Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Underlag för för beslut om bidrag till Föreningen Svenskt Porträttarkiv'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖRENKLAD ÅRSREDOVISNING 
 
för den ideella 
FÖRENINGEN SVENSKT PORTRÄTTARKIV 
 
Org.nr. 802515-2276 
 
 
Styrelsen får härmed överlämna årsredovisning för räkenskapsåret  
1 januari 2020 – 31 december 2020.  
 
Innehåll: 
Verksamhetsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Underskrifter 
 
 
Page 1 of 9

Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA (Svensk porträttarkiv) (org.nr. 
802515–2276)  
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande: Kjell Holmgren 
Kassör: Ann Södergren 
Sekreterare: Eva Skog 
Övriga Ledamöter: Yvette Lissman, Göran Runfeldt och Håkan Lindqvist. 
Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av: Mia Palm (1 position vakant) 
Revisorer: Camilla Thorell och Linus Blomlöf 
Viktiga händelser 
Ordinarie stämma för föreningen hölls mellan 2020-02-21 – 2020-02-27 
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året 2020. 
Rekrytering av nya volontärer har också skett som utökat gruppen i antal personer något under året.  
2 bokinköp har gjorts under året för att hålla de nya inom skanningsgruppen med material att införa i 
arkivet, det är mindre än planerat då vi ganska sent på året fick nya personer till skanningsgruppen.  
Vi har engagerat en jurist i arbetet med att utforma stadgar till den stiftelse som ska äga innehållet i 
arkivet som föreningen förvaltar. 
Verksamheten i siffror 
Antal porträtt 
I arkivet finns idag drygt 774 622 unika porträtt det är en ökning med ca 15 000 där inflödet stod still 
länge p.g.a. en del tekniska problem med att dubbletter skapades som nu är lösta.  
 
Medlemmar 
Föreningen har, per den 31 december 2020, 453 medlemmar varav ca 100 är nya medlemmar 
tillkomna under året. Föreningen har också fått en hel del donationer från både medlemmar och icke 
medlemmar. Antalet användare som är med i Facebook gruppen Svenskt Porträttarkiv ökar stadigt 
och är över 7 300 så arkivet används förstås också av många som inte är medlemmar i föreningen. 
Ekonomi 
Under året har föreningens pengar använts till (exakta siffror i resultaträkningen) 
•  Böcker har köpts in för ca 3 000 kr som sedan blivit inskannade i arkivet med hjälp av 
skanningsgruppen 
Page 2 of 9

•  Avgifter för de tekniska miljöer som krävs för att hålla arkivet tillgängligt på nätet har varit ca 
11 500 kr 
•  Avgifter till banken, swish, PayPal och övriga banktjänster samt redovisningsprogram, 
ca 3 000 kr 
Teknik och extra för medlemmar 
Teknikgruppen har under året lanserat möjligheterna att logga in på websidan med andra identiteter 
än Facebook. 
Vi har löst uppladdningen av nya bilder efter förändringarna i DropBox-arkivet och fixat så att nya 
dubbletter inte skapas. Att ta bort redan skapade dubbletter analyseras just nu och skall åtgärdas när 
analysen är klar. 
 
Planerat för utvecklingen av nästa generation av webbplatsen, med utökat stöd för bilder av andra 
typer av objekt än personporträtt (fastigheter, gruppbilder, etc.). 
Rekrytering av nya utvecklare pågår framförallt till den nya versionen av websidan där utvecklingen 
skall påbörjas så fort vi löst och tagit bort dubbletterna i arkivet. 
Styrelsen tackar för förtroendet under det gångna året 
2021–01–11 
 
 Kjell Holmgren
Ann Södergren
……………………………………………………. 
…………………………………………………. 
Kjell Holmgren 
 
 
Ann Södergren 
 
 yvette lissman
Eva Skog
……………………………………………………. 
…………………………………………………. 
Yvette Lissman 
 
 
Eva Skog 
 
 Göran Runfeldt
Håkan Lindkvist
………………………………………………….                      ……………………………………………………. 
Göran Runfeldt 
 
