Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Extra statusmöte mellan trafikkontoret och elsparkcykelbolagen 
rörande viktig information om polistillstånd enligt ordningslagen. 

2021-11-05 11:30-12:00 
 
Närvarande Trafikkontoret; Ulrika Falk, Josefin Disenhed Holm, Johan Sundman  
 
Närvarande från elsparkcykelbolagen:, Jonas Alm (Moow), Fredrik Timell (Lime), Joachim Nordström 
(Tier), Mike Parishaian (Lime), David Mothander (Bolt), Alexander Liljeblad (Bolt), Thina Ghasemi 
(Voi), Oras Al-Ebeyawi (Superpedestrian), Dan Neren (Tier), Iza Feige (Voi), Jannie Mårtensen (Bird), 
Jonathan Bensky (Bird) 
 
Avdelningschef för tillståndsavdelningen hos trafikkontoret, Ulrika Falk, berättar för bolagen om hur 
trafikkontoret framåt ska hantera ansökningarna om polistillstånd som kommer på remiss från 
Polisen. 
 
Trafikkontoret har beslutat att det kommer införas ett maxantal för antal elsparkcyklar och ett 
maxantal för antal bolag. Det kommer vara 12 000 elsparkcyklar och 3 st bolag. Beslutet grundar sig 
på en avvägning mellan stadens krav, bolagens behov och kundernas önskemål.  Beslutet togs under 
gårdagen och det kommer ytterligare information senare idag från politiken hur man ser på frågan. 
 
De kriterier som kommer användas är framförallt användningsgrad per elsparkcykel och antal resor 
samt hur man uppfyller service level agreements som procentandel fungerande elsparkcyklar ute på 
på gatorna och hur lång tid det tar innan trasiga tas bort samt om de är långtidsuppställda utan att 
användas av kunder.  Hänsyn kommer även tas till hur väl p-förbudszonerna har efterlevts och antal 
fakturerade kortflyttar. Samtliga värden mäts både i snitt och i förhållande till respektive bolags 
totala flotta.  
 
Det är i dagsläget inte bestämt än vilka bolag eller hur många elsparkcyklar vartdera bolag ska få 
placera ut. Vilka som kommer få tillstånd och hur många elsparkcyklar de bolag ska få placera ut ska 
trafikkontoret återkomma med så snart som möjligt. 
 
Polistillståndets tidsperiod kommer till en början endast vara för första halvåret 2022, därefter 
kommer ny bedömning göras. Efter 2022 kommer förmodligen tillstånden ges årsvis. De bolag som 
inte kommer att få etablera under den första tillståndsperioden är inte uteslutna i framtiden, utan 
nya bolag kan tillkomma ifall staden kommer fram till att det finns utrymme för fler elsparkcyklar, 
något bolag som har tillstånd missköter sig eller frivilligt väljer att upphöra med verksamheten i 
Stockholm.  
 
Det kommer ställas krav på de bolag som får tillstånd och bland annat kommer dessa krav framgå i 
en villkorsbilaga som medföljer om man får tillstånd.