Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
20 april 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Trafikkontoret informerar om att vårstädningen och sandsopningen sker förfullt och att det uppstått 
några konflikter mellan städfordonen och elsparkcyklar. Det är fortsatt viktigt att elsparkcyklarna inte 
står i vägen när städfordonen behöver komma fram. 
 
För att minska att elsparkcyklarna slängs i vattnet kommer det snart skickas ut en policy till bolagen 
från cityskope med en gräns som avser att vara ca 10 meter från vattenlinje. 
 
Ungefär 10500 elsparkcyklar ute i drift. 
 
2.  Närvarande bolag informerar 
Bolt, ingen aktuell uppdatering.  
Voi, ingen aktuell uppdatering. 
Tier, ingen aktuell uppdatering.  
Bird, ingen aktuell uppdatering. 
Moow, ingen aktuell uppdatering. 
Lime, ingen aktuell uppdatering. 
 
3.  Trafikkontoret informerar 
Om ändring av ordningsstadga och införande av taxa för elsparkcyklar. 
 
Trafikkontoret har fått ett uppdrag att lämna ett förslag på reglering av enpersonsfordon enligt 
ordningslagen. Ett tjänsteutlåtande kommer behandlas i trafiknämnden den 22 april. Ärendet 
kommer sedan behandlas av fullmäktige eftersom beslut gällande ordningsstadga och taxa tas alltid 
av kommunfullmäktige. 
 
Förslaget handlar om att tillstånd från Polismyndigheten krävs för att bedriva uthyrning av 
enpersonsfordon. I och med att verksamheten blir tillståndspliktig kommer staden ta ut en taxa som 
föreslås vara 1 400 kr/fordon och helår + moms. I och med corona föreslås avgiften halveras under 
2021 till 700 kr/fordon och helår + moms. 
 
Bolagen föreslås ansöka om polistillstånd för antal elsparkcyklar under ett år och trafikkontoret 
fakturerar för det maximala antalet fordon. Det är ännu inte beslutat om vilken intervall 
faktureringen kommer ske.   
 
Trafikkontoret informerar om att målet är att detta ska träda i kraft vid halvårsskiftet. 
 
Trafikkontoret informerar om att parkeringsförbudsområden kan dyka upp t.ex. vid kollektivtrafikens 
knytpunkter. De no-parking zones som finns idag kommer kvarstå men det kan tillkomma fler. Om ett 
parkeringsförbudsområde inrättas via en lokal trafikföreskrift finns även möjlighet att det införs en 
plats inom detta område som elsparkcyklarna får parkeras. Denna plats ska då vara tydligt 

utmarkerat. Om en elsparkcykel då fortfarande står utanför det tillåtna området kan en kortflytt ske 
intill den tillåtna platsen. 
 
Trafikkontoret informerar även om att det kommer ske en upphandling om förslaget godkänns för 
ett system som kan övervaka antalet elsparkcyklar. Projektet med Vianova gäller fram till november. 
Data kommer därefter levereras på liknande sätt fast eventuellt till ett nytt system. 
 
4.  Övrigt 
Bolagen informerar om att parkeringspatrullen är igång och att fler personer ska anställas. 
 
5.  Nästa möte 
18 maj 13:00-14:30.