This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar'.


Lokala Säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk
ARKIVFÖRTECKNING
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS 
KÄRNKRAFTVERK 2013-

Referenskod
SE//2:1
Utskriftsdatum
2018-11-27
Arkivbildare
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2
Depå
Lokala säkerhetsnämnden

Översikt arkivbildare
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2
Uppgifter om arkivbildaren
Arkivbildarens namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS 
2
KÄRNKRAFTVERK 2013-
Alternativa namn
Verksamhetstid
2013
   -   
NAD-kategori
Statlig myndighet
Verksamhetstyp
Geografisk hemvist
Verksamhetsort 

Uppgifter om arkiv
Arkivets namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
2:1
2013-
Tid för arkivhandlingar
2013
 - 
Hyllmeter
0,00
Placering
POSTM 2
2018-11-27

Översikt arkiv
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2:1
Uppgifter om arkivbildaren
Arkivbildarens namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS 
2
KÄRNKRAFTVERK 2013-
Alternativa namn
Verksamhetstid
2013
   -   
NAD-kategori
Statlig myndighet
Verksamhetstyp
Geografisk hemvist
Verksamhetsort 

Uppgifter om arkiv
Arkivets namn
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 
2:1
2013-
Tid för arkivhandlingar
2013
 - 
Hyllmeter
0,00
Placering
POSTM 2
2018-11-27

Innehåll
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2:1
Struktur
Rubrik
1.
      STYRANDE VERKSAMHET
1.1
      STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP VERKSAMHETEN
1.1.1
            PROTOKOLL
1.1.2
            UPPFÖLJNINGSHANDLINGAR
2.
      STÖDJANDE VERKSAMHET
2.1
      FÖRVALTA INFORMATION
2.1.1
            DIARIEFÖRING
2.1.2
            ARKIVREDOVISNING
2.2
      ADMINISTRERA EKONOMI
2.2.1
            EKONOMIADMINISTRATION
3.
      KÄRNVERKSAMHET
3.1
      BEDRIVA INSYN I RINGHALS KÄRNTEKNISKA SÄKERHETS- OCH 
STRÅLSKYDDSARBETE
3.1.1
            RAPPORTERING
3.1.2
            INFORMATIONSMATERIAL
3.1.3
            UTBILDNINGSMATERIAL
3.1.4
            OMVÄRLDSANALYS
2018-11-27

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2:1
1.
STYRANDE VERKSAMHET
1.1
Styra, planera och följa upp verksamheten
1.1.1
Protokoll
Varje kärnkraftkommun har en lokal säkerhetsnämnd så att allmänheten får insyn i kärnteknisk säkerhets- och 
strålskyddsarbete. 
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk består av 22 ledamöter (11 ordinarie, 11 ersättare) som 
representerar kommunerna Varberg, Kungsbacka och Mark. 
Kommunerna nominerar ledamöter samt ersättare, därefter beslutar Miljödepartementet om nämndens 
sammansättning. 
Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år.
Handlingsslag i berörd process: Protokoll
Handlingstyp

Kallelser

Sammanträdesprotokoll med bilagor
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
2013-
Arkivkartong
Kallelser
Sammanträdesprotokoll med bilagor
1.1.2
Uppföljningshandlingar
Efter respektive genomfört år skriver nämnden en verksamhetsberättelse som diarieförs. 
Handlingsslag i berörd process: Uppföljningshandlingar
Handlingstyp:

Verksamhetsberättelse
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
2013-2016
För verksamhetsberättelser, se 2.1.1 Hantera post och diarium
2.
STÖDJANDE VERKSAMHET
2.1
Förvalta information
2.1.1
Diarieföring
Allmänna handlingar som är inkommande till eller upprättade av Lokala säkerhetsnämnden diarieförs i 
kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Public 360°. De skrivs ut på papper för bevarande. 
Handlingsslag i berörd process: Diarieföring
Handlingstyp

Diarieförda handlingar

Diarielista
Enhet
Tid
Volymanmärkning
2018-11-27

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2:1
1
2013-
Arkivkartong
Diarieförda handlingar
Diarielista
2.1.2
Arkivredovisning
Nämnden är arkivansvarig och ansvarar för att efter arkivlagen (1990:782) § 3 se till att dess arkiv bevaras och 
vårdas.
I Varbergs kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och Lokala säkerhetsnämnden samråder med 
kommunarkivet i arkivfrågor. 
Handlingsslag i berörd process: Arkivredovisning 
Handlingstyp

Arkivbeskrivning

Arkivförteckning*
*Arkivförteckningen revideras kontinuerligt i Visual Arkiv.
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
2018-
Arkivkartong
Arkivbeskrivning
För arkivförteckning, se anm.
2.2
Administrera ekonomi
2.2.1
Ekonomiadministration
Nämndens ekonomiadministration ter sig i form av fakturahantering och utbetalningar av arvode till ledamöter. 
Fakturahantering sker vid t.ex. annonsering eller när en lokal hyrs och utbetalningar kan gälla 
sammanträdesersättningar till ledamöter.
Handlingsslag i berörd process: Ekonomiadministration
Handlingstyp

Fakturor 

Utbetalning av arvode och sammanträdesersättningar
SAMTLIGA HANDLINGAR GALLRAS
3.
KÄRNVERKSAMHET
3.1
Bedriva insyn i Ringhals kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete
3.1.1
Rapportering
Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år. Vid varje sammanträde lämnar företrädare för Ringhals aktuell 
information om verksamheten, säkerhetsarbetet och annan närliggande information som kan vara av värde för 
nämnden. 
Ringhals presenterar en rapport rörande drift, eventuella incidenter m.m. som förs till nämndens protokoll. 
Vid behov kan nämnden svara på remisser från t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten eller andra parter gällande 
beredskap och Ringhals kärnkraftverk. Remisser diarieförs.
2018-11-27

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2:1
Handlingsslag i berörd process: Rapportering
Handlingstyp

Rapport

Remisser
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
2013-2016
För rapporter, se 1.1.1 Hantera nämndadministration
För remisser, se 2.1.1 Hantera post och diarium
3.1.2
Informationsmaterial
Nämnden arrangerar informationsmöten för allmänheten som sker en gång per år eller vid behov. Det genomförs i 
samverkan med Ringhals, Länsstyrelsen eller statliga myndigheter och annonseras ut till allmänheten. 
Generell upplysning, såsom informationsblad om Ringhals, till allmänheten förekommer också. 
Informationsmöten sker även med kommunfullmäktige.  
Handlingsslag i berörd process: Informationsmaterial
Handlingstyp

Annons* 

Informationsblad rörande Ringhals och beredskap m.m.
*Annons finns för närvarande i F:katalog.
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
Arkivkartong
Informationsblad, finns för närvarande hos kommunsekreterare. 
För annons, se inledande anm.
3.1.3
Utbildningsmaterial
I samband med ny mandatperiod tillhandahålls en utbildning i Varberg för ledamöter i landets samtliga lokala 
säkerhetsnämnder. Utbildningen anordnas av Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO) där ledamöterna lär 
sig det grundläggande om kärnteknik- och strålskyddsområdet. 
Handlingsslag i berörd process: Utbildningsmaterial
Handlingstyp

Program

Bildspel
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
2015-
Program finns för år 2015 hos kommunsekreterare, en reviderad version kommer 
troligen göras 2019.
3.1.4
Omvärldsanalys
Nämnden genomför studiebesök på Ringhals och andra kärntekniska anläggningar i och utanför Sverige. Vissa 
studiebesök samordnas med andra lokala säkerhetsnämnder.
Studiebesök följer ett program som efteråt gallras medan genomgång och intryck redovisas i en rapport. Det 
förekommer fotografier.
Handlingsslag i berörd process: Omvärldsanalys 
Handlingstyp

Program* 
2018-11-27

LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS KÄRNKRAFTVERK 2013-
2:1

Rapport

Fotografier
*Program gallras.
Enhet
Tid
Volymanmärkning
1
*
Arkivkartong
*Studieresor fr.o.m. 2018 ska enligt klassificeringsstrukturen sammanfattas i 
reserapporter så det blir en regelbunden handlingstyp.
2018-11-27