Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för för beslut om bidrag till Föreningen Svenskt Porträttarkiv'.

Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete
OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret. 
Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

Projektets namn *
Storskalig och AI­baserad informationsextrahering ur 1900­talets porträtt­, skol­, yrkes, och fastighet
Totalkostnad för projektet
Ansökningsbelopp (kr) *
444000
444000
Projektets Startdatum
Projektets Slutdatum *
2022­04­01
2022­08­01
Uppgifter om sökande
Organisation *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
Vilken organisationsform har sökande? *
Ideell organisation
Organisationsform *
Arbetslivsmuseum
Hembygdsmuseum eller övrigt ideellt kulturarvsarbete
Organisationens inriktning
Hantverk, slöjd
Hembygdsmuseum
Jordbruk, agrart
Musik och dans
Nationell minoritet
Övrigt
Utdelningsadress
Älgstupsvägen 19
Ev. c/o­adress
C/o Ann Södergren
Postnummer *
Postort *
Län *
643 98
Julita
Södermanlands län
E­post *
Webbplats
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
https://portrattarkiv.se
Organisationsnummer * 
802515­2276
Kontotyp * 
Kontonummer *
Bankgiro
5280­2048
Plusgiro
Page 1 of 5
Bankkonto
Kontaktperson
Kontaktpersons namn *
Ann Södergren
Telefon/mobil *
E­post *
0739834849
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Uppgifter om organisationen
Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering: *

Ja
Nej
Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs: *

Stämmer
Stämmer inte
Har organisationen tidigare fått bidrag från
Riksantikvarieämbetet? *

Ja
Nej
Ange eventuella huvudmän i organisationen
Kjell Holmlund, ordf
Beskrivning av organisationen *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2018 drivit olika digitaliseringsprojekt, främst med fokus
på böcker med porträttbilder, fastighetsbilder samt gruppfoton av olika slag utgivna under första
halvan av 1900­talet. Framför allt har Omar Henriksson varit en helt avgörande kraft som
initiativtagare, pionjär och digitaliserare. Dessutom har medlemmar och allmänhet bidragit med
digitaliserade fotografier från privata samlingar.
Föreningen syftar till att digitalisera, strukturera och tillgängliggöra privat­historiska bilder på
individer, fastigheter, platser, grupper och händelser. Föreningen drivs ideellt med hjälp av
medlemsavgifter, donationer och bidrag. 2018 lanserades plattformen porträttarkiv.se som
möjliggjorde lagring, enklare taggning och sökning av fotografier. 
Under 2021­22 pågår digitalisering av 500 000 fastighetsbilder under ledning av Omar Henriksson.
Föreningen ­ som 2021 hade ca 350 medlemmar ­ har sammanlagt 17 000 följare på sina Facebook­
grupper som aktivt bidrar med bilder och fakta.
Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Beskriv gärna hur
föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald, funktionshinderfrågor och barn­ och ungdomsperspektiv.

Antal medlemmar
Antal besökande per år 
350
Beskrivning av projektet *
Under 1900­talets första hälft gavs det ut en mängd olika galleri­, matrikel­, fastighets­ och grupp­
foto­böcker. Ibland var det sportsliga, yrkesmässiga, religiösa eller andra organisationer som stod
bakom. Ibland var utgåvorna fokuserade på geografi. (se https://www.rotter.se/blog/entry/biografier­
matriklar­och­portraettgallerier för en inventering av porträttböcker). Fastighetsböcker fokuserade
både på gårdar men även en framväxande stads­ och villa­bebyggelse i modernitetens Sverige. 
Typiskt visas varje post med en bild, samt en beskrivande informationstext som ofta ingående
beskriver personens, gruppens eller fastighetens egenskaper, historia och ägandeförhållande (se ex
i projektbil. App. 1). Man kan se dessa böcker som analoga förlagor till dagens profilsidor på
Facebook/LinkedIn eller Hemnet. Tillsammans utgör bild+text en rik källa för detaljerade historiska
förhållanden i Sverige. 
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2017 digitaliserat en stor del av denna utgivning. Med
sina 350 betalade medlemmar och 17000 Facebook­följare har föreningen digitaliserat och beskurit
ca 1,3 miljoner enskilda porträtt, grupp och fastighetsbilder (se projektbil. App. 3), inklusive bilder
från medlemmars privata samlingar. En delmängd av det digitaliserade materialet – ca 850 000
personporträtt – gjordes tillgängligt 2018 på plattformen porträttarkiv.se. I samband med detta
användes enklare AI verktyg (Microsofts LUIS) för att extrahera ut enklare information om de
porträtterade personerna (se projektbil. App. 4). Detta har gett oss erfarenhet för att ta nästa steg. 
Sedan hösten 2021 har föreningens teknikgrupp arbetat med en ny plattform som inte bara stödjer
andra typer av fotografier (gruppbilder, fastigheter, familjebilder, landskap), men som även fokuserar
mer på länkat data och bättre verktyg för användare att ladda upp och tagga multipla bilder.
Personer, Organisationer, Platser, Byggnader samt relationer dem emellan kommer att ha egna
tydliga objekt som gör att det blir lättare att koppla, dela, hitta, granska och samarbeta kring
historiska fakta runt bilderna. Den nya plattformen – Bildhistoria ­ vänder sig till släktforskare,
hembygdsföreningar, skolor, företagsarkiv och organisationsarkiv. Vi siktar på att bli Nordens största
Community kring privata och lokala historiska fotografier. För vision, målgrupp och koncept kring den
nya plattformen läs mer på https://blogg.bildhistoria.se/ (eller ladda ner konceptbeskrivning:
(https://www.dropbox.com/s/mvcp2zu6e10ptit/Bildhistoria_Vision_Koncept.pptx?dl=0).
Bildhistoria kommer därmed att kunna ta emot och beskriva mer av de historiska förhållanden som
finns återgivna i bildtexterna (se exempel projektbil. App. 2). Själva plattformen byggs för närvarande
med ideella krafter och partners, men vi behöver extern expertis för den AI­baserade
informationsextraheringen av strukturerat data från bildtexter.
Projektmål: 
•Från våra 1,3 milj digitaliserade bilder+text (inkl nydigitalserade fastighetsbilder) extrahera
strukturerad historisk data kring personer, platser, byggnader, organisationer och händelser.
•Etablera relationer mellan identifierade personer, platser, byggnader, organisationer och händelser
– ofta placerade i ett tidsintervall. Här vill uppnå djupare och rikare informationsextrahering än vad vi
gjort för datat i porträttarkiv.se.
•Mappa extraherat data mot objekt i Bildhistoria samt importera in dessa in i den nya plattformen. Bla
använder vi oss av Lantmäteriets 980 000 koordinatsatta orts­ och naturnamn
(https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor­och­geografisk­
information/geodataprodukter/produktlista/ortnamn/) som möjliggör att placera privat­historiska
händelser på karta. Importerat data blir en bra grund för användare att bygga på med sina egna
fotografier, fakta och berättelser – och därmed bygga ett framgångsrikt Community. 
•Publicera det extraherade datat till andra aktörer –tex för forskningsändamål.
Se projektaktiviteter och tidplan i projektbil. App. 5
Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är syftet
med projektet? • Hur ska projektet genomföras? • Hur ser tidsplanen ut? • Vad är det förväntade resultatet?

