Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Länsstyrelsen I Norrbottens Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


ARKIVBESKRIVNING
1 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
Länsstyrelsen
 
Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivningen är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och ger en samlad
överblick över länsstyrelsens arkiv och arkivbildning. Detta är version 4 av
arkivbeskrivningen, enligt den nya Verksamhetsbaserade Arkivredovisningen (RA-FS 
2008:4) som infördes från den 1 januari 2013.
Arkivbeskrivningen är en del av länsstyrelsens arkivredovisning som även består av en
systematisk arkivförteckning.
1.Länsstyrelseförordningen
1 § Länsstyrelsens uppgifter
Länsstyrelsen svarar enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion för
den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har
ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.
2 §   Länsstyrelsen ska 
   1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar,
   2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom 
myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga 
myndigheters insatser,
   3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt underrätta regeringen 
om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha vetskap om, dels händelser som 
inträffat i länet,
   4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, landsting, statliga 
myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och
   5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har ålagt den.
3 §   Länsstyrelsen har uppgifter i fråga om
   1. de allmänna valen,
   2. livsmedelskontroll, djurskydd, allmänna veterinära frågor samt ledning och 
samordning av åtgärder mot djursjukdomar, 
   3. regional tillväxt, 
   4. infrastrukturplanering, 
   5. hållbar samhällsplanering och boende, 
   6. energi och klimat, 
   7. kulturmiljö, 
   8. skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar och höjd beredskap, 
   9. naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, 
   10. lantbruk och landsbygd,
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-POST
INTERNET
971 86 Luleå
Stationsgatan 5
010-225 50 00
0920-22 84 11
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Page 1 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
2 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
   11. fiske,
   12. folkhälsa,
   13. jämställdhet, och 
   14. integration. 
4 §   Länsstyrelsens uppgifter omfattar också 
   1. tillsyn över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken, 
   2. Barentssamarbetet i Västerbottens och Norrbottens län, 
   3. i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län att göra de utredningar om 
det allmänna fiskeintresset som begärs av andra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 
kap. miljöbalken,
   4. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara förvaltande och attesterande 
myndighet för vissa program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete inom EU:s 
strukturfonder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av 
den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,
   5. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara behörig myndighet enligt 
lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning, vid kontroller och inspektioner avseende de program som anges i 
4, och
   6. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara ansvarig för kontroller 
enligt artikel 23.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av 
den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete.
5 §   Länsstyrelsen ska vidare
   1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera 
och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, 
   2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som 
övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta, 
   3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem 
och då ta särskild hänsyn till barns bästa, 
   4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning, 
   5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera 
och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering, 
   6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet uppnås genom att 
folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. regional tillväxt, 
samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak, 
   7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag, 
   8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat, och 
   9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses.
Page 2 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
3 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
6 §   Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för 
miljöarbetets utveckling. 
Länsstyrelsen ska särskilt 
   1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 
   2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i 
länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 
   3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, och 
   4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala 
och regionala samhällsplaneringen och i det regionala tillväxtarbetet. 
Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och 
samråda med verket om vilken rapportering som behövs.
7 §   Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt förordningen 
(2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap och den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka att 
risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god förmåga att 
hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.
Samverkan
8 §   Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig betydelse för ett 
län, ska myndigheten samråda med länsstyrelsen.
9 §   Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet i 
sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde som påverkar eller har betydelse 
för den myndighetens verksamhet.
10 §   Länsstyrelsen bör, i den utsträckning det inte strider mot vad som är föreskrivet i 
en lag eller någon annan författning, informera motsvarande myndighet i nordiska 
länder i sådana frågor om samhällsplanering och insatser för regional tillväxt inom 
länsstyrelsens verksamhetsområde som kan antas ha betydelse för den utländska 
myndighetens verksamhet.
Page 3 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
4 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
Ledning
11 §   Länsstyrelsen leds av en myndighetschef, som är landshövding.
