Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte elsparkcyklar 
19 januari 2021 – Skype 

1.  Trafikkontoret informerar 
Avstämningsmötena kommer fortsättningsvis vara mellan trafikkontoret och 
elsparkcykelbolagen. Övriga aktörer kommer att bli inbjudna när det är aktuellt. 
 
Trafikkontoret meddelar att läget runt snöröjningen fungerar bra och att de inte fått några 
klagomål från de som snöröjer stadens gator att elsparkcyklar står i vägen. Snöröjning och 
halkbekämpning kommer fortsatt pågå. Det är viktigt att elsparkcyklarna tas bort om de inte 
går att användas. I Stockholm är det tillåtet att parkera en cykel maximalt 24 timmar utan att 
den används. Sen måste den flyttas.  
 
Johan Sundman informerade kort om den pågående lånecykelupphandlingen. Stockholms 
stad har vunnit i Kammarrätten men motparten har begärt prövningstillstånd i Högsta 
Förvaltningsdomstolen.  
 
2.  Närvarande bolag informerar  
De flesta bolag informerar att de börjat samla in elsparkcyklarna eller att de stängde ner 
verksamheten när snön började falla. Några få har fortfarande elsparkcyklar utplacerade som 
kan användas men meddelar att vid mer snö kommer det inte vara många elsparkcyklar i 
drift. 
 
Bolt – Stängde ner tjänsten när snön kom och plockade sedan in all verksamhet. 
Bird – Börjar ta in alla elsparkcyklar. 
Tier – Stängt ner verksamheten sen 1,5 vecka tillbaka. En del av elsparkcyklarna är insamlade. 
Lime – Verksamheten är öppen men påbörjat att samla in. Mer än hälften insamlat. 
Voi – Stängde under förra veckan men verksamheten öppen igen. Plockat in och flyttat. 
Moow – Verksamheten är öppen men vid snö inte många elsparkcyklar i drift. 
 
Bolagen informerar om att i februari startar arbetet med en parkeringspatrull som kommer 
att arbeta med att flytta elsparkcyklar som står felplacerade. Parkeringspatrullen kommer att 
få information och upplärning ifrån bolagen och de 4 personer som kommer att arbeta ska 
arbeta 7 dagar i veckan, 8 timmar per dag. 
 
Bolagen ställer en fråga om kortflytt och trafikkontoret meddelar att kortflytt redan pågår 
men att beslut om avgift ska tas av kommunfullmäktige innan det kan appliceras. 
Trafikkontoret meddelar när beslut om avgift är taget av kommunfullmäktige. 
 
Bolagen önskar att trafikkontoret tar med sig att det vore bra om polisen gör riktade insatser 
mot olovlig användning av elsparkcyklarna.  
 
 
 
 

3.  Aktuella frågor  
Trafikkontoret visar statistik för inkomna ärenden för 2020 samt informerar om vilka gator 
som det inkommit flest ärenden vid. Mer information om statistik kommer och på mötet 
föreslås det att statistik blir en fast punkt vid avstämningsmötena. 
 
4.  Övrigt 
Trafikkontoret påminner om att siffran för antal elsparkcyklar som finns utplacerade ska 
rapporteras in. Trafikkontoret ställer även frågan ifall bolagen har möjlighet att meddela vilka 
av grannkommunerna till Stockholm som de har verksamhet i.  
 
Trafikkontoret arbetar med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och polisen för att 
komma fram till lämpliga metoder för att kontrollera och ge tillstånd för uppställning och 
användning av elsparkcyklar. Trafikkontoret hoppas inom kort ha fått besked om hur 
framförallt Ordningslagen ska tillämpas i det här fallet.   
 
5.  Nästa möte 
16 februari 13:00-14:30 
 
Mer information om datum och tider för vårens avstämningsmöten finns nedan. Vårens 
avstämningsmöten kommer att ske digitalt på Skype. Inbjudan till varje möte skickas ut i god 
tid innan. 
 
Avstämningsmöten trafikkontoret och elsparkcykelbolagen 
Våren 2021 – Skype 
 
Tid 13:00-14:30 
 
19 januari 
16 februari 
16 mars 
20 april 
18 maj 
15 juni