Projektets inriktning
Arkiv
Belysning
Digitalisering
Dokumentation
Informationsinsatser
Pedagogisk verksamhet riktad mot skolan
Säkerhetsfrämjande åtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Utställning
Verksamhetsutveckling
Reparation och installation
Övrigt
Omfattar projektet avlönat arbete *
Ja
Nej
Arbetsinsatsen i projektet *
Informationsextrahering är inte en professionell kompetens som föreningens teknikgrupp besitter.
Därav behovet av externa konsulter. Föreningens teknikgrupp är fullt fokuserade på utveckling av
plattformen Bildhistoria, vilket görs helt ideellt för tillfället. Att leda och bistå externa konsulter är
därför också motiverat att avlöna för att inte överlasta föreningens medlemmar med alltför stor
arbetsbelastning.
Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete. Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som
bidraget är tänkt att användas till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.

Försäkran *
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga samt att uppgiftslämnaren har
mandat från organisationen att söka detta bidrag.

Bilagor
Projektets budget
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Budget_Informationsextrahering.xlsx
Aktuella stadgar
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Stadgar Föreningen Svenskt Porträttarkiv Rev 2020.pdf
Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Övriga bilagor
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
2022_RAÄ_Kulturarvsarbete_Projektbilaga.docx
Kontaktuppgifter till övriga personer
Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till
samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska
kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något
sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.

Namn
E­post
Tillagda kontaktuppgifter

Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete
OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret. 
Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

Projektets namn *
Storskalig och AI­baserad informationsextrahering ur 1900­talets porträtt­, skol­, yrkes, och fastighet
Totalkostnad för projektet
Ansökningsbelopp (kr) *
444000
444000
Projektets Startdatum
Projektets Slutdatum *
2022­04­01
2022­08­01
Uppgifter om sökande
Organisation *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
Vilken organisationsform har sökande? *
Ideell organisation
Organisationsform *
Arbetslivsmuseum
Hembygdsmuseum eller övrigt ideellt kulturarvsarbete
Organisationens inriktning
Hantverk, slöjd
Hembygdsmuseum
Jordbruk, agrart
Musik och dans
Nationell minoritet
Övrigt
Utdelningsadress
Älgstupsvägen 19
Ev. c/o­adress
C/o Ann Södergren
Postnummer *
Postort *
Län *
643 98
Julita
Södermanlands län
E­post *
Webbplats
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
https://portrattarkiv.se
Organisationsnummer * 
802515­2276
Kontotyp * 
Kontonummer *
Bankgiro
5280­2048
Plusgiro
Bankkonto
Kontaktperson
Kontaktpersons namn *
Ann Södergren
Telefon/mobil *
E­post *
0739834849
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Uppgifter om organisationen
Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering: *

Ja
Nej
Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs: *

Stämmer
Stämmer inte
Har organisationen tidigare fått bidrag från
Riksantikvarieämbetet? *

Ja
Nej
Ange eventuella huvudmän i organisationen
Kjell Holmlund, ordf
Beskrivning av organisationen *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2018 drivit olika digitaliseringsprojekt, främst med fokus
på böcker med porträttbilder, fastighetsbilder samt gruppfoton av olika slag utgivna under första
halvan av 1900­talet. Framför allt har Omar Henriksson varit en helt avgörande kraft som
initiativtagare, pionjär och digitaliserare. Dessutom har medlemmar och allmänhet bidragit med
digitaliserade fotografier från privata samlingar.
Föreningen syftar till att digitalisera, strukturera och tillgängliggöra privat­historiska bilder på
individer, fastigheter, platser, grupper och händelser. Föreningen drivs ideellt med hjälp av
medlemsavgifter, donationer och bidrag. 2018 lanserades plattformen porträttarkiv.se som
möjliggjorde lagring, enklare taggning och sökning av fotografier. 
Under 2021­22 pågår digitalisering av 500 000 fastighetsbilder under ledning av Omar Henriksson.
Föreningen ­ som 2021 hade ca 350 medlemmar ­ har sammanlagt 17 000 följare på sina Facebook­
grupper som aktivt bidrar med bilder och fakta.
Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Beskriv gärna hur
föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald, funktionshinderfrågor och barn­ och ungdomsperspektiv.

