Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
15 juni 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Johan berättar om parkeringställen och att de bolag som är intresserade kommer att få mer 
information efter dagens möte. Parkeringsställen ska vara i Stockholmsgrå nyans och får inte ha 
något av bolagens logga utmarkerat då alla ställ ska vara tillgängliga för alla bolag. Staden kommer 
inte betala något för uppställningen och det kommer inte heller vara möjligt att ha 
reklamfinansiering. För att ställa ut parkeringställ krävs polistillstånd som ansöks hos Polisen. 
 
Johan informerar om att bolagen får kontakta honom och diskutera lämpliga platser för utplacering 
om de vill. De platser som parkeringställ bör placeras ut vid är vid klusterområden och 
kollektivtrafikknytpunkter. Parkeringställ kommer ej tillåtas vid parkeringsplatser för bilar utan 
rekommenderas vara vid torgytor eller trottoarer. Bolagen informerar om att diskussion sker mellan 
bolagen om vilka som ska placera ut ställ och vart, detta för att verka branschöverskridande.  
 
Trafikkontoret kan komma att införa lokala trafikföreskrifter som förbjuder parkering av 
elsparkcyklar inom vissa områden med stora problem med många elsparkcyklar. Inom eller i 
anslutning till dessa områden kommer det finnas tillåtna parkeringar för elsparkcyklar. 
 
Johan informerar om att begränsningen vid Hornsbergs strand har uppdaterats till ett större område 
efter synpunkter från Polisen och boende. De flesta bolagen har begränsningarna inom området men 
inte den nya uppdateringen. Johan skickar ut den nya uppdateringen efter mötet.  
 
Elsparkcyklar i vattnet diskuterades. Bolagen efterfrågar mer exakt position så att de kan skicka ut 
dykare. Johan informerade att vid Hornsbergs strand är det framförallt från bryggorna 
elsparkcyklarna hamnar i vattnet.  
 
Statistik presenteras med jämförelse av inkomna ärenden 2020 och 2021.  
 
2.  Närvarande bolag informerar 
Bolagen informerar om problematiken med att elsparkcyklar körs i gallerior. Johan informerar om att 
staden inte kan svara för privat mark. Vid förfrågningar från privata markägare hänvisar staden direkt 
till bolagen. Diskussion sker angående att sätta begränsning vid trottoarer utanför gallerior och detta 
kan vara svårt eftersom det kan påverka närliggande cykelbanor och därmed bli trafikfarligt. Bolagen 
informerar om att de ska se över problematiken med att elsparkcyklar körs i gallerior. 
 
Bolagen informerar om att parkeringspatrullen ökar omfattning. 
 
Bolagen informerar om att de börjat få fakturor för kortflytt och meddelar att det är svårt att göra 
åtgärder utan information om vad som varit fel. Dokumentation finns och bolagen rekommenderas 
begära ut bilder från trafikkontoret. 
 
Fråga tas upp om kontroller för hastighet och det är Polisens uppgift att kontrollera framförandet av 
elsparkcyklar. Elsparkcyklarna ska ha en hastighet på max 20 km/h.  

 
Snabbt och bra agerat till alla med begränsning av Hornsbergs strand. 
 
3.  Övrigt 
 
Efter en fråga informerar trafikkontoret om att ärendet för ändring av ordningsstadga och införandet 
av taxa för elsparkcyklar kommer tas upp igen hos trafiknämnden till hösten. 
 
4.  Nästa möte 
24 augusti 13:00-14:30.