Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
18 maj 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Statistik presenteras från 1 januari fram till 30 april för antal inkomna ärenden till trafikkontoret för 
2021. Bolagen önskar jämförelse med 2020 och detta ska tas fram tills nästa möte. Johan informerar 
om att det är viktigt att kontaktuppgifter är tillgängliga till bolagen. 
 
Trafikkontoret informerar om att ärendet för ändring av ordningsstadga och införande av taxa för 
elsparkcyklar bordlades på sammanträdet i april. Det betyder att eventuell ändring av ordningsstadga 
och avgifter inte hinner behandlas av kommunfullmäktige innan sommaren. 
 
Trafikkontoret kommer att få ett uppdrag från politiken att genomföra ett test med att placera ut 
ställ för parkering av elsparkcyklar. Johan informerar om att han bjuder in alla bolag samt andra 
intressenter till ett gemensamt möte med specifikt fokus på testet med att placera ut ställ för 
parkering av elsparkcyklar. Under detta möte kan områden och placering diskuteras samt vilken typ 
av ställ som ska placeras ut och under vilken period testet kommer att pågå. Johan informerar om att 
de ställ som placeras ut måste vara tillgängliga för alla bolag. Parkeringsställen bör inte kräva 
elektricitet eller ha fundament som grävs ner i marken men bör vara så tunga att de inte går att flytta 
för hand.  
 
Trafikkontoret informerar om att testet genomförs som ett samarbete mellan trafikkontoret och 
intresserade parter. Under försöksperioden krävs det inte polistillstånd. Efter testet kommer det att 
krävas polistillstånd för att få placera ut eventuella parkeringsställ. Trafikkontoret informerar om att 
vintertid kan ställen behövas plockas bort på grund utav drift. 
 
2.  Närvarande bolag informerar 
Inga aktuella uppdateringar. 
 
3.  Övrigt 
Tier rekommenderar trafikkontoret att meddela bolagen förslagsvis under dessa statusmöten om 
trafikkontoret upplever problem vid en specifik plats så kan åtgärder vidtas. 
 
Trafikkontoret informerar om en medborgarenkät med undersökning om miljö, trafik och resvanor i 
Stockholm. Rapporten bifogas. 
 
Strax över 14 000 antal elsparkcyklar utplacerade i dagsläget. 
 
4.  Nästa möte 
15 juni 13:00-14:30.