, samt hälsosektorn som 
byggt och börjat använda processer med digitala infrastrukturkomponenter för 
covidbevis (främst test-  och tillfrisknandebevis). 
Projekten att utveckla covidbevis och verifieringslösningar för att kontrollera 
vaccinationsbevis har genomförts mycket snabbt och med goda resultat trots att 
förutsättningarna varit både oklara och svåra samt att projekten skett med 
omfattande samverkan. Genomförandet av utvecklingen av verifieringslösningar 
följde och återanvände metod från utvecklingen av covidbevis och ger stöd för att 
38 Uppdrag att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg (I2021/00395, 
I2021/01336) (regeringen.se) 
30 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
agil och snabb utveckling, med stora inslag av innovation, av offentlig 
digitalisering är möjlig. 
Regeringsuppdraget att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda 
artificiell intel igens39 som är ställt till DIGG tillsammans med Bolagsverket, 
Skatteverket och Arbetsförmedlingen, pågår och har under 2021 påbörjat 
utveckling av förvaltningsgemensam AI-förmåga, en förtroendemodell för att 
besluta med stöd av AI, AI-guide och en förteckning över relevanta AI-lösningar i 
svensk offentlig förvaltning. 
Under 2021 har återigen konceptet Hack for Sweden, ett hackaton, genomförts för 
att möta behovet av att fler ska inkluderas i det digitala samhället. Tävlingen 
arrangerades, på regeringens uppdrag40, och sju tävlande lag deltog. 
2.6.1 
Rättsligt stöd  
Under året har DIGG arbetat med att etablera rättsligt stöd till offentlig 
förvaltning avseende digitalisering i enlighet med regeringens uppdrag41. Arbetet 
har redovisats till regeringen i en delrapport42 och en slutrapport43. Från och med 
den 1 december 2021 framgår det av DIGG:s instruktion att vi har i uppgift att ge 
vägledning till den offentliga förvaltningen i juridiska frågor som rör den 
förvaltningsgemensamma digitaliseringen. 
Arbetet har i huvudsak bestått i att kartlägga behovet av rättsligt stöd hos den 
offentliga förvaltningen i digitaliseringsfrågor och att ta fram formerna för hur det 
rättsliga stödet ska tillhandahål as. Vi har även tagit fram en ny digital tjänst på 
DIGG:s webbplats för att på ett lättillgängligt och användarcentrerat sätt samla 
regler och rekommendationer kring det rättsliga stödet. Parallellt med detta arbete 
har vi tagit fram vägledningar och annat stöd som kommer att tillhandahål as via 
den nya tjänsten med start i början av 2022. 
Samverkan med myndigheter och andra aktörer har identifierats som en viktig 
förutsättning för att tillhandahål a rättsligt stöd och vi har bland annat etablerat 
samverkan med ett antal statliga myndigheter och Sveriges kommuner och 
39 Uppdrag att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (I2021/01825) (regeringen.se) 
40 Uppdrag att vara projektledare för Hack for Sweden (I2020/00911/DF) (regeringen.se) 
41 Infrastrukturdepartementet (2021). Uppdrag att til handahål a rättsligt stöd til  offentlig förvaltning avseende 
digitalisering. Regeringsbeslut I2021/00288 (regeringen.se) 
42 Rättsligt stöd til  offentlig förvaltning avseende digitalisering - Delrapport: Beskrivning av behovet (digg.se) 
43 Rättsligt stöd til  offentlig förvaltning avseende digitalisering (digg.se) 
31 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
regioner (SKR). Därutöver har vi deltagit i flertalet möten, nätverksträffar och 
konferenser för att informera om etableringen av det rättsliga stödet. 
2.6.2 
Samverkansprogram 
DIGG har bistått regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram 
utifrån DIGG:s ansvarsområde kring öppna data, datadriven innovation och 
förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Detta har skett genom att informera 
samverkansprogrammen om pågående satsningar hos DIGG och andra aktörer. 
Vidare har DIGG ingått i två arbetsgrupper i samverkansprogrammen, dels inom 
digital infrastruktur och data om kompetensförsörjning och livslångt lärande, dels 
inom näringslivets digitala strukturomvandling. För dessa två har DIGG särskilt 
arrangerat ett webbinarium för att informera om Programmet för ett digitalt 
Europa (DIGITAL). 
2.6.3 
Globala mål för hållbar utveckling 
DIGG ska enligt regleringsbrevet redogöra för hur myndighetens verksamhet kan 
bidra till att uppnå de globala målen för hål bar utveckling. 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för al a kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Med utgångspunkt i DIGG:s instruktion, som anger att myndigheten ska 
samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra 
den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, bidrar myndigheten 
övergripande till att nå de globala målen. Det sker genom myndighetens arbete, att 
i samverkan med andra öka den nationella förmågan att tillvarata samt möta och 
leda i den pågående digitala strukturomvandlingen. 
DIGG:s viktigaste bidrag för att nå de globala målen är att öka tillgången till och 
förmågan att använda data. En av möjligheterna med digitalisering i förhållande 
till de globala målen, är tillgången till mer kunskap, fakta och insikt som möjliggör 
aktiva och bättre beslut och tidigare agerande samt uppföljning av progressen. 
Utöver det bidrar DIGG genom myndighetens tillsynsansvar av tillgänglighet till 
digital service som är en aktivitet som minskar diskriminering i samhället. 
Mer information om myndighetens arbete med att leda och samordna den 
offentliga förvaltningens informationsutbyte se avsnitt 2.4.5 ”Etablering av en 
32 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte”. För 
tillgängliggörande av data se avsnitt 2.5 ”Förmåga att använda data för att skapa 
värde”. samt slutligen myndighetens tillsynsansvar för tillgänglighet till digital 
service se avsnitt 2.3.1.2. 
2.6.4 
Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)  
DIGG fick i mars 2021 i uppdrag av regeringen att samordna programmet för ett 
digitalt Europa44. DIGITAL är ett EU-program som ska forma och stödja den 
digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Ett förslag till långsiktig 
samverkansstruktur45 redovisades till regeringen i juli 2021, i enlighet med 
uppdraget. 
DIGG har under året arbetat med att etablera den samverkansstruktur som 
föreslogs. Utöver samverkan i en kärna sker samverkan i tematiska kluster som 
utgår från programmets innehåll och konstruktion, där ytterligare organisationer 
ingår. 
Programmet har dragits med förseningar och arbetsprogrammen antogs formellt 
av programkommittén, där DIGG är representerade, i mitten av oktober 2021. De 
första utlysningarna annonserades först i november 2021, i stället för under första 
kvartalet. Det finns intresse från svenska organisationer att delta, men det går inte 
att göra en bedömning av omfattningen. 
DIGG har under året, via olika kanaler informerat om programmet, de kommande 
åtgärderna i arbetsprogrammen och de faktiska utlysningarna. DIGG har även 
deltagit i en nordisk samverkan kring DIGITAL, vilken har initierats av Norge. 
2.6.5 
Bedömning av resultat  
DIGG har under året byggt förmåga för att ytterligare skapa förutsättningar för 
offentlig förvaltnings verksamhetsutveckling med digitaliseringens möjligheter. 
Rättsligt stöd och samordning av programmet för ett digitalt Europa är exempel på 
verksamhet som kompletterar redan befintlig samverkan för digitalisering och ger 
ännu bättre förutsättningar framåt. 
Samutveckling har skett i många delar och detta skapar också utrymme för att 
utveckla idéer till innovation. Hack for Sweden har ännu en gång spridit kunskap 
44 Uppdrag att ansvara för samordning av programmet för ett digitalt Europa (I2021/01008) (regeringen.se) 
45 Förslag til  långsiktig samverkansstruktur för DIGITAL, Dnr: 2021-642 
