Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
16 februari 2021 – Skype 

1.  Aktuella frågor 
Mötet inleds med att diskutera problemställningen med elsparkcyklar i vattnet. En gäst från 
miljöförvaltningen har bjudits in.  
 
Bolagen har samarbete med rena mälaren och toxic sea, där dykare är ute kontinuerligt men också 
vid jourarbete. Bolagen uppfattar att problemet med elsparkcyklar har blivit bättre sen vi diskuterade 
detta senast för ungefär ett år sedan men det kan bli ännu bättre. Problemet kvarstår fortfarande.  
 
Norr Mälarstrand, Söder Mälarstrand, Strandvägen, Hornsbergs strand, Nybroviken, Klara Strand 
samt broarna Strömbron, Vasabron och Munkbron som pekas ut som där det är störst problem med 
elsparkcyklar i vattnet. 
 
Staden vill inte att elsparkcyklarna ska parkeras vid kajkant. Johan kommer att lägga in 
parkeringsförbudszoner på ovanstående platser och skicka till företagen. Miljöförvaltningen följer 
upp efter sommaren. 
 
2.  Trafikkontoret informerar 
Trafikkontoret informerar om att SKR håller på att ta fram en nationell riktlinje till kommunerna för 
mobilitetslösningar. Här kan ni också läsa mer om SKR kommentar till transportstyrelsen,  
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/nyhetertrafikinfrastruktur/nyhetertr
afikinfrastruktur/skrkommenterartransportstyrelsensrapportomregelverkforeldrivnaenpersonsfordo
n.33614.html 
 
Tier informerar om hur Oslo arbetar med parkeringsplatser för elsparkcyklar och ska bifoga rapport. 
 
Trafikkontoret informerar om att göra omvärldsanalys genom att kolla på kommunfullmäktige 
angående elsparkcyklar.  
 
Angående kortflytt kommer fakturering ske en gång i månaden. Johan påminner de bolag som ännu 
inte meddelat faktureringsuppgifter till trafikkontoret bör göra det snarast. Det officiella arbetet – 
alltså inte bara test – kommer börja efter den 1 mars. Johan informerar även om att 40 % av 
elsparkcyklarna som står ute idag är avstängda eller urladdade. Trafikkontoret påminner om att 
parkering får ske max 24 timmar. 
 
3.  Närvarande bolag informerar 
Tier, Väderstyrd säsong. Parkeringspatrull påbörjad men pausad på grund utav vädret.  
Voi, Samlar ihop information om parkeringsställ. 
Bolt, Gärna uppdatering angående parkeringszoner. Pausad verksamhet. 
 
 
 
 


4.  Aktuella frågor 
Trafikkontoret visar statistik för inkomna ärenden för 2020 samt informerar om vilka gator som det 
inkommit flest ärenden vid. En jämförelse visas även för inkomna ärenden 2020 och 2021. Fler 
inkomna 2021 vilket kan bero på snön. 
 
5.  Nästa möte 
16 mars 13:00-14:30.