12 §   Vid länsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.
Delegering
13 §   Landshövdingen får, om det finns synnerliga skäl för det, överlåta till en 
tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter som inte är av principiellt slag eller 
annars av större vikt.
Särskilda organ
14 §   Inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, 
Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens län ska det finnas en miljöprövningsdelegation, som är ett särskilt 
beslutsorgan. 
Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2011:1237) om 
miljöprövningsdelegationer. 
15 §   Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och 
Västra Götalands län ska det finnas en vattendelegation, som är ett särskilt beslutsorgan. 
Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:872) om vattendelegationer.
16 §   Inom länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län ska det 
finnas en delegation för rennäringsfrågor, som är ett särskilt beslutsorgan. 
Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2017:871) om 
rennäringsdelegationer.
18 §   Inom varje länsstyrelse ska det finnas en viltförvaltningsdelegation, som är ett 
särskilt beslutsorgan.
Bestämmelser om delegationen finns i förordningen (2009:1474) om 
viltförvaltningsdelegationer.
19 §   En gemensam delegation för fjällfrågor, Fjälldelegationen, ska finnas för 
länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjällområdet. 
Arbetsområdet ska vara fjällfrågor med inriktning mot en hållbar utveckling i landets 
fjällområden.
Page 4 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
5 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
20 §   De delegationer som avses i 14-18 §§ ansvarar för sina beslut samt ansvarar för 
sin verksamhet inför landshövdingen.
21 §   Landshövdingen ansvarar inför regeringen för att de delegationer som avses i 14-
18 §§ tilldelas resurser för sin verksamhet, för att verksamheten bedrivs 
författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.
22 §   För de delegationer som avses i 14, 15, 17 och 18 §§ ska det för organisationen 
och verksamheten finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt beslut. 
2. Kort organisationshistorik
Länsstyrelsen är sedan 1600-talet den statliga regionala förvaltningens huvudorgan.
Norrbotten ingick i Västerbottens län fram till 1810. I kungörelse utfärdad den 21
maj 1810 kungjordes delning av Västerbottens län och Norrbotten blev ett eget län.
Länsstyrelsen var till och med 1971 organiserad i ett landskansli och ett landskontor
under ledning av landshövdingen. 
Den 1 juli 1971 genomfördes delvis en
omorganisation som innebar att länsstyrelserna fick som huvuduppgift att leda och
samordna samhällsplaneringen inom den statliga länsförvaltningen. Länsstyrelsen
fick samtidigt en lekmannastyrelse med landshövdingen som ordförande.
Lekmannastyrelsen ersattes 2007 av ett insynsråd.
Under 1970- och 1980-talen skedde flera organisatoriska förändringar, bland annat
1979 när domstolsorganen (länsskatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt) bröts
ut och bildade Länsrätten. Socialkonsulentorganisationen överfördes till länsstyrelsen
1981. Skatteavdelningen bröts ut 1987 och bildade en självständig
länsskattemyndighet.
Den nuvarande organisationen tillkom den 1 juli 1986 i samband med genomförandet
av den s.k. samordnade länsförvaltningen då verksamheterna vid dåvarande
Lantbruksnämnden, Fiskenämnden, Länsskolnämnden, Länsbostadsnämnden och
Länsvägnämnden överfördes till länsstyrelsen. Och det bildades ett gemensamt 
länsstyrelsearkiv. 
Den 1 juli 1991 återgick bostadsenheten till Länsbostadsnämnden som sedan upphörde 
den 31 december1994. Bostadsfinansieringen övergick till länsstyrelsen som
bostadsfinansieringsfunktion inom samhällsbyggnadsenheten. Länsskolnämnden som
ändrades till utbildningsenheten upphörde den 30 juni 1991. Länsstyrelsen i
Norrbottens län var försökslän för den samordnade länsförvaltningen, i övriga län
skedde samordningen senare.