33 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
om ett aktuellt och viktigt område, digital inkludering, samtidigt som det lett till 
faktisk utveckling av något nytt och tidigare oprövat. 
Öppen kod och tillgång till data har också gett en hög grad av återanvändning. Ett 
exempel är de verifieringslösningar DIGG utvecklade för att kontrollera 
vaccinationsbevis och som låg till grund för ett antal andra privat utvecklade 
lösningar. 
2.7 
Styrning mot framtida behov 
DIGG har uppgiften att följa och analysera offentlig förvaltnings digitalisering och 
särskilt bistå regeringen med underlag om utvecklingen av digitaliseringen av 
offentlig förvaltning. För att veta hur digitaliseringen fortskrider och hur den 
svenska digitala förvaltningen står sig i ett internationellt perspektiv behövs 
relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsunderlagen ger också vägledning inför 
prioritering av framtida satsningar inom politikområdet. 
Under 2021 har DIGG genomfört en analys av hur den svenska digitala 
förvaltningen förhåller sig till andra jämförbara länder46, detta kommer att vara en 
årligt återkommande analys. DIGG:s analys visar att för Sverige, jämfört med de 
toppresterande länderna, skiljer sig resultaten oftare mellan olika tjänster inom 
förvaltningen. Vi presterar mer ojämnt. Utvecklingen går också långsammare 
framåt i Sverige än i flera andra jämförbara länder. Liksom i tidigare mätningar 
kan vi även konstatera att flera av de internationella indexmätningarna pekar på 
öppna data som en särskilt stor utmaning för Sverige.  
Baserat på föregående års utvecklingsarbete har DIGG gjort en analys av statliga 
myndigheters digitalisering47. Analysen visar att de myndigheter som presterar 
bäst gällande digitalisering följs upp i myndighetsdialogen, medan incitament via 
regleringsbrev och regeringsuppdrag inte verkar påverka lika mycket. De 
myndigheter där den digitala verksamhetsutvecklingen drivs antingen av den 
högsta ledningen eller av kärnverksamhet och it i kombination är de som presterar 
väl. Det finns också en stor utvecklingspotential gäl ande om och hur man tar 
hänsyn till målgruppernas behov vid utveckling av digitala lösningar, samt stor 
potential i hur myndigheter återanvänder sådant som tagits fram av andra 
organisationer än den egna. Det är också endast ett fåtal myndigheter som 
46 Digital förvaltning i internationellt perspektiv 2021 (digg.se) 
47 Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering2020 (digg.se) 
34 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
erbjuder andra sina egna underlag för att underlätta återanvändning, detta trots att 
man inte ser några större hinder för att göra detta. 
För att göra uppföljningen av statliga myndigheter mer lättillgänglig och 
användbar har DIGG under hösten arbetat med att ta fram ett 
visualiseringsverktyg där myndigheter själva ska kunna välja vilka de vil  jämföra 
sig med. Detta verktyg finns nu som prototyp och publiceras under våren 2022. 
Från och med 1 december 2021 har myndighetens uppgift utökats genom att 
DIGG ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen i 
samhället. Som en del i detta har DIGG under året haft ett regeringsuppdrag för 
att inordna uppdraget avseende analys och uppföljning av digitaliseringspolitiken 
(I2020/02963). Uppdraget innefattade att samverka med Digitaliseringsrådets 
kansli som fanns hos PTS i och med att analysuppdraget tidigare innehades av 
kansliet. Uppdraget slutrapporterades i september 2021 och inkluderade 
övertagande av en sammanställning över genomförda analysarbeten, en 
indikatordatabas samt ansvar för det omvärldsanalysnätverk som etablerats 
tillsammans med kansliet. 
Enligt regleringsbrevet har DIGG ett uppdrag att Lämna en samlad analys av 
digitaliseringen (I2020/03354, I2020/03296 (delvis), I2020/00614 (delvis)). Den 
samlade analysen ska redovisas i mars 2022, men en stor del av arbetet med den 
samlade analysen har pågått under 2021. 
DIGG har också arbetat med att ta fram indikatorer för att följa statliga 
myndigheters digitalisering, den förvaltningsgemensamma infrastrukturen samt 
samhällets digitalisering över tid och kunna visualisera detta på ett enkelt och 
lättillgängligt sätt. Detta arbete kommer att presenteras under våren 2022. 
Som en del i DIGG:s analysuppgifter samt i den roll som DIGG har som 
samordnare av offentlig förvaltnings digitalisering fick DIGG strax efter årsskiftet 
2021 i uppdrag48 att tillsammans med Vinnova, PTS och Vetenskapsrådet (VR) att 
gemensamt föreslå ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala 
strukturomvandlingen. Uppdraget slutrapporterades49 i maj 2021 och 
myndigheterna föreslog en nationell digital kraftsamling i form av ett strategiskt 
program som väsentligt kan stärka Sveriges digitala förmåga, konkurrenskraft och 
48 Uppdrag att föreslå utformning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturomvandlingen 
(N2021/00041) (regeringen.se) 
49 Uppdrag att föreslå ett strategiskt program för digital strukturomvandling (N2021/00041), VR 21:05, Vinnova, Post- och 
telestyrelsen, Vetenskapsrådet och Myndigheten för digital förvaltning (regeringen.se) 
35 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Trots att 
programmet inte fått någon formell fortsättning, har samverkan mellan 
myndigheterna fortsatt med befintliga resurser för att inte tappa fart i arbetet. 
Til växtverket har anslutit till samarbetet efter slutrapporteringen. 
2.7.1 
Bedömning av resultat 
DIGG har under året fortsatt arbetet med att ta fram ett ramverk för uppföljning 
av offentlig förvaltnings digitalisering i syfte att kunna ge regeringen och andra 
intresserade en samlad bild av digitaliseringen i offentlig förvaltning. Arbetet 
fortsätter nu med att också inkludera uppföljning och analys av samhällets 
digitalisering. Året har präglats av mycket förberedande arbete som kommer att 
synliggöras under första halvan av 2022. 
Under 2021 har DIGG lämnat ett 20-tal regeringsuppdragsrapporter och andra 
underlag till regeringen och det är tydligt att de underlag vi lämnar fortsatt bidrar 
till de satsningar som görs inom området. DIGG får också många förfrågningar 
om att delta i olika sammanhang för att dels informera om, men också påverka 
utvecklingen av digitaliseringen både nationell och internationellt.  
2.8 
Hållbarhet i verksamheten 
Under året har DIGG genomfört ett strategiarbete med fokus på att införa 
enhetlig, sammanhållen och proaktiv kommunikation hos myndigheten. En 
myndighetsövergripande beskrivning med tillhörande budskap har tagits fram 
som även inkluderar en förtydligad identitet med beskrivning av vad DIGG är och 
vad vi gör, en budskapsplattform att använda vid extern kommunikation samt en 
förtydligad tonalitet som beskriver hur myndigheten ska kommunicera på ett 
ändamålsenligt sätt. 
För att stödja verksamheten vid framtagande av olika styrdokument har DIGG 
tagit fram en enhetlig process samt etablerat ett forum för styrdokument. 
Styrdokument som tagits fram under perioden är exempelvis policy för 
kommunikation, riktlinjer för sociala medier, policy för bevarande av handlingar 
samt riktlinjer för arkivredovisning och gallringsbeslut. Utöver dessa har även 
riktlinjer för Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) beslutats och policy 
för informationssäkerhet uppdaterats samt att informations- och 
utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet genomförts för DIGG:s 
medarbetare. Detta är viktiga delar inom arbetet med att säkerställa det 
systematiska informationsarbetet inom myndigheten. Arbete med att både 
strategiskt och operativt stödja verksamheten inom exempelvis digital post och 
digital identitet, samt att säkra den interna infrastrukturen har pågått under året. 
 
