Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

 
Avstämningsmöte 7 
3 april 2020 – Skype 

Medverkande på mötet: 
Se bilaga. 
 
1.  Snabb presentation 
 
2.  Effekter av Corona 
Ett antal av elsparkcykelbolagen har ställt in sin verksamhet och de bolag som har kvar verksamheten 
har minskat sin verksamhet. 
 
SL har kontaktat Trafikkontoret och ställt frågan om vad som hänt med elsparkcyklarna då SL ser att i 
dagsläget kan elsparkcyklarna göra stor nytta. Frågan framkom när busstrafiken minskade från SL. 
Johan kontaktar SL för att se om en dialog kan ske med elsparkcykelbolagen. 
 
3.  Inbjuden gäst från SRF 
Sandra Lindquist från SRF berättar om överenskommelsen med förhållningsregler där begränsning 
skett via geofencing på tre utpekade platser i staden. Hastigheterna har blivit begränsade och 
parkeringsfria zoner har i dagsläget införts i dialog med två av elsparkcykelbolagen. De tre platserna 
som valts ut har tagits fram strategiskt utifrån vilka platser SRF vet att synskadade rör sig på. I 
dagsläget är det Gotlandsgatan där SRF har sitt kansli och sina hyresbostäder samt utanför 
Syncentralen och Sankt Görans ögonsjukhus. 
 
Frågan om samverkan mellan bolagen, staden och SRF diskuterades. Trafikkontoret gör 
bedömningen att det inte går att ändra parkeringsreglerna så länge elsparkcyklar är klassificerade 
som cyklar.  
 
Trafikkontoret för vidare kontakt med SRF om kartor på de tre utpekade platserna. Önskemål från 
elsparkcykelbolagen om att trafikkontoret tar fram en karta med platser. Gärna med koordinater 
som förhoppningsvis alla bolag kan använda sig av. Hastigheten ska vara begränsad men uppställning 
av elsparkcyklarna bör prioriteras först.  
 
4.  Utvärdering avsiktsförklaringen – nämndärende 
Trafikkontoret har kommit fram att avsiktsförklaringen följs på ett i stort sett godtagbart sätt men att 
det finns utrymme för förbättringar avseende framförallt hastighetsbegränsning inom vissa områden, 
lätt tillgängliga kontaktuppgifter till bolagen samt implementeringen av no parking zones. Frågan 
diskuterades. 
 
5.  Information om polisens rättsutredning 
Polisens rättsutredning pågår fortfarande och är på remiss inom polismyndigheten. Trafikkontoret 
och Polisen informerar att det är sannolikt att det kommer att krävas polistillstånd för att bedriva 
verksamhet för elsparkcyklar på stadens mark.  
 
Det pågår en dialog om hur ett sådant tillstånd kommer att se ut och hur det kommer att gå till att 
ansöka om dessa tillstånd. Trafikkontoret har önskemål om att tillståndet ska komma att gälla för ett 
 

 
visst område. Det pågår en dialog mellan trafikkontoret och Polisen om tillstånd ska sökas för antal 
elsparkcyklar, områden eller för parkeringsplatser där elsparkcyklarna ska placeras ut. Staden 
kommer även ta ut en taxa för användandet av stadens mark i enlighet med ordningslagen. 
 
Polisen tipsar om skriften ’’På rätt plats’’ där Polismyndigheten uttalat sig om frågan. Ingenting är 
klart i dagsläget men när rättsutredning är klar och offentlig kommer Polisen och trafikkontoret se 
över hur övergångsperioden och tillstånden ska se ut. Länk till Sveriges Kommuner och Regioners 
skrift På rätt plats: https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/pa-ratt-plats.html 
 
Rättsutredningen drivs av Polisens rättsavdelning och sker nationellt. Rättsutredningen görs för att se 
hur förseelsen med elsparkcyklar kan appliceras i riktlinjer med ordningslagen samt hur 
ordningslagen ska tolkas. Eftersom rättsavdelningen är en verksamhet under rikspolisstyrelsen så 
kommer eventuella förändringar kommer att gälla i hela landet. Det är svårt i dagsläget att säga när 
rättsutredningen är klar men Polisen ska kontakta rättsutredningen om en tidslinje. Trafikkontoret 
meddelar elsparkcykelbolagen när de har mer information. 
 
Tillstånd enligt ordningslagen söks hos Polisen och staden får alla ansökningar remitterade till sig. 
Trafikkontoret arbetar för att hitta riktlinjer så att det ska fungera för staden och elsparkcykelbolagen 
med tillhörande avgift.  
 
6.  Uppföljning synpunkter från medborgare – Statistik 
Se bilaga Statistik 200331.  
 
7.  Frågan om hastighetsbegränsning till 6 km/h 
Hur kan vi följa upp delen av avtalet så att hastighetsbegränsningen blir säker? Vad behöver 
elsparkcykelbolagen för att kunna uppfylla avtalet? 
 
Önskemål om att dela upp hastighetsbegränsningen på en gata och upplysa med exempelvis en skylt. 
 
Ett alternativ föreslås vara att rita upp en karta i Google my maps och dela till elsparkcykelbolagen. 
Det går bra att trafikkontoret ställer frågor till Axel på Wheels ifall de behöver hjälp med detta. 
 
Ett annat alternativ är att välja ut en lämplig sträcka och testa och eventuellt placera ut en 
informationstavla för att upplysa. 
 
8.  No Parking Zones 
Ett alternativ är att i kartan via Google my maps för hastighetsbegränsningen även inflika no parking 
zones.  
 
9.  Kontaktuppgifter lätt tillgängligt och svensktalande personal 
Fortsatt diskussion ska ske på kommande möten. 
 
10. Sändlistan 
Johan skickar ett mejl till en person på varje bolag som får bestämma vilka som ska vara med på 
sändlistan som behöver uppdateras. 
 
 

 
11. Övriga frågor 
En fråga ställs om hur de har gått för de bolag som bytt till större fordon och större batterier, bland 
annat om stölden av batterier förändrats. Några av bolagen meddelar att förbättring skett men också 
att det i dagsläget inte finns någon exakt tillförlitlig data att utgå ifrån. 
 
Det är viktigt att hämta ut de elsparkcyklar som blivit uppfiskade. Hämtas de inte ut inom 3 dagar 
från att bolaget mottagit informationen från trafikkontoret så skrotar Stockholm Hamnar eller 
Stockholms Stad elsparkcyklarna och det medför att en faktura skickas ut till ansvarigt bolag.  
 
Viktigt att skicka uppdaterad information om funktionsbrevlådor skickas till trafikkontoret.  
 
12. Nästa möte 
Trafikkontoret återkommer.