Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

 
Avstämningsmöte 8 
29 april 2020 – Skype 

1.  Polisens rättsutredning  
Cecilia informerar om hur läget ser ut idag och informerar att förändring kan komma att ske då 
samtal fortfarande pågår. 
 
Polisens rättsutredning beskriver att uppställning av elsparkcyklar på stadens mark är 
tillståndspliktigt. Polisen bedömer inkomna ansökningar utifrån ordningslagen och hur platsen är 
utformad som tillstånd söks för. Tillstånd behövs inte för när en användare kör eller lämnar 
elsparkcykeln. Det som är tillståndspliktigt är när elsparkcyklarna är samlade och när de ställs ut. När 
användare kör iväg och sedan parkerar elsparkcyklarna behövs inte tillstånd. 
 
Polisen tar ut en avgift på 700 kr för ansökan och staden tar sedan ut en avgift för nyttjandet av 
offentlig plats. Avgiften till staden gäller för de dagar som anges i ansökan. Taxan som anges nedan 
kommer att gälla tills ett nytt besluts tagits.  Kommunfullmäktige tar beslut ifall stadens taxa ska 
ändras och en ny taxa införs då några månader senare. 
 
 
A 44kr/m2 och dygn 
B 35 kr/m2 och dygn 
C 25 kr/m2 och dygn 
D 20 kr/m2 och dygn 
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/forsaljning/anvand-offentlig-plats-for-
forsaljning/ 
 
Det går att ansöka om en eller flera platser för ett år i taget och det går inte att veta om någon annan 
redan sökt för platsen. Varje ansökan bedöms individuellt men den ansökan som inkommer först och 
får tillstånd får platsen. Vill ni återkalla tillståndet går det bra att göra det till Polisen och tidigast från 
och med det datum återkallelsen inkommer till polisen avslutas debiteringen från staden. 
 
I ansökan ska det inkluderas en detaljerad skiss med tydliga mått på hur stor plats som kommer att 
tas i anspråk. Vid ansökan för flera platser skicka gärna även med en större karta för platserna. Det 
finns ingen begränsning i antal tillstånd. 
 
Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att fortsätta samarbeta i frågan. Rättsutredningen gäller 
nationellt.  
 
Om ni söker tillstånd meddela gärna Cecilia och Johan så kan de efterfråga vart ansökningarna är. 
 
2.  Nästa möte 
Trafikkontoret återkommer.