36 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Til kommande och pågående regeringsuppdrag inom informationssäkerhets-
området, exempelvis kopplat till covidbevis och den förvaltningsgemensamma 
digitala infrastrukturen har varit högt prioriterade vilket inneburit resurskrävande 
insatser under perioden.  
Under året har DIGG arbetat med att etablera arkivorganisationen genom att 
bland annat resurssäkra kompetens inom området samt tagit fram förutsättningar 
för myndighetens arkivvård. Arbetet har bland annat bestått av att upprätta 
styrdokument och rutiner, kartlägga ärendeprocesser och handlingstyper, göra 
gal ringsutredningar och besluta om gal ring. Ett systemstöd för diarium och 
ärendehantering har upphandlats där ett implementeringsarbete pågår och 
kommer att tas i drift under första kvartalet 2022. 
Vidare har en behovsanalys och kravställning för stöd gäl ande anskaffning av 
samverkansyta för DIGG genomförts vilket resulterat i beslut om driftspartner för 
samverkansplattform där implementeringsarbetet startar i början av 2022. IT-
verksamheten har fortsatt att etableras med fokus på egen förmåga att kunna 
utveckla och tillhandahål a interna och externa tjänster, agera expertstöd till 
myndigheten samt upprättat kontaktvägar med andra myndigheters IT-
verksamheter. 
Under året har ett antal arbetsprocesser vidareutvecklats, exempelvis koordinering 
av den internationella samordningen, arbetet med uppföljning och prognos samt 
upphandling. Dessutom har ett arbete påbörjats i syfte att utveckla myndighetens 
kultur och arbetssätt. 
För att öka leveransförmågan och minska sårbarheten i verksamheten har ett stort 
arbete pågått under hela året med att tillföra relevant kompetens till myndigheten 
genom ett stort antal rekryteringar, inlån och konsultavrop. Pandemin har fortsatt 
att påverka verksamheten och arbetet har till stor del bedrivits hemifrån under 
året. Utifrån regeringsuppdrag50 gäl ande att vidta ytterligare åtgärder för att öka 
andelen anställda som arbetar hemifrån arbetade större delen av myndighetens 
anställda hemifrån under perioden januari 2021 till och med juni 2021. 
2.8.1 
Funktionshinderspolitiken 
DIGG arbetar för att bidra till att genomföra de nationella målen för 
funktionspolitiken51. 
50 Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anstäl da som arbetar hemifrån (Fi2020/05201, Fi2021/00258, 
Fi2021/03909, Fi2021/04059) (regeringen.se) 
51 Uppdrag att följa upp av de nationella målen för funktionshinderspolitiken (S2021/06596) (regeringen.se) 
37 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
En del i arbetet med att förebygga diskriminering är att ge alla lika förutsättningar 
i samband med rekryteringsprocessen. DIGG arbetar med kompetensbaserad 
rekrytering som metod, vilket skapar förutsättningar och systematik med fokus på 
kompetens genom hela rekryteringsprocessen. Myndigheten använder till exempel 
arbetsprover för att skapa en hög validitet av kompetensen. Det finns framåt 
behov av att arbeta bredare och med fler åtgärder för att bidra till att förebygga 
diskriminering och för att nå de nationella målen för funktionshinderpolitiken. 
Myndigheten har relativt nya och väl anpassade lokaler för fysisk tillgänglighet där 
lokalerna är lätta att ta sig till samt förflytta sig runt i. Under 2021 har DIGG 
förbättrat dokumentmal ar, för exempelvis rapporter och presentationer, för att 
höja tillgängligheten samt arbetat med att tillgänglighetsanpassa våra webbplatser. 
Utöver detta har DIGG instruktionsenliga uppgifter som bidrar till genomförandet 
av de nationella målen vad avser universell utformning och tillgänglighet. DIGG 
arbetar för en ökad digital tillgänglighet på offentliga webbplatser och digitala 
plattformar. Myndigheten har till uppgift att se till att lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service får genomslag. Dessa bidrar till att motverka utanförskap 
och diskriminering genom att identifiera hinder för digital tillgänglighet för den 
enskilda individen i dess kontakt med offentlig förvaltning. För mer detaljerad 
information om det arbete som genomförts under året se 2.3.1.2 Til gänglighet 
och Til syn. 
2.8.2 
Bedömning av resultat 
DIGG har genomfört insatser inom flera områden under året för att skapa 
förutsättningar för och förflytta sig till att ha en hållbar verksamhet. Myndigheten 
bedömer att de beskrivna insatserna som genomförts under året har bidragit till att 
ta steg mot målet. Exempelvis genom skapandet av en mer enhetlig och 
sammanhållen kommunikation för myndigheten, att förutsättningar för digitala 
verktygsstöd tagits fram och att etablering av förbättrade IT-stöd pågår samt att 
fortsatt arbete med erforderliga styrdokument och utvecklade arbetsprocesser 
bidragit till en säkrare verksamhet. 
DIGG bedömer att arbetet med att tillföra mer resurser under året, genom en stor 
satsning på rekrytering men även på konsultavrop och inlån, har bidragit till att 
öka hållbarheten i verksamheten. Myndigheten konstaterar vidare att det 
inneburit en påverkan på planerade leveranser och den fortsatta utvecklingen av 
myndigheten, att ta emot och hantera ett så stort antal regeringsuppdrag som 
DIGG gjort under året. Uppdragen har i ett flertal fall inneburit omprioritering av 
38 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
insatser för befintliga resurser då ledtiderna för att rekrytera eller upphandla 
kompetens är långa. 
DIGG gör bedömningen att myndighetens arbete även bidragit till att genomföra 
de nationella målen för funktionshinderpolitiken. Detta främst genom arbetet för 
en ökad digital tillgänglighet. 
3  Kompetensförsörjning  
Myndigheten har i stor utsträckning arbetat med att prioritera, planera för och 
ställa om verksamheten i och med att vi fått nya uppgifter och regeringsuppdrag 
löpande under året. De nya uppdragen och uppgifterna har skapat förutsättningar 
för DIGG att fortsätta växa som organisation. Fokus har legat på att säkra rätt 
kompetens och minska sårbarheten i verksamheten genom både rekrytering och 
konsultavrop. Då ledtiderna är relativt långa både avseende rekrytering och 
upphandling av konsulter har behov av omprioritering av resurser mellan uppdrag 
tidvis genererat en hög arbetsbelastning för myndighetens medarbetare. Förmågan 
att snabbt ställa om, ta emot och leverera på nytillkomna uppdrag har under 
perioden prioriterats före att arbeta med en välplanerad kompetensförsörjning i 
ett helhetsperspektiv. Då vissa regeringsuppdrag innebär tillfällig finansiering får 
kompetens och resurssäkring ske till stor del med konsulter, vilket förvårar en 
långsiktig kompetenssäkring för myndigheten. 
DIGG vil  vara en flexibel och hål bar organisation med effektiva arbetssätt och 
präglas av helhetssyn, ansvarstagande och samarbete. Myndighetens förmåga att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens är avgörande för att nå 
verksamhetens mål. De nya sätt att leda och arbeta på distans som uppstod för att 
hålla nere smittspridningen i samband med pandemins intåg skapade 
förutsättningar för att rekrytera medarbetare från hela landet. Resultatet av ett 
större upptagningsområde för vissa specialisttjänster har fallit väl ut och är nu 
etablerad som en naturlig möjlighet i myndighetens kompetensförsörjningsarbete 
vilket går i linje med myndighetens målbild ”digitalt först”. 
3.1 
Attrahera och rekrytera 
Under året har verksamheten växt med tillkommande uppdrag, vilket har 
inneburit ett fortsatt stort arbete med att förstärka kompetensen inom 
myndigheten genom bland annat rekrytering. Detta arbete har resulterat i att 42 
nya medarbetare anställts, exempelvis jurister, specialister och 
verksamhetsutvecklare. Myndigheten har i stor utsträckning kunnat attrahera och 
rekrytera den kompetens vi haft behov av med undantag av it-utvecklare och 
39 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
några särskilda specialistkompetenser. I slutet av året genomfördes ett ”Meet and 
greet” vilket resulterade i positivt resultat i den senaste rekryteringsomgången för 
it-verksamheten. Som ett effektivt verktyg i kompetensförsörjningen har DIGG 
fortsatt arbeta med inlån och under året haft sju personer inlånade i olika stor 
omfattning. 
Personalomsättningen har varit låg och av de 11 som slutat under året var 10 
stycken anställningar visstidsbestämda. DIGG har under året tagit emot studenter 
som bland annat genomfört uppdrag inom innovationsområdet samt ett 
examensarbete kopplat till Agenda 2030. 
3.2 
Utveckla och behålla 
Att kunna utvecklas inom DIGG är en viktig del i myndighetens syn på lärande 
och utveckling. Möjligheten att lära sig mer inom verksamhetsområdena och 
arbeta med nya tillkommande uppdrag bidrar till ett kontinuerligt lärande som 
medarbetarna lyfter som positivt vid interna utvärderingar. Utifrån den pågående 
pandemin har nivån på deltagande i externa utbildningar varit relativt låg och de 
kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts har i stor utsträckning skett på 
distans. 
Några exempel på utbildningar som genomförts är att ett ledarskapsprogram för 
alla chefer har påbörjats under hösten och kommer att pågå under våren 2022. 
Utöver det har cheferna även genomgått utbildning i lönebildning och några nya 
chefer har gått utbildning inom arbetsmiljö. Säkerhetsskyddschef och biträdande 
säkerhetsskyddschef har genomgått Försvarshögskolans 
säkerhetsskyddschefsutbildning. Alla medarbetare har även genomgått en 
REMM52-utbildning för genomförande av hybridmöten på ett effektivt sätt. 
Myndighetsnätverket i Västernorrland med syfte att samverka för strategisk 
kompetensutveckling har genomfört utbildningar på distans under året vilket 
bidragit till kunskaper bland annat inom kriskommunikation och att arbeta i 
staten. 
3.3 
Arbetsmiljö och hälsa 
DIGG har fortsatt att under hela året arbeta på distans genom digitala arbetssätt 
vilket har inneburit få fysiska möten och resor i tjänsten. För att underlätta 
distansarbetsmiljön för medarbetarna har utrustning såsom bildskärmar och 
hemlån av kontorsstolar fortsatt erbjudits under året. Under hösten har målbild 
52 Resfria och digitala möten 
40 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
för ”Arbetsliv 2.0” tagits fram där myndighetens målbild är att erbjuda flexibla 
arbetssätt med ledordet - digitalt först. Utifrån det har riktlinjer för distansarbete 
och mobilt arbete tagits fram och överenskommelser för distansarbetsavtal 
planeras kunna tecknas med medarbetare under början av kommande år. 
Att leda medarbetare på distans i digital arbetsmiljö, med många nya och växande 
arbetsgrupper ställer stora krav på ledar- och medarbetarskap. Med en verksamhet 
som samtidigt växt kraftigt under året har det resulterat i behov av utveckling av 
den digitala introduktionen ”on boarding-processen” och tillskapande av nya team 
och fler chefer. 
Sjukfrånvaron har legat lågt under rådande pandemi och landade på 1,1 procent 
vilket är lägre än nivån 2020. Se avsnitt 8.1.4 för tilläggsupplysningar. 
3.4 
Bedömning av resultat 
Den resursförstärkning som skett i verksamheten genom rekrytering, inlån och 
konsultavrop under året har gett goda förutsättningar att ta steg mot att uppnå 
målen. Samtidigt har arbetet med kompetensförsörjning genom rekrytering och 
konsultavrop varit tidskrävande och tillsammans med att fasa in en stor andel nya 
medarbetare under året har det tagit tid från verksamheten. Resursförstärkningen 
bedöms totalt sett ha bidragit till att minska sårbarheten i verksamheten men 
tillkommande regeringsuppdrag med kortsiktig finansiering har skapat en 
förträngningseffekt på myndighetens andra uppgifter då interna resurser behövts 
styras om. 
41 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
4  Intäkter och kostnader per 
verksamhetsområde 
DIGG:s förvaltningsanslag är den största intäktskällan. Anslaget har förstärkts 
över åren för att anpassas till nya uppgifter. Under 2021 har nivån på det sakanslag 
avseende förvaltningsgemensam digital infrastruktur som DIGG disponerar ökat. 
Dessutom har DIGG fått dispositionsrätt till ett sakanslag avseende 
vaccinationsbevis. Bidrag får lämnas till utpekade myndigheter från båda dessa 
anslag. I och med dessa utökningar är sakanslagen den andra största intäktskäl an. 
Dessa två uppdrag står också för en stor del av de utökade kostnaderna. 
DIGG har delat in verksamheten i två verksamhetsområden. Dessa är Tjänster och 
infrastruktur samt Digital utveckling. I nedanstående tabell visas hur intäkter och 
kostnader utvecklats per verksamhetsområde. 
Intäkter och kostnader per 
2021 
2020 
2019 
verksamhetsområde (tkr) 
Tjänster och infrastruktur 
Intäkter - Anslag 
86 024 
73 587 
74 966 
Intäkter – Sakanslag 
8 316 
1 097 

