Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
28 september 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Trafikkontoret informerar bolagen om processen för ansökan om polistillstånd. Trafikkontoret 
informerar om att polistillståndet kommer att gälla för antal elsparkcyklar samt bolagens 
utplacering/uppställning av elsparkcyklar på specifika platser. 
 
Bolagen ska i sin ansökan till Polisen meddela önskat antal elsparkcyklar och var bolagen önskar ha 
uppställningsplatser. Bolagen rekommenderas bifoga en översiktlig karta på önskade platser för 
utplacering samt en mer specificerad karta för önskade platser för utplacering. 
 
Om beslut tas i kommunfullmäktige i år avser ansökan perioden 1 januari 2022 till 31 december 
2022, tillståndet kommer gälla för 2022. Sista ansökningsdatum är 31 oktober och trafikkontoret 
kommer inte påbörja handläggningen innan den 31 oktober.  
 
Varje elsparkcykel ska ha ett unikt ID och alla elsparkcyklar med tillhörande ID-märkning som bolagen 
önskar att placera ut ska anges i ansökan till Polisen. ID-märkningen rekommenderas innehålla 
bolagets första två bokstäver. Elsparkcykelns ID ska gå att identifiera på plats och vara unikt för 
bolaget och elsparkcykeln. Byts en elsparkcykel ut ska den unika ID-märkningen byta elsparkcykel, 
det får inte finnas fler elsparkcyklar med samma ID-märkning utplacerade samtidigt. 
 
Kompletterande information om id-märkning som skickades torsdag den 30 september 2021: 
Vi har nu pratat ihop oss om punkten angående id-märkning på respektive elsparkcykel som vi 
pratade om på senaste mötet. Jag tycker det blev lite rörigt på vårt möte eftersom frågan om 
registreringsskyltar/nummerplåtar kom med så här kommer ett förtydligande från trafikkontoret. 
 
Staden kräver inte registreringsskylt och den behöver inte finnas i tillståndsansökan. Däremot är det 
en bra idé med tydlig skyltning så jag tror det är bra ju fler som väljer att ha det. 
För att kunna få tillstånd måste varje elsparkcykel ha en unik id-märkning och denna märkning är 
sedan kopplad till tillståndet. Utan den märkningen saknar elsparkcykeln tillstånd och kan då plockas 
bort av staden 
Id-märkningen ska finnas på den balk/stång som styrstången sitter fast i (vad är rätt teknisk term för 
det? – Hjälp mig gärna!) väl synlig. 
Storleken på respektive siffra ska vara minimum 50mm och texten ska vara tydlig och lättläst.  
Id-märkningen får vara i vilket material ni själva vill, klisterlapp, metallskylt, plastskylt eller vad ni 
anser bäst lämpligt  
Id-märkningen måste alltid finnas på elsparkcykeln som ett bevis på att den har ett giltigt tillstånd, så 
ni måste tänka på att kunna flytta den om ni byter ut en uttjänt elsparkcykel mot en ny. Det får inte 
finnas två med samma id ute samtidigt.  
Ni kommer att tilldelas en nummerserie av oss vid tillståndsgivningen som kommer att bestå av 5 
siffror. Ni kommer att få serien innan tillståndet, förmodligen i mitten av november. 
Vill ni ha en annan unik märkning än denna nummerserie så ska den märkningen framgå av ansökan. 
Ni kan i sådana fall inte välja enabrt fem siffror. 
 

Jag hoppas det här förtydligar frågan om id-märkning och underlättar för de av er som planerar att 
införa registreringsskyltar.   
 
 
 
Polistillståndet kommer att gälla för marken bolagen ansöker om att få placera ut sina elsparkcyklar 
på samt för antal elsparkcyklar. Observera att flera bolag kan komma att få nyttja samma platser 
samt att det kan ske andra tillfälliga etableringar på platserna.  
 
Till Polistillståndet kommer stadens yttrande och tillhörande villkorsbilaga. I villkorsbilagan finns 
villkor som måste följas i och med polistillståndet. Staden kan endast yttra sig för etablering på 
stadens allmänplatsmark och inte på fastighetsmark eller på privat mark. 
 
Bolagen får information om att det kan vara bra att tänka på att minst 1,6 meter ska lämnas fri som 
gångyta från andra etableringar samt att 10 meter fritt ska lämnas från tunnelbanenedgångar.  
 
Trafikkontoret kommer se över hur många elsparkcyklar varje bolag kan ha och återkommer med 
mer information när samtliga ansökningar inkommit, förmodligen i början av november. 
Trafikkontoret meddelar att bolagen gärna får informera om hur de tänkt med ID-märkning så 
trafikkontoret kan se över ett generellt förslag till alla bolag. 
 
Kommunfullmäktige måste ta beslut om ovan innan det är gällande. Slutet av oktober eller början av 
november. Först passera kommunstyrelsen. Efter det kommer det till kommunfullmäktige. 
2.  Nästa möte 
26 oktober 13:00-14:30.