Antal medlemmar
Antal besökande per år 
350
Beskrivning av projektet *
Under 1900­talets första hälft gavs det ut en mängd olika galleri­, matrikel­, fastighets­ och grupp­
foto­böcker. Ibland var det sportsliga, yrkesmässiga, religiösa eller andra organisationer som stod
bakom. Ibland var utgåvorna fokuserade på geografi. (se https://www.rotter.se/blog/entry/biografier­
matriklar­och­portraettgallerier för en inventering av porträttböcker). Fastighetsböcker fokuserade
både på gårdar men även en framväxande stads­ och villa­bebyggelse i modernitetens Sverige. 
Typiskt visas varje post med en bild, samt en beskrivande informationstext som ofta ingående
beskriver personens, gruppens eller fastighetens egenskaper, historia och ägandeförhållande (se ex
i projektbil. App. 1). Man kan se dessa böcker som analoga förlagor till dagens profilsidor på
Facebook/LinkedIn eller Hemnet. Tillsammans utgör bild+text en rik källa för detaljerade historiska
Page 2 of 5
förhållanden i Sverige. 
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2017 digitaliserat en stor del av denna utgivning. Med
sina 350 betalade medlemmar och 17000 Facebook­följare har föreningen digitaliserat och beskurit
ca 1,3 miljoner enskilda porträtt, grupp och fastighetsbilder (se projektbil. App. 3), inklusive bilder
från medlemmars privata samlingar. En delmängd av det digitaliserade materialet – ca 850 000
personporträtt – gjordes tillgängligt 2018 på plattformen porträttarkiv.se. I samband med detta
användes enklare AI verktyg (Microsofts LUIS) för att extrahera ut enklare information om de
porträtterade personerna (se projektbil. App. 4). Detta har gett oss erfarenhet för att ta nästa steg. 
Sedan hösten 2021 har föreningens teknikgrupp arbetat med en ny plattform som inte bara stödjer
andra typer av fotografier (gruppbilder, fastigheter, familjebilder, landskap), men som även fokuserar
mer på länkat data och bättre verktyg för användare att ladda upp och tagga multipla bilder.
Personer, Organisationer, Platser, Byggnader samt relationer dem emellan kommer att ha egna
tydliga objekt som gör att det blir lättare att koppla, dela, hitta, granska och samarbeta kring
historiska fakta runt bilderna. Den nya plattformen – Bildhistoria ­ vänder sig till släktforskare,
hembygdsföreningar, skolor, företagsarkiv och organisationsarkiv. Vi siktar på att bli Nordens största
Community kring privata och lokala historiska fotografier. För vision, målgrupp och koncept kring den
nya plattformen läs mer på https://blogg.bildhistoria.se/ (eller ladda ner konceptbeskrivning:
(https://www.dropbox.com/s/mvcp2zu6e10ptit/Bildhistoria_Vision_Koncept.pptx?dl=0).
Bildhistoria kommer därmed att kunna ta emot och beskriva mer av de historiska förhållanden som
finns återgivna i bildtexterna (se exempel projektbil. App. 2). Själva plattformen byggs för närvarande
med ideella krafter och partners, men vi behöver extern expertis för den AI­baserade
informationsextraheringen av strukturerat data från bildtexter.
Projektmål: 
•Från våra 1,3 milj digitaliserade bilder+text (inkl nydigitalserade fastighetsbilder) extrahera
strukturerad historisk data kring personer, platser, byggnader, organisationer och händelser.
•Etablera relationer mellan identifierade personer, platser, byggnader, organisationer och händelser
– ofta placerade i ett tidsintervall. Här vill uppnå djupare och rikare informationsextrahering än vad vi
gjort för datat i porträttarkiv.se.
•Mappa extraherat data mot objekt i Bildhistoria samt importera in dessa in i den nya plattformen. Bla
använder vi oss av Lantmäteriets 980 000 koordinatsatta orts­ och naturnamn
(https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor­och­geografisk­
information/geodataprodukter/produktlista/ortnamn/) som möjliggör att placera privat­historiska
händelser på karta. Importerat data blir en bra grund för användare att bygga på med sina egna
fotografier, fakta och berättelser – och därmed bygga ett framgångsrikt Community. 
•Publicera det extraherade datat till andra aktörer –tex för forskningsändamål.
Se projektaktiviteter och tidplan i projektbil. App. 5
Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är syftet
med projektet? • Hur ska projektet genomföras? • Hur ser tidsplanen ut? • Vad är det förväntade resultatet?

Projektets inriktning
Arkiv
Belysning
Digitalisering
Dokumentation
Informationsinsatser
Pedagogisk verksamhet riktad mot skolan
Säkerhetsfrämjande åtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Utställning
Verksamhetsutveckling
Reparation och installation
Övrigt
Omfattar projektet avlönat arbete *
Ja
Nej
Arbetsinsatsen i projektet *
Informationsextrahering är inte en professionell kompetens som föreningens teknikgrupp besitter.
Därav behovet av externa konsulter. Föreningens teknikgrupp är fullt fokuserade på utveckling av
plattformen Bildhistoria, vilket görs helt ideellt för tillfället. Att leda och bistå externa konsulter är
därför också motiverat att avlöna för att inte överlasta föreningens medlemmar med alltför stor
arbetsbelastning.
Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete. Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som
bidraget är tänkt att användas till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.

