Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Snöröjning Elsparkcyklar 
21 november 2019 

Medverkande på mötet 
 
Cecilia Trafikkontoret 
 
Johan Trafikkontoret 
 
Jarina Trafikkontoret 
 
Josefin Trafikkontoret 
 
Wheels 
 

 
Bird 
 
Lime 
 
Circ 
 
Tier 
 
Polisen 
 
Voi 
 
Så fungerar snöröjning i Stockholm  
Stadens gator är indelade i olika klasser och de gator som har klass 1 prioriteras högst, det är gator 
där halkbekämpning, plogning och kompletteringsröjning ska göras på kortast tid.  
 
Plogning och kompletteringsröjning 
Först röjs trafikleder och bussgator med tillhörande gångbanor och ambitionen är att även tidigt 
ploga ett antal pendlingsstråk för cyklister. Därefter röjs övriga huvudgator med tillhörande 
gångbanor och gång-, cykel- och mopedvägar. Sedan röjs bostadsgator med tillhörande gångbanor 
och gång-, cykel- och mopedvägar. 
 
Exempelvis kriterierna på att snöröjningen ska påbörjas i stadsdel Norrmalm är att det ska vara 25 
mm blötsnö eller 5 cm med lös snö. Om startkriterierna är uppfyllda vid mätning måste snöröjning 
påbörjas direkt. Startkriterierna är olika beroende på klassificeringen av gatorna. 
 
För att snöröjningen ska kunna genomföras på bästa sätt ska 3 meter av körbanan och 2,5 meter av 
gångbanan vara tillgänglig. 
 
Plogningen går till som nedan: 
1.  När det snöat plogar vi på gator och gångbanor för att göra de framkomliga. Bilar som är 
parkerade plogas in både från gångbana och körbana. 
2.  Därefter plogas gång-, cykel- och mopedvägar och busshållplatser. 
3.  På servicedagar/servicenatt är det parkeringsförbud och alla bilar ska vara borta. Bilar som 
står kvar och hindrar snöröjningen kan flyttas. Kompletterings snöröjning pågår i 5 dagar. 
4.  När det snöat så mycket att trafiken inte kan ta sig fram trots snöröjning forslas snön bort. 
Detta kan även ske för att förbereda gatorna inför väntande snöfall.  
 
På Stockholms Stad hemsida, pautomater.stockholm.se finns en karta där det går att hitta när det är 
servicedag på respektive gata. I kartan väljer ni ’’Servicedagar’’ så framkommer dessa. 

 
 
Halkbekämpning 
F
örebyggande halkbekämpning utförs när väderläget så påkallar och när risk för att snö och is annars 
fastnar på ytan. Vid osäkra förhållanden ska trafiksäkerhetsskäl prioriteras.  
gång-, cykel- och moped ytor, trappor, vilplan/barnvagnsramper och körbanor ska halkbekämpas i 
full bredd, vid frosthalka och små nederbördsmängder. Vid barmarksförhållanden halkbekämpas 
samtliga gång-, cykel- och mopedbanor. Punktsandning på inbromsningssträckor, korsningar, 
busshållplatser, branta backar, övergångsställen, trappor, gång-, cykel- och mopedvägar utförs vid 
behov. Särskild uppmärksamhet ska hållas vid töväder, när risk för frysning av smältvatten föreligger.  
 
Pilotprojekt sopsaltade utpekade trottoarer och gångbanor 
Under 2017, 2018 och nu under 2019 har ett pilotprojekt varit pågående för att testa att sopsalta 
gång-, cykel- och mopedvägar. För att sopsaltningen ska kunna ske behövs 2,5 meter för att arbeta. 
Snön sopas bort och sedan läggs en saltlake på vägen och på så sätt är ytan förberedd för snön. 
 
36 mil cykelstråk som är prioriterade, 21 mil högsta prioritet och arbetet sker ofta nattetid med 
sopsaltning. 
 
Prioriterade gator Norrmalm: 
Sveavägen från Hötorget till Surbrunnsgatan 
Odengatan från Sveavägen till Torsgatan 
Karlbergsvägen från Odengatan till Sankt Eriksgatan 
 
Prioriterade gator Årsta och Johanneshov: 
Del av Olaus Magnus väg, närmast Gullmarsplan 
Gullmarsvägen från Gullmarsplan till Sköntorpsvägen 
Sköntorpsvägen 
Hjälmarevägen 
Årstavägen 
Svärdlångsvägen 
Åmänningevägen 
 
Avvikelser från entreprenör 
Om det finns avvikelser på gatorna kan inte entreprenören utföra arbete och detta påverkar negativt. 
Det är viktigt att gatorna är tillgängliga för att plogas, kompletterings snöröjas och halkbekämpas för 
bästa utkomst.  
 
Rekommendationer under vintern 


Under vintertid rekommenderar Stockholm Stad att ni ska vara uppmärksamma på 
väderprognoserna från SMHI. Det går att få notiser om väder från SMHI’s app. 

Parkering av elsparkcyklar rekommenderas att parkeras i cykelställ och befintliga p—platser 
för cyklar/moped kl 2 under vintern. Ställ in ut elsparkcyklar i vinkel vid fasader. 

Vid extremväder, när SMHI utfärdar klass 2 varning för drivbildning/snöfall/ishalka eller klass 
3 varning för snöfall/snömängd måste elsparkcyklarna plockas bort för att snöröjningen ska 

fungera (gäller både vid halka och snö). Klass 2 eventuellt 2-3 gånger per år. Agera innan 
snön kommer och var uppmärksam på vädret från SMHI. 

Vänligen parkera inte vid övergångsställen eller vid busshållplatser 
 
Information om snöröjning kan ni hitta på Stockholms Stads hemsida och nedan är några tips på 
länkar: 
 https://trafik.stockholm/gator-torg/sno-halka/ 
https://trafik.stockholm/gator-torg/sno-halka/plogning-innerstaden/