 
Håkan Lindkvist 
Page 3 of 9
Signatur: Kjell Holmgren (11 Jan 2021 20:54 GMT+1)
E-post: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Signatur:
E-post: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Signatur: Ann Södergren (11 Jan 2021 23:24 GMT+1)
E-post: xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Signatur:
E-post: xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Signatur: Eva Skog (18 Jan 2021 10:09 GMT+1)
E-post: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Signatur:
E-post: xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Page 4 of 9
Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen
SPA-version 4
Slutgiltig revideringsrapport
2021-01-18
Skapad:
2021-01-11
Av:
Håkan Lindkvist (xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx)
Status:
Signerat
Transaktions-ID:
CBJCHBCAABAA7Ex99CsOMDl95ClOAvxHc_8JwkEXlJQt
”Verksamhetsberättelse 2020 för föreningen SPA-version 4” – hi
storik
Dokumentet skapades av Håkan Lindkvist (xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx)
2021-01-11 - 19:41:23 GMT– IP-adress: 213.21.65.100
Dokumentet skickades med e-post till Kjell Holmgren (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx) för signering
2021-01-11 - 19:46:09 GMT
E-postmeddelandet har visats av Kjell Holmgren (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx)
2021-01-11 - 19:53:04 GMT– IP-adress: 81.236.134.100
Dokumentet har e-signerats av Kjell Holmgren (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx)
Signaturdatum: 2021-01-11 - 19:54:05 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 81.236.134.100
Dokumentet skickades med e-post till Göran Runfeldt (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx) för signering
2021-01-11 - 19:54:07 GMT
E-postmeddelandet har visats av Göran Runfeldt (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx)
2021-01-11 - 21:53:11 GMT– IP-adress: 66.102.7.175
Dokumentet har e-signerats av Göran Runfeldt (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx)
Signaturdatum: 2021-01-11 - 21:55:06 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 108.77.12.116
Dokumentet skickades med e-post till Ann Södergren (xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx) för signering
2021-01-11 - 21:55:08 GMT
E-postmeddelandet har visats av Ann Södergren (xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx)
2021-01-11 - 22:17:48 GMT– IP-adress: 83.171.229.53
Dokumentet har e-signerats av Ann Södergren (xxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx)
Signaturdatum: 2021-01-11 - 22:24:51 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 83.171.229.53
Page 5 of 9
Dokumentet skickades med e-post till yvette lissman (xxxxxxxx@xxxxx.xxx) för signering
2021-01-11 - 22:24:53 GMT
E-postmeddelandet har visats av yvette lissman (xxxxxxxx@xxxxx.xxx)
2021-01-18 - 08:56:00 GMT– IP-adress: 66.102.9.29
Dokumentet har e-signerats av yvette lissman (xxxxxxxx@xxxxx.xxx)
Signaturdatum: 2021-01-18 - 08:59:54 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 81.224.240.44
Dokumentet skickades med e-post till Eva Skog (xxxxxxx@xxxxxxx.xxx) för signering
2021-01-18 - 08:59:55 GMT
E-postmeddelandet har visats av Eva Skog (xxxxxxx@xxxxxxx.xxx)
2021-01-18 - 08:59:59 GMT– IP-adress: 77.53.94.219
Dokumentet har e-signerats av Eva Skog (xxxxxxx@xxxxxxx.xxx)
Signaturdatum: 2021-01-18 - 09:09:00 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 77.53.94.219
Dokumentet skickades med e-post till Håkan Lindkvist (xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx) för signering
2021-01-18 - 09:09:01 GMT
E-postmeddelandet har visats av Håkan Lindkvist (xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx)
2021-01-18 - 09:12:24 GMT– IP-adress: 213.21.65.100
Dokumentet har e-signerats av Håkan Lindkvist (xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx)
Signaturdatum: 2021-01-18 - 09:12:58 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 213.21.65.100
Avtal har slutförts.
2021-01-18 - 09:12:58 GMT
Page 6 of 9

RESULTATRÄKNING
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
802515-2276
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31
2020
2019
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
         3044 Föreningsavgift och Donationer
64 887,00 
99 701,60 
64 887,00 
99 701,60 
Rörelsens kostnader
         4000 Inköp av böcker
-3 273,00 
-29 385,00 
Övriga externa kostnader
         5420 Hosting och Domäner
-11 578,58 
-11 800,85 
         5910 Annonsering
0,00 
-2 939,97 
         6250 Postbefordran
-172,00 
0,00 
         6520 Bokföringsprogram
-1 140,00 
0,00 
         6560 Serviceavgifter till PayPal
-379,79 
0,00 
         6570 Bankkostnader
-1 519,50 
-1 567,50 
-14 789,87 
-16 308,32 
Rörelseresultat
46 824,13 
54 008,28 
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

46 824,13 
54 008,28 
Resultat före skatt
46 824,13 
54 008,28 
BERÄKNAT RESULTAT
46 824,13 
54 008,28 
Årets bokförda resultat
         8999 Årets resultat
46 824,13 
54 008,28 
Page 7 of 9

BALANSRÄKNING
Föreningen Svenskt Porträttarkiv
802515-2276
Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31
TILLGÅNGAR
2020-12-31
2019-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
0,00 
0,00 
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank
         1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
100 832,96 
54 008,83 
         1940 Sparkonto
11 176,00 
11 176,00 
112 008,96 
65 184,83 
Summa omsättningstillgångar
112 008,96 
65 184,83 
SUMMA TILLGÅNGAR
112 008,96 
65 184,83 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideela föreningar och stiftelser
                    Balanserat resultat
-65 184,83
-11 176,55
         2069 Årets resultat
-46 824,13
-54 008,28
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
-112 008,96
-65 184,83
Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver
0,00 
0,00 
Avsättningar
Summa avsättningar
0,00 
0,00 
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
0,00 
0,00 
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
         2990 Övr. upplupna kostn. och förutbetalda intäkter
0,00 
0,00 
Summa kortfristiga skulder
0,00 
0,00 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
-112 008,96
-65 184,83
Page 8 of 9


Föreningen Svenskt Porträttarkiv 
Revisionsberättelse 
Undertecknade, av föreningens medlemmar utsedda revisorer, får efter fullgjort uppdrag 
avgiva följande revisionsberättelse. 
För utförande av uppgiften har vi granskat protokoll, verifikat, bokföring samt kontoutdrag. 
Framlagd resultat- och balansräkning ger en riktig bild av årets verksamhet och föreningens 
ekonomiska ställning per den 31 december 2020.  
Vi tillstyrker därför: 
- Att resultaträkningen för år 2020 samt balansräkningen per 31 december 2020
fastställes.
- Att årets överskott disponeras enligt styrelsens förslag.
- Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.
Järfälla den 7 februari 2020 
Uppsala den 7 februari 2020
------------------------------------ 
----------------------------------- 
Camilla Thorell 
Linus Blomlöf 
Page 9 of 9

Document Outline