Försäkran *
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga samt att uppgiftslämnaren har
mandat från organisationen att söka detta bidrag.

Bilagor
Projektets budget
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Budget_Informationsextrahering.xlsx
Aktuella stadgar
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Stadgar Föreningen Svenskt Porträttarkiv Rev 2020.pdf
Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Övriga bilagor
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
2022_RAÄ_Kulturarvsarbete_Projektbilaga.docx
Kontaktuppgifter till övriga personer
Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till
samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska
kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något
sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.

Namn
E­post
Tillagda kontaktuppgifter

Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete
OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret. 
Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

Projektets namn *
Storskalig och AI­baserad informationsextrahering ur 1900­talets porträtt­, skol­, yrkes, och fastighet
Totalkostnad för projektet
Ansökningsbelopp (kr) *
444000
444000
Projektets Startdatum
Projektets Slutdatum *
2022­04­01
2022­08­01
Uppgifter om sökande
Organisation *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
Vilken organisationsform har sökande? *
Ideell organisation
Organisationsform *
Arbetslivsmuseum
Hembygdsmuseum eller övrigt ideellt kulturarvsarbete
Organisationens inriktning
Hantverk, slöjd
Hembygdsmuseum
Jordbruk, agrart
Musik och dans
Nationell minoritet
Övrigt
Utdelningsadress
Älgstupsvägen 19
Ev. c/o­adress
C/o Ann Södergren
Postnummer *
Postort *
Län *
643 98
Julita
Södermanlands län
E­post *
Webbplats
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
https://portrattarkiv.se
Organisationsnummer * 
802515­2276
Kontotyp * 
Kontonummer *
Bankgiro
5280­2048
Plusgiro
Bankkonto
Kontaktperson
Kontaktpersons namn *
Ann Södergren
Telefon/mobil *
E­post *
0739834849
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Uppgifter om organisationen
Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering: *

Ja
Nej
Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs: *

Stämmer
Stämmer inte
Har organisationen tidigare fått bidrag från
Riksantikvarieämbetet? *

Ja
Nej
Ange eventuella huvudmän i organisationen
Kjell Holmlund, ordf
Beskrivning av organisationen *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2018 drivit olika digitaliseringsprojekt, främst med fokus
på böcker med porträttbilder, fastighetsbilder samt gruppfoton av olika slag utgivna under första
halvan av 1900­talet. Framför allt har Omar Henriksson varit en helt avgörande kraft som
initiativtagare, pionjär och digitaliserare. Dessutom har medlemmar och allmänhet bidragit med
digitaliserade fotografier från privata samlingar.
Föreningen syftar till att digitalisera, strukturera och tillgängliggöra privat­historiska bilder på
individer, fastigheter, platser, grupper och händelser. Föreningen drivs ideellt med hjälp av
medlemsavgifter, donationer och bidrag. 2018 lanserades plattformen porträttarkiv.se som
möjliggjorde lagring, enklare taggning och sökning av fotografier. 
Under 2021­22 pågår digitalisering av 500 000 fastighetsbilder under ledning av Omar Henriksson.
Föreningen ­ som 2021 hade ca 350 medlemmar ­ har sammanlagt 17 000 följare på sina Facebook­
grupper som aktivt bidrar med bilder och fakta.
Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Beskriv gärna hur
föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald, funktionshinderfrågor och barn­ och ungdomsperspektiv.

