Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Arbetsförmedlingens interna instruktioner 24/2011 gällande lönebidrag'.

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 6
ARBETSFÖRMEDLINGENS 
Sida 1 (6) 
INTERNA INSTRUKTIONER 
Beslutsdatum 
Diarienummer 
AFII 24/2011 
2017-12-21 
Af-2017/00614024 
Version 6.0 
Avdelning/enhet 
Beslutad av 
Gäller fr.o.m. 
Enheten Tjänster Och Program 
Maria Kindahl 
2017-07-01 
Begränsningar att anvisa till arbetsgivare som 
tillhör den anställdes familj samt arbetstagare med 
väsentligt inflytande i företaget 

Omfattning 
 Den interna instruktionen omfattar vilka regler som gäller för arbetsgivarstöd till 
arbetsgivare som tillhör den anställdes familj samt arbetstagare med väsentligt 
inflytande i företaget. Instruktionen omfattar även vilka regler som gäller för 
personer som i arbetsintegrerade sociala företag kan anses ha en företagsledande 
eller därmed jämförlig ställning. 
Innehåll 
1.
Arbetsgivarstöd med lönebidrag för anställning eller lönebidrag för
trygghet i anställning får
 inte lämnas; ............................................................... 3 

2.
Arbetsgivarstöd med lönebidrag för anställning eller lönebidrag för
trygghet i anställning är inte lämpliga
; .............................................................. 3 

3.
Anvisningar med anställningsstöd, lönebidrag för utveckling i
anställning eller skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare är
 inte
lämpliga
 ................................................................................................................. 3 

4.
Anvisningar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning är inte
lämpliga
; ................................................................................................................ 4 

Bilageförteckning 
Bilaga 1. Schematisk bild över familjeförhållanden: ............................................... 5 
Bilaga 2. Ändringshistorik .......................................................................................... 6 
)  
2
0
0
6
, AF
9
-0
-02
7
1
0
(2
_
.0
2
_
6
6
0
0
 0
Af
Arbetsförmedlingen 
Besöksadress 
Telefon vxl 
0771-60 00 00 
E-post
113 99 Stockholm 
Hälsingegatan 38 
Fax 
010-486 01 00
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
631 05 Eskilstuna 


ARBETSFÖRMEDLINGENS 
Sida 2 (6) 
INTERNA INSTRUKTIONER 
Beslutsdatum 
Diarienummer 
2017-12-21 
Af-2017/00614024 
Senaste ändringar 
Ver 
Förändring 
Ansvarig, datum 
6.0 
Förordning (2000:630) har ersatts av förordning 
Robert Tedegren, 2017-
(2017:462) vilken trädde i kraft 2017-07-01. Insatserna; 
11-15
lönebidrag, utvecklingsanställning samt 
trygghetsanställning bytt namn viket föranlett behovet 
av uppdateringen av den interna instruktionen. 
Ny förordning (2017:462) där flera anställningsstöd har 
bytt namn vilket föranleder korrektur av dessa 
benämningar i instruktion: 
Lönebidrag heter sedan 170701; Lönebidrag för 
anställning. 
Utvecklingsanställning heter sedan 170701; 
Lönebidrag för utveckling i anställning. 
Trygghetsanställning heter sedan 170701 Lönebidrag 
för trygghet i anställning. 
Smärre redaktionella ändringar har genomförts. 
Schematisk bild över familjeförhållanden har lagts till 