Intäkter – Avgifter och andra ersättningar 
48 
870 

Intäkter – Bidrag 

21 
988 
Summa intäkter 
94 389 
75 575 
75 956 
Summa kostnader 
94 387 
75 575 
75 956 
Digital utveckling 
Intäkter - Anslag 
65 048 
59 530 
40 705 
Intäkter – Sakanslag 
49 665 
500 

Intäkter – Avgifter och andra ersättningar 

14 
4 148 
Intäkter – Bidrag 
2 162 
10 739 
10 672 
Summa intäkter 
116 880 
70 783 
55 526 
Summa kostnader 
116 880 
70 783 
55 526 
Summa intäkter totalt 
211 269 
146 358 
131 482 
Summa kostnader totalt 
211 267 
146 358 
131 482 
Lämnade bidrag til  andra myndigheter 
97 530 
650 

42 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Tjänster och infrastruktur omfattar följande uppgifter: 
• Digital inkludering
• Digital identitet
• Digital Post
• E-handel
• eDelivery
En beskrivning, analys och bedömning av verksamhetens resultat och utveckling 
inom dessa områden framgår i avsnitt 2.3 och delar av 2.4. 
Digital utveckling omfattar följande uppgifter: 
• Samordning av förvaltningsgemensam infrastruktur
• Dataområdet
• Verksamhetsutveckling, återanvändning, samutveckling och innovation
• Styrning mot framtida behov
En beskrivning, analys och bedömning av verksamhetens resultat och utveckling 
inom dessa områden framgår i avsnitt 2.4, 2.5, 2.6 och 2.7. 
4.1 
Avgifter 
I den avgiftsfinansierade verksamheten har DIGG enligt instruktionens 18 § rätt 
att ta ut avgifter av de myndigheter som har anslutit sig till valfrihetssystem för 
säker elektronisk identifiering och för utbildningsverksamhet. För närvarande tar 
myndigheten inte ut någon avgift för den anslutningen. Däremot tas en avgift ut 
för anslutning till eIDAS-noden enligt information i avsnitt 4.1.1. 
4.1.1 
Utfall jämfört med budget i regleringsbrevet för den 
avgiftsbelagda verksamheten 
Ingen budget beräknades för 2020 för den avgiftsfinansierade verksamheten. Från 
den 1 juni 2021 tar myndigheten ut en avgift av privata aktörer som ansluter sig 
till eIDAS-noden för att kunna använda utländska e-legitimeringar i sina digitala 
tjänster. Endast en aktör har under 2021 anslutit sig till eIDAS-noden.  
43 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
5  Resultaträkning 
(tkr) 
Not 
2021 
2020 
Verksamhetens intäkter 
Intäkter av anslag 

209 053 
134 708 
Intäkter av avgifter och andra 

54 
884 
ersättningar 
Intäkter av bidrag 

 2 162 
10 760 
Finansiel a intäkter Summa 
211 269 
146 358 
Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal 

-95 937
-63 416
Kostnader för lokaler 
-4 114
-3 949
Övriga driftkostnader 

-107 002
-74 229
Finansiel a kostnader 

-28
-12
Avskrivningar och nedskrivningar 
-4 186
-4 751
Summa 
-211 267
-146 358
Verksamhetsutfall 


Transfereringar 
Medel som erhål its från statens budget 
97 530 
650 
för finansiering av bidrag 
Lämnade bidrag 

-97 530
-650
Saldo 


Årets kapitalförändring 44 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
6  Balansräkning 
(tkr) 
Not 
2021-12-31 
2020-12-31 
TILLGÅNGAR 
 
 
 
Balanserade utgifter för utveckling 
10 
20 786 
4 605 
Rättigheter och andra immateriella 
11 
890 
1 051 
anläggningstil gångar 
Summa 
 
21 677 
5 656 
Materiella anläggningstillgångar 
 
 
 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 
12 
1 831 
1 929 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
13 
1 367 
1 754 
Summa 
 
3 198 
3 683 
Kortfristiga fordringar 
 
 
 
Fordringar hos andra myndigheter  
14 
3 835 
3 497 
Summa 
 
3 835 
3 497 
Periodavgränsningsposter 
 
 
 