Antal medlemmar
Antal besökande per år 
350
Beskrivning av projektet *
Under 1900­talets första hälft gavs det ut en mängd olika galleri­, matrikel­, fastighets­ och grupp­
foto­böcker. Ibland var det sportsliga, yrkesmässiga, religiösa eller andra organisationer som stod
bakom. Ibland var utgåvorna fokuserade på geografi. (se https://www.rotter.se/blog/entry/biografier­
matriklar­och­portraettgallerier för en inventering av porträttböcker). Fastighetsböcker fokuserade
både på gårdar men även en framväxande stads­ och villa­bebyggelse i modernitetens Sverige. 
Typiskt visas varje post med en bild, samt en beskrivande informationstext som ofta ingående
beskriver personens, gruppens eller fastighetens egenskaper, historia och ägandeförhållande (se ex
i projektbil. App. 1). Man kan se dessa böcker som analoga förlagor till dagens profilsidor på
Facebook/LinkedIn eller Hemnet. Tillsammans utgör bild+text en rik källa för detaljerade historiska
förhållanden i Sverige. 
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2017 digitaliserat en stor del av denna utgivning. Med
sina 350 betalade medlemmar och 17000 Facebook­följare har föreningen digitaliserat och beskurit
ca 1,3 miljoner enskilda porträtt, grupp och fastighetsbilder (se projektbil. App. 3), inklusive bilder
från medlemmars privata samlingar. En delmängd av det digitaliserade materialet – ca 850 000
personporträtt – gjordes tillgängligt 2018 på plattformen porträttarkiv.se. I samband med detta
användes enklare AI verktyg (Microsofts LUIS) för att extrahera ut enklare information om de
porträtterade personerna (se projektbil. App. 4). Detta har gett oss erfarenhet för att ta nästa steg. 
Sedan hösten 2021 har föreningens teknikgrupp arbetat med en ny plattform som inte bara stödjer
andra typer av fotografier (gruppbilder, fastigheter, familjebilder, landskap), men som även fokuserar
mer på länkat data och bättre verktyg för användare att ladda upp och tagga multipla bilder.
Personer, Organisationer, Platser, Byggnader samt relationer dem emellan kommer att ha egna
tydliga objekt som gör att det blir lättare att koppla, dela, hitta, granska och samarbeta kring
historiska fakta runt bilderna. Den nya plattformen – Bildhistoria ­ vänder sig till släktforskare,
hembygdsföreningar, skolor, företagsarkiv och organisationsarkiv. Vi siktar på att bli Nordens största
Community kring privata och lokala historiska fotografier. För vision, målgrupp och koncept kring den
nya plattformen läs mer på https://blogg.bildhistoria.se/ (eller ladda ner konceptbeskrivning:
(https://www.dropbox.com/s/mvcp2zu6e10ptit/Bildhistoria_Vision_Koncept.pptx?dl=0).
Bildhistoria kommer därmed att kunna ta emot och beskriva mer av de historiska förhållanden som
finns återgivna i bildtexterna (se exempel projektbil. App. 2). Själva plattformen byggs för närvarande
med ideella krafter och partners, men vi behöver extern expertis för den AI­baserade
informationsextraheringen av strukturerat data från bildtexter.
Projektmål: 
•Från våra 1,3 milj digitaliserade bilder+text (inkl nydigitalserade fastighetsbilder) extrahera
strukturerad historisk data kring personer, platser, byggnader, organisationer och händelser.
•Etablera relationer mellan identifierade personer, platser, byggnader, organisationer och händelser
– ofta placerade i ett tidsintervall. Här vill uppnå djupare och rikare informationsextrahering än vad vi
gjort för datat i porträttarkiv.se.
•Mappa extraherat data mot objekt i Bildhistoria samt importera in dessa in i den nya plattformen. Bla
använder vi oss av Lantmäteriets 980 000 koordinatsatta orts­ och naturnamn
(https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor­och­geografisk­
information/geodataprodukter/produktlista/ortnamn/) som möjliggör att placera privat­historiska
händelser på karta. Importerat data blir en bra grund för användare att bygga på med sina egna
fotografier, fakta och berättelser – och därmed bygga ett framgångsrikt Community. 
•Publicera det extraherade datat till andra aktörer –tex för forskningsändamål.
Se projektaktiviteter och tidplan i projektbil. App. 5
Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är syftet
med projektet? • Hur ska projektet genomföras? • Hur ser tidsplanen ut? • Vad är det förväntade resultatet?

Projektets inriktning
Arkiv
Belysning
Digitalisering
Dokumentation
Informationsinsatser
Pedagogisk verksamhet riktad mot skolan
Säkerhetsfrämjande åtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Utställning
Verksamhetsutveckling
Reparation och installation
Övrigt
Omfattar projektet avlönat arbete *
Ja
Nej
Arbetsinsatsen i projektet *
Informationsextrahering är inte en professionell kompetens som föreningens teknikgrupp besitter.
Därav behovet av externa konsulter. Föreningens teknikgrupp är fullt fokuserade på utveckling av
plattformen Bildhistoria, vilket görs helt ideellt för tillfället. Att leda och bistå externa konsulter är
därför också motiverat att avlöna för att inte överlasta föreningens medlemmar med alltför stor
arbetsbelastning.
Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete. Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som
bidraget är tänkt att användas till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.

Försäkran *
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga samt att uppgiftslämnaren har
mandat från organisationen att söka detta bidrag.

Page 3 of 5
Bilagor
Projektets budget
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Budget_Informationsextrahering.xlsx
Aktuella stadgar
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Stadgar Föreningen Svenskt Porträttarkiv Rev 2020.pdf
Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Övriga bilagor
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
2022_RAÄ_Kulturarvsarbete_Projektbilaga.docx
Kontaktuppgifter till övriga personer
Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till
samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska
kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något
sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.

Namn
E­post
Tillagda kontaktuppgifter

Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete
OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret. 
Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

Projektets namn *
Storskalig och AI­baserad informationsextrahering ur 1900­talets porträtt­, skol­, yrkes, och fastighet
Totalkostnad för projektet
Ansökningsbelopp (kr) *
444000
444000
Projektets Startdatum
Projektets Slutdatum *
2022­04­01
2022­08­01
Uppgifter om sökande
Organisation *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
Vilken organisationsform har sökande? *
Ideell organisation
Organisationsform *
Arbetslivsmuseum
Hembygdsmuseum eller övrigt ideellt kulturarvsarbete
Organisationens inriktning
Hantverk, slöjd
Hembygdsmuseum
Jordbruk, agrart
Musik och dans
Nationell minoritet
Övrigt
Utdelningsadress
Älgstupsvägen 19
Ev. c/o­adress
C/o Ann Södergren
Postnummer *
Postort *
Län *
643 98
Julita
Södermanlands län
E­post *
Webbplats
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
https://portrattarkiv.se
Organisationsnummer * 
802515­2276
Kontotyp * 
Kontonummer *
Bankgiro
5280­2048
Plusgiro
Bankkonto
Kontaktperson
Kontaktpersons namn *
Ann Södergren
Telefon/mobil *
E­post *
0739834849
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Uppgifter om organisationen
Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering: *

Ja
Nej
Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs: *

Stämmer
Stämmer inte
Har organisationen tidigare fått bidrag från
Riksantikvarieämbetet? *

