This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Försvarsmaktens kommunikationsplan för kampanj "Kom som du är"'.


VÅRKAMPANJ 2019 
 att skapa attraktion 
Vårkampanjen 2018 lyckades med ett til tal som för första gången gjorde att kvinnor kände sig 
til talade och inkluderade. 2019 ska vi fortsätta att öka attraktionen genom att fokusera på att öka 
målgruppens kunskap om och förbättra attityden til  Försvarsmakten som arbetsgivare. 
2018 
2019 


VÅRA MÅLGRUPPER 
HUVUDMÅLGRUPP 
• 16–23 år med fokus på unga kvinnor 
 
SEKUNDÄRMÅLGRUPP 
• Påverkansmålgrupper, där föräldrar til  16- och 17-åringar utgör en 
speciel t intressant grupp med samma behov av kunskap som den 
primära målgruppen. 
• 16–23 år unga män 
• Försvarsmaktens medarbetare 


utgångsläget: 
”Nej tack, Det är nog Inget för mig”. 
Kvinnor har svårt att se sig själva i Försvarsmakten av flera skäl: 
• Brist på synlig jämstäl dhet, mångfald och förebilder 
• Vil  inte vara normbrytande 
• Inget jag klarar av fysiskt och/el er psykiskt 
• Risk att bli särbehandlad el er att inte kunna smälta in i mängden 
• Inget eget liv (balans i livet) 
Mål: bibehålla intressenivåer & nå yngre 
Målet är att öka andelen kvinnor som är intresserade och motiverade att söka sig til  Försvarsmakten 
(utan att minska intresset bland unga män). Målsättningarna för 2019 kommer att mätas på kvinnor 
och män 16-23 år. 
Målsättning 2019 
70% 
54% 
40% 
22% 
N/A 
Källa: Demoskop; mål medelvärde attraktionskampanjer 2017, 2018 


Målsättningar (kvalitativa) 
TYCKA 
KÄNNA 
VETA 
GÖRA 
Att Försvarsmakten 
Att Försvarsmakten har 
Att i Försvarsmakten 
Ta del av mer information 
kan vara en arbetsgivare  förändrats och är en 
kommer jag göra en 
på kampanjsidan (på J&U). 
för mig. 
spännande utmaning 
personlig resa, utvecklas 
Sekundärt registrera sitt 
där jag är välkommen. 
som person genom ett 
intresse i Mitt FM, ansöka 
jobb som är meningsful t 
el er rekommendera någon 
och viktigt för andra. 
närstående att göra det. 


Väg fram: Nyansera för att vara träffsäkra 
Om unga kvinnor ska uppleva att Försvarsmakten kan vara en arbetsgivare för dem 
och känna att Försvarsmakten är en spännande utmaning, där de är välkomna. Då 
behöver bilden nyanseras av det militära yrket och av de som jobbar som militär. 
 
Vi kan nyansera bilden på olika sätt och med olika perspektiv där vi tar fasta på en 
el er flera insikter kopplade til  utgångsläget ”Nej tack, det är nog inget för mig”. 


Övergripande budskap 
Välkommen til  en inkluderande arbetsplats med en modern 
och tydlig värdegrund – med många möjligheter. 


Kom 
som du är. 
Kampanjfilm 
DR till alla vårdnadshavare 
Vi skickar ut ett DR til  målgruppens vårdnadshavare med 
budskapet: ”Har du pratat med ditt barn om värnplikten? 
Broschyren ger föräldrarna kunskap om Försvarsmakten och en 
tydlig bild av vad det innebär att genomföra militär 
grundutbildning.  Perioden för utskicket är ännu inte faststäl d. 

översikt vårkampanjen 2019 
v18              
v19                 
v20                 
v21                  v22   
 
v23                   
v24                 
v 25                   
 
 
Utomhus- OOH  
BIO 
Online video + Youtube 
DR 
SOCIAL MEDIA  Facebook / instagram 
POD samarbete 
Programmatisk  banners mobil /desktop 


tack.