ARBETSFÖRMEDLINGENS 
Sida 3 (6) 
INTERNA INSTRUKTIONER 
Beslutsdatum 
Diarienummer 
2017-12-21 
Af-2017/00614024 
1. Arbetsgivarstöd med lönebidrag för
anställning eller lönebidrag för trygghet i
anställning får
 inte lämnas;
Regel 1: Om arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifterna och 
anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning.  
Regel 2: Om arbetstagare är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll. 
Ovanstående gäller oavsett företagsform, med undantag för arbetsintegrerande 
sociala företag avseende punkt 1. Arbetstagaren ska då få information om att 
anställda med företagsledande eller därmed jämförlig ställning undanta från 
tillämpningen av Lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
2. Arbetsgivarstöd med lönebidrag för
anställning eller lönebidrag för trygghet i
anställning är inte lämpliga
;
Regel 3: Om arbetstagare tillhör arbetsgivarens familj. Med familj avses 
maka/make, sambo, partner och deras anförvanter i rätt upp- och 
nedstigande led samt syskon.  
3. Anvisningar med anställningsstöd,
lönebidrag för utveckling i anställning eller
skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare är
inte lämpliga

Regel 4: Om arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifterna och 
anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig 
ställning.  
Regel 5: Om arbetstagare tillhör arbetsgivarens familj. Med familj avses 
make/maka, sambo, partner och anförvanter i rätt upp- och nedstigande 
led samt syskon.  
Regel 6: Om arbetstagare är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll. 
Ovanstående gäller oavsett företagsform, med undantag för arbetsintegrerande 
sociala företag avseende punkt 1. Arbetstagaren ska då få information om att 
anställda arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i 
utvecklingsanställning undantas från tillämpningen av Lagen (1982:80) om 
anställningsskydd. 


ARBETSFÖRMEDLINGENS 
Sida 4 (6) 
INTERNA INSTRUKTIONER 
Beslutsdatum 
Diarienummer 
2017-12-21 
Af-2017/00614024 
4. Anvisningar med aktivitetsstöd eller
utvecklingsersättning är inte lämpliga;
Regel 7: Om arbetssökande som med hänsyn till arbetsuppgifterna får
anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Detta gäller
dock ej arbetsintegrerande sociala företag.
Regel 8: Om arbetssökande tillhör arbetsgivarens familj. Med familj
avses make/maka, sambo, partner och anförvanter i rätt upp- och
nedstigande led samt syskon.
Regel 9: Om arbetssökande är anvisad för att utföra arbetsuppgifter i
arbetsgivarens hushåll.ARBETSFÖRMEDLINGENS 
Sida 5 (6) 
INTERNA INSTRUKTIONER 
Beslutsdatum 
Diarienummer 
2017-12-21 
Af-2017/00614024 
Bilaga 1. Schematisk bild över 
familjeförhållanden: ARBETSFÖRMEDLINGENS 
Sida 6 (6) 
INTERNA INSTRUKTIONER 
Beslutsdatum 
Diarienummer 
2017-12-21 
Af-2017/00614024 
Bilaga 2. Ändringshistorik 
Ver 
Förändring 
Ansvarig, datum 
1.0 
Grundversion 
Pasi Keskikastari, 2011-
06-23
2.0 
Ändring, stödformen nystartsjobb borttaget 
Eva Domeij, 2011-08-23 
3.0 
Tillägg; avsnittet ”synnerliga skäl vid anstäl ning i familjeföretag” 
Pasi Keskikastari, 2012-
05-12
4.0 
Nya mallen för instruktioner är använd  
Kenneth Isacsson, 2012-
Undantag för arbetsintegrerande sociala företag, tillägg av 
06-25
stycke 1.1 samt tillägg i stycke 2 punkt 1. 
5.0 
Språklig och strukturell revidering intern instruktion.  
Malin Werner, 2015-11-
Borttagande av text ”arbetsgivarstöd med lönebidrag el er 
30  
trygghetsanställning får inte lämnas om en arbetstagare tillhör 
arbetsgivarens familj” Kapitel 1.2  
Borttagande av text ”synnerliga skäl vid anstäl ning i 
familjeföretag” Hela stycket Kapitel 1 stycke 2.  
Tillägg; 1.1 Arbetsgivarstöd med lönebidrag eller 
trygghetsanställning är inte lämpliga om arbetstagare tillhör 
arbetsgivarens familj  

Document Outline