Länsstyrelsen var länets högsta polismyndighet åren 1965-1992.
Den 1 oktober 1993 flyttades bil- och körkortsregistret till Arjeplog.
Körkortsregistret flyttades tillbaka till länsstyrelsen igen 1 oktober 1995. Vägverket
övertog bilregistret från den 1 januari 1993. Handels- och föreningsregistret flyttades
den 1 november 1994 till Patent- och registreringsverket i Sundsvall.
Den 1 januari 1996 flyttades handläggningen av rovdjursskadeärenden till
Page 5 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
6 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
Sametinget i Kiruna. Från 1 januari 2007 övertog Sametinget handläggningen av
vissa ärenden rörande rennäringsområdet, bl.a. renmärken.
Länsstyrelsen har varit sekretariat för strukturfonderna 2 och 6 och Interreg II under
perioden 1995-1999, vilka är egna arkivbildare. 
Den 1 januari 2010 flyttades handläggningen av körkorts och yrkestrafikärenden till
Transportstyrelsen. Handläggningen av tillsynsärenden inom det sociala området
flyttade vid samma tidpunkt till Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Norrbotten fick
ta över stiftelserna från Västerbotten.
Länsstyrelsen i Norrbotten har också från och med 1 juli 2012 fått överta
handläggning av följande verksamheter från Västerbotten: Medborgarskap,
Överförmyndare, Begravningsfrågor, Näringsrättsliga frågor, Deponeringar delvis
och arvfondsregister, bevakningsföretag utom godkännande av skyddsvakter,
Lotterier och bingo, Bitillsyn och Lönegaranti
Delar av arbetsuppgifter från Havs- och vattenmyndigheten flyttades över till
Länsstyrelsen 1 januari 2012.
Delar av det regionala utvecklingsansvaret övergick vid årsskiftet 2017 till Region
Norrbotten. Detta berörde främst ärenden med verksamhetskod 301 Regionala
program och strategier, 302 företagsstöd inom regional tillväxt och 303 Regional
projektverksamhet.
Närmare bestämmelser om organisation, arbetsuppgifter, uppgifternas fördelning
mellan avdelningarna (motsvarande), beslutsordning med mera finns i länsstyrelsens
arbetsordning beslutad den 25 maj 2018 med diarienummer 106-6522-18,
Länsstyrelsens organisationsschema är bilaga till denna arkivbeskrivning.
3. Arkivbildningen
Arkivbildningen har traditionellt varit knuten till den organisatoriska indelningen.
Landskansliet och landskontoret bildade varsitt odelat arkiv till och med 1952. När
dessa avdelningar indelades i sektioner från och med 1953 respektive 1958 bildades
arkiv inom varje sektion. I samband med den partiella omorganisationen 1971
organiserades länsstyrelsen i enheter, som med något undantag också blev
arkivbildare.
I samband med att Länsstyrelsen började tillämpa en ny diarie- och dossierplan 1986,
avslutades den organisatoriska arkivbildningen (enhetsarkiv) och en ny
sammanhållen arkivbildning påbörjades. Denna plan ersattes 2003 av en
verksamhets- och ärendestruktur.
Handlingar som tillkommit från och med den 1 januari 2013 redovisas
enligt reglerna i RA-FS 2008:4; Verksamhetsbaserad Arkivredovisningar. En
processkartläggning ska där beskriva hela länsstyrelsens verksamhet. Länsstyrelsen i
Norrbotten har tagit beslut om klassificeringsstruktur utifrån reglerna i RA-FS
2008:4, diarienummer 116-813-13.
4. Registrering av allmänna handlingar
De flesta av länsstyrelsens allmänna handlingar registreras i diarier eller i särskilda
verksamhetssystem. Vissa handlingar av tillfällig eller ringa betydelse registreras inte
utan förvaras systematiskt ordnade i pärmar eller hängmappar (akter). Sedan 1986
Page 6 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
7 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
har handlingar registrerats i diarieföringssystemet Diabas. Succesivt har
diarieföringen övergått till systemet Platina och från och med 2014 diarieförs inte
längre några ärenden i Diabas.
