Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

 
Avstämningsmöte 10 
8 september 2020 – Skype 

Mötet startar med att Thibault Castagne informerar om ViaNova projektet.  
 
1.  Djurgården har stora problem med el-sparkcyklarna hur ska detta lösas, Kungliga 
djurgårdsförvaltningen inbjuden. 
Djurgårdsförvaltningen svarar för norra och södra Djurgården och det är problem med 
stora mängder elsparkcyklar där användaren parkerar fel. Problemet är framförallt vid 
södra djurgården och museiparken som är stora besöksmål och stora mål för gång- och 
cykeltrafik.  
 
Djurgårdsförvaltningen önskar avlämningsplatser eller zoner för parkering och Johan 
föreslår istället att Djurgårdsförvaltningen definierar platser som är direkt olämpliga att 
parkera på. Ett första steg från Djurgårdsförvaltningen blir därmed att ta fram önskemål 
för no parking zones. Cecilia tipsar om att Djurgårdsförvaltningen ska ladda ner 
elsparkcykelbolagens appar för att se vart no parking zones finns på Djurgården idag. 
 
Om en elsparkcykel är parkerad i ett motionsspår eller på en olämplig plats kan bolagen 
se vart och sedan hämta upp dessa fordon.  
 
Om uppställningsplatser ska införskaffas förväntar sig Polismyndigheten att tillstånd söks 
enligt ordningslagen. 
 
2.  Klagomål ökar stort lastzon, cykelbana, mitt på trottoar. Hur ska detta åtgärdas utan 
att staden behöver omhänderta dessa? Vid batteribyte vad har era anställda för 
uppdrag? 
Bolagen ställer ut elsparkcyklar vid lastzoner vilket blockerar lastmöjligheterna för 
lastplatsen och detta får inte ske. Ett annat problem är att användare parkerar 
elsparkcyklar i huvudcykelstråk vilket blockerar cykelstråket. Under mötet bestäms det 
att cykelbanan längst med munkbron blir no parking zone. Cecilia tipsar om att se över 
ifall det är möjligt med tidsreglerade parkeringsförbud på huvudcykelstråken under 
pendlingstiderna.   
 
Cecilia informerar om att Stockholms stad kommer att börja med bortforsling av 
felparkerade elsparkcyklar igen. Felparkerade elsparkcyklar kommer som förut att 
transporteras till Lunda där bolagen måste hämta ut elsparkcyklarna.  
 
Trafikkontoret ser i dagsläget över en alternativ möjlighet att flytta elsparkcyklar. Ifall en 
så kallad kortflytt istället kommer att kunna ske. Det vill säga att felparkerade 
elsparkcyklar istället flyttas till en korrekt plats i närheten. För att detta ska kunna ske 
behövs ett beslut tas av kommunfullmäktige om vilken avgift som ska tas ut för flytten, 
eventuellt kan en start av kortflytt ske i början 2021. Vid en kortflytt behövs 
fakturaadress då det skickas en faktura istället för att elsparkcykeln flyttas till Lunda. En 
 

 
del i arbetat med att se över om kortflytt kan ske kommer vara att elsparkcyklar på stan 
under hösten undersöks. 
 
Johan meddelar att vid batteribyte skulle elsparkcykeln även kunna flyttas till en bättre 
parkering. De som byter batteri bör korregiera placeringen av elsparkcykeln. 
 
3.  Klagomål på att ni inte agerar vid kontakt 
Återkommande klagomål på att kontakten till bolagen inte fungerar. Johan 
rekommenderar att bolagen ser över hur de arbetar med att hantera synpunkter och 
klagomål.  
 
4.  Hamngatan vid Max, hur ska vi hantera liknande frågeställningar om platser 
Vid Hamngatan vid Max är det en trång gångbana, restaurangen har sett att vid parkering 
av cyklar på gatan kan inte gångbanan användas i den utsträckning som behövs. Därmed 
behövs en no parking zone vid Hamngatan vid Max.  
 
Cecilia informerar om att bolagen ska vara mer aktiva när frågor ställs till dem och att de 
tar med sig frågor till avstämningsmötena så dialog kan föras under mötena.  
 
Privata markägare har kontaktat Stockholms Stad men Stockholms stad kan inte svara för 
privat mark, dessa önskemål bör inte skickas till staden.  
 
5.  Nattetid ska cyklarna stå ute, öppen dialog angående detta och de olyckor som sker 
(olyckor sker mest nattetid) 
Nattetid sker det mest olyckor med elsparkcyklarna, initialt var elsparkcyklarna inte ute 
nattetid men nu är de ute på grund utav att batterier byts istället. Folksams rapport 
bifogas. 
 
Några av bolagen har varit i kontakt med Folksam om berusning och användandet av 
elsparkcyklar nattetid. Implementering av tekniska lösningar ses över för att begränsa 
åkning vid onykterhet. Några av bolagen ger också information om att inte åka 
elsparkcykel vid onykterhet.  
 
Johan från Polisen ser att paråkning sker på elsparkcyklarna vilket är olagligt och 
förklarar att även det är en också orsak till många olyckor sker. Ett av bolagen föreslår 
punktinsats från Polisen för paråkning och användandet av elsparkcyklar vid onykterhet. 
Tekniska alternativ för att minska denna problematik kanske kan vara möjligt, eventuellt 
en sensorplatta för avkänning av antal skor. Dock är denna tekniska lösning inte 
tillräckligt utvecklad i dagsläget. Punktinsatser eller strikta handlingar från Polisen ger 
effekter menar några av bolagen. Cecilia föreslår lägre hastighet nattetid.  
 
6.  Snart vinter hur se planen ut? 
Samma problematik som tidigare år kvarstår vid plogning. Separat möte om uppdatering 
angående vintern kommer att ske, mejla Johan för att delta. 
 
 
 

 
7.  Övriga frågor 
a)  Privata fastighetsägare – läs mer under punkt 4. 
 
b)  Stadens upphandling av lånecyklar - Johan informerade kort om den pågående 
lånecykelupphandlingen. Trafikkontoret har fått prövningstillstånd i kammarrätten för 
överklagandet av förvaltningsrättens beslut om att underkänna Marfinas anbud. 
Upphandlingen är alltså inte avslutad utan anbud utan lever fortfarande i väntan på 
kammarrättens utslag. Någon ny upphandling har därför inte publicerats. 
 
c)  Antal aktiva elsparkcyklar, 12 400 st. Informera Johan om uppdaterade antalet hos ert 
bolag. 
 
8.  Nästa möte 
Trafikkontoret återkommer.