Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

Avstämningsmöte 11 
17 november 2020 – Skype 

1.  Vinterväghållning 
Vinterväghållningen delas in i olika kategorier: snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt 
sandupptagningen, som görs till våren. När snöröjningen ska påbörjas beror på olika startkriterier 
och hur skyndsamt en gata ska vara snöröjd beror på olika indelade klasser samt mängden 
nederbörd. 
 
Ett pilotprojekt som staden har haft sedan 2018 är sopsaltning av gångbanor och trottoarer och varje 
år är det olika sträckor som prioriteras. För denna säsong är de prioriterade sopsaltningsstråken: 
Norrmalm: Torsgatan, Norrtullsgatan, Odengatan 
Södermalm: Långholmsgatan, Hornsgatan, Rosenlundsgatan 
Johanneshov: Palmfeltsvägen, Arenavägen, Gullmarsvägen 
 
Sopsaltningen sker även för 36 mil av stadens cykelstråk. Sopsaltningen sker genom att maskiner 
borstar bort snön och sedan lägger ut saltlaka. För att sopsaltningen ska kunna ske behövs 2,5 meter 
för att arbeta. Staden har även vissa markuppvärmda trottoaren i innerstaden (se bild 
markuppvärmda trottoarer från bifogad presentation). 
 
Trafikkontoret önskar att elsparkcykelbolagen: 
  Viktigt att elsparkcyklar parkeras rätt, främst i cykelställ och andra särskilt anordnade p-
platser för cyklar så att dessa inte hindrar arbete med snöröjning, halkbekämpning. Det här 
är en viktig skillnad jämfört med barmarkssäsongen då elsparkcyklar inte ska ställas på 
platser avsedda för privata cyklar.  
  Ha koll på väder, snöfall via SMHIs app och var beredd att ta bort samtliga elsparkcyklar om 
det blir stora mängder snö. 
  Kartor på stadsdelar med gator indelade i olika klasser kommer att publiceras på Stockholms 
stads hemsida. 
  Informera särskilt era användare om vikten att parkera rätt vid snöfall eller halka. 
  Vid extremväder: när SMHI utfärdar klass 2 varning för drivbildning/snöfall/ishalka eller klass 
2 varning för snöfall/snömängd ha beredskap att plocka in elsparkcyklarna. 
 
Flytt av fordon 
Elsparkcyklar som är hindrande eller trafikfarligt uppställda kan komma att flyttas med stöd av lagen 
och förordningen om flytt av fordon.  
 
Trafikkontoret har tidigare flyttat elsparkcyklar som är hindrande eller trafikfarligt uppställda till 
uppställningsplatsen vid Lunda. Samtliga ca 200 st elsparkcyklar som togs om hand hämtades ut 2019 
till en kostnad för 500 kr per fordon. Under hösten 2020 har trafikkontoret även utfört korflyttar och 
under oktober månad hade 460 st elsparkcyklar flyttats via en kortflytt. Än så länge har det bedrivits i 
form av försöksverksamhet utan avgift men under 2021 avser trafikkontoret att ta ut en avgift 
(kommunfullmäktige tar beslut om avgiften) för bolagens cyklar, sparkcyklar och mopeder som 
flyttas till en närliggande plats via en kortflytt. Alternativet med att fordonen flyttas till Lunda 
kommer fortfarande vara möjligt om en kortflytt inte kan ske. Trafikkontoret tar upp exempel på 

elsparkcyklar som stått hindrade eller trafikfarligt (se bilder för hinder på väg från utskickad 
presentation). 
 
Bolagen informerar om att ett möte i slutet av november eventuellt kommer att ske med Daniel 
Helldén för att föra en dialog om hur stadsbilden kan förbättras. Trafikkontoret tipsar om att tänka 
på hur uppställning kan ske i relation till framkomlighet och vinterväghållning. Josefine och Johan kan 
kontaktas.  
 
Läs igenom den utskickade presentationen samt handlingsplan vid extrem snöfall där samhällsviktiga 
funktioner med tillhörande kartor prioriteras. 
 
2.  GPS-positionering och lågfartszoner 
Fråga från staden ställs till bolagen ifall det idag är möjligt att inrätta lågfartzonerna som finns i 
avsiktsförklaringen. Bolagen meddelar att det går att införa, att utveckling pågår och att det fungerar 
mestadels. Johan önskar att bolagen meddelar när det är färdigställt och detta ska ske så snart som 
möjligt.  
 
3.  Upphandling lånecyklar 
Stadens upphandling av lånecyklar - Johan informerar kort om den pågående 
lånecykelupphandlingen. Trafikkontoret har fått prövningstillstånd i kammarrätten för överklagandet 
av förvaltningsrättens beslut om att underkänna Marfinas anbud. Upphandlingen är alltså inte 
avslutad utan anbud utan lever fortfarande i väntan på kammarrättens utslag. Någon ny upphandling 
har därför inte publicerats. 
 
4.  Hamngatan vid Max – fortfarande problem 
Vid Hamngatan vid Max är det en trång gångbana och problemen som tagits upp kvarstår. Därmed 
påminner trafikkontoret om att det behövs en no parking zone vid Hamngatan vid Max.  
 
5.  Malmömodellen 
Hur ser elsparkcykelbolagen på hur Malmö arbetar utifrån en ändring i ordningsföreskrifterna?  
 
Bolagen tar bland annat upp att det finns ca 25 st parkeringsplatser. Liknade det tidigare testet med 
foliering som skedde i Stockholm hösten 2019. Vissa tycker det fungerar bra vissa tycker att det 
fungerar okej. Malmö har satt upp skyltar för parkeringsplatserna vilket tas upp som ett uppskattat 
koncept. Det nämns också att pris per uppställning föredras framför avgift per scooter, då det är 
tydligare. 
 
6.  Vianovaprojektet 
Projektet med Vianova har påbörjats och syftet är att få en bättre överblick över hur elsparkcyklarna 
används i Stockholm. Elsparkcykelbolagen delar med sig av data om elsparkcyklarna men inga 
personuppgifter.  För att ge en så bra bild över användningen som möjligt är det bra om samtliga 
bolag ansluter sig projektet. Det finns även en funktion som gör det möjligt för trafikkontoret att  
skicka ut no parking zones, lågfartsområden och andra policyer till elsparkcykelbolagen så att alla 
bolag får samma uppgifter. Bolagen måste lägga in zonerna själva men får tillgång till koordinaterna 
för gällande platser. 
 

7.  Inkomna klagomål 
Information och statistik presenteras vid nästa möte.  
 
 
8.  Övrigt 
a)  Antal elsparkcyklar anmälda - Trafikkontoret önskar att elsparkcykelbolagen skickar in 
översiktsbild av antal utplacerade elsparkcyklar. En totalsiffra publiceras på 
miljöbarometerns hemsida. Nedan finns tips på länkar: 
 
http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/antal-elsparcyklar-i-trafik/  
http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/elsparkcyklar-passager-per-dygn/  
 
b)  Ny serie för möten under 2021 kommer via mejl. 
 
c)  Polisen informerar att verksamheten med elsparkcyklarna ska fungera i enlighet med 
ordningslagen