Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Rutiner för lagring av personuppgifter om anställda, praktikanter och prao'.


STOCKHOLMS STADSARKIV 
 
LAND SA RKI V  FÖR  STOC KHOLMS  LÄN  
DNR 9.4-5370/11 
SID 1 (18) 
 
2011-06-09 
 
 
ARKIVMYNDIGHETENS 
 
BESLUT 2011:9 
 
 
BESLUT OM BEVARANDE OCH GALLRING AV 
INFORMATION INOM LÖNE- OCH 
PERSONALADMINISTRATION HOS 
MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD  

 
Nämnd/bolag/stiftelse 
Samtliga myndigheter i Stockholms stad  
 
Beslutets omfattning 
Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap. 2 § arkivregler för Stockholms stad (Kfs 
2007:26) att de i detta beslut angivna bestämmelserna ska gälla för bevarande och 
gallring av information inom löne- och personaladministration hos Stockholms 
stads myndigheter. 
 
 
Datum för beslut 
Stockholm den 22 juni 2011 
På Kulturnämndens vägnar 
 
 
 
 
Lennart Ploom 
Stadsarkivarie 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 2 (18) 
 
 
 
1. INFORMATION/UPPGIFTSTYPER 
RÖRANDE LÖN
 
 
Dessa uppgifter ska bevaras (om de finns i digital form 
ska de bevaras digitalt) 

 
 
UPPGIFTER OM LÖN 
 
Personnummer 
Utbetalningsdatum 
Arbetsgivarkod (vid behov) 
Kön 
Anställningsnummer 
Löneart (kod och klartext) 
Löneindelning (kod och klartext) 
Omfattning 
From, tom (transens from/tom datum) 
Antal (dagar, timmar m.m. beroende på 
ersättning/avdrag) 
Belopp 
Valuta 
 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 3 (18) 
 
 
 
KONTROLLUPPGIFT 
Kontrolluppgifter fr.o.m. 2007 bevaras. Kontrolluppgiften ska innehålla följande 
information (enligt anvisningar från Skatteverket): 
 
 
Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in; specifikationsnummer; 
uppgiftslämnarens namn och adress; uppgiftslämnarens person-
/organisationsnummer; inkomsttagarens namn och adress; inkomsttagarens 
person-/organisationsnummer; delägare m.fl. i fåmansföretag 
Skatt: avdragen skatt; anställningstid (fr.o.m./t.o.m.), arbetsställenummer från 
SCB 
Kontant lön m.m.: kontant bruttolön m.m.; ersättningar som ligger till grund för 
egenavgifter samt specifikation av belopp; ersättningar som inte är underlag för 
socialavgifter samt specifikation av belopp 
Kostnadsersättningar: enligt schablon: bilersättning, traktamente inom riket, 
traktamente utom riket; motsvarande gjorda utlägg m.m. avseende: resekostnader, 
logi; tjänsteresa längre tid än tre månader: inrikes, utrikes; övriga 
kostnadsersättningar samt specifikation av belopp 
Förmåner m.m.: skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid 
bilförmån; bostad småhus; kost; bostad ej småhus; ränta; parkering; annan förmån 
samt specifikation av denna; förmån har justerats; förmån som pension; 
skattepliktig bilförmån utom drivmedel; drivmedel vid bilförmån; kod för 
förmånsbil; antal månader med bilförmån; antal km med bilersättning vid 
bilförmån; betalt för bilförmån 
Tjänstepension, övriga ersättningar, vissa avdrag: tjänstepension; ersättningar 
som inte är underlag för socialavgifter och som inte ger rätt till skattereduktion 
för arbetsinkomst samt specifikation av belopp; vissa avdrag samt specifikation 
av belopp; vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt 
beslut från Forskarskattenämnden 
Kapital: hyresersättning 
Skattereduktion för husarbete: underlag för skattereduktion för hushållsarbete; 
underlag för skattereduktion för ROT-arbete 
 
 
 
  
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 4 (18) 
 
 
 
INFORMATION RÖRANDE LÖN 
 
 
1. Lönegrundande underlag  
 
 
3 år 
Här avses information som utgör underlag för löneberäkningar, t.ex.  
frånvarounderlag och andra underlag för tillägg och avdrag på lön. 
  
Undantag 
- löneunderlag som visar närvaro, exempelvis tjänstgöringsuppgifter,    10 år 
 
jourtids-/beredskaps- och övertidsuppgifter. 
- följande löneunderlag som också är räkenskapshandlingar: handlingar      10 år 
som utgör underlag för ersättning till uppdragstagare; kvittens på kontant  
löneförskott och reseförskott; reseräkningar med kvitton och underlag  
(inklusive utlägg i samband med resor).  
 