5. Viktigare typer av handlingar kopplade till sakområden
1.

Viktigare typer av handlingar kopplade till sakområden
Länsstyrelsens verksamhet omfattar såväl planerings- som förvaltningsuppgifter. 
Verksamheten är strukturerad sakområden. I nedanstående tabell redovisas viktigare 
typer av handlingar inom respektive sakområde.
Sakområde
Handlingar rörande
Myndighetsövergripande verksamhet, 
Övergripande planering, samordning och remisser. 
administration och intern service
Internt säkerhetsarbete. Extern och intern information. 
Regleringsbrev. Protokoll insynsråd. Internrevision. 
Ekonomi- och personaladministration.
Övrig förvaltning
Allmänna val. Medborgarskap. Stiftelser. 
Överförmyndare. Begravningsfrågor. Lönegarantier. 
Bidrag av bygdeavgifter. Kameraövervakning (övergått 
till Datainspektionen 2018). Bevakningsföretag. Ärenden 
enligt ordningslagen. Diverse förordnanden. Lotteri- och 
bingotillstånd (övergått till spelinspektionen från 
november 2018) . Jakt och viltvård.  
Livsmedelskontroll, djurskydd och 
Tillsyn och kontroll. Förprövning av djurstall. Djur- och 
allmänna veterinära frågor
smittskydd. Djursjukdomar.
Regional utveckling
Regionala handlingsprogram och tillväxtavtal.
Företagsstöd. Regional projektverksamhet. Stöd Interreg
Nord stöd. ENPI/ENI Kolarctic. Övrigt internationellt
samarbete.
Infrastrukturplanering
Kommunikationsplanering. Fysisk planering av vägar, 
järnvägar. Statsbidrag till enskild väghållning.
Hållbar samhällsplanering och boende
Remisser. Översikts- och detaljplaner med tillhörande 
bestämmelser. Överklaganden av kommuns  beslut enligt 
plan- och bygglagen. Tillsyn. Bostadsförsörjning. 
Investeringsprogram för ekologiskt hållbar 
samhällsutveckling. Fastighetsbildning och frågor kring 
markanvändning.
Stöd till boende
Bidrag till nybyggnad, ombyggnad, energiåtgärder och 
till åtgärder mot radon
Omställning av energisystemet
Förnybar energi. Hushållning med energi.
Kulturmiljö
Fornminnen. Byggnadsminnen. Kyrkliga kulturminnen. 
Bidrag till byggnadsvård. Fornminnes- och 
kulturlandskapsvård. Kulturhistoriskt värdefulla miljöer. 
Förvärv av kyrkstugor. Tillsyn
Krishantering, skydd mot olyckor och 
Riskhantering och säkerhet. Skydd mot olyckor. 
civilt försvar
Krisberedskap och civilt försvar. Dammsäkerhetsfrågor. 
Tillsyn.
Page 7 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
8 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
Sakområde
Handlingar rörande
Övergripande och gemensamt för 
Remisser rörande natur och miljö. Regionala miljömål.  
naturvård och miljöskydd
Miljöövervakning och uppföljning av miljömål. 
Tillsynsvägledning. Överklagade kommunala beslut 
enligt miljöbalken m.fl. författningar
Skydd av områden och arter, 
Nationalparker, naturreservat och andra skyddade 
förvaltning och skötsel av skyddade 
områden.
områden
Prövning och tillsyn för skydd av 
Tillstånd och dispenser avseende naturskydd, skydd för 
naturen
djur- och växtarter, övrig prövning avseende naturskydd. 
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Tillsyn.
Vattenverksamhet
Prövning och tillsyn av vattenverksamhet. Förvaltning av 
kvalitén på vattenmiljön
Mineral- och torvfyndigheter
Prövning och tillsyn enligt minerallagen och lagen om 
vissa torvfyndigheter
Miljöfarlig verksamhet
Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöbalken, register över utsläppskontroll m.m. 