Ja
Nej
Ange eventuella huvudmän i organisationen
Kjell Holmlund, ordf
Beskrivning av organisationen *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2018 drivit olika digitaliseringsprojekt, främst med fokus
på böcker med porträttbilder, fastighetsbilder samt gruppfoton av olika slag utgivna under första
halvan av 1900­talet. Framför allt har Omar Henriksson varit en helt avgörande kraft som
initiativtagare, pionjär och digitaliserare. Dessutom har medlemmar och allmänhet bidragit med
digitaliserade fotografier från privata samlingar.
Föreningen syftar till att digitalisera, strukturera och tillgängliggöra privat­historiska bilder på
individer, fastigheter, platser, grupper och händelser. Föreningen drivs ideellt med hjälp av
medlemsavgifter, donationer och bidrag. 2018 lanserades plattformen porträttarkiv.se som
möjliggjorde lagring, enklare taggning och sökning av fotografier. 
Under 2021­22 pågår digitalisering av 500 000 fastighetsbilder under ledning av Omar Henriksson.
Föreningen ­ som 2021 hade ca 350 medlemmar ­ har sammanlagt 17 000 följare på sina Facebook­
grupper som aktivt bidrar med bilder och fakta.
Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Beskriv gärna hur
föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald, funktionshinderfrågor och barn­ och ungdomsperspektiv.

Antal medlemmar
Antal besökande per år 
350
Beskrivning av projektet *
Under 1900­talets första hälft gavs det ut en mängd olika galleri­, matrikel­, fastighets­ och grupp­
foto­böcker. Ibland var det sportsliga, yrkesmässiga, religiösa eller andra organisationer som stod
bakom. Ibland var utgåvorna fokuserade på geografi. (se https://www.rotter.se/blog/entry/biografier­
matriklar­och­portraettgallerier för en inventering av porträttböcker). Fastighetsböcker fokuserade
både på gårdar men även en framväxande stads­ och villa­bebyggelse i modernitetens Sverige. 
Typiskt visas varje post med en bild, samt en beskrivande informationstext som ofta ingående
beskriver personens, gruppens eller fastighetens egenskaper, historia och ägandeförhållande (se ex
i projektbil. App. 1). Man kan se dessa böcker som analoga förlagor till dagens profilsidor på
Facebook/LinkedIn eller Hemnet. Tillsammans utgör bild+text en rik källa för detaljerade historiska
förhållanden i Sverige. 
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2017 digitaliserat en stor del av denna utgivning. Med
sina 350 betalade medlemmar och 17000 Facebook­följare har föreningen digitaliserat och beskurit
ca 1,3 miljoner enskilda porträtt, grupp och fastighetsbilder (se projektbil. App. 3), inklusive bilder
från medlemmars privata samlingar. En delmängd av det digitaliserade materialet – ca 850 000
personporträtt – gjordes tillgängligt 2018 på plattformen porträttarkiv.se. I samband med detta
användes enklare AI verktyg (Microsofts LUIS) för att extrahera ut enklare information om de
porträtterade personerna (se projektbil. App. 4). Detta har gett oss erfarenhet för att ta nästa steg. 
Sedan hösten 2021 har föreningens teknikgrupp arbetat med en ny plattform som inte bara stödjer
andra typer av fotografier (gruppbilder, fastigheter, familjebilder, landskap), men som även fokuserar
mer på länkat data och bättre verktyg för användare att ladda upp och tagga multipla bilder.
Personer, Organisationer, Platser, Byggnader samt relationer dem emellan kommer att ha egna
tydliga objekt som gör att det blir lättare att koppla, dela, hitta, granska och samarbeta kring
historiska fakta runt bilderna. Den nya plattformen – Bildhistoria ­ vänder sig till släktforskare,
hembygdsföreningar, skolor, företagsarkiv och organisationsarkiv. Vi siktar på att bli Nordens största
Community kring privata och lokala historiska fotografier. För vision, målgrupp och koncept kring den
nya plattformen läs mer på https://blogg.bildhistoria.se/ (eller ladda ner konceptbeskrivning:
(https://www.dropbox.com/s/mvcp2zu6e10ptit/Bildhistoria_Vision_Koncept.pptx?dl=0).
Bildhistoria kommer därmed att kunna ta emot och beskriva mer av de historiska förhållanden som
finns återgivna i bildtexterna (se exempel projektbil. App. 2). Själva plattformen byggs för närvarande
med ideella krafter och partners, men vi behöver extern expertis för den AI­baserade
informationsextraheringen av strukturerat data från bildtexter.
Projektmål: 
•Från våra 1,3 milj digitaliserade bilder+text (inkl nydigitalserade fastighetsbilder) extrahera
strukturerad historisk data kring personer, platser, byggnader, organisationer och händelser.
•Etablera relationer mellan identifierade personer, platser, byggnader, organisationer och händelser
– ofta placerade i ett tidsintervall. Här vill uppnå djupare och rikare informationsextrahering än vad vi
gjort för datat i porträttarkiv.se.
•Mappa extraherat data mot objekt i Bildhistoria samt importera in dessa in i den nya plattformen. Bla
använder vi oss av Lantmäteriets 980 000 koordinatsatta orts­ och naturnamn
(https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor­och­geografisk­
information/geodataprodukter/produktlista/ortnamn/) som möjliggör att placera privat­historiska
händelser på karta. Importerat data blir en bra grund för användare att bygga på med sina egna
fotografier, fakta och berättelser – och därmed bygga ett framgångsrikt Community. 
•Publicera det extraherade datat till andra aktörer –tex för forskningsändamål.
Se projektaktiviteter och tidplan i projektbil. App. 5
Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är syftet
med projektet? • Hur ska projektet genomföras? • Hur ser tidsplanen ut? • Vad är det förväntade resultatet?