Förutbetalda kostnader 
15 
4 793 
4 100 
Summa 
 
4 793 
4 100 
Avräkning med statsverket 
 
 
 
Avräkning med statsverket 
16 
4 440 
-7 960 
Summa 
 
4 440 
-7 960 
Kassa och bank 
 
 
 
Behål ning räntekonto i Riksgäldskontoret  17 
28 757 
32 099 
Summa 
 
28 757 
32 099 
SUMMA TILLGÅNGAR 
 
66 699 
41 075 
 
 
45 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
(tkr) 
Not  2021-12-31 
2020-12-31 
KAPITAL OCH SKULDER 
 
 
 
Myndighetskapital 
18 
 
 
Statskapital 
19 
821 

Kapital enligt resultaträkningen 
 

 
Summa 
 
823 

Avsättningar 
 
 
 
Övriga avsättningar 
20 
406 
233 
Summa 
 
406 
233 
Skulder mm- 
 
 
 
Lån i Riksgäldskontoret 
21 
23 995 
9 225 
Kortsiktiga skulder til  andra myndigheter 
22 
6 379 
5 040 
Leverantörsskulder 
 
10 445 
9 207 
Övriga kortfristiga skulder 
23 
1 970 
1 354 
Summa 
 
42 788 
24 826 
Periodavgränsningsposter 
 
 
 
Upplupna kostnader 
24 
17 212 
12 407 
Oförbrukade bidrag 
25 
5 469 
3 609 
Summa 
 
22 681 
16 016 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 
66 699 
41 075 
 
 
 
46 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
7  Anslagsredovisning 
Redovisning mot anslag 
Anslag 
Not  Ing. 
Årets 
Om-
Indrag- Totalt 
Utgifter.    Utgående 
över-
til -
dispon- ning 
disponibelt 
över-
(tkr) 
förings- delning  erade 
belopp 
förings 
belopp  enl. 
anslags-
belopp 
regl.brev  belopp 
UO 2 1:18 
26 
7 985 

  -3 863 
4 121 
-4 121 

Myndigheten för 
digital förvaltning 
Ap.11 Myndigheten 
för digital förvaltnings 
förvaltningsutgifter 
UO 9 1:6 Bidrag til  
27 
0  160 000 
-7 519 

152 481 
-90 324 
62 157 
folkhälsa och sjukvård 
Ap 59 
Vaccinationsbevis – 
tekniska tjänster och 
förvaltning 
UO 22 2:6 
28 
0  151 191 


151 191  -146 951 
4 240 
Myndigheten för 
digital förvaltning Ap.1 
Myndigheten för 
digital förvaltning 
UO 22 2:7 Digital 
29 

51 250 
5 500 

56 750 
-55 485 
1 265 
förvaltning Ap 1 
Förvaltningsgemensam 
digital infrastruktur 
RRF 
Ap 2 
30 

16 894 
-5 500 

11 394 
-10 523 
871 
Digital förvaltning 
Summa 
 
7 985 
379 335 
-7 519 
-3 863 
375 937  -307 404 
68 533 
 
 
 
47 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Anslag UO 2 1:18 ap 11 är DIGG:s förvaltningsanslag från tidigare år. Ingående 
överföringsbelopp består av anslagssparande från föregående år. 
Anslaget UO 9 1:6 ap59 avseende vaccinationsbevis, disponeras av DIGG. Av 
medlen får 120 000 tusen kronor användas för framtagande, utveckling och 
förvaltning av en digital infrastruktur för covidbevis inklusive supportfunktioner 
och andra til kommande tjänster. Dessutom får 9 000 tusen kronor efter beslut av 
regeringen användas till en manuell rutin för utfärdande av covidbevis samt 
kompletterande funktionalitet för inrapportering (dnr S2021/06048). Bidrag får 
lämnas till statliga myndigheter. Nedanstående tabell visar hur DIGG disponerat 
anslaget. 
Bidrag från anslag 1:6 
Mottagare 
Tkr 
ap.59/användning av anslag 
Utveckling digitalt covidbevis 
Folkhälsomyndigheten 
1 000 
Utveckling digitalt covidbevis 
E-hälsomyndigheten 
49 800 
Manuel  rutin enligt regeringsbeslut  E-hälsomyndigheten 
9 000 
(S2021/06048) 
Summa bidrag 
 
59 800 
Projektledning samt 
Myndigheten för digital förvaltning 
30 524 
utvecklingsresurser 
Totalt disponerat anslag 
 
90 324 
 
Anslag UO 22 2:6 ap1 är DIGG:s förvaltningsanslag. Den del av anslagsposten som 
inte nyttjats består till största delen av ett anslagssparande från tidigare år. 
Anslag UO 2:7 ap1 DIGG har dispositionsrätt till anslagsposten som ska användas 
för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur. 
Bidrag från anslagsposten får lämnas till statliga myndigheter, kommuner och 
regioner samt till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB. Detta 
anslag är en del i Sveriges återhämtningsplan (EU:s återhämtningsfond RRF). 
Infrastrukturen består av värdeskapande byggblock, i form av tekniska förmågor, 
tjänster, standardiserade modeller, ramverk och mönster, nationella grunddata och 
en struktur för styrning. Läs mer om arbetet med infrastrukturen under avsnitt 
2.4.5. Tabellen på nästa sida visar hur DIGG disponerat anslaget. 
48 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Bidrag från/användning av  anslag 
Mottagare 
Tkr 
2:7 ap.1, Byggblock/Område 
Styrning (Infrastrukturansvar) 
Myndigheten för digital förvaltning 
5 496 
Administration 
Myndigheten för digital förvaltning 
480 
Kompetensområde 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
2 400 
Informationssäkerhet 
Kompetensområde Arkiv 
Riksarkivet 
600 
Kompetensområde Juridik 
Myndigheten för digital förvaltning 
281 
Kompetensområde Arkitektur 
Myndigheten för digital förvaltning 
479 
Kompetensområde Data 
Myndigheten för digital förvaltning 
901 
Bolagsverket 
600 
Lantmäteriet 
600 
Skatteverket 
300 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
600 
Grunddatadomän Företag 
Bolagsverket 
1 000 
Skatteverket 
300 
Statistikmyndigheten SCB 
500 
Grunddatadomän 
Lantmäteriet 
1 500 
Fastighetsinformation och 
geografisk information 
Grunddatadomän Person 
Skatteverket 
2 500 
Grunddatadomän Hälsodata 
E-hälsomyndigheten 
900 
Grunddatadomän Transportsystem 
Trafikverket 
500 
Byggblock Mina ombud 
Bolagsverket 
10 000 
Byggblock Mina ärenden 
Skatteverket 
3 500 
Byggblock Min profil 
Arbetsförmedlingen 
1 000 
Byggblock API-hantering 
Myndigheten för digital förvaltning 
4 123 
Byggblock Meddelandehantering 
Bolagsverket 
2 500 
Byggblock Adressregister 
Myndigheten för digital förvaltning 
3 700 
Byggblock Metadatahantering 
Riksarkivet 
2 000 
Byggblock Indexering 
Skatteverket 
500 
Byggblock Identitet 
Myndigheten för digital förvaltning 
3 253 
Byggblock Tillitsramverk 
E-hälsomyndigheten 
2 000 
49 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Bidrag från/användning av  anslag 
Mottagare 
Tkr 
2:7 ap.1, Byggblock/Område 
Byggblock Spårbarhet 
Myndigheten för digital förvaltning 
15 
Byggblock Tillgänglighet 
Försäkringskassan 
1 000 
Byggblock Auktorisation 
Myndigheten för digital förvaltning 
1 627 
Säker digital kommunikation  
Inera 
500 
Totalt utdelat bidrag 
 
35 300 
Total användning av DIGG 
 
20 355 
Totalt disponerat anslag 
 
55 655 
 
Anslag UO 22 2:7 ap2 har DIGG genom beslut av regeringen fått tillgång till för 
genomförande av ett antal regeringsuppdrag; 
-  Ta fram en genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt 
engångsprincipen (I2021/01595). I detta uppdrag har DIGG använt 1 942 
tusen kronor. Läs mer om arbetet under avsnitt 2.4.6. 
-  Vara projektledare för Hack for Sweden (I2020/00911/DF). I detta 
uppdrag har DIGG använt 1 883 tusen kronor. Läs mer om arbetet under 
avsnitt 2.6. 
-  Genomföra en analys om förutsättningarna för kommuner och regioners 
deltagande i den förvaltningsgemensamma infrastrukturen 
(I2020/02241)(I2021/00941). I detta uppdrag har DIGG använt 3 460 
tusen kronor. Läs mer om arbetet under avsnitt 2.4.5.1. 
-  Analysera Europeiska kommissionens förslag til  förordning om ändring 
av eIDAS-förordningen (I2021/02470). I detta uppdrag har DIGG använt 
558 tusen kronor. Läs mer om arbetet under avsnitt 2.4.1. 
-  Främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intel igens 
(I2021/01825). Bidrag får lämnas från anslagsposten. Läs mer om arbetet 
under avsnitt 2.6. Tabel en på nästa sida visar hur DIGG disponerat 
anslaget. 
 