 
2. Kontrolluppgifter  
Kontrolluppgifter (fr.o.m. 2007; kontrolluppgifter till 2006  
bevaras 
gallras efter 7 år), utdata för skatteredovisning, uppbördsspecifikationer 
 
  
 
3. Lönelistor/-sammanställningar och kodförteckning till lönelista 
 
Lönelistor/-sammanställningar 
 
 
7 år 
Med lönelistor avses månadsvisa listor över löneutbetalningar,  
som visar vilken lön som betalats ut till en anställd under den aktuella  
perioden. Lönelistorna/-sammanställningarna innehåller kontering så att det går att 
följa posten från ekonomisystemet. Då två eller flera lönelistor endast skiljer sig åt 
med avseende på sorteringsordning, t.ex. är ordnade efter organisatorisk hemvist 
respektive personnummer, får alla utom en gallras vid inaktualitet. Gallring av 
lönelistor får ske under förutsättning att uppgifter nödvändiga för uträkning 
av tjänstepension och avtalsförsäkringar bevaras.
 Se nedan under ”undantag”. 
Arvodesutbetalningar (som är pensionsgrundande) måste redovisas i lönesystemet 
och inte i ekonomisystemet.  
 
Kodförteckning till lönelista/-sammanställning  
 
bevaras 
 
Undantag
 
lönelista/-sammanställning innehållande nödvändiga  
bevaras 
uppgifter för  beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringar  
enligt vid varje tid gällande avtal.  
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 5 (18) 
 
 
 
4.Årlig löneöversyn 
 
Direktiv och tidplan för löneöversyn 
Gallras efter löneöver-
synen
 (bevaras hos 
Personalstrategiska 
avdelningen, 
Stadsledningskontoret) 
 
 
Överläggningar med fackliga organisationer  
om principer för löneöversyn 
 
Bevaras 
 
 
Dokumentation från lönesättande samtal  
(minnesanteckningar, blanketter etc.) 
Gallras vid inaktualitet 
(t.ex. i samband med nästa 
lönesamtal)
 
 
 
Handlingsplan för liten eller utebliven löneutveckling Bevaras 
 
 
Förhandlingsprotokoll/dokumentation om avstämning,  
överenskommelse om lön.   
 
Bevaras 
 
 
Beslut om genomförd löneöversyn 
 
Bevaras 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 6 (18) 
 
 
 
2. INFORMATION RÖRANDE ANSTÄLLNING 
 
Dessa uppgifter ska  bevaras (om de finns i digital form 
ska de bevaras digitalt) 

 
 
 
UPPGIFTER OM PERSON  
 
 
Personnummer 
 
Aviseringsdatum 
Kön 
 
Ev. sekretess/skyddad identitet 
Namn (för- och efternamn) 
Adress 
 
C/o adress 
Postnummer 
 
Ort 
 
Adressalternativ, -postnummer, -ort 
 
Personnummer -bytedatum, -nytt, -
 
 
tidigare 
 
 
 
 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 7 (18) 
 
 
 
UPPGIFTER OM ANSTÄLLNING 
 
Alla personens anställningar redovisas. 
 
 
 
Personnummer 
 
Arbetsgivarkod 
 
Anställningsnummer 
 
Anställning (fr.o.m.) 
 
Kön 
 
Avtal, kod och klartext 
Anställningstyp,  kod och klartext 
Anställningform,  kod och klartext 
Semestergrupp, - klartext 
Rekrytering-väg,  kod och klartext 
Avgång-väg,  kod och klartext; -orsak- 
kod och klartext ,  -datum 
Semester (år, betalda semesterdagar enl 
avtal) 
Befattningsuppgift (from, tom, 
befattningsbenämning,  kod och 
klartext ) 
Specialbestämmelse (from, tom, 
specialbestämmelse,  kod och klartext) 
Förmånsgrupp (from, tom, 
förmånsgrupp,  kod och klartext ) 
Baslöneuppgift (from, tom, belopp 
grund, belopp enl arbetstidsvillkor, 
valuta) 
Lönetilläggsuppgift (from, tom, 
klartext, belopp grund, belopp enl 
arbetstidsvillkor, valuta) 
Arbetstidsuppgifter (from, tom, 
heltidsmått timmar per vecka, 
tjänstgöringsgrad %) 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 8 (18) 
 
 
 
INFORMATION RÖRANDE ANSTÄLLNING 
 
1.  Rekrytering och tillsättning    
 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med intern och extern  
rekrytering och tillsättning av en anställning, både sådan som utannonserats  
och sådan som inte utannonserats. Det gäller t.ex. ansökningshandlingar,  
sammanställningar över samtliga sökande till en anställning och  
anställningsavtal. 
 