(Miljöreda). Miljörapporter
Övrigt miljö- och hälsoskydd
Prövning och tillsyn av kemiska produkter och 
biotekniska organismer, av avfall och producentansvar 
och av övrigt miljö- och hälsoskydd
Förorenade områden, efterbehandling
Prövning, tillsyn och efterbehandling av förorenade 
områden
Restaurering
Kalkning av försurade vatten. Biologisk återställning i 
kalkade vatten och restaurering av eutrofa (näringsrika) 
sjöar
Lantbruk
EG-stöd till jordbruket. Stöd till landsbygdsutveckling 
och kompetensutvecklingsåtgärder inom lantbruket. 
Utveckling av jordbruksnäringen och landsbygden. 
Tillsyn och kontroll. Förvärv av jordbruksfastigheter
Rennäring m.m.
Samebyfrågor. Bygdemedel till rennäringen. Mark-, 
fiske- och jaktförvaltning ovan odlingsgränsen. 
Anläggningar där staten har underhållsskyldighet.
Fiske
Tillstånd och stöd till fiske och vattenbruk. Fiskevård. 
Tillsyn. 
Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämställdhetsintegrering, jämställdhetsfrågor och 
projekt. Hedersrelaterat våld
Integration
Integrationsfrågor. Flyktingsmottagning
Page 8 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
9 (12)
 
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
2.
Arkiv som länsstyrelsen förvarar
Pågående arkiv:
Länsstyrelsen 2013-
2013-
Avslutade länsstyrelsearkiv:
Landskansliets sektioner
Länsstyrelsen en arkivbildare
1986 –2012
- Socialsektionen
1953-1958, 1959-1971
- Planeringssektionen
1953-1958, 1959-1971
- Civilförsvarssektionen
1953-1971
- Naturvårdssektionen
1967-1971
Landskontorets sektioner
- Kameralsektionen
1958-1971
- Länsstyrelsens styrelse
1971-1986
Planeringsavdelningen
- Planeringsavdelningen utom försvarsenheten
1971-1986
- Försvarsenheten
1971-1986
- Försvarsenhetens hemliga handlingar rörande finska 
1937-1960
flyktingar
- Länsarkitektkontoret
delar av 1921-1971
Förvaltningsavdelningen
- Rättsenheten
1971-1979
- Allmänna enheten
1971-1986
- Länsrätten
1971-1979
-Länspolischefens expedition
1965-1992
-Administrativa enheten
1971-1986
Övriga avslutade arkiv:
Distrikts- och länsingenjören
1945-1967
Lantbruksnämnden
1948-1986
Länsveterinärorganisationen
1972-1982
Norrbottens läns hushållningssällskap fiskerinämnd
1913-1967 t.om. 31/6
Lantbruksnämndens i Norrbottens läns fiskerinämnd
Fr.o.m. 1/71967-1977
Fiskenämnden
1977-1986
Länsbostadsnämnden
1948-1986, 1991-1994
EGs strukturfonder
- Mål 2-området
1995-1999
- Mål 6-området
1995-1999
- Interreg
1995-1999
Länsstyrelsearkiv som avslutats och levererats till Landsarkivet i Härnösand:
-Landskansliet (odelade arkivet)
1810-1952
-Landskontoret (odelade arkivet)
1810-1957
- Ransoneringsenheten
1973-1974
- Allmänna sektionen
1953-1958, 1959-1971
Page 9 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
10 
 
(12)
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
Landshövdingens arkiv
1947-1969
Ekonomiska försörjningssektionens arkiv
1943-1962
Skatteavdelningen
- Revisionsenheten
1971-1986
- Mervärdeskatteenheten
1971-1986
- Uppbördsenheten (Uppbördssektionen)
1968-1986
- Dataenheten (Datasektionen)
1966-1986
- Besvärsenheten
1979-1986
- Skatteavdelningens kansli
1979-1986
Avslutade arkiv som länsstyrelsen övertagit från andra myndigheter och levererat 
till Landsarkivet i Härnösand:

Barnavårdskonsulenten