 
50 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Bidrag från/användning av anslag 
2:7 ap.2 avseende AI-uppdraget 
Mottagare 
Tkr 
(I2021/01825) 
Bidrag 
Bolagsverket 
500 
Bidrag 
Arbetsförmedlingen 
900 
Bidrag 
Skatteverket 
1 200 
Summa bidrag 
 
2 600 
DIGG:s användning 
Myndigheten för digital förvaltning 
81 
Summa 
 
2 681 
8  Tilläggsupplysningar och 
noter 
 
8.1 
Tilläggsupplysningar 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) där annat inte anges. Til  följd av 
detta kan summeringsdifferenser förekomma. Räkenskapsår är kalenderår. 
8.1.1 
Redovisningsprinciper 
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter 
och al männa råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s 
föreskrifter och al männa råd till denna förordning. 
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters 
bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har 
fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. 
8.1.2 
Värderingsprinciper 
8.1.2.1 
Anläggningstillgångar 
Til gångar med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och med en beräknad 
ekonomisk livslängd på tre år eller längre redovisas som anläggningstillgång. 
51 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Större anskaffningar av likartade tillgångar redovisas som anläggningstillgång 
även om varje enskild tillgång är av mindre värde (understigande 20 tkr). 
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. 
Anskaffningsvärdet på egenutvecklade datasystem ska beräknas uppnå minst 100 
tkr för att klassificeras såsom immateriell tillgång. 
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt och månadsvis över den bedömda 
ekonomiska livslängden el er enligt avtal. 
Myndigheten tillämpar normalt följande avskrivningstider om den ekonomiska 
livslängden inte bedöms vara en annan: 
Egenutvecklade datasystem 
5 år 
Köpta datasystem 
 
3 år 
Programvaror och licenser   
3 år 
Datorer och kringutrustning  
3 år 
Övriga maskiner 
 
3 år 
Video- och kamerautrustning 
3 år 
Arkivutrustning 
 
8 år 
Möbler och övriga inventarier  
5 år 
Förbättringsutgift på annans fastighet 
5 år (eller enligt hyresavtal) 
 
8.1.2.2 
Avvikelser från ekonomiadministrativa regelverk 
Regeringen har beslutat om ett undantag från ekonomiadministrativa regelverket, 
vilket framgår av myndighetens regleringsbrev (I2020/03354, I2020/03296 delvis, 
I2020/00614 delvis). Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:7 ap 1 
Digital förvaltning är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de 
anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från 
anslag 2:7 Digital förvaltning. Samma undantag gäller för anslag UO 9 1:6 ap 59 
avseende Vaccinationsbevis. 
 
52 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
8.1.2.3 
Omsättningstillgångar och skulder 
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i 
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har 
värderats till balansdagens kurs. 
 
8.1.2.4 
Kontokrediter i Riksgäldskontoret 
Myndigheten har beviljats 12 000 tkr i kredit för anslag Uo 22 2:6 Myndigheten 
för digital förvaltning. Under året har krediten inte nyttjats. 
8.1.3 
Uppgifter om rådgivande organ och expertgrupp 
Här redovisas uppgifter om rådgivande organ och expertgrupp enligt 7 kap. 2§ 
FÅB. 
 
8.1.3.1 
Rådgivande organ 
DIGG ska enligt 12§ förordning (2021:977) med instruktion för Myndigheten för 
digital förvaltning ha ett rådgivande organ. Enligt samma paragraf är 
myndighetschefen ordförande i rådet. Regeringen utsåg i juni 2020 
(I2020/01805/DF)53 de ledamöter som visas i nedanstående tabell till DIGG:s 
rådgivande organ. För dessa personer framgår även om de har uppdrag som 
styrelse- eller rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som 
styrelseledamot i aktiebolag. 
 
I samma tabell redovisas de ersättningar och andra förmåner som betalats ut under 
räkenskapsåret till ledande befattningshavare och ledamöter i det rådgivande 
organet. Ersättning betalas enligt förordning (1992:1299) om ersättning för 
uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. Inga framtida åtaganden har 
avtalats för ledamöterna. 
 
 
                                                        
 
53 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/07/forordnande-i-det-radgivande-organet-vid-myndigheten-for-
digital-forvaltning/ 
53 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Ledamöter i DIGG:s rådgivande 
organ 
Styrelseuppdrag i aktiebolag och statliga 
Ersättning 
myndigheter 
(Tkr) 
2020-08-01 – 2023-12-31 
Anna Eriksson (ordförande) 
Ledamot i Statskontorets råd , 202100-0852 
1 369 
Ledamot i Digitaliseringsrådet 
Katrin Westling Palm 
Generaldirektör Skatteverket, 202100-5448 

Ledamot i Underrättelsedomstolen 
Ledamot i Polisens anstäl ningsnämnd 
Erik Janzon 
Rättschef Bolagsverket, 202100-5489 

I övrigt inga uppdrag. 
Anna Nilsson-Ehle 
Ordförande i styrelsen för Vinnova samt 

Lindholmen Science Park, 
Ledamot i styrelsen för Högskolan i Borås, 
Ordförande i SIQ (stiftelse)  
Carolina Brånby 
Styrelseledamot i WASP HS (privat 

forskningsprogram). 
Elin Anna Topp 
Inga andra uppdrag. 

Marco Forzati 
Inga andra uppdrag. 

Galina Esther Shubina 
Styrelseledamot i Gradient Descent AB, 559058-

3497 
Anders Ekholm 
Styrelseledamot i EQ Research & Development AB, 

556896-7326. 
Daniel Broman 
Styrelseledamot i Stockholmsregionens 

(2020-08-01-2021-12-31) 
försäkringsbolag (SRF) i rol en som stadsdirektör, 
516406-0641. 
 
8.1.3.2 
Expertgrupp 
Enligt 13§ förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital 
förvaltning skul e det fram till 2021-11-30 finnas en expertgrupp för digitala 
investeringar. Denna paragraf upphörde att gälla 2021-12-01 genom förordning 
2021:977 när regeringen beslutade om en ny instruktion för myndigheten. 
Då alla ledamöters förordnanden, som regeringen utsåg i september 2018, gått ut 
så har DIGG inte haft någon expertgrupp under 2021. 
54 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
 
8.1.4 
Anställdas sjukfrånvaro 
Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro enligt 7 kapitlet 3 § FÅB redovisas i 
nedanstående tabell. 
Sjukfrånvaro i procent 
2021 
2020 
2019 
Totalt 
1,1 
1,6 
2,9 
Andelen långtidssjuk (60 d el er mer) 
31,9 
41,2 
75,5 
av total sjukfrånvaro 
Kvinnor 
1,5 
2,2 
4,1 
Män 
0,4 
0,7 
1,1 
Anställda – 29 år 
NA54 
2,2 
NA55 
Anställda 30-49 år 
1,3 
2,2 
NA 
Anställda 50 år - 
NA56 
0,5 
NA 
 
8.2 
Noter 
Not 
Resultaträkning(tkr) 
2021 
2020 

Intäkter av anslag 
 
 
 
Intäkter av anslag 
209 053 
134 708 
 
Summa 
209 053 
134 708 
 
Utgifter i anslagsredovisningen 
-307 404 
-135 358 
 
Anslagsfinansierad anläggningstil gång 
821 

 
Saldo 
-97 530 
-650 
 
Redovisning i transfereringsavsnittet av medel 
som erhål its från statens budget för finansiering 
97 530 
650 
av bidrag. Läs mer om utdelande bidrag i avsnitt 7 
anslagsredovisning. DIGG har dessutom fått 
                                                        
 
54 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år el er yngre lämnas inte eftersom antalet anstäl da i gruppen är under tio personer. 
55 Sjukfrånvaron finns inte redovisad fördelad på ålder då uppgiften kan hänföras til  enskild individ 
56 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år el er äldre lämnas inte eftersom antalet anstäl da i gruppen är under tio personer. 
55 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not 
Resultaträkning(tkr) 
2021 
2020 
återbetalt 170 tkr av de bidrag som lämnades år 
2020. 
 