Undantag: 
-ansökningshandlingar för sökande, externt och internt, av utannonserad  
2 år 
anställning om sökanden inte fått anställningen 
 
 
efter  
  
 
 
 
 
 
tillsättning   
 
-ansökningshandlingar för sökande, externt och internt, av ej utannonserad 
vid 
anställning om sökanden inte fått anställningen 
 
 
inaktualitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Anställningsförhållanden  
 
 
 
bevaras 
Här avses information som rör anställningens innehåll och arbetsförhållanden,  
t.ex. arbetsbeskrivning och anmälan om förändrad sysselsättningsgrad 
 
3.  Tjänstgöringsbetyg 
 
 
 
bevaras 
Här avses tjänstgöringsbetyg som innehåller värdeomdömen. 
 
Undantag:  
-tjänstgöringsintyg 
 
 
 
 
vid 
 
 
 
 
 
 
inaktualitet  
  
 
 
 
 
 
 
Anm.: Tjänstgöringsintygen är mera kortfattade och innehåller uppgifter  
 
 
 om arbetstid och –uppgifter etc. 
 
-arbetsgivarintyg för arbetslöshetskassa 
 
 
2 år 
 
4.  Entledigande  
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med att en anställd lämnar 
sin anställning, t.ex. ansökan och beslut om uppsägning. 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 9 (18) 
 
 
 
 
3. INFORMATION RÖRANDE PERSONALSOCIAL 
VERKSAMHET 
 
1.  Arbetsanpassning och rehabilitering 

 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med arbetsgivarens  
rehabiliteringsarbete. 
 
2.  Arbetsskador  
 
 
 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med att en anställd skadas  
i arbetet. 
 
3.  Omplacering  
 
 
 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband omplacering av medicinska  
och psykosociala skäl. 
 
4.  Disciplin  
 
 
 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med att disciplinåtgärder  
vidtas mot en anställd. 
 
 
 
 
 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 10 (18) 
 
 
 
 
4. INFORMATION RÖRANDE TJÄNSTEPENSION OCH 
AVTALSFÖRSÄKRINGAR 
 
1.  Tjänstepension  
 
 
 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med handläggning av 
tjänstepensionsärenden. 
 
Undantag: 
-preliminär uträkning av tjänstepension 
 
 
7 år efter att  
  
 
 
 
 
 
beslut om 
  
 
 
 
 
 
tjänste- 
  
 
 
 
 
 
pension  
  
 
 
 
 
 
har inkommit 
 
2. Avtalsförsäkring och trygghetsavtal  

 
 
bevaras 
Här avses information som tillkommer i samband med handläggning av avtalsförsäkringsärenden 
och trygghetsavtal.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 11 (18) 
 
 
 
 
EXEMPELSAMLING 
 
1. INFORMATION RÖRANDE LÖN: 
 
1.1 Lönegrundande underlag  

 
 
3 år 
Frånvarounderlag 
-handlingar rörande ledighet: ansökan och beslut om semester, tjänstledighet,  
studieledighet, fackligt uppdrag, föräldraledighet, ledighet med tillfällig  
föräldrapenning och andra ledigheter 
-handlingar rörande ledighet vid sjukdom: försäkran om sjuklön, läkarintyg,  
frånvarouppgift för sjukdom, friskanmälan  
-beslut om sjukbidrag 
 
Underlag för tillägg och avdrag på lön  
 
 
 
-handlingar i samband med jämkningar 
-handlingar rörande personalköp 
-intyg om annan huvudarbetsgivare 
-handlingar rörande krav på återbetalning av lön 
-skattsedlar 
-tjänsteresa med egen bil 
-underlag för korrigering av lön 
-utmätning av lön 
 
Undantag:  

 
 
 
10 år 
Närvarounderlag: 
-sammanträdesrapporter från nämndsammanträden  
-sammanträdesrapporter från styrelsesammanträden  
-tidregistreringsuppgifter som är lönegrundande (ej lönegrundande  
tidregistreringsuppgifter gallras vid inaktualitet) 
-tjänstgöringsuppgifter (redovisning av arbetad tid, jourtid, mertid, övertid,  
obekväm arbetstid, beredskapstid och förskjuten arbetstid) 
 