1938 – 1975
Landsfogden
1918 – 1964
Länsarkitektkontoret
delar av 1921 – 1971 
Länsbrandinspektören
1944 – 1974
Länsläkarorganisationen
1890 – 1981
1:e provinsialläkaren
1890 – 1962
Länsnykterhetsnämnden
1926 – 1982
Länsveterinärorganisationen
1963 – 1971
Länsvägsnämnden
1944 – 1991
Socialkonsulentorganisationen
1970 – 1981
Länsskolnämnden
1905 – 1986
Utbildningsenheten
1986 – 1991
Det äldre bilregistret
– 1972
Följande viktiga sökingångar finns till länsstyrelsens arkiv:
- Verksamhets- och ärendestruktur (t.o.m. 2002 diarie- och dossierplan)
- Diarie- och dossierplaner för mål 2, mål 6, Interreg och Barents för perioden
1995-1999
- Datorbaserade diarier, Diabas från 1986-2012 och Platina från 2006 (endast fåtalet 
verksamhetskoder i början). Under 2011 övergick samtliga verksamhetskoder från 
Diabas till Platina. 
- Arkivbildningsplan
- Arkivbeskrivning
- Arkivförteckning
- Arbetsordning
- Förteckning över digitala register, databaser m.m. som förs inom länsstyrelsen
- Förteckning över miljövårdsdossierer
- Förteckning över täktdossier
- Förteckning över naturreservatsdossier
- Centralregisterkort (creg-akter) för dossierer över lantbruksfastigheter (cregakter)
- Datorbaserade system för administration av stöd till jordbruket (IAKS,
JBR/Ararat, Jorden, Atlas, E-handläggning, Kundakt, Multikuben)
- Tillväxtverkets system, NYPS, för administration av olika stöd
Page 10 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
11 
 
(12)
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
- Pärmar och aktsystem m.m. för handlingar som inte diarieförs
8. Sekretess
Tillgängligheten till länsstyrelsens arkiv är i vissa fall inskränkt genom
sekretessbestämmelser enligt följande:
Inom sakområde Krishantering, skydd mot olyckor och civilt försvar förekommer
handlingar och uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet.
Inkom sakområdena Administration och intern service och Övrig förvaltning
förekommer handlingar och uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till
enskilds personliga förhållanden. Personuppgifter inom samtliga sakområden kan i
vissa situationer omfattas av sekretess.
Inom sökområdena Övrig förvaltning, Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna
veterinära frågor, Regional utveckling, Miljöfarlig verksamhet, Skydd av områden
och terrängkörning, Lantbruk, och Fiske förekommer handlingar och uppgifter som
omfattas av sekretess med hänsyn till enskilds ekonomiska förhållanden.
Inom sakområde Skydd av områden och arter, förvaltning och skötsel av skyddade
områden 
och Prövning och tillsyn för skydd av naturen förekommer handlingar och
uppgifter som omfatta av sekretess med hänsyn till intresset att bevara växt- eller
djurart.
9. Bevarande och gallring
Länsstyrelsens beslut med tillhörande handlingar (akter) i diarieförda ärenden
bevaras i stor utsträckning. Bevarandet gäller t.ex. ärenden om permanenta tillstånd,
vissa ekonomiska stöd, överklaganden och ärenden om tillsyn. Handlingar i ärenden
som avser tidsbegränsade tillstånd, ingripanden eller förordnanden gallras dock i de
flesta fall. Beslutshandlingar i form av protokoll bevaras i huvudsak. Ej diarieförda
handlingar gallras huvudsakligen. Diarier och andra register som utgör sökingångar
till arkivet bevaras.