Projektets inriktning
Arkiv
Belysning
Digitalisering
Dokumentation
Informationsinsatser
Pedagogisk verksamhet riktad mot skolan
Säkerhetsfrämjande åtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Utställning
Verksamhetsutveckling
Reparation och installation
Övrigt
Omfattar projektet avlönat arbete *
Ja
Nej
Arbetsinsatsen i projektet *
Informationsextrahering är inte en professionell kompetens som föreningens teknikgrupp besitter.
Därav behovet av externa konsulter. Föreningens teknikgrupp är fullt fokuserade på utveckling av
plattformen Bildhistoria, vilket görs helt ideellt för tillfället. Att leda och bistå externa konsulter är
därför också motiverat att avlöna för att inte överlasta föreningens medlemmar med alltför stor
arbetsbelastning.
Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete. Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som
bidraget är tänkt att användas till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.

Försäkran *
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga samt att uppgiftslämnaren har
mandat från organisationen att söka detta bidrag.

Bilagor
Projektets budget
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Budget_Informationsextrahering.xlsx
Aktuella stadgar
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Stadgar Föreningen Svenskt Porträttarkiv Rev 2020.pdf
Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Övriga bilagor
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
2022_RAÄ_Kulturarvsarbete_Projektbilaga.docx
Kontaktuppgifter till övriga personer
Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till
samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska
kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något
sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.

Namn
Page 4 of 5
E­post
Tillagda kontaktuppgifter

Ansökan om bidrag till kulturarvsarbete
OBS! Se till att ha alla uppgifter för ansökan tillgängliga när du fyller i formuläret. 
Uppgifterna sparas inte om du stänger webbläsaren innan du har skickat in ansökan.

Projektets namn *
Storskalig och AI­baserad informationsextrahering ur 1900­talets porträtt­, skol­, yrkes, och fastighet
Totalkostnad för projektet
Ansökningsbelopp (kr) *
444000
444000
Projektets Startdatum
Projektets Slutdatum *
2022­04­01
2022­08­01
Uppgifter om sökande
Organisation *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
Vilken organisationsform har sökande? *
Ideell organisation
Organisationsform *
Arbetslivsmuseum
Hembygdsmuseum eller övrigt ideellt kulturarvsarbete
Organisationens inriktning
Hantverk, slöjd
Hembygdsmuseum
Jordbruk, agrart
Musik och dans
Nationell minoritet
Övrigt
Utdelningsadress
Älgstupsvägen 19
Ev. c/o­adress
C/o Ann Södergren
Postnummer *
Postort *
Län *
643 98
Julita
Södermanlands län
E­post *
Webbplats
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
https://portrattarkiv.se
Organisationsnummer * 
802515­2276
Kontotyp * 
Kontonummer *
Bankgiro
5280­2048
Plusgiro
Bankkonto
Kontaktperson
Kontaktpersons namn *
Ann Södergren
Telefon/mobil *
E­post *
0739834849
xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Uppgifter om organisationen
Organisationen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive
jämställdhet och förbud mot diskriminering: *

Ja
Nej
Organisationen är fri från skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten, är inte i likvidation eller försatt i konkurs: *

Stämmer
Stämmer inte
Har organisationen tidigare fått bidrag från
Riksantikvarieämbetet? *

Ja
Nej
Ange eventuella huvudmän i organisationen
Kjell Holmlund, ordf
Beskrivning av organisationen *
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2018 drivit olika digitaliseringsprojekt, främst med fokus
på böcker med porträttbilder, fastighetsbilder samt gruppfoton av olika slag utgivna under första
halvan av 1900­talet. Framför allt har Omar Henriksson varit en helt avgörande kraft som
initiativtagare, pionjär och digitaliserare. Dessutom har medlemmar och allmänhet bidragit med
digitaliserade fotografier från privata samlingar.
Föreningen syftar till att digitalisera, strukturera och tillgängliggöra privat­historiska bilder på
individer, fastigheter, platser, grupper och händelser. Föreningen drivs ideellt med hjälp av
medlemsavgifter, donationer och bidrag. 2018 lanserades plattformen porträttarkiv.se som
möjliggjorde lagring, enklare taggning och sökning av fotografier. 
Under 2021­22 pågår digitalisering av 500 000 fastighetsbilder under ledning av Omar Henriksson.
Föreningen ­ som 2021 hade ca 350 medlemmar ­ har sammanlagt 17 000 följare på sina Facebook­
grupper som aktivt bidrar med bilder och fakta.
Beskriv kortfattat organisationens huvudsakliga verksamhet och allmänhetens tillgång till kulturarvet. Beskriv gärna hur
föreningen arbetar med jämställdhet, mångfald, funktionshinderfrågor och barn­ och ungdomsperspektiv.