Löneunderlag som också är räkenskapshandlingar: 
-arvode, bekräftelse eller räkning för uppdragstagare 
-kvittens på kontant löneförskott 
-kvittens på kontant reseförskott  
-reseräkningar med kvitton och underlag 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 12 (18) 
 
 
 
1.2 Sammanställningar, listor och statistik   
2 år 
-bevakningslista, aviseringslista, signallista för löne- och personalhändelser 
-beräkningsunderlag för retroaktiv lön  
-kontrollista för exempelvis budgetavstämning 
-rapporter över flexibel arbetstid, t.ex. tidrapporter 
-redovisning av betalda arbetsgivaravgifter  
-sammanställningar över uttagna och kvarstående semesterdagar 
-statistiska sammanställningar 
 
Undantag:  
-sammanställningar över jourtid, övertid och mertid    
3 år 
-kontrolluppgifter (fr.o.m. 2007; kontrolluppgifter till 2006  
bevaras 
gallras efter 7 år
 
 
 
 
-utdata för skatteredovisning (listor som redovisarpreliminär skatt  7 år 
  eller kvarstående skatt)  
-uppbördsspecifikationer   
 
 
7 år 
 
1.3 Lönelistor/-sammanställningar och kodförteckning till 
lönelista
   
-lönelistor/-sammanställningar 
 
 
7 år 
-lönefördelningsböcker 
 
 
 
7 år 
-kodförteckning till lönelista (löneartskatalog) 
 
bevaras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undantag:  
- lönelista innehållande nödvändiga uppgifter för beräkning  
bevaras 
av tjänstepension och avtalsförsäkringar enligt vid varje tid  
gällande avtal 
 
  
Anm.: Bevarande för beräkning av tjänstepension och avtalsförsäkringar  
kan ske i form av en ackumulerad lönelista som innehåller de uppgifter  
som är nödvändiga för uträkning av tjänstepension och avtalsförsäkringar  
enligt vid varje tid gällande avtal. Om den ackumulerade lönelistan inte  
innehåller de nödvändiga uppgifterna skall månadslönelistan eller  
motsvarande sammanställning bevaras. 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 13 (18) 
 
 
 
1.4.Årlig löneöversyn 
 
Direktiv och tidplan för löneöversyn 
Gallras efter löneöver-
synen
 (bevaras hos 
Personalstrategiska 
avdelningen, 
Stadsledningskontoret) 
 
 
Överläggningar med fackliga organisationer  
om principer för löneöversyn 
 
Bevaras 
 
 
Dokumentation från lönesättande samtal  
(minnesanteckningar, blanketter etc.) 
Gallras vid inaktualitet 
(t.ex. i samband med nästa 
lönesamtal)
 
 
 
Handlingsplan för liten eller utebliven löneutveckling Bevaras 
 
 
Förhandlingsprotokoll/dokumentation om avstämning,  
överenskommelse om lön.   
 
Bevaras 
 
 
Beslut om genomförd löneöversyn 
 
Bevaras 
  
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 14 (18) 
 
 
 
2. INFORMATION RÖRANDE ANSTÄLLNING: 
 
2.1 Rekrytering och tillsättning   
 
bevaras 
-anställningsavtal (för såväl tillsvidareanställning som tidsbegränsad  
anställning) 
-ansökningshandlingar till anställning om anställningen tillsatts av sökanden  
-arbetstillstånd  
-lönebeslut  
-sammanställning över alla sökande till viss anställning 
-intyg om arbetsförmåga 
 
Undantag: 

 
 
 
 
-ansökningshandlingar för sökande till utannonserad anställning  
som inte fått anställningen  
 
 
2 år 
 
 
 
 
 
efter  
  
 
 
 
 
tillsättning 
 
-ansökningshandlingar för sökande till ej utannonserad anställning som inte fått 
anställningen 
 
 
 
vid inaktua- 
 
 
 
 
 
litet 
 
 
 
 
 
 
2.2 Anställningsförhållanden
  
 
 
bevaras 
-anmälan om förändrad sysselsättningsgrad 
-ansökan och beslut om att kvarstå i anställning efter uppnådd pensionsålder  
-ansökan och beslut om minskad arbetstid i samband med delpension  
-mål- och ansvarsbeskrivningar, arbetsbeskrivning, arbetsinstruktion  
-beslut om förtidspension  
-handlingar rörande lönebidrag: beslut med underlag, handlingsplan för  
anställning med lönebidrag 
-handlingar rörande bisyssla 
-krav på förstadagsintyg  
-matrikelkort (systematiskt förda uppgifter om en anställds  
lön och tjänstgöring) 
-meddelande om avstängning  
-handlingar rörande tillfälligt försättande ur tjänst  
-utredning och beslut om omplacering av organisatoriska skäl 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 15 (18) 
 