Länsstyrelsen tillämpar följande generella gallringsföreskrifter:
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd RA-FS
1991:6 (ändrad genom 1997:6), 2019:1, 2018:10, 2000:1, 2018:3, 
2006:1 (ändrad genom 2010:2, 2012:5, 2018:4), 2006:2 (ändrad genom 2012:6, 2015:3, 
2018:5), 2006:3 (ändrad genom 2012:7 och RA-FS 2018:6), 2006:4 (ändrad genom 
2008:1, 2012:8, 2015:4, 2016:1) 2008:1 
Länsstyrelsen har den 28 april 2017 beslutat om tillämpning av föreskrifterna i
RA-FS 1991:6 (ändrad genom RA-FS 1997:6), om gallring av handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse.
För diarieförda handlingar tillämpas Riksarkivets myndighetsspecifika
gallringsföreskrifter (RA-MS) för länsstyrelserna:
2011:65, 2010:66, 2012:31, 2000:9 (ändrade genom 2000:19), 2012:38
2012:39 (upphävd men tillämpas för handlingar som har avslutats 2002-01-01-2012-12-
31), 2012:40(upphävd men tillämpas för handlingar som har avslutats 2002-01-01-
Page 11 of 13

link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1 link to page 1
ARKIVBESKRIVNING
12 
 
(12)
Datum
Diarienummer
2019-04-12
116-3778-2019
 
 
2012-12-31),, 2013:10(upphävd men tillämpas för handlingar som har avslutats 2002-
01-01-2012-12-31), 2018:4
10. Arkivorganisation och ansvar
Arkivansvarig: Chef Administrativ enheten
Arkivföreståndare: Arkivarie Administrativa enheten
Registratorer: Administrativa enheten
Ovanstående personer svarar i första hand för vården och tillhandahållandet av
länsstyrelsens arkiv.
På varje våningsplan ansvarar följande enheter för den praktiska hanteringen av
handlingar som förvaras i respektive närarkiv:
A-huset våning 1 Administrativa enheten
A-huset våning 2 Miljöskydd
A-huset våning 5 Samhällsplanering och kulturmiljö
A-huset våning 3 Rättsenheten
C-huset våning 1 Administrativa enheten samt aktförvarare
Jokkmokkskontoret Naturresurs- och rennäringsenheten
IT-ansvarig: Västra Götaland IT-organisation
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av chef administrativa enheten Stig Vikberg med Anna Lindblom
som handläggare.
Bilagor
1. Organisationsschema
Page 12 of 13


Länsstyrelsens organisation
Internrevisor
Landshövding 
UPPDATERAD MARS  2019
Helén Wärja
Björn O. Nilsson
Staben
Katarina Ljunggren
VERKSAMHETSSTÖD
Susanne Nilsson
Länsråd
Johan Antti
Ekonomi och service
er
Heléne Lundholm
Administrativa 
Enhet
Stig Vikberg
Ledningsgrupp
Insynsråd
Kommunikation
Fredrik Hedlund
Avdelningar
Personal och
verksamhetstyrning
Susanne Nilsson
NÄRINGSLIV
MILJÖ
SAMHÄLLE
Andreas Lind
Eva Sundin
Karin Börjesson
Internationalisering
er
Fält  
Djurskydd och veterinär
och tillväxt
Kjell Sundvall
Anna Modig
Susanne Friberg
Enhet
Miljöanalys
Miljöskydd  
Landsbygd
Henrik Löfdahl
Anna-Carin Ohlsson
Erika Johansson
Naturresurs och
Rätts
rennäring
Samhällsplanering och
Karin Hansson
Gunilla Manbré, tf
kulturmiljö
Willy Sundling
Naturskydd
Samhällsskydd
Per-Anders Jonsson
Anders Öhlund
Naturmiljö
Social hållbarhet
Britta Wännström
Lina Segerlund
Vatten- och fiske
Ida Schönfeldt
Page 13 of 13

Document Outline