Antal medlemmar
Antal besökande per år 
350
Beskrivning av projektet *
Under 1900­talets första hälft gavs det ut en mängd olika galleri­, matrikel­, fastighets­ och grupp­
foto­böcker. Ibland var det sportsliga, yrkesmässiga, religiösa eller andra organisationer som stod
bakom. Ibland var utgåvorna fokuserade på geografi. (se https://www.rotter.se/blog/entry/biografier­
matriklar­och­portraettgallerier för en inventering av porträttböcker). Fastighetsböcker fokuserade
både på gårdar men även en framväxande stads­ och villa­bebyggelse i modernitetens Sverige. 
Typiskt visas varje post med en bild, samt en beskrivande informationstext som ofta ingående
beskriver personens, gruppens eller fastighetens egenskaper, historia och ägandeförhållande (se ex
i projektbil. App. 1). Man kan se dessa böcker som analoga förlagor till dagens profilsidor på
Facebook/LinkedIn eller Hemnet. Tillsammans utgör bild+text en rik källa för detaljerade historiska
förhållanden i Sverige. 
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har sedan 2017 digitaliserat en stor del av denna utgivning. Med
sina 350 betalade medlemmar och 17000 Facebook­följare har föreningen digitaliserat och beskurit
ca 1,3 miljoner enskilda porträtt, grupp och fastighetsbilder (se projektbil. App. 3), inklusive bilder
från medlemmars privata samlingar. En delmängd av det digitaliserade materialet – ca 850 000
personporträtt – gjordes tillgängligt 2018 på plattformen porträttarkiv.se. I samband med detta
användes enklare AI verktyg (Microsofts LUIS) för att extrahera ut enklare information om de
porträtterade personerna (se projektbil. App. 4). Detta har gett oss erfarenhet för att ta nästa steg. 
Sedan hösten 2021 har föreningens teknikgrupp arbetat med en ny plattform som inte bara stödjer
andra typer av fotografier (gruppbilder, fastigheter, familjebilder, landskap), men som även fokuserar
mer på länkat data och bättre verktyg för användare att ladda upp och tagga multipla bilder.
Personer, Organisationer, Platser, Byggnader samt relationer dem emellan kommer att ha egna
tydliga objekt som gör att det blir lättare att koppla, dela, hitta, granska och samarbeta kring
historiska fakta runt bilderna. Den nya plattformen – Bildhistoria ­ vänder sig till släktforskare,
hembygdsföreningar, skolor, företagsarkiv och organisationsarkiv. Vi siktar på att bli Nordens största
Community kring privata och lokala historiska fotografier. För vision, målgrupp och koncept kring den
nya plattformen läs mer på https://blogg.bildhistoria.se/ (eller ladda ner konceptbeskrivning:
(https://www.dropbox.com/s/mvcp2zu6e10ptit/Bildhistoria_Vision_Koncept.pptx?dl=0).
Bildhistoria kommer därmed att kunna ta emot och beskriva mer av de historiska förhållanden som
finns återgivna i bildtexterna (se exempel projektbil. App. 2). Själva plattformen byggs för närvarande
med ideella krafter och partners, men vi behöver extern expertis för den AI­baserade
informationsextraheringen av strukturerat data från bildtexter.
Projektmål: 
•Från våra 1,3 milj digitaliserade bilder+text (inkl nydigitalserade fastighetsbilder) extrahera
strukturerad historisk data kring personer, platser, byggnader, organisationer och händelser.
•Etablera relationer mellan identifierade personer, platser, byggnader, organisationer och händelser
– ofta placerade i ett tidsintervall. Här vill uppnå djupare och rikare informationsextrahering än vad vi
gjort för datat i porträttarkiv.se.
•Mappa extraherat data mot objekt i Bildhistoria samt importera in dessa in i den nya plattformen. Bla
använder vi oss av Lantmäteriets 980 000 koordinatsatta orts­ och naturnamn
(https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor­och­geografisk­
information/geodataprodukter/produktlista/ortnamn/) som möjliggör att placera privat­historiska
händelser på karta. Importerat data blir en bra grund för användare att bygga på med sina egna
fotografier, fakta och berättelser – och därmed bygga ett framgångsrikt Community. 
•Publicera det extraherade datat till andra aktörer –tex för forskningsändamål.
Se projektaktiviteter och tidplan i projektbil. App. 5
Beskriv på ett tydligt sätt projektet som ni söker bidrag för. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är syftet
med projektet? • Hur ska projektet genomföras? • Hur ser tidsplanen ut? • Vad är det förväntade resultatet?

Projektets inriktning
Arkiv
Belysning
Digitalisering
Dokumentation
Informationsinsatser
Pedagogisk verksamhet riktad mot skolan
Säkerhetsfrämjande åtgärder
Tillgänglighetsanpassning
Utställning
Verksamhetsutveckling
Reparation och installation
Övrigt
Omfattar projektet avlönat arbete *
Ja
Nej
Arbetsinsatsen i projektet *
Informationsextrahering är inte en professionell kompetens som föreningens teknikgrupp besitter.
Därav behovet av externa konsulter. Föreningens teknikgrupp är fullt fokuserade på utveckling av
plattformen Bildhistoria, vilket görs helt ideellt för tillfället. Att leda och bistå externa konsulter är
därför också motiverat att avlöna för att inte överlasta föreningens medlemmar med alltför stor
arbetsbelastning.
Beskriv i vilken utsträckning projektet omfattar ideellt arbete. Om projektet omfattar avlönat arbete eller arvode, som
bidraget är tänkt att användas till, så ska ni motivera varför detta är nödvändigt för att kunna genomföra projektet.

Försäkran *
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga och fullständiga samt att uppgiftslämnaren har
mandat från organisationen att söka detta bidrag.

Bilagor
Projektets budget
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Budget_Informationsextrahering.xlsx
Aktuella stadgar
Bilaga *
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Stadgar Föreningen Svenskt Porträttarkiv Rev 2020.pdf
Årsredovisning för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
Bilaga_Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA.pdf
Övriga bilagor
Bilaga
Bläddra...
Endast PDF, Word & Excel (Maxstorlek 50 MB)
2022_RAÄ_Kulturarvsarbete_Projektbilaga.docx
Kontaktuppgifter till övriga personer
Med anledning av reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) behöver Riksantikvarieämbetet lämna information till
samtliga personer vars personuppgifter förekommer i något av ämbetets register. För att Riksantikvarieämbetet ska
kunna lämna information om insamling av personuppgifter måste kontaktuppgifter till samtliga personer som på något
sätt förekommer i ansökan (exempelvis i bilagor) fyllas i nedan.

Namn
E­post
Tillagda kontaktuppgifter
Page 5 of 5

Document Outline