 
 
2.3 Tjänstgöringsbetyg  
 
 
bevaras 
 
 
Undantag:  
- tjänstgöringsintyg 
 
 
 
vid 
 
 
 
 
 
inaktualitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-arbetsgivarintyg för arbetslöshetskassa   
 
2 år 
 
2.4 Entledigande  

 
 
 
bevaras 
-ansökan om uppsägning 
-avtal om avgångsvederlag 
-beslut om uppsägning/entledigande/avsked 
-beslut om avgång vid förtidspension 
-underrättelse/varsel om anställningens upphörande 
-utredning om uppsägning/entledigande/avsked 
 
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 16 (18) 
 
 
 
3 INFORMATION RÖRANDE PERSONALSOCIAL 
VERKSAMHET: 
 
3.1 Yrkesmässig rehabilitering    
 
bevaras 
-behandlingskontrakt  
-beslut om rehabiliteringsersättning 
-rapport om resultat från behandling  
-rehabiliteringsplan  
-rehabiliteringsutredning  
-särskilt läkarutlåtande i rehabiliteringsärende 
-utlåtande/rapport om test och arbetsprövning 
 
3.2 Arbetsskador 

 
 
 
bevaras 
-anmälan av arbetsskada 
-beslut om arbetsskadeersättning 
-läkarutlåtande om arbetsskada 
-register som upprättats i enlighet med  
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166)  
-utredning om arbetsskada 
 
3.3 Omplacering  

 
 
 
bevaras 
-beslut om omplacering  
-utlåtande i omplaceringsärende 
-utredning om omplacering 
 
3.4 Disciplin  

 
 
 
bevaras 
  
-disciplinåtgärd enligt nämnd- eller delegationsbeslut 
-dokumentation om olovlig frånvaro 
-fråga om disciplinpåföljd 
-skriftlig varning  
-underlag inför disciplinär åtgärd 
-underrättelse om disciplinpåföljd 
-yttrande inför disciplinär åtgärd 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 17 (18) 
 
 
 
4 INFORMATION RÖRANDE TJÄNSTEPENSION 
OCH AVTALSFÖRSÄKRINGAR: 
 
4.1 Tjänstepension    
 
 
bevaras  
-ansökan om förhandsbesked om tjänstepension / kommunal förmån   
-ansökan om tjänstepension / kommunal förmån 
 
 
 
-beslut och uträkning av tjänstepension med underlag 
-beslut om allmän pension från försäkringskassan  
-dödsfallsintyg och släktutredning 
-förfrågan om anställningar   
-förfrågan om tidigare anställningar (den berördes egna uppgifter) 
-pensionsbesked (pensionsbrev med bilagor)  
-sammanställningar av pensionsunderlag 
-utdrag ur tjänstematrikel   
 
Undantag: 
-preliminär uträkning av tjänstepension / kommunal förmån 
 
7 år efter att 
beslut om 
tjänstepen-
sion har 
inkommit 
 
 
 
 
 
 

  
 
4.2 Avtalsförsäkring    
 
 
bevaras 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada: 
 
 
-ansökan (anmälan) med underlag om ersättning i enlighet med TFA-KL 
-beslut om ersättning i enlighet med TFA-KL 
-förfrågan om arbetsskada 
Avtalsgruppsjukförsäkring: 
-ansökan (anmälan) med underlag om ersättning i enlighet med AGS-KL 
-beslut om ersättning i enlighet med AGS-KL 
Tjänstegrupplivförsäkring:
 
-ansökan (anmälan) om ersättning i enlighet med TGL-KL / facklig  
grupplivförsäkring  
-beslut om ersättning i enlighet med TGL-KL  
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se 
 
 ARKIVMYNDIGHETENS  
BESLUT 2011:9 
SID 18 (18) 
 
 
 
-underlag till ansökan: dödsfallsintyg och släktutredning, personintyg,  
 arbetsgivarintyg med anmälan om avliden arbetstagare  
Trygghetsavtal och avgångsförmån: 
-
ansökan och beslut om avgångsförmån enligt AGF-KL 
-
ansökan och beslut om ersättning enligt trygghetsavtal  
 
 
Box 22063, 104 22 Stockholm. Besöksadress Kungsklippan 6 
Telefon 08-508 28 300. Fax 08-508 28 301 
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx 
www.ssa.stockholm.se