Summa 
97 530 
650 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
 
 
 
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 
Intäkterna för 2020 avser fakturering av lönekostnad för 

342 
utlånad personal till Upphandlingsmyndigheten, 340tkr och 
allmänna handlingar, 2tkr.
 
 
Intäkter uppdragsverksamhet 
15 
24 
 
Icke statliga medel, 6 kap 1§ 
kapitalförsörjningsförordningen 
Intäkten på 518 tkr för 2020 avser en återbetalning från SFTI. 

518 
Återbetalningen på 39 tkr för 2021 är bokförd som övrig 
intäkt.
 
 
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 
39 

 
Summa 
54 
884 
 
 
 
 

Intäkter av bidrag 
 
 
 
Bidrag från statliga myndigheter 
2 162 
10 745 
(Kammarkol egiet) 
 
Bidrag från EU:s instutioner 

15 
 
Summa 
2 162 
10 760 

Finansiella intäkter 
 
 
 
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 


 
Övriga finansiella intäkter 


 
Summa 


 
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har 
 
 
sedan 2020-01-08 varit noll. 

Kostnader för personal 
 
 
 
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, 
57 446 
39 807 
pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal) 
 
 
Varav lönekostnader ej anställd personal 
149 
10 
56 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not 
Resultaträkning(tkr) 
2021 
2020 
Sociala kostnader för personal 
36 353 
21 460 
Övriga kostnader för personal 
2 138 
2 149 
 
Summa 
95 937 
63 416 
 
Ökningen av kostnader för personal beror på att antal 
 
 
årsarbetskrafter ökat från 56 till 87 

Övriga driftskostnader 
 
 
 
Reparationer och underhål  
87 
78 
 
Resor, representation, information 
887 
766 
 
Köp av varor 
251 
272 
 
Köp av datatjänster 
77 178 
49 004 
Varav drift och förvaltning av Mina meddelanden hos 
22 568 
19 081 
Skatteverket 
 
Köp av konsulttjänster 
24 476 
17 732 
 
Köp av övriga tjänster 
4 122 
6 378 
 
Summa 
107 002 
74 229 
 
Ökningen av driftskostnader beror på ökad 
 
 
användning av datatjänster och konsulttjänster kopplat 
till Vaccinationsbevis (28 mnkr) UO9 1:6 ap 59 och 
förvaltningsgemensam infrastruktur (12,3 mnkr) UO22 
2:7 ap 1. 


Finansiella kostnader 
 
 
 
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 


 
Övriga finansiella kostnader 
28 
11 
 
Summa 
28 
12 
 
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden 
 
 
har sedan 2020-01-08 varit noll. 

Lämnade bidrag 
 
 
 
Lämnade bidrag til  statliga myndigheter exkl 
97 530 
650 
affärsverk (varav Inera 500 tkr) 
 
Summa 
97 530 
650 
 
Se tabell i anslagsredovisningen avsnitt 7 
 
 
57 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not 
Resultaträkning(tkr) 
2021 
2020 

Årets kapitalförändring 
 
 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet, överskott 


 
 
Not  Balansräkning (tkr) 
2021-12-31  2020-12-31 
10 
Balanserade utgifter för utveckling 
 
 
 
Ingående anskaffningsvärde 
10 648 
9 122 
 
Årets anskaffningar 
18 714 
1 525 
 
Summa anskaffningsvärde 
29 362 
10 648 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar 
-6 043 
-3 021 
 
Årets avskrivningar 
-2 532 
-3 021 
 
Summa ackumulerade avskrivningar 
-8 575 
-6 043 
 
Utgående bokfört värde 
20 786 
4 605 
11 
Rättigheter och andra immateriella 
 
 
anläggningstil gångar 
 
Ingående anskaffningsvärde 
1 971 
1 971 
 
Årets anskaffningar 
240 

 
Summa anskaffningsvärde 
2 211 
1 971 
 
Ingående ackumulerande avskrivningar 
-920 
-526 
 
Årets avskrivningar 
-401 
-394 
 
Summa ackumulerade avskrivningar 
-1 321 
-920 
 
Utgående bokfört värde 
890 
1 051 
12 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 
 
 
 
Ingående anskaffningsvärde 
3 624 
3 624 
 
Årets anskaffningar 
492 

 
Summa anskaffningsvärde 
4 116 
3 624 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar 
-1 695 
-991 
58 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not  Balansräkning (tkr) 
2021-12-31  2020-12-31 
 
Årets avskrivningar 
-591 
-704 
 
Summa ackumulerade avskrivningar 
-2 286 
-1 695 
 
Utgående bokföringsvärde 
1 831 
1 929 
13 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 
 
 
Ingående anskaffningsvärde 
3 195 
3 076 
 
Årets anskaffningar 
279 
119 
 
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 
-8 

 
Summa anskaffningsvärde 
3 466 
3 195 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar 
-1 440 
-809 
 
Årets avskrivningar 
-662 
-632 
 
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 


 
Summa ackumulerade avskrivningar 
-2 098 
-1 440 
 
Utgående bokföringsvärde 
1 367 
1 754 
14 
Fordringar hos andra myndigheter 
 
 
 
Fordran ingående mervärdesskatt 
3 835 
3 452 
 
Kundfordringar hos andra myndigheter 

45 
 
Summa 
3 835 
3 497 
15 
Förutbetalda kostnader 
 
 
 
Förutbetalda hyreskostnader 
1 131 
922 
 
Övriga förutbetalda kostnader 
3 661 
3 177 
 
Summa 
4 793 
4 100 
16 
Avräkning med statsverket 
 
 
 
Anslag i icke räntebärande flöde 
 
 
 
Ingående balans 
24 

 
Redovisat mot anslag 
156 332 
2 247 
 
Medel hänförbara til  transfereringar m.m. som 
-147 676 
-2 222 
betalats til  icke räntebärande flöde 
59 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not  Balansräkning (tkr) 
2021-12-31  2020-12-31 
 
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 
8 680 
24 
 
Anslag i räntebärande flöde 
 
 
 
Ingående balans 
-7 985 
-9 284 
 
Redovisat mot anslag 
151 072 
133 111 
 
Anslagsmedel som til förts räntekonto 
-151 191 
-137 379 
 
Återbetalning av anslagsmedel 
3 863 
5 567 
 
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 
-4 240 
-7 985 
 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
 
 
 
Utbetalningar i icke räntebärande flöde 
-147 676 
-2 222 
 
Betalningar hänförbara til  anslag och inkomsttitlar 
147 676 
2 222 
 
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 


 
Summa Avräkning med statsverket 
4 440 
-7 960 
17 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 
 
 
Behål ning räntekonto i Riksgäldskontoret 
28 757 
32 099 
 
Summa 
28 757 
32 099 
 
Varav belopp att reglera till räntekonto för december 
8 680 
24 
 
Beviljad kredit enligt regleringsbrev 
12 000 
12 000* 
*) I 2020 års årsredovisning stod felaktigt 3.245 tkr 
 
Maximalt utnyttjad kredit 


 
 
60 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
 
18 
Myndighetskapital 
 
 
 
 
 
Balanserad kapital-
Kapital-
Summa 
förändring 
förändring 
avgiftsbelagd 
enl 
verksamhet 
resultat-
räkningen 
 
Utgående balans 2020  
Rättelser  
Ingående balans 2021  
Föregående års kapitalförändring 
 
Årets kapitalförändring  
Summa årets förändring  
Utgående balans 2021  
 
Not  Balansräkning (tkr) 
2021-12-31  2020-12-31 
19 
Statskapital 
 
 
 
Statskapital utan avkastningskrav avseende 
821 

anslagsfinansierad verksamhet 
20 
Övriga avsättningar 
 
 
 
Avsättningar för lokalt omställningsarbete 
 
 
 
Ingående balans 
233 
114 
 
Årets förändring 
174 
119 
 
Utgående balans 
406 
233 
 
Avsatt belopp beräknas inte att användas under 2022 
 
 
21 
Lån i Riksgäldskontoret 
 
 
 
Avser lån för investeringar i anläggningstil gångar 
 
 
61 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not  Balansräkning (tkr) 
2021-12-31  2020-12-31 
 
Ingående balans 
9 225 
11 381 
 
Under året nyupptagna lån 
18 952 
2 596 
 
Årets amorteringar 
-4 183 
-4 751 
 
Utgående balans 
23 995 
9 225 
 
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 
45 000 
43 000 
22 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 
 
 
 
Utgående mervärdesskatt 
14 
154 
 
Arbetsgivaravgifter 
1 813 
1 220 
 
Leverantörsskulder andra myndigheter 
4 552 
3 666 
 
Summa 
6 379 
5 040 
 
Ökningen av arbetsgivaravgifter ökar när 
 
 
lönekostnaderna ökar. Antalet årsarbetskrafter har ökat 
från 56 till 87. 

23 
Övriga kortfristiga skulder 
 
 
 
Personalens källskatt 
1 970 
1 343 
 
Summa 
1 970 
1 354 
24 
Upplupna kostnader 
 
 
 
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 
6 104 
4 469 
 
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 
266 
351 
 
Upplupna kostnader drift Mina meddelanden 
6 316 
5 180 
 
Övriga upplupna kostnader 
4 526 
2 406 
 
Summa 
17 212 
12 407 
 
Orsaken till ökade upplupna semesterlöner är dels att 
 
 
många nya medarbetare börjat på hösten, dels att planerad 
ledighet inte genomförts p.g.a. pandemin. 
Upplupen kostnad till SKV (Mina meddelanden) 1,2mnkr 
högre 2021 än 2020 samt upplupen kostnad konsulter 
Vaccinbeviset 1,9mnkr 2021 

25 
Oförbrukade bidrag 
 
 
 
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 
5 469 
3 609 
62 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not  Balansräkning (tkr) 
2021-12-31  2020-12-31 
 
Summa 
5 469 
3 609 
 
Varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas 
 
 
i anspråk: 
 
Inom tre månader 
3 526 
1 148 
 
Mer än tre månader til  ett år 
389 
389 
 
Mer än ett år til  tre år 
1 036 
1 036 
 
Mer än tre år 
518 
1 036 
 
Summa 
5 469 
3 609 
 
 
Not  Anslagsredovisning (tkr) 
26 
Uo 2 1:18 Myndigheten för digital förvaltning 
Ap 11 Myndigheten för digital förvaltnings förvaltningsutgifter 
Myndigheten får disponera 4 121 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 
3 procent av föregående års til delning 137 379 tkr enligt regleringsbrevet. 
Anslaget är disponerat under 2021 och sparandet ligger på Uo2 2:6 ap1. 
27 
Uo 9 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 
Ap 59 Vaccinationsbevis – tekniska tjänster och förvaltning 
Anslaget disponeras av DIGG. Av medlen får 120 000 tusen kronor användas för 
framtagande, utveckling och förvaltning av en digital infrastruktur för covid-
bevis inklusive supportfunktioner och andra til kommande tjänster. Dessutom får 
9 000 tusen kronor efter beslut av regeringen användas till en manuel  rutin för 
utfärdande av covidbevis samt kompletterande funktionalitet för inrapportering 
(dnr S2021/06048). Bidrag får lämnas til  statliga myndigheter. Av avsnitt 7 
framgår hur DIGG disponerat anslaget. Anslagssparandet på 62 157 tkr beror på 
att kostnaden för utveckling av infrastrukturen samt den manuel a rutinen enbart 
uppgick til  90 324 tkr 
28 
Uo 22 2:6 Myndigheten för digital förvaltning 
Ap 1 Myndigheten för digital förvaltning 
63 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
Not  Anslagsredovisning (tkr) 
Detta anslag är DIGG:s förvaltningsanslag. Myndigheten får disponera hela det 
ingående överföringsbeloppet från föregående år enligt årets regleringsbrev. 
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för digital förvaltning en 
anslagskredit på 4 370 tkr. Under året har anslagskrediten inte utnyttjats. 
Anslaget är räntebärande. 
29 
UO 22 2:7 Digital förvaltning 
Ap 1 Förvaltningsgemensam digital infrastruktur RRF 
DIGG har dispositionsrätt til  anslagsposten som ska användas för utveckling och 
förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Bidrag från 
anslagsposten får lämnas til  statliga myndigheter, kommuner och regioner samt 
til  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB. Detta anslag är en del 
i Sveriges återhämtningsplan (EU:s återhämtningsfond RRF). Enligt 
regleringsbrevet får av anslagsposten högst 500 tusen kronor användas för 
administrativa kostnader. I avsnitt 7 framgår hur DIGG disponerat anslaget. 
Anslaget är icke räntebärande. 
30 
UO 22 2:7 Digital förvaltning 
Ap 2 Digital förvaltning 
DIGG har genom beslut av regeringen fått til gång til  anslagsposten för 
genomförande av ett antal regeringsuppdrag. I avsnitt 7 framgår hur DIGG 
disponerat anslaget. Anslaget är icke räntebärande. 
 
 
64 
 

DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 

Sammanställning av väsentliga uppgifter 
Belopp i tkr 
2021 
2020 
2019 
2018 
Låneram i Riksgäldskontoret 
 
 
 
 
Beviljad låneram 
45 000 
43 000 
30 000 
15 000 
Utnyttjad låneram 
23 995 
9 225 
11 381 
7 479 
Kontokredit hos Riksgäldskontoret 
 
 
 
 
Beviljad räntekontokredit 
12 000 
12 000 
12 000 
10 000 
Maximalt utnyttjad under året 


4 149 
5 493 
Räntekonto i Riksgäldskontoret 
 
 
 
 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
28 

59 

Avgiftsintäkter, som disponeras 
 
 
 
 
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 


200 
100 
Avgiftsintäkter 
Övriga avgiftsintäkter 
54 
884 
4 150 
1 027 
Anslagskredit 
 
 
 
 
Beviljade anslagskrediter 
4 370 
3 245 
3 161 
951 
Utnyttjad anslagskredit 
Anslagssparande 
 
 
 
 
Uo 2 1:18 Myndigheten för digital förvaltning 

8 738 
9 284 
1 416 
Uo 9 1:6 Bidrag til  folkhälsa och sjukvård 
62 157 
 
 
 
Uo 22 2:6 Myndigheten för digital förvaltning 
4 240 
 
 
 
Uo 22 2:7 Digital förvaltning 
2 136 
 
 
 
Bemyndiganden ej tillämpligt 
 
 
 
 
Antal årsarbetskrafter 
87 
56 
40 
13 
Medelantal anställda 
9457 
63 
44 
3958 
Driftkostnader per årsarbetskraft 
2 380 
2 528 
3 165 
2 547 
Årets kapitalförändring i resultaträkn. 
Balanserad kapitalförändring 
                                                        
 
57  I beräkningen av medelantalet anstäl da 2021 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad. 
58 Medelantalet anstäl da för 2018 är beräknat på perioden 201809-201812. Årsarbetskraften för 2018 redovisas på årsbasis. 
65 
 


DIGG – MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, ÅRSREDOVISNING 2021 
10  Underskrift 
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 omfattande resultatredovisning, 
resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, til äggsupplysningar och noter 
samt sammanställning över väsentliga uppgifter är fastställd av DIGG - 
Myndigheten för digital förvaltning den 18 februari 2022. 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 
samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
Sundsval  den 18 februari 2022 
Anna Eriksson 
Generaldirektör 
66 

Document Outline