Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer'.

 
Avstämningsmöte 6 
21 januari 2020 

Medverkande på mötet: 
Se bilaga. 
 
1.  Snabb presentation. 
 
2.  Intervjustudie om mikromobilitet i Stockholm. RISE Research Institute i samarbete med 
miljöförvaltningen Stockholms Stad 
  Miljöbilar i Stockholm från miljöförvaltningen Stockholms Stad beskriver nytt EU-
projekt vid namn MEISTER som kommer pågå i 3 år. Projektet MEISTER är ett 
samarbete med andra städer om eldrivna fordon och mikromobilitet. En del av 
projektet är att utreda mobilitet kopplat till elsparkcyklar som RISE Research Institute 
stödjer. Miljöbilar i Stockholm arbetar bland annat med nya typer av fordon, 
miljömål för vägtrafiken och hållbara sätt att resa. 
 
  RISE Research Institute beskriver hur elsparkcykelbolagen ska inkluderas i 
utredningen och ger ett förslag på ett upplägg för samverkan. Projektet ska 
undersöka hur elsparkcykelbolagen arbetar med omfördelning, utplacering, 
regelverk (incitament), laddning (säkerhet) och miljöpåverkan. 
 
Vem använder elsparkcyklarna, vad används dem till och hur ser logistiken ut? 
Vad kan förbättras och hur gör elsparkcykelföretagen idag? 
 
Önskemål från RISE Research Institute är att intervju sker med de olika bolagen via 
telefon eller webb och intervjun är ca 60 minuter. Intervjuer kommer att ske mars-
april och återkoppling ges i maj. Rapportering sker i slutet av 2020. 
 
  Frågor som elsparkcykelbolagen önskar att det tas ställning till? 
 
Målsättningen i utredning är att minska miljöpåverkan förklarar RISE och 
miljöförvaltningen lägger till att de vill få en överblick hur arbetet ser ut i dagsläget. 
 
Elsparkcykelbolagen beskriver att en snabb utveckling ständigt sker och att säsong 
påverkar att en utredning kan få andra slutsatser. Elsparkcyklarna utvecklas i snabb 
takt och det är bra att informera projektägaren att projektet kan förändras med tid 
på grund utav den snabba utvecklingen. 
 
Elsparkcykelbolagen önskar att utredningen inte har en workshop eller öppet forum. 
 
Miljöförvaltningen informerar att det även finns projekt om datadelning och 
förklarar att det vore intressant att se över varför individer väljer vilket 
elsparkcykelbolag som gjorts i ett annat projekt för elbilar. 
 
 

 
3.  Uppföljning synpunkter från medborgare 
  Betydligt mindre än i somras. 
 
4.  Trafikfarligt och hindrande parkerade elsparkcyklar 
  Färre elsparkcyklar ute under vintern. Johan informerar om att det just nu är 
uppehåll med att samla in felparkerade elsparkcyklar. 
 
  Johan tipsar om att bolagen ska ha möjlighet att snabbt informera anställda om att 
flytta elsparkcyklar. 
 
  Felparkerade elsparkcyklar ska flyttas inom 2 h. Medborgare hör sällan av sig igen 
om samma elsparkcyklar.  
 
  Diskuterar om det finns en slutsats varför situationen är bättre i dagsläget. Är det på 
grund av mindre elsparkcyklar eller börjar individer lära sig hur de ska åka och 
parkera? 
 
  Fråga om miljözonen på Hornsgatan kommer att leda till en förbättring av 
cykelbanorna. Cecilia informerar att det finns idéer om att göra om cykelbanorna på 
Hornsgatan men att det inte är under planering i dagsläget. 
 
5.  Snöröjningen 
  Johan har pratat med Jarina och det har inte varit större bekymmer med 
elsparkcyklarna. Det har varit lite snö men samarbetet har fungerat och vi fortsätter 
arbeta likadant. 
 
6.  Överenskommelse med SRF Stockholm Stad 
  Inkommit ett brev till Daniel Helldén om bland annat förbättra åtgärder mot 
felparkerade elsparkcyklar. Synskadades riksförbund Stockholms Stad beskriver att 
elsparkcyklarna gör att synskadade personer inte kan ta del av Stockholm på samma 
villkor. 
  Trafikroteln önskar att elsparkcykelbolagen samarbetar med synskadades 
riksförbund och tar hänsyn till synskadades synpunkter. Johan svarar Daniel Helldén 
om att Hotspots och utredning av parkering för elsparkcyklarna är en del i det 
arbetet. 
  Några av elsparkcykelbolagen har träffat SRF. Johan föreslår att bjuda in SRF till ett 
av dessa elsparkcykelmöten. Ett önskemål är då att SRF har med sig exempel på 
förbättringar samt platser som de önskar att elsparkcyklar ej placeras ut. 
 
7.  Övriga frågor 
  Polisen om parkering av elsparkcyklar. Lågt problem med elsparkcyklar i dagsläget, dels för 
att det är mindre elsparkcyklar ute.  
 
Frågor från Polisen: 

Hur ser det ut angående bortkastade elsparkcyklar i vattnet? 
 

 
Elsparkcykelbolagen ansvarar för att ta upp sina elsparkcyklar. Stockholm Hamnar 
ansvarar endast för dykning närmast kajkanten, de har varit vänliga och tagit upp 
elsparkcyklar men vill ha ersättning förklarar Cecilia.  
 
Miljöförvaltningen har även fått denna fråga till sig och ska kolla upp hur status är 
angående frågan.  
 
Elsparkcykelbolagen tar med frågan till deras samarbetsförening om en centralstyrning. 
Frågan lämnas till samarbetsföreningen.  
 

Ungdomar som knäckt systemet, åkt runt gratis i Malmö? 
Elsparkcykelbolagen förklarar att det hänt men att det var de äldre elsparkcyklarna och 
att problemet inte kvarstår.  
 
Polisen önskar att elsparkcykelbolagen skyltar för om de märker några trender som det 
är bra för Trafikkontoret och Polisen att veta. Elsparkcykelbolagen ska kontakta Johan 
eller Cecilia på Trafikkontoret som sedan informerar närpolisen.  
 
I dagsläget finns ett problem på Södermalm där QR-koder på elsparkcyklarna blir 
sprayade.  
 
  Johan informerar om utvärderingen om Hotspots som kommer vara färdig i mars/april och 
då presenteras för Trafiknämnden. Målet med utvärderingen är att ta fram information till 
Trafiknämnden som fattar beslut utifrån värderingen. Om det ska finnas hotspots i staden 
och vilka typer av platser som ska finnas.  
 
  Miljöförvaltningen efterfrågar exempel på stad där elsparkcykelbolagen tycker att det 
fungerar bra, Lyon, Berlin, Stockholms Stad 
 
8.  Nästa möte 